Winterhalter Gastronom, spol. s r.o.

Všeobecné dodací podmínky - VDP
verze 2021

 

 

§ 1 Základní podmínky

1. Pro právní vztahy mezi dodavatelem a objednavatelem platí výhradně všeobecné dodací
podmínky dodavatele v právě platném znění („VDP").
2. Všeobecné obchodní podmínky objednavatele, které jsou v rozporu s VDP dodavatele neplatí
ani tehdy, když jim v ojedinělém případě nebylo výslovně odporováno.
3. Jestliže obě smluvní strany uzavřely více obchodů s respektováním VDP dodavatele, pak platí
všechny v právě aktuálním znění i pro následující obchody, jestliže nebyly výslovně uzavřeny
podmínky nové.


§ 2 Nabídka a uzavření smlouvy

1. Nabídky dodavatele jsou nezávazné. Smlouva se uzavře na základě objednávky objednavatele
podpisem smlouvy kupní či smlouvy o dílo nebo písemným potvrzení objednávky dodavatelem
nebo dodáním objednaného výrobku objednateli. Při pochybnostech je předmět smlouvy určen
obsahem potvrzení objednávky a těmito VDP.
2. Změny, doplňky a rovněž vedlejší dohody k objednávce nebo k uzavřené smlouvě vyžadují
písemné potvrzení dodavatele.
3. Jako písemná forma vyhovují také faxy zasílané počítačem, potvrzení objednávek vypracovaná
systémy elektronického zpracování dat nebo e-maily dodavatele, i když nejsou podepsány.
4. Údaje dodavatele v nabídkách a jiných podkladech jako jsou prospekty, internetové stránky,
publikace atd. jsou pouze přibližné, pokud nejsou dodavatelem potvrzeny nebo výslovně
označeny jako závazné.
5. Dodavatel je povinen vyjádřit se k objednávce do 15 dnů ode dne jejího odeslání
objednavatelem. Objednavatel je povinen se k návrhu kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo
vyjádřit do 15 dnů ode dne, kdy návrh smlouvy byl na základě objednávky odeslán
dodavatelem objednavateli. Objednavatel je povinen jedno podepsané vyhotovení smlouvy
neprodleně vrátit dodavateli. Pokud objednavatel ve stanovené lhůtě 15-ti dnů nevrátí
dodavateli jedno objednavatelem podepsané vyhotovení smlouvy nebo nezašle dodavateli jiný
písemný návrh či stanovisko k návrhu smlouvy, má se zato, že dodavatelem navržená smlouva
byla uzavřena dnem uplynutí uvedené 15 denní lhůty.


§ 3 Dodací podmínky, ceny

1. Označení výrobků je provedeno v souladu s obchodně technickou dokumentací dodavatele.
2. Ceny uvedené v nabídce dodavatele a v návrhu smlouvy jsou cenami dohodnutými ve smyslu
zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve znění předpisů pozdějších a jsou uváděny v českých
korunách.
3. Ceny jsou uvedené bez dopravného na místo určení (bez složení, stěhování a jakékoliv manipulace),
bez montáže, bez připojení a uvedení doprovozu.
4. Na přání objednavatele může být na jeho náklady zajištěno pojištění přepravy zboží na
dohodnuté místo.
5. Ke všem cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné v okamžiku
vystavení účtu (faktury). Není-li učiněno zvláštní ujednání, vystavuje se účet v českých
korunách.
6. Byla-li provedena dodávka na odvolávku, pak pokud neplatí jiná dohoda, platí cena dle ceníku
platného v den dodání.
7. Ceny uvedené ve smlouvě zahrnují přepravní obal takto:
- cena nevratného obalu je zahrnuta v ceně dodávky, likvidace nevratného obalu je
smluvně zajištěna na celém území České republiky smlouvou o sdruženém plnění.
Podrobné informace obdržíte u dodavatele.
- případně vratného přepravního obalu je v ceně zahrnuta cena běžného opotřebení
obalu.
- objednavatel je povinen vratný obal vrátit dodavateli do 1 měsíce od jeho převzetí. Při
nedodržení tohoto termínu bude objednavateli účtována dvojnásobná cena vratného
obalu.


§ 4 Dodací lhůta, zpoždění dodávky

1. Ujednané dodací lhůty začínají běžet odesláním potvrzení objednávky, avšak v žádném případě
ne dříve, než objednavatel poskytl s ním ujednanou, resp. potřebnou součinnost, zejména
pokud není docíleno shody o konečném obsahu smlouvy, pokud nebyla zaplacena sjednaná
záloha nebo pokud nedošlo k sjednané odvolávce.
2. Dodací lhůta je dodržena, jestliže dodávaný předmět byl v dohodnuté lhůtě předán
objednavateli či dopravci.
3. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje při mzdových vyjednáváních mezi zaměstnavatelem a
zaměstnanci, zejména při stávce, rovněž při výskytu nepředvídaných událostí, pokud tyto
okolnosti prokazatelně mají podstatný vliv na zhotovení, popřípadě dodání předmětu smlouvy.
Nepředvídané události jsou např. vyšší moc, mobilizace, válka, povstání, teroristická opatření,
zátopy, nezaviněný výpadek výrobních zařízení nebo jejich částí nebo jiná nezaviněná zpoždění
ve výrobě potřebných dílů nezaviněné zpoždění dopravy, nezaviněná provozní porucha a
nezaviněná zpožděná dodávka potřebných surovin, pomocných materiálů a ostatních provozních
prostředků. Počátek a konec působení takovýchto okolností a překážek sdělí dodavatel
objednavateli co možná nejdříve.
4. Nelze-li dodavateli přičíst úmysl ani hrubou nedbalost, omezuje se náhrada škody v důsledku
zpoždění plnění pouze na případy, kdy škoda skutečně vznikla, a to za každý celý týden
zpoždění jedno procento, celkově však nejvýše 10 procent z netto smluvní hodnoty té části
celkového plnění, která v důsledku zpoždění nemůže být včas nebo dle smlouvy nastala.


§ 5 Platební podmínky, prodlení s platbou

1. Faktury jsou splatné v den jejich doručení objednavateli, nejpozději však do 15 dnů po jejich
odeslání dodavatelem na adresu objednavatele, pokud není výslovně ujednáno jinak.
2. Právo vystavit účet (fakturu) vzniká dodavateli ihned po předání zboží objednavateli.
3. Cena je uhrazena včas, je-li připsána ve stanoveném termínu na účet dodavatele.
4. V případě prodlení objednavatele s placením ceny nebo její části je objednavatel povinen
uhradit dodavateli k jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky za každý den
prodlení.
5. V případě prodlení objednavatele s placením ceny nebo její části, není dodavatel povinen plnit
další dohodnuté dodávky do doby, než bude dluh včetně smluvní pokuty vyrovnán.
Objednavatel není v takovém případě požadovat náhradu škody a smluvní pokuty za pozdní
plnění.
6. Vlastnictví k dodávanému zboží přechází na objednavatele okamžikem úplného uhrazení kupní
ceny.
7. Pro platbu lze přijímat i šeky.
8. Je-li sjednána splátková platba, je ještě nezaplacená zbytková pohledávka splatná okamžitě,
když se dlužník vlastní vinou zcela, nebo částečně, zpozdí s dvěma po sobě jdoucími splátkami,
minimálně s desetinou ceny. Octne-li se objednavatel v prodlení s dvěma splátkami, je
dodavatel, pokud není uplatněno ustanovení o zápůjční smlouvě uživateli, oprávněn k odejmutí
dodaného zboží, aniž by tím byl objednavatel zbaven povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu.
9. Zaměstnanci dodavatele nejsou bez výslovného zplnomocnění jeho statutárního orgánu nebo
prokuristy oprávněni k přijímání plateb.


§ 6 Expedice a přechod rizik

1. Způsob přepravy určuje dodavatel dle INCOTERMS 2020 a nejlepšího uvážení a při respektování hospodárnosti
přepravy na riziko, a v případě dodávky EXW (porovnej § 3 VDP) také na účet objednavatele
na jím uvedenou adresu dodání. Není-li uvedena adresa dodání, je expedice provedena
přímo do sídla objednavatele.
2. Riziko škody na dodávaném zboží přechází na objednavatele předáním zboží příslušnému
přepravnímu subjektu, a to i v případě dílčích dodávek.
3. Zpozdí-li se expedice v důsledku okolností nastalých na straně objednavatele, riziko škody na
zboží přechází na objednavatele doručením sdělení o připravenosti zboží k expedici.
Dodavatel je povinen na přání a náklady objednavatele zajistit pojištění zboží.
4. Dodané zboží musí objednavatel převzít i v případě vadné dodávky. Tím zůstávají jeho práva
dle těchto VDP a doplňujících platných právních předpisů nedotčena.


§ 7 Montáž a uvedení do provozu, připojení k napájecím a odváděcím vedením.

1. Konečná montáž a uvedení dodaného výrobku do provozu smí být provedeno pouze
autorizovaným servisním partnerem dodavatele na objednávku a náklady objednavatele. Pro
předávání připojených strojů připravených k provozu, jejich uvedení do provozu a rovněž pro
instruktáž personálu objednavatele je k dispozici prodejní organizace dodavatele, popřípadě
dle obchodní struktury její partner pro zákaznický servis, dle podmínek právě aktuálního
ceníku servisních výkonů.
2. Připojení dodaného výrobku k napájecím a odváděcím vedením musí být zajištěno
objednavatelem vlastním jménem a na vlastní náklady oprávněným odborným podnikem.


§ 8 Prodlení s převzetím

1. Zpozdí-li se expedice, nebo dodání na přání objednavatele, nepřevezme-li objednavatel
zboží, nebo není v okamžiku dodání dodávky zastižen, ocitne se objednavatel v prodlení s
převzetím. Objednavatel v takovém případě hradí dodavateli všechny tím vzniklé náklady.
2. V případě prodlení objednavatelem s převzetím zboží je objednavatele uhradit dodavateli po
marném uplynutí dodavatelem stanovené přiměřené dodatečné lhůty k převzetí zboží
paušální náhradu ve výši 1,5 % celkové ceny dodávky za každý započatý měsíc za všechny
náklady s tím spojené, zejména za skladování, překládání, dopravu. Dodavatel je oprávněn v
takovém případě dále zařídit uskladnění zboží na místě uvedeném objednavatelem a na
náklady objednavatele nebo jinak disponovat s dodávaným zbožím a dodat jej objednavateli
opět v přiměřené dodatečné lhůtě či odstoupit od smlouvy.
 


§ 9 Projednávání vad, promlčení

1. Vady dodaného zboží musí být neprodleně písemně oznámeny dodavateli. Objednavatel musí
vadné díly na vyžádání zaslat dodavateli za úhradu nákladů.
2. Dodavatel poskytne dodatečné plnění podle posouzení uplatněné vady. Vyměněné díly jsou
majetkem dodavatele.
3. Objednavatel musí dodavateli poskytnout potřebný čas pro dodatečné plnění. Je-li dodatečné
plnění zvláště naléhavé kvůli trvalému ohrožení vývoje obchodu, ohrožení provozní bezpečnosti
nebo odvrácení neúměrně velkých škod, objednavatel o tom neprodleně informuje dodavatele.
4. Opotřebení zboží nezakládá odpovědnost dodavatele za vady tím vzniklé. V případě pochybností
musí objednavatel dokázat, že jde o vadu zboží a že nejedná se o běžné opotřebení zboží.
5. Odběratel výslovně souhlasí ve smyslu ust. § 1753 z.č. 89/2012 Sb.s tím, že odpovědnost
dodavatele za vady zboží zaniká při jeho neodborném používání, montáži, připojení a uvedení
do provozu v rozporu s § 7 těchto všeobecných obchodních podmínek (VDP), chybném nebo
nedbalém zacházení nebo obsluze, použití nevhodných provozních náplní, montáži
neoriginálních dílů výrobce, nevykonávané údržbě, použití nevhodných výměnných materiálů,
provádění prací na výrobcích osobami, které nejsou autorizovány dodavatelem,
nepředpokládaných a výslovně obeznámených zvláštních chemických, elektrochemických nebo
elektrických vlivech, pokud se nejedná o zavinění dodavatelem. Za problémy spočívající v
přídavných přístrojích nedodaných dodavatelem rovněž neexistuje žádná záruční povinnost.
6. Dodavatel je oprávněn po uplynutí záruční lhůty odmítat dodávky náhradních dílů, poskytování
výkonů zákaznického servisu a jiných servisních výkonů, pokud má objednavatel nezaplacené
splatné závazky vůči dodavateli. Toto platí přiměřeně také pro dodávky náplní v záruční lhůtě.
7. Odběratel výslovně souhlasí ve smyslu ust. § 1753 z.č. 89/2012 Sb.s tím, že odpovědnost
dodavatele za vady dodaného zboží zaniká uplynutím jednoho roku od dodání zboží
objednavateli.


§ 10 Odstupné a smluvní pokuta

1. V případě zrušení smlouvy dohodou na návrh objednavatele nebo odstoupením dodavatele od
smlouvy podle § 11 odst.1 těchto VDP před splněním dodávky, je objednavatel povinen zaplatit
dodavateli odstupné ve výši 10% ceny neodebraných výrobků .
2. Dojde-li k neoprávněnému vrácení dodaného zboží po řádném plnění a v dohodnutém termínu,
je dodavatel oprávněn účtovat objednavateli smluvní pokutu ve výši 50% celkové účtované
ceny zboží a objednavatel je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit.


§ 11 Právo dodavatele na odstoupení

1. Zhorší-li se platební schopnost objednavatele po doručení potvrzení objednávky nebo je
dodavateli dodatečně známo, že existují pochybnosti o platební schopnosti objednavatele, je
oprávněn požadovat od objednavatele nezávisle na platebních podmínkách sjednaných v
jednotlivém případě platby předem, jistotu či jiné zajištění zaplacení dodávky zboží. Až do
provedení platby předem nebo poskytnutí požadovaného zajištění objednavatelem ve stanovené
přiměřené lhůtě není dodavatel povinen k plnění dodávky podle smlouvy. Po marném uplynutí
stanovené lhůty je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
2. Při výskytu nepředvídaných událostí ve smyslu § 4 odst. 3 těchto VDP má dodavatel právo
odstoupit od smlouvy, a to i tehdy, když bylo s objednavatelem sjednáno prodloužení dodací
lhůty. Nároky objednavatele na náhradu škod vůli takovémuto odstoupení jsou vyloučeny.


§ 12 Záruka

1. Prodávající poskytuje na dodávané zboží záruku po dobu stanovenou zákonem.
2. Dodavatel neodpovídá za škody a vady způsobené neznalostí místních předpisů, zákonů,
vládních nařízení a norem, či jejich porušování objednavatelem.


§ 13 Výhrada vlastnictví, předčasné odstoupení

1. Vlastnictví k předmětu dodávky přechází na objednavatele až úplným zaplacením a splněním
všech závazků objednavatele ze smlouvy o dodávce zboží. Dodavatel se zavazuje na
vyžádání objednavatele uvolnit jistiny, pokud tyto k jištění nejen dočasně již nejsou
zapotřebí, zejména pokud překračují hodnotu zajišťovaných a dosud nesplněných
pohledávek o více než 20 %.
2. Dodavatel je oprávněn podle svého uvážení pojistit předmět dodávky na náklady
objednavatele proti krádeži, rozbití, požáru, vodě a jiným škodám, jestliže riziko škody na
zboží přešlo na objednavatele a toto pojištění prokazatelně neuzavřel objednavatel.
3. Zástava nebo převod vlastnictví za účelem jištění je u předmětu dodávky s výhradou
vlastnictví zakázán. Exekuční opatření třetích a jiných osob, události, které se týkají zájmů
dodavatele, musí objednavatel neprodleně oznámit dodavateli. Náklady dodavatele
potřebné na uplatnění výhrady vlastnictví nese objednavatel.
4. Po dobu existence výhrady vlastnictví jsou prodej, pronájem nebo jiné přenechání či
nakládání a rovněž přemístění na jiné místo než je adresa dodání přípustné jen po
písemném souhlasu dodavatele.
5. Objednavatel je odvolatelně oprávněn předmět dodávky v řádném obchodním styku
zpracovat nebo spojit s jinými věcmi. Zpracování nebo spojení se provádí pro dodavatele,
který nabude vlastnictví k věci vzniklé zpracováním nebo spojením. Jestliže je předmět
dodávky zpracován nebo spojen s jinými věcmi, které nenáleží dodavateli, nabude
dodavatel spoluvlastnictví k novému předmětu v poměru hodnoty předmětu dodávky vůči
jiným věcem. Pro prodej takovéhoto předmětu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví
dodavatele platí předchozí odstavec 4.
6. Předcházející zmocnění k prodeji, spojení, zpracování a zabavení zboží může být
dodavatelem odvoláno jen tehdy, když objednavatel neplní své smluvní povinnosti.
7. Při prodlení objednavatele s platbou je dodavatel oprávněn předmět dodávky bez zřeknutí
se svých smluvních nároků až do jejich splnění převzít na sebe. Uplatňování výhrady
vlastnictví a rovněž obstavení předmětu dodávky dodavatelem neplatí za odstoupení od
smlouvy, pokud nenaleznou uplatnění smlouvy o výpůjčce s uživatelem.


§ 14 Přenosnost smlouvy

Dodavatel a objednavatel mohou svá práva ze smlouvy postoupit jen s vzájemným souhlasem.


§ 15 Ochranná práva, indiskrétnost

Předběžné rozpočty nákladů, vyobrazení, výkresy, náčrty, nosiče dat a rovněž ostatní podklady,
které jsou objednavateli přenechány v rámci smluvních jednání, zůstávají vlastnictvím dodavatele.
Objednavatel musí respektovat příslušná autorská práva. Podklady, počítačové soubory dat a jiné
informace označené dodavatelem jako diskrétní nesmějí být zpřístupňovány třetím osobám.


§ 16 Ochrana dat

Data sdělená v souvislosti s obchodním kontaktem jsou ukládána, předávána a užívána s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů a dat.


§ 17 Doložka

Na další podmínky smluvního vztahu, pokud zde nejsou upraveny se vztahují příslušná
ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. podle práva České republiky.


V ………………………………

Winterhalter Gastronom, spol. s r.o.
Ing. Jiří Kubeš, jednatel
společnost Winterhalter Gastronom, spol. s r.o. je zapsána v OR Městského
soudu v Praze, pod značkou C 6088.Sitz der Winterhalter Gastronom GmbH: Meckenbeuren, Handelsregister Abt. B Nr. 630314, Amtsgericht Ulm,
Geschäftsführer Jürgen Winterhalter, Ing., Ralph Winterhalter, Dipl. Kfm.

Sitz der Winterhalter Deutschland GmbH: Meckenbeuren, Handelsregister Abt. B Nr. 728364, Amtsgericht Ulm,
Geschäftsführer Jürgen Winterhalter, Ing., Ralph Winterhalter, Dipl. Kfm., Klaus Brack