Prohlášení o ochraně osobních údajů
„Nabídka Winterhalter Online“

 

 


1. Ochrana Vašich údajů je pro nás důležitá
Společnost Winterhalter Gastronom s.r.o., IČ 437 50 176, se sídlem Modletice 103, 251 01 Říčany (nadále jen „Winterhalter“ nebo „my“)bere Vaši soukromou sféru vážně. Ochrana údajů má proto pro nás nejvyšší prioritu. Pro provoz našich internetových stránek a pro připravení služeb a doplňujících funkcí k našim produktům poskytnutých na internetových stránkách a také pro poskytnutí našich aplikací a prostřednictvím aplikací nabízených služeb („Winterhalter-Apps“ společně s internetovými stránkami společnosti Winterhalter nabídka „Winterhalter Online“) potřebujeme určité informace, které mohou z části obsahovat osobní údaje. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli podrobně informovat o tom, které osobní údaje v souvislosti s provozem nabídky Winterhalter Online a pro jaké účely získáváme, zpracováváme a používáme. Slibujeme Vám, že Vaše údaje budeme v souladu se všemi platnými ustanoveními o ochraně údajů využívat výhradně jen k tomu, abychom Vám mohli nabízet optimální servis a služby. Pojmy definované v našich smluvních podmínkách / podmínkách používání mají v tomto prohlášení o ochraně údajů ten sa-mý význam, pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanoveno jinak. Odborné výrazy z právního rámce ochrany údajů používáme zásadně jen ve významu obecně závazných právních předpisů.Odborné výrazy z prohlášení o ochraně osobních údajů jako např. „osobní údaje“, „zpracování“ nebo „pseudonymizace“ jsou používány ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o („GDPR“).


2. Kdo je odpovědný za Vaše údaje?
Za zákonné zpracování Vašich údajů odpovídá společnost Winterhalter.


3. Které údaje zjišťujeme a získáváme a ke kterým účelům?


3.1 Uživatelské údaje
Při užívání nabídky Winterhalter Online ukládají naše servery automaticky určité údaje o
─ Vámi použitém koncovém zařízení (iPhone/iPad, Smartphone, Tablet-Computer, Desktop-PC). K tomu patří informace o typu zařízení /přístroje, identita zařízení (například IMEI, Android Device ID, Open-UUID), použitý internetový prohlížecí program, použitý operační systém a určitá nastavení,
─ názvu domény nebo IP-adrese,
─ navštívených podstránkách a použitých funkcí nabídky Winterhalter Online,
─ datu a času užití.
Tato uživatelská data potřebujeme pro to, abychom Vám mohli zpřístupnit naše služby (například abychom mohli naší nabídku přizpůsobit Vámi používanému koncovému zařízení), eventuálně zjistit a vysledovat a odstranit vznikající technické problémy, a abychom rozpoznali a znemožnili zneužití našich služeb. Pro účely reklamy a propagace, průzkum trhu nebo za účelem požadovaného uspořádání nabídky Winterhalter Online-vytváříme pseudonymizované uživatelské profily na základě námi uložených uživatelských údajů. Tyto uživatelské profily nebudou s jinými údaji, které jsme v daném případě o příslušném uživateli uložili do paměti (například s údaji o registraci), / spojovány. Právní základ pro zpracování uživatelských dat, popř. osobních údajů, odpovídá člán-ku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Kromě toho používáme uživatelské údaje v anonymizované podobě pro statistické účely, a abychom vylepšili naše služby, je toto vše prováděno bez možnosti Vás jako uživatele identifikovat.
Pokud otevřete funkce internetových stránek společnosti Winterhalter prostřednictvím aplikací Winterhalter-Apps, budou v případě selhání - zhroucení aplikací Winterhalter-Apps určité informace o Vámi používaném koncovém ve formě Log-údajů příslušných aplikací, chybová hlášení, jazyk, úložiště profilů, hierarchie vyvolání (programu), IP-adresa, identita zařízení (například IMEI, Android Device ID, Open-UUID)a status aplikací Winterhalter-Apps předány externímu poskytovateli služeb, který nám pomůže příčinu selhání – zhroucení zjistit a technické problémy odstranit. Právní základ pro zpracování uživatelských dat, popř. osobních údajů, odpovídá článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Kromě toho bude společnost Winterhalter Vaše uživatelské údaje používat jako osobní data a / spojovat s jinými informacemi o Vás jen tehdy, pokud nám k tomu předem udě-líte Váš výslovný souhlas. Právní základ pro zpracování odpovídá článku 6 odst. 1 písm. a) popř. f) GDPR.


3.2 Údaje o registraci
Abyste mohli využívat určité funkce, které jsou nabízené prostřednictvím nabídky Winterhalter Online (například Winterhalter ConnectedWash), musíte se zaregistrovat. Pro registraci jsou podle požadované funkce potřebné určité údaje (například jméno / název podniku, emailová-adresa, používaný produkt společnosti Winterhalter, atd.). Tyto údaje potřebujeme pro zřízení a správu Vašeho uživatelského konta, pro identifikaci oprávněných uživatelů, a abychom Vám mohli nabídnout požadovanou funkci. Další podrobnosti k registraci a využívání funkcí, nabízených prostřednictvím nabídky Winterhalter Online, získáte z našich smluvních podmínek / podmínek užívání Právní základ pro zpracování dle tohoto bodu odpovídá článku 6 odst. 1 písm. b) popř. f) GDPR.


3.3 Kontaktní údaje
S pomocí kontaktních formulářů prostřednictvím nabídky Winterhalter Online máte možnost s námi navázat kontakt, abyste nám mohli například pokládat otázky. Pomocí kontaktního formuláře se Vás dotazujeme na Vaše kontaktní údaje (například jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a obor činnosti). Kromě toho nám můžete sdělit údaje o Vašem podniku, telefonní a faxové číslo. Tato data využíváme výhradně jen v souvislosti s odpovědí na poptávky, které jste nám zaslali. Právní základ pro zpracování dle tohoto bodu odpovídá článku 6 odst. 1 písm. b) popř. f) GDPR.


3.4 Údaje v souvislosti s využíváním doplňkových funkcí a služeb
Pokud využíváte funkce, nabízené prostřednictvím nabídky Winterhalter-Online (například Winterhalter ConnectedWash), budeme možná potřebovat zjistit další údaje, které jsou potřebné pro připravení a užívání příslušných funkcí. Podle požadované funkce to mohou být například informace o:
- Vámi používaných zařízení společnosti Winterhalter (například: typová označení, sériová čísla, Mac-adresa(hardwarová adresa síťového adaptéru) atd.),
- Místo / lokalita / umístění Vámi používaných zařízení společnosti Winterhalter,
- Využití Vašich zařízení společnosti Winterhalter (například počet mycích cyklů, doby chodu / cyklů, nastavení, teploty, provozní údaje) a
- eventuální chybové funkce Vámi používaných zařízení společnosti Winterhalter.
U některých funkcí, nabízených prostřednictvím nabídky Winterhalter Online, máte také možnost, sami zadávat data / údaje nebo je sami nahrávat.
Pokud budou v rámci využití funkcí, nabízených prostřednictvím nabídky Winterhalter-Online získávány společností Winterhalter nebo společnosti Winterhalter předávány / sdělovány osobní údaje třetích osob (například zaměstnanců uživatele) nese odpovědnost za toto předávání údajů společnosti Winterhalter dle GDPR. Winterhalter Vám nabízí ve spojení s používáním některých funkcí (např. Winterhalter CONNECTED WASH) uzavření dohody o zpracování zpracovatelem dle článku 28 GDPR. Příslušný formulář obdržíte na vyžádání u [email protected].
Společnost Winterhalter je oprávněna údaje, získané v rámci využívání poskytnuté funkce prostřednictvím nabídky Winterhalter-Online v anonymizované formě zpracovávat a využívat pro vlastní obchodní účely (například pro statistická vyhodnocování a pro zlepšování funkcí, jakosti a produktů).


3.5 Využívání Vašich údajů společností Winterhalter, Newsletter
Společnost Winterhalter využívá údaje, získané podle bodů 3.1 až 3.4 vždy pro tam deklarované účely. Jen pokud nám k tomu udělíte Váš výslovný souhlas, použijeme Vaše údaje k tomu, abychom Vám mohli emailem zaslat informace k vybraným produktům. Právní základ pro zpracování odpovídá článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat zasláním emailu na [email protected].


4. Kdy předáme údaje třetím osobám?
Pro určité technické procesy analýzy a zpracování údajů nebo ukládání dat do paměti používáme podporu externích poskytovatelů služeb (například pro získávání (agregovaných) kumulovaných neosobních statistik z našich databází,pro ukládání kopií záloho-vaných dat nebo pro odstranění technických problémů). Tito poskytovatelé služeb jsou pečlivě vybírání a splňují vysoké standardy ochrany a bezpečnosti dat / údajů. Jsou vázáni přísným slibem mlčenlivosti a zpracovávají údaje na naši objednávku a podle našich pokynů. Právní základ pro spolupráci s těmito poskytovateli služeb odpovídá článku 28 GDPR.
Kromě těchto v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů deklarovaných případech předáme údaje třetím osobám bez Vašeho výslovného souhlasu, pokud jsme k tomu vázání zákonem nebo úředním nebo soudním nařízením.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány a předávány výhradně v rámci EU a EHP.


5. Soubory Cookiesa Google Analytics
Naše nabídka Winterhalter Online používá soubory Cookies. „Cookies“ jsou malé textové soubory, které se ukládají na Vašem datovém nosiči (paměťové médium), a která prostřednictvím Vašeho internetového prohlížeče (Browser) vyměňují určitá nastavení a údaje s naším systémem. Cookies obsahuje zpravidla název domény, ze které byla Cookies-data odeslána, a také informace o stáří Cookies a alfanumerický identifikátor. Cookies nám umožňují, nabídku Winterhalter Online pro Vás zajímavým způsobem uspořádat a ulehčit Vám používání tím, že budou například určitá Vaše zadání tak uložena, že je nemusíte stále opakovat. Používáme dvě formy Cookies:
Relace-Cookies: Relace-Cookies (nazývané také Session-Cookies) jsou po zavření Vašeho internetového prohlížeče zase smazány.
Dlouhodobé cookies: Dlouhodobé Cookies zůstávají po určitou dobu na pevném disku Vašeho počítače. Při další návštěvě našich internetových stránek je pak automaticky rozeznáno / identifikováno, že jste naše internetové stránky navštívili, a která vstupní data a nastavení preferujete.
Informace uložené v Cookies nejsou námi používány k tomu, abychom Vás identifikovali, a nejsou s ostatními osobními údaji, které jsme o Vás uložili, sdružovány / spojovány.
Nabídka Winterhalter Online využívá Google Analytics, služba analýzy webových strá-nek společnosti Google Inc. („Google“). Cookies jsou také používány v Google Analytics .
Informace vygenerované souborem Cookies služby analýzy webových stránek o Vašem užívání webové stránky nabídky Winterhalter Online se zpravidla přenášejí na jeden server společnosti Google v USA a tam se ukládají.
Nabídka Winterhalter Online používá službu analýzy webových stránek společnosti Google s rozšířením „IP anonymizace“. To znamená, že Vaše službou analýzy webových stránek společnosti Google získaná IP-adresa bude společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem do USA zkrácena. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenášena na server společnosti Google do USA a teprve tam je zkrácena.
Společnost Google využívá informace vygenerované prostřednictvím nástroje Google AnalyticsCookies na naši objednávku, abychom vyhodnotili Vaše užívání webových stránek, sestavili hlášení o aktivitách webových stráneka aby nám poskytly další služby, spojené s užíváním webových stráneka užíváním internetu. IP-adresa předaná v rámci nástroje Google Analytics Vaším internetovým prohlížečem (Browser) se s jinými údaji společnosti Google nespojuje / neslučuje. V závislosti na Vámi používané verzi prohlížeče můžete sběr dat / údajů, vygenerovaných soubory Cookies, vztahující se k Vašemu užívání nabídky Winterhalter Online (včetně předání Vaší IP-adresy) společnosti Google a také zpracování těchto dat / údajů společností Google zabránit tím, že si stáhnete a instalujete Browser-Plugin, který je k dispozici na hypertextovém odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Bližší informace k „Podmínkám používání“ a „Ochraně údajů“ naleznete na www.google.com/analytics/terms/de.html popřípadě na www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Upozorňujeme na to, že na této webové stránce byl nástroj Google Analytics rozšířen o Code „gat._anonymizeIp();“ za účelem zajištění anonymizovaného sběru IP-Adres (takzvaný IP-Masking).


Pokud byste si užívání souborů Cookies (včetně nástroje Google AnalyticsCookies) nepřáli, můžete si nastavit Váš prohlížeč tak, že uložení dat soubory Cookies nebude akceptováno. Respektujte prosím, že nabídku Winterhalter Online budete moci v tomto případě používat eventuálně jen omezeně nebo vůbec. Pokud chcete akceptovat jen naše soubory Cookies, a žádné soubory Cookies našich poskytovatelů služeb a partnerů, můžete ve Vašem prohlížeči nastavit funkci „soubory Cookies třetích poskytovatelů blokovat“.
Právní základ pro zpracování osobních údajů s použitím Cookies odpovídá článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


6. Piwik - platforma pro analýzu
Nabídka Winterhalter Online používá kromě toho ke statistickému vyhodnocování přístupu uživatele k datům „Piwik“, Open-Source-Software(Software z otevřeného zdroje). Piwik používá rovněž soubory Cookies, které se ukládají na Vašich záznamových médiích a které umožňují analýzu využívání nabídky Winterhalter Online uživatelem. Informace vygenerované soubory Cookies o využívání nabídky Winterhalter Onlinese ukládají na serveru společnosti Winterhalter Gastronom GmbH v Německu. IP-adresa je ihned po zpracování a před uložením anonymizována. Uživatelé mohou instalaci souborů Co-okies podle potřeby zabránit odpovídajícím nastavením jejich programového vybavení prohlížeče; v tomto případě však nemohou být veškeré funkce nabídky Winterhalter Online eventuálně využívány v plném rozsahu.
Právní základ pro zpracování osobních údajů s použitím Cookies odpovídá článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.


7. Kde získám informace o mých údajích a jak mohu tyto údaje měnit nebo vymazat? Jaká mi přísluší další práva ?
Na vyžádání získáte kdykoliv informace o Vašich datech / údajích, které společnost Winterhalter o Vás uložila. Napište nám k tomu prosím email na: [email protected]. Při splnění příslušných právních ustanovení máte mimo jiné právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na vymazání nebo omezení je-jich zpracování.
Vaše registrační údaje můžete kdykoliv prostřednictvím nabídky Winterhalter Online změnit. Respektujte prosím / dbejte na to, že používání oblastí nabídky Winterhalter Online, zabezpečených přístupovými údaji, již nebude možné, pokud Vaše registrační údaje smažete.
Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje nadále zpracovávali, máte možnost vznést námitku proti zmíněnému zpracování. Námitku můžete podat písemně i elektronicky.
Pokud chcete Váš přístup definitivně smazat, sdělte nám to prosím prostřednictvím emailu zaslaného na [email protected]. My smažeme, popřípadě anonymizujeme veškeré o Vás uložené informace do 14 dnů pro podání Vaší žádosti o smazání údajů, pokud se na nás ze zákona nevztahuje povinnost uchovávání údajů.
Vaše data, která má o Vás k dispozici Winterhalter, můžete také získat ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání na třetí osobu.
Pokud se zpracování osobních údajů k výše uvedeným účelům uskutečňuje na právním základě článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR, můžete ho po splnění zákonem předepsaným požadavkům kdykoliv odvolat. K tomu stačí pouze informace na [email protected].
Dále máte právo se se stížností obrátit na příslušný dozorov úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


8. Kde jsou moje údaje uložené?
Společnost Winterhalter ukládá Vaše data / údaje na vlastních serverech, které se na-cházejí v bezpečném výpočetním středisku v Německu.
Z bezpečnostních důvodů ukládáme záložní kopie (Back-Up-Kopien) našich datových souborů u externích poskytovatelů služeb v Německu. Tyto záložní kopie jsou zakódované a tyto údaje / data jsou pro zaměstnance těchto podniků poskytovatelů služeb nepřístupné. Tito poskytovatelé služeb jsou námi pečlivě a svědomitě vybíráni. Tito poskytovatelé služeb smějí tyto údaje používat jen v rámci našich pokynů a zavázali se vůči nám dodržováním vysoké úrovně ochrany údajů. Právní základ pro spolupráci s těmito poskytovateli služeb odpovídá článku 28 GDPR.


9. Jak dlouho budou uchovávány moje osobní údaje ?
Uživatelské údaje dle bodu 3.1. pro Vás ukládáme trvale. Data jsou smazána, pokud již není třeba je dále zpracovávat t pro výše popsané účely, a pokud se na ně ze zákona nevztahuje povinnost na jejich delší uchovávání.


10. Kontaktní osoba
Pokud máte otázky k tomuto „Prohlášení o ochraně osobních údajů“, kontaktujte nás prosím na [email protected].
Přejeme Vám příjemnou zábavu při používání nabídky Winterhalter Online.
***