Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Winterhalter Nederland


Art. I Algemeen

1. Wanneer deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voorzover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.

2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder. -product: zaken, alsmede diensten, zoals onderhoud, advies en inspectie. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder. -de opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst; -de opdrachtgever. degene, tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht; -dienst: onderhoud, reparatie, advies en inspectie; -monteren: installeren en/of inbedrijfstelling.

Art. II Aanbieding

1. Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

2. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren

Art. III Overeenkomst

1. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.

2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voorzover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

4. Indien de opdrachtgever zelf de mate van reparatie en/of onderhoud en welke onderdelen vernieuwd moeten worden bepaalt, en zulks naar de mening van de opdrachtnemer onvoldoende waarborg biedt ten aanzien van het resultaat van de te verrichten werkzaamheden kan deze de opdracht alsnog weigeren, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art. IV Prijs

1. De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief B.TW. en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering af fabriek/maga-zijn volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, behoudens voorzover in deze voorwaarden anders is bepaald.

2. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden -is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. In de overeenkomst is de bevoegdheid van de opdrachtnemer begrepen om door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag hem bekend is. Voor de berekening van meerwerk zijn de in lid 1 en lid 2 van dit artikel gegeven regels van overeen-komstige toepassing.

4. Kostenbegrotingen en plannen worden, tenzij anders is overeengekomen, niet afzonderlijk in rekening gebracht. Indien de opdrachtnemer bij eventuele nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken, worden daarvoor kosten in rekening gebracht.

5. De emballage kan afzonderlijk in rekening worden gebracht.

6. Indien de opdrachtnemer heeft aangenomen het product te monteren, is de prijs berekend inclusief montage en bedrijfsvaartuig opleveren van het product op de in de aanbieding genoemde plaats en inclusief alle kosten, behoudens kosten die volgens de voorafgaande leden niet in de prijs zijn begrepen of die in art. VII zijn vermeld. In de prijs zijn evenmin kosten voor bijkomende werkzaamheden begrepen, zoals voor hak- en breekwerk en alle verdere tot de bouw behorende werkzaamheden en voor het aanleggen van toe.. en afvoerleidingen. Gemaakte kosten wegens onwerkbaar weer alsmede wacht-tijden worden aan de opdrachtgever doorberekend.

Art. V Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d.

1. In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voorzover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging. Geringe afwijkingen in kwaliteit en kleur die uit technisch oogpunt niet zijn te voorkomen en die volgens handelsgebruik algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclames.

2. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat er voor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

Art. VI Levertijd

1. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen.

a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;

b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen e.d.;

c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;

d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. leveringsweek.

2. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.

3. Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer het, indien keuring in het bedrijf van opdrachtnemer is overeengekomen, voor keuring en in de overige gevallen wanneer het voor verzending gereed is, een en ander nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis is gesteld en onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtnemer tot nakoming van zijn eventuele montage-/installatieverplichtingen.

4. Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

5. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd -door welke oorzaak ook -geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

6. Een op overschrijding van de levertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden in de plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van overmacht.

7. Bij bestelling van producten die speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kentekenen, naam, decor of anderszins moeten worden voorzien, is de opdrachtgever verplicht een eventuele meer- of minderlevering van 10% van de bestelde hoeveelheid te accepteren

Art. VII Montage/installatie- en onderhouds- c.q. reparatievoorwaarden

1. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product en/of de juiste werking van het product in gemonteerde staat, behoudens indien en voorzover die uitvoering door of vanwege de opdrachtnemer wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemde verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.

2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

a. het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld;

b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van de opdrachtnemer aanwezig zijn;

c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport en dat het product in zijn geheel naar binnen kan worden gebracht;

d. de nodige toe- en afvoerleidingen zijn aangebracht en het nodige hak- en breekwerk en alle verdere tot de bouw behorende werkzaamheden zijn verricht;

e. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;

f. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;

G. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz. daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van de opdrachtgever normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan;

h. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen; bij aanvang van en tijdens de montage de benodigde -producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

Voorwaarden in verband met het uitvoeren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

3. Indien het onderhoud c.q. de reparatie wordt uitgevoerd in een werkplaats van de opdrachtnemer of op door hem aan te wijzen plaats, zijn alle transport- en overige kosten gemaakt buiten het terrein van de opdrachtnemer en alle risico’s met betrekking tot de te onderhouden of te repareren zaken voor rekening van de opdrachtgever. Indien het onderhoud of de reparatie wordt uitgevoerd op de plaats waar het object zich bevindt, dient de opdrachtgever:

a. ervoor zorg te dragen dat de werkzaamheden kunnen geschieden in een ruimte die voldoende tegen de invloeden van het weer is beschermd, die schoon is en waar voldoende licht en zo nodig water, etc. aanwezig is; de ruimte moet afsluitbaar zijn; tevens moet de opdrachtgever zorgdragen dat alle voorschriften aangaande veiligheid, brandpreventie e.d. zijn nagekomen;

b. ervoor zorg te dragen dat monteurs, verdere werkkrachten van de opdrachtnemer of diens onderaannemers, direct na aankomst ter plaatse met de werkzaamheden kunnen beginnen en deze ongestoord kunnen uitvoeren;

C. alle kosten voor zijn rekening te nemen, welke ontstaan, indien werknemers van de opdrachtnemer of diens onderaannemer niet direct na aankomst met de werkzaamheden kunnen aanvangen of buiten hun schuld gedwongen worden deze te onderbreken, dan wel buiten normale werktijd hun werkzaamheden moeten voortzetten;

d. alle hulp te verlenen, die redelijkerwijze verlangd kan worden en elektrische energie, brandstof, water, etc. ter beschikking te stellen, alsmede stellingen, hef-, hijs- en transportwerktuigen;

e. op eerste verzoek van de opdrachtnemer, kosteloos hulpkrachten ter beschikking te stellen;

f. alle kosten te dragen voor werkzaamheden als het demonteren van leidingen, trappen, bordessen, etc. noodzakelijk voor het goed uitvoeren van de werkzaamheden en het weer monteren en aanbrengen daarvan na de reparatie c.q. het onderhoud;

g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te nemen en te handhaven, alsmede die maatregelen te nemen en te handhaven teneinde in het kader van de overeengekomen werkzaamheden aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen;

h. zich ten genoege van opdrachtnemer te verzekeren -en deze verzekering(en) minimaal te laten voortduren gedurende de duur van de te verrichten werkzaamheden -tegen iedere vorm van schade als gevolg van ongeval en brand, veroorzaakt tijdens de voorbereiding van of gedurende de uitvoering van de aan de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden. Indien de opdrachtnemer door een door de opdrachtgever te kort gestelde reparatietijd, of door andere niet aan de opdrachtnemer te wijten redenen wordt gedwongen arbeidskrachten van de zijde van de opdrachtgever te aanvaarden, dan kan hij de verantwoordelijkheid voor het resultaat van de reparatie afwijzen.

4. Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. Met betrekking tot de montage-installatietijd is artikel VI van overeenkomstige toepassing.

6. Indien het product na de montage c.q. installatie onbetekenende tekortkomingen vertoont, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, staat zulks niet aan een tijdige oplevering in de weg. De opdrachtnemer zal zulke tekortkomingen zo spoedig mogelijk alsnog verhelpen.

Art. VIII Keuring en overname-beproeving

1. De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel VI lid 3 respectievelijk - indien montage-installatie is overeengekomen -binnen uiterlijk 14 dagen na de montage-installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

2. Indien een overnamebeproeving is overeengekomen zal de opdrachtgever na de ontvangst of indien montage-installatie is overeengekomen, na de montage-installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige tests uit te voeren, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht.

3. Overnamebeproevingen zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe, in tegenwoordigheid van de opdrachtgever worden gehouden, waarbij de opdrachtgever tevens alle door de opdrachtnemer benodigde zaken kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer zalstellen.

4. Indien de opdrachtgever niet aan het in leden 2 en 3 gestelde voldoet, wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

Art. IX Risico- en eigendomsovergang

1. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van art. VI lid 3 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld van de opdrachtnemer te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product zal de opdracht-nemer gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2. Onverminderd het in het vorige lid en het in art. VI lid 3 gestelde, gaat de eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

3. De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

4. Indien de producten door de opdrachtgever zijn verkocht en geleverd aan derden, is hij op eerste aanmaning van de opdrachtnemer verplicht zijn vordering(en) terzake van deze leveranties aan de opdrachtnemer te verpanden tot zekerheid voor al hetgeen hij aan de opdrachtnemer verschuldigd is.

Art. X Betaling

1. Indien niet anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde in lid 2, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

2. Betaling van meerwerk en onderhoud en/of reparatie geschiedt, zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht. Bij deelleveringen is de opdrachtnemer gerechtigd tot het afzonderlijk factureren daarvan.

3. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden ten kantore van de opdrachtnemer of op een door hem aan te wijzen rekening.

4. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven de wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Art. XI Garantie

1. Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voorzover het betreft bij keuring niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering volgens artikel VI lid 3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 12 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 18 maanden na levering volgens artikel VI lid 3 zijn verstreken.

3. Onder de in lid 1 en 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van.

a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;

b. normale slijtage;

c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;

d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;

e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;

f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;

g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;

h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt.

5. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen dezer overeenkomsten tot enige garantie -hoe ook genaamd - gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

6. Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer terzake van die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

7. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.

8. Terzake van de door de opdrachtnemer uitgevoerde reparatie of onderhoudswerkzaamheden of andere diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, één jaar garantie gegeven op het vervangen onderdeel en drie maanden op de deugdelijkheid van de uitvoering van de verrichte werkzaamheden. De garantie op de verrichte werkzaamheden behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voorzover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is in dat geval van overeenkomstige toepassing. Na het verhelpen van eventuele gebreken wordt de garantietermijn op het gehele product niet verlengd. Op door de opdrachtnemer geleverde doch niet door hem gemonteerde onderdelen wordt bij gebleken foutieve montage geen garantie gegeven.

9. Terzake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

10. Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Add1. Garantie op onderdelen 1 jaar, bij gebruik van Winterhalter reinigingsproducten de mogelijkheid tot verlengen van garantie op onderdelen met 1 jaar. Aanvullende garantie op arbeid en voorrijkosten hetgeen alleen van toepassing is op vaatwasmachines met productiedatum na 01-01-2002 voor de onderdelen de waspomp, elektronica (bedieningsdisplay, printplaat), wassysteem (wasarmen/-systemen/doorvoeringen/wasverdelers), aquamatik en boilers, verwarmingselementen (tank/boiler), naspoelsysteem, doseerpompen voor reinigingsmiddel en naglansmiddel, mediamat en scharnierende delen deuren, in de eerste 6 maanden na plaatsing van de machine. Deze kan bij Winterhalter Nederland volgens de voorgeschreven tabel worden gedeclareerd onder de voorwaarden dat:

1. Het originele garantieformulier dient volledig ingevuld in het bezit te zijn van Winterhalter Nederland (garantieformulieren waarvan de reeds vooraf ingevulde gegevens zijn gewijzigd worden niet geaccepteerd)

2. Het betreffende onderdeel dat is vervangen dient te zijn voorzien van machinenummer, naam van de dealer, de standplaats van de machine en aan Winterhalter Nederland worden geretourneerd.

Ook bestaat de mogelijkheid om in de eerste zes maanden de garantie-service door Winterhalter te laten uitvoeren. Daarbij moet wel in acht worden genomen dat, wanneer het een storing betreft die niet in de tabel is opgenomen, deze net als een storingsbezoek van Winterhalter buiten de aanvullende garantieperiode van zes maanden aan de dealer zal worden gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan in de geldende Winterhalter Prijslijst.

Artikel XII Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel XI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.

3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens; beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.

4. Indien de opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand -van welke aard ook -verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

6. Indien de opdrachtgever consument is of een vergelijkbare positie inneemt is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing, tenzij deze beperkingen als onredelijk bezwarend dienen te worden aangemerkt.

Art. XIII Overmacht Onder overmacht wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art. XIV Opschorting en ontbinding

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen voor hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds heeft verricht.

2. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht -al dan niet tot zekerheid -van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de over-dracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

3. In geval van opschorting krachtens lid 2 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting c.q. ontbinding door de opdrachtnemer bespaarde kosten

4. De opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Art. XV Geschillen

1. Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel, gevestigd te ‘s-Gravenhage, en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.

2. Voorzover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten. Art. XVI Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.