Podmínky používání nabídky
„Winterhalter Online“

A. Preambule

Společnost Winterhalter Gastronom s.r.o., IČ 437 50 176, se sídlem Modletice 103, 251 01 Říčany („Winterhalter”) je specialista na průmyslové mycí systémy a má dlouholeté zkušenosti s myčkami nádobí, mycími prostředky, úpravou vody a mycími koši. V rámci doplnění své nabídky provozuje společnost Winterhalter různé online služby jako webové stránky a aplikace na které Vy jako uživatel („Uživatel“, společnost Winterhalter a uživatel společně „smluvní strany“) můžete vyvolávat informace k produktům a službám společnosti Winterhalter, kromě toho můžete přidávat vlastní obsahy a v případě koupě určitých produktů společnosti Winterhalter můžete využívat doplňkové funkce těchto produktů („Winterhalter Online Services“). Individuální prvky služeb „Winterhalter Online services“ jsou uvedeny v příloze těchto podmínek používání.

Užití a plnění nabídky Winterhalter Online nabízené prostřednictvím nabídky Winterhalter Online, například připojení myčky do sítě (CONNECTED WASH), je přípustné výlučně jen na základě následujících podmínek („Podmínky používání / Smluvní podmínky“):

B. Všeobecná ustanovení

§ 1 Rozsah použití

1.

Nabídka Winterhalter Online je určena výlučně pro užití podnikatelů. Pokud nejste žádný podnikatel a chtěli byste využívat nabídky nebo funkce nabídky Winterhalter Online, obraťte se přímo na společnost Winterhalter. „Podnikatel“ je fyzická nebo právnická osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, způsobilá k právním úkonům, která při sjednávání a uzavření právního úkonu jedná v působnosti své podnikatelské nebo samostatné profesní (výdělečné) činnosti.

2.

Plnění a výkony nabízené prostřednictvím nabídky Winterhalter Online jsou určeny jen pro uživatele příslušné webové stránky společnosti Winterhalter, popřípadě pro uživatele v zemi, uvedené v aplikaci společnosti Winterhalter. Pokud uživatel použije přístup k datům nabídky Winterhalter Online z okolních zemí, je tento uživatel odpovědný za zákonnost a oprávněnost přístupu k nabídce Winterhalter Online a za vyvolání - stažení dat příslušných výkonů a plnění. Přístup k datům nabídky Winterhalter Online ze zemí, ve kterých je tento Přístup k datům protiprávní, nezákonný, je uživateli zakázán. Pokud by chtěl uživatel z takové země navázat obchodní vztahy se společností Winterhalter, musí uživatel navázat kontakt přímo s reprezentací firmy Winterhalter v dané zemi.

3.

Tyto smluvní podmínky / podmínky používání samotné upravují užívání nabídky Winterhalter Online. Tyto smluvní vztahy, na jejichž základě uživatel produkty společnosti Winterhalter získal nebo na jejichž základě byly uživateli produkty společnosti Winterhalter přenechány k užívání, popřípadě na jejichž základě uživatel služby od společnosti Winterhalter odebírá, zůstávají těmito smluvními podmínkami / podmínkami používání nedotčeny.

4.

Využití služeb nabídky Winterhalter Online uživatelem může být vázáno na sjednání dalších smluv (jako například sjednáním licenční smlouvy při stahování určitého programového vybavení). V případě rozporů mají tato „Zvláštní ujednání / Zvláštní smlouvy“ přednost před podmínkami používání.

5.

Tyto podmínky používání obsahují „všeobecnou část“, která se týká celé nabídky Winterhalter Online (všech služeb nabídky) a „speciální část“ pro určité služby v rámci nabídky Winterhalter Online. V případě rozporu mezi všeobecnou a speciální částí mají přednost ustanovení ze speciální částí před těmi z všeobecné části.

 

§ 2 Uzavření smlouvy

„Zaškrtnutím“ těchto podmínek používání při registraci pro příslušné nabídky (služby) Winterhalter Online uživatel akceptuje platnost těchto podmínek používání.

 

§ 3 Plnění společnosti Winterhalter (služby Winterhalter)

 

1.

Společnost Winterhalter nabízí za těchto podmínek používání následující plnění (služby):

-

Společnost Winterhalter poskytuje v rámci služeb Winterhalter Online určité informace k produktům a službám společnosti Winterhalter a také programové vybavení (v určitých případech včetně dokumentace) pro vyvolání dat a/nebo ke stažení („Winterhalter-informace“).

-

Společnost Winterhalter může uživateli poskytnout možnost, nastavit a přidat vlastní obsahy do služeb Winterhalter online a tyto s ostatními uživateli vyměňovat.

-

Při koupi určitých výrobků společnosti Winterhalter obdrží uživatel možnost, využívat doplňkové, webem podporované funkce produktů společnosti Winterhalter, s pomocí webové stránky společnosti Winterhalter a/nebo s pomocí aplikace společnosti Winterhalter (například funkci Winterhalter CONNECTED WASH).

2.

Společnost Winterhalter je oprávněna, kdykoliv provoz nabídky Winterhalter Online zcela nebo částečně zastavit. Nárok uživatele na dostupnost a plnění v nabídce Winterhalter Online neexistuje. Obě výše uvedené věty neplatí, pokud a jakmile v těchto podmínkách používání nebo ve zvláštních dohodách / smlouvách jsou pro zachování prostřednictvím nabídky Winterhalter Online nabízených plnění předem stanovené určité doby platnosti (smluv / dohod).

3.

Informace v nabídce Winterhalter Online mohou obsahovat specifikace nebo všeobecné popisy technických možností produktů společnosti Winterhalter, které v určitém případě (například na základě změn produktů) nemusí být vždy k dispozici. Požadované význačné technické a funkční vlastnosti produktů musí být v daném případě sjednány individuálně při nákupu.

4.

Užití nabídky Winterhalter Online nemůže nahradit servis na místě, který nabízí společnost Winterhalter nebo četbu společností Winterhalter vydávaných návodů k obsluze a jiných informací o výrobku (dohromady „informace o výrobku“). V případě pochybností bude uživatel vždy hledat přímý kontakt na pracovníka společnosti Winterhalter, který odpovídá za příslušný produkt.

5.

Společnost Winterhalter nepřebírá žádnou záruku za nepřetržitou dostupnost a bezvirovost nabídky Winterhalter Online. Před stažením informací společnosti Winterhalter z internetu zajistí uživatel pro vlastní ochranu a také proti zavirování nabídky Winterhalter Online přiměřeně zabezpečená zařízení a virovou ochranu.

 

§ 4 Registrace a přístupová hesla

1.

Určité oblasti internetových stránek a podstránky společnosti Winterhalter a také aplikace společnosti Winterhalter jsou chráněny přístupovými hesly. Přístup k těmto oblastem internetových stránek a podstránkám je možný jen pro ty uživatele, kteří jsou pro tyto oblasti a podstránky zaregistrováni. Pokud není v těchto smluvních podmínkách / podmínkách používání vysloveně uvedeno jinak, neexistuje na registraci ze strany společnosti Winterhalter žádný nárok. Společnost Winterhalter si zejména vyhrazuje, také dříve volně přístupné oblasti internetových stránek a podstránky společnosti Winterhalter nebo webovou stránku společnosti Winterhalter celkově podřídit povinnosti registrace.

2.

Uživatel je povinen, při registraci uvádět pravdivé údaje o své osobě a o svém podnikání a při eventuální pozdější změně, tyto změny společnosti Winterhalter neprodleně (pokud jsou zamýšlené: online) oznámit. Uživatel zabezpečí, že mu budou doručovány emaily, které mu budou zasílány na tu emailovou adresu, kterou on uvedl.

3.

Po úspěšné registraci obdrží uživatel uživatelské jméno a přístupové heslo („přístupové údaje“). Při prvním přístupu změní uživatel přístupové heslo sdělené společností Winterhalter na přístupové heslo, které je známé jen jemu.

 

 

4.

Přístup k datům chráněné podstránky a oblastem internetových stránek společnosti Winterhalter je možný pouze na základě zadání přístupových údajů. Pro jednotlivé oblasti internetových stránek a podstránky internetových stránek společnosti Winterhalter a také aplikace společnosti Winterhalter může být potřebné zadání dalších přístupových hesel.

5.

Přístupové údaje smějí být užívány jen osobou, uvedenou v registraci. Pokud uživatel potřebuje přístupové údaje pro více zaměstnanců, je to třeba v daném případě odsouhlasit přímo se společností Winterhalter.

6.

Uživatel musí s přístupovými údaji nakládat přísně důvěrně, tyto údaje nesmějí být předávány ani jiným uživatelům nabídky Winterhalter Online, ani jiným třetím osobám. Po každém užití je třeba se z oblastí internetových stránek a podstránek nabídky Winterhalter Online, chráněných přístupovým heslem, odhlásit.

7.

Po více jak 5-ti neúspěšných pokusech zadání přístupového hesla budou přístupové údaje zablokovány. Uživatel se v takovém případě musí obrátit na společnost Winterhalter pomocí odkazu „Zapomenuté přístupové heslo“. Aktivace je možná teprve tehdy, pokud společnost Winterhalter může adekvátně prověřit identitu uživatele.

8.

Pokud má uživatel podezření, že třetí osoba zná a/nebo používá přístupové údaje uživatele, informuje uživatel společnost Winterhalter neprodleně písemně a předem emailem. Uživatel odpovídá za všechny, jeho přístupovými údaji zpřístupněné, uskutečněné aktivity v nabídce Winterhalter Online. To neplatí, pokud uživatel nenese odpovědnost z důvodu porušení těchto smluvních podmínek / podmínek používání provedeným prozrazením / zveřejněním přístupových údajů dané třetí osobě.

9.

Po doručení sdělení podle shora uvedeného bodu 7 zablokuje společnost Winterhalter příslušné přístupové údaje. Přístup uživatele k chráněným oblastem nabídky Winterhalter Online je v tomto případě možný teprve po přidělení nových přístupových údajů.

10.

Společnost Winterhalter je oprávněna přístup / přístupové právo zablokováním přístupových údajů kdykoliv zrušit, pokud uživatel:

-              při registraci uvedl nepravé údaje,

-              tyto smluvní podmínky / podmínky používání poruší a toto porušení na výzvu    společnosti         Winterhalter neprodleně nepozastaví / neukončí, leda že by uživatel za toto porušení              nenesl odpovědnost,

-              porušuje svoje povinnosti postupovat s pečlivostí při zacházení s přístupovými údaji,      leda       že by uživatel za toto porušení nenesl odpovědnost,

-              porušuje použitelné / rozhodné právo při připojení k nebo při užití nabídky Winterhalter, leda že by uživatel za toto porušení nenesl odpovědnost,

-              nabídku Winterhalter Online po dobu souvislého období více jak dvanácti měsíců            neužíval.

11.

Uživatel může kdykoliv písemně požadovat zrušení své registrace, pokud toto zrušení nebude v rozporu s realizací probíhajících smluvních vztahů.

12.

Společnost Winterhalter v případech bodů 9 a 10 jakož i v jiných případech, ve kterých přístupové právo uživatele k nabídce Winterhalter Online skončí, smaže na písemnou žádost uživatele tyto přístupové údaje a veškerá ostatní uložená osobni data uživatele, pokud společnost Winterhalter tyto údaje už k prosazení práva oproti uživateli nepotřebuje a/nebo pokud není na základě zákona povinna nadále tato data ukládat.

12.

Pokud uživatel poruší svým zaviněním jednu jím na základě těchto smluvních podmínek používání příslušející povinnost, zejména povinnost uchování svých přístupových údajů v tajnosti, uvaluje na sebe - musí zaplatit - za každý jednotlivý případ porušení povinností smluvní pokutu ve výši € 5.001,-.

 

§ 5 Uživatelská práva k obsahům (informacím) společnosti Winterhalter

1.

Pokud není ve zvláštních smlouvách uvedeno jinak, poskytne společnost Winterhalter uživateli nevýhradní právo, užívat obsahy (webových stránek) společnosti Winterhalter pro interní účely uživatele, určené v nabídce Winterhalter Online. V případě software - programového vybavení (včetně aplikace společnosti Winterhalter) je přitom považováno za užívání každé trvalé nebo dočasné kopírování programového vybavení software ve strojovém kódu, ukládání, nahrávání dat, odstranění nebo zobrazení za účelem spuštění programového vybavení. Každé jiné další kopírování obsahů (webových stránek) společnosti Winterhalter je – v případě programového vybavení s výjimkou zhotovení záložní kopie, která smí být použita výhradně k bezpečnostním účelům – vyloučeno. Vyloučeno je zejména kopírování obsahů a informací společnosti Winterhalter za účelem bezplatného nebo úplatného předání třetím osobám.

2.

V případě programového vybavení (včetně aplikace společnosti Winterhalter) smí uživatel obsahy (informace) společnosti Winterhalter měnit a zpracovávat jen tehdy, pokud je to potřebné pro zamýšlené interní využití nebo ke korekci chyb v obsazích a informacích společnosti Winterhalter. Kromě toho smí uživatel obsahy (informace) společnosti Winterhalter měnit jen tehdy, pokud a jakmile to společnost Winterhalter uživateli výslovně písemně povolila.

3.

Uživatel nesmí ohledně práv, poskytnutých uživateli k obsahům (informacím) společnosti Winterhalter, poskytovat třetím osobám žádná práva. Uživatel také nesmí na práva, která mu byla k obsahům (informacím) společnosti Winterhalter poskytnutá, udělovat třetím osobám žádnou licenci. Bod 8 tímto zůstává nedotčen.

4.

Nárok na poskytnutí aktualizace (Updates), vyšší verze programu (Upgrades) nebo na novou verzi obsahu (informací) společnosti Winterhalter uživateli nenáleží.

5.

Programové vybavení se poskytuje uživateli výhradně jen ve strojovém kódu jako Download (stahování z Internetu). Nárok na přenechání zdrojového kódu programu nebo částí zdrojového kódu programu neexistuje. K zdrojovému kódu programu se uživateli žádná uživatelská práva neposkytují.

6.

Zpětný převod strojového kódu z nabízeného programového vybavení není uživateli dovolen.

7.

Pokud by se v případě programového vybavení, poskytnutého webovými stránkami společnosti Winterhalter jednalo o programové vybavení Open Source, platí přednostně pro toto programové vybavení platné licenční podmínky Open Source. Pokud poskytují tyto licenční podmínky Open Source nárok na vydání zdrojového kódu (Quellcodes) poskytne společnost Winterhalter tento zdrojový kód (Quellcode) – pokud tomu licenční podmínky Open Source bezpodmínečně neodporují – avšak jen oproti úhradě tím společnosti Winterhalter vzniklých nákladů.

8.

Uživatel je oprávněn programové vybavení, stažené z internetu, v originálním stavu společně s jednou kopií těchto podmínek užívání a dalších zvláštních dohod předat třetí osobě, pokud tato třetí osoba s platností těchto podmínek užívání výslovně písemně souhlasila. S předáním programového vybavení na základě dodržení předpokladů podle věty 1 přechází oprávnění k užívání programového vybavení na třetí osobu. Zároveň zaniká oprávnění dosavadního uživatele toto programové vybavení využívat. Při předání / poskytnutí programového vybavení smaže dosavadní uživatel ihned a kompletně všechny kopie a částečné kopie programového vybavení, nebo je jiným způsobem zničí. To platí i pro záložní kopie.

9.

Za každé předání / poskytnutí informací společnosti Winterhalter třetím osobám a za všechny z toho plynoucí nároky ručí sám uživatel. Toto se týká zejména nároků z porušení ochranných práv a také z porušení všeobecných práv osobnosti. Uživatel bude společnost Winterhalter, zákonné zástupce společnosti Winterhalter, zaměstnance a pomocné síly v souvislosti s jakýmikoliv nároky, závazky, škodami / újmami a náklady, které se zakládají na tom, že uživatel předává obsahy (informace) společnosti Winterhalter třetím osobám, hájit, zprostí je povinností a odškodní je / poskytne jim náhradu. To neplatí, pokud za to uživatel nenese odpovědnost.

 

§ 6 Uživatelský obsah a ostatní povinnosti uživatele

 

 

1.

Společnost Winterhalter může uživateli povolit / umožnit, nahrávat a zveřejňovat vlastní obsahy („uživatelský obsah“).

2.

Pokud uživatel obsahy (uživatelský obsah) na internetové stránky společnosti Winterhalter nahraje a na těchto stránkách je zveřejní, uděluje uživatel tímto společnosti Winterhalter celosvětovou, bezplatnou a od licenčních poplatků osvobozenou, jednoduchou a neomezenou licenci k užívání, kopírování a zpracování obsahů (informací) uživatele a také k zobrazení a spuštění obsahů (informací) uživatele pokaždé, pokud se to pro provoz nabídky Winterhalter Online stane. Výsledky povoleného zpracování smějí být používány jako výchozí verze. Tato licence může být třetím osobám propůjčena prostřednictvím podlicence, pokud takovéto kopírování podlicence slouží účelu, umožnit třetí osobě poskytování služeb společnosti Winterhalter v souvislosti s nabídnutím nebo užitím nabídky Winterhalter Online. Tato licence je také převoditelná, avšak pouze na třetí osobu, která nabídku Winterhalter Online a nebo podstatné části nabídky Winterhalter Online získá / zakoupí.

3.

Uživatel při užívání nabídky Winterhalter Online nesmí:

-              svým jednáním porušovat platné a účinné právní předpisy a/ nebo dobré mravy;

-              porušovat ochranná a autorská práva, právo na soukromou sféru nebo jiná práva třetích              osob;

-              přenášet obsahy (uživatelský obsah) uživatele s viry, poškozovat takzvanými trojskými koni         nebo jiným programováním, které mohou poškodit nabídku Winterhalter Online;

-              zadávat, ukládat nebo posílat hypertextové odkazy a/nebo obsahy (informace) uživatele, k jejichž užívání uživatel v této formě není oprávněn, zejména pokud užití těchto              hypertextových odkazů a/nebo obsahů (webových stránek) uživatele je v rozporu           povinnostmi zachovávat tajemství nebo pokud je jinak protiprávní/nezákonné;

-              šířit reklamu nebo nevyžádané emaily z důvodu porušení platného práva (tak zvaný       Spamming - elektronický spam) a/nebo nevhodná varování před viry a/nebo před    nesprávnými funkcemi; a/nebo

-              vyzývat k účasti na hrách s výhrami, systémech sněhové koule, hrách řetězových dopisů nebo   pyramidových hrách a srovnatelných akcích.

4.

Společnost Winterhalter si uživatelský obsah nepřivlastňuje. Uživatelské obsahy nereprodukují žádné názory společnosti Winterhalter. Licence poskytnutá společnosti Winterhalter podle bodu 2 tímto zůstává nedotčena.

5.

Společnost Winterhalter si vyhrazuje právo uživatelský obsahy (informace) které nejsou v souladu s podmínkami užívání kdykoliv z nabídky Winterhalter Online odstranit.

 

 

6.

Nehledě na výše uvedená ustanovení platí následující: Pokud má uživatel důvodné podezření pro to, že uveřejnění v nabídce Winterhalter Online jeho práva nebo práva třetí osoby poškozují, může uživatel zaslat email na uvedenou adresu: [email protected] s následujícími údaji: (i) popis chráněného práva; (ii) popis místa v nabídce Winterhalter Online, na kterém se nacházejí obsahy porušující obsahy (webových stránek) uživatele; (iii) adresa, telefonní číslo a emailová adresa uživatele; a také (iv) prohlášení uživatele, že uživatel je vlastník práv sporných obsahů nebo že je oprávněn, jednat jménem a z pověření vlastníka práv a že uživatel (popřípadě vlastník práv) užívání sporných obsahů v nabídce Winterhalter Online nepovolil a že se všechny výše uvedené údaje zakládají na pravdě.

7.

Pokud uživatel předá společnosti Winterhalter Feedback, poznámky, komentáře nebo návrhy na zlepšení Winterhalter produktů a služeb společnosti Winterhalter nebo nabídky Winterhalter Online („Feedback“) a pokud není výslovně písemně stanoveno jinak, smí společnost Winterhalter tento Feedback používat bezplatně, časově a územně neomezeně za účelem zlepšení produktů a služeb společnosti Winterhalter a také nabídky Winterhalter Online, popřípadě ho smí poskytnout třetím osobám, aby tyto třetí osoby mohly pro společnost Winterhalter produkty a služby společnosti Winterhalter, popřípadě nabídku Winterhalter Online mohly vylepšit. Jakmile je Feedback chráněn průmyslovými nebo autorskými právy a užívání Feedbacku tedy pro vylepšení vyžaduje licenci, poskytne uživatel společnosti Winterhalter – pokud to je uživateli umožněno – pro užití tohoto Feedbacku za účelem vylepšení produktů a služeb společnosti Winterhalter a také nabídky Winterhalter Online licenci, včetně práva k vydání sublicence / podlicence a přenosu (dat), odpovídajícím způsobem podle ustanovení v bodu 2.

8.

Pokud uživatel zjistí, že třetí osoby porušují práva společnosti Winterhalter, uvědomí o tom neprodleně společnost Winterhalter.

9.

Společnost Winterhalter nepřebírá oproti uživateli žádnou právní odpovědnost za nároky, které mohou vzniknout užíváním obsahů (informací) jiných uživatelů.

10.

Uživatel bude společnost Winterhalter, zákonné zástupce společnosti Winterhalter, zaměstnance a pomocné síly v souvislosti s jakýmikoliv nároky, závazky, škodami / újmami a náklady, které se zakládají na tom, že do nabídky Winterhalter Online uživatelem nahrané obsahy (webových stránek) uživatele a/nebo zveřejněné obsahy (webových stránek) uživatele porušují práva třetích osob, hájit, zprostí je povinností a odškodní je / poskytne jim náhradu. To neplatí, pokud za toto porušování práva uživatel nenese žádnou odpovědnost.

§ 7 Průmyslová práva

1.

Všechna práva k nabídce Winterhalter Online, k informacím společnosti Winterhalter a také k v nabídce Winterhalter Online použitým stylovým úpravám / vzhledům, obchodním značkám a jiným chráněným značkám zůstávají výhradně v majetku společnosti Winterhalter popřípadě v majetku poskytovatelů licence společnosti Winterhalter a nesmějí být uživatelem změněny na předmět zástavních práv. Uživatelská práva, poskytnutá uživateli na základě těchto smluvních podmínek / podmínek používání a/nebo zvláštních ujednání / dohod tímto zůstávají nedotčena.

2.

Uživatel bude alfanumerické znaky, informace o značkách a informace o autorských právech a jiné právní výhrady respektovat, zachovávat nezměněné a také v případě programového vybavení ve formě eventuální záložní kopie v nezměněné formě přejímat.

 

§ 8 Odpovědnost / ručení

1.

Společnost Winterhalter odpovídá při porušení svých smluvních povinností podstatným způsobem za náhradu výdajů a za náhradu škody (společně „odškodnění“). Podstatné povinnosti jsou všechny povinnosti, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a také veškeré povinnosti, jejichž plnění řádnou realizaci smlouvy teprve celkově umožňuje a na jejichž dodržování se uživatel smí spoléhat.

2.

Společnost Winterhalter odpovídá kromě toho v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti za ztráty na životech, zranění a porušení zdraví, při přejímce záruky a také ve všech ostatních případech zákonně obligatorní odpovědnosti, pokaždé v souladu se zákonnými předpisy.

3.

Jinak jsou nároky na odškodnění / na náhradu škody oproti společnosti Winterhalter – jedno z jakých právních nároků, zejména z důvodu porušení povinností z tohoto závazkového právního vztahu společností Winterhalter, jejími zákonnými zástupci, zaměstnanci nebo pomocnými silami, nebo z nezákonného jednání – vyloučeny.

4.

Pokud je podle výše uvedených ustanovení odpovědnost společnosti Winterhalter omezena nebo vyloučena, platí to také pro osobní odpovědnost a ručení zákonných zástupců, zaměstnanců nebo pomocných sil společnosti Winterhalter.

5.

Pokud a jestliže doplňkové produkty nebo služby v nabídce Winterhalter Online jsou předmětem práva určeného pro dary, pak s výše uvedeným omezením odpovědnosti se použijí zákonné odpovědnosti pro dary.

6.

Nabídka Winterhalter Online může obsahovat na internetových stránkách třetích osob hypertextové odkazy. Společnost Winterhalter nepřejímá za tyto obsahy těchto internetových stránek ani odpovědnost, ani si tyto internetové stránky a jejich obsahy nepřivlastňuje, protože společnost Winterhalter informace, uvedené ve webových odkazech nekontroluje a také není za tam uvedené obsahy a informace odpovědná. Jejich užívání nastává na vlastní riziko uživatele.

7.

Výše uvedená ustanovení této sekce 8 nejsou spojena s jakýmikoliv změnami a nároky v důkazním řízení újmy uživatele.

 

§ 9 Dodržování zahraničních hospodářských právních ustanovení

1.

Uživatel musí při používání internetových stránek společnosti Winterhalter, při odběru                / koupi obsahů (informací) společnosti Winterhalter a při šíření / poskytování   obsahů (informací) společnosti Winterhalter třetím osobám dodržovat v       současné době aplikovatelné předpisy a nařízení národního a mezinárodního    zahraničního hospodářského práva, práva kontroly (re-) exportu a práva embarga, zejména předpisy České republiky a Evropské unie. Uživatel zajistí / zaručuje, že obsahy (informace) společnosti Winterhalter bude užívat výlučně k mírovým a civilním účelům.

2.

Uživatel zprošťuje společnost Winterhalter v plném rozsahu všech nároků, které budou uplatňovány úřady nebo ostatními třetími osobami oproti společnosti Winterhalter z důvodu nedodržení výše uvedených exportních kontrolně právních povinností uživatelem, a zavazuje se uhradit veškeré, společnosti Winterhalter v této souvislosti vzniklé újmy / škody a náklady / výdaje. To neplatí, pokud uživatel za toto porušení povinností neodpovídá.

3.

Plnění smlouvy ze strany společnosti Winterhalter je podmíněno tím, že těmto plněním  žádné překážky na základě národních nebo mezinárodních předpisů práva zahraničního obchodu a práva kontroly (re-) exportu a také žádná embarga a/nebo jiné sankce nebrání. Prodlení na základě vývozních kontrol nebo schvalovacích / povolovacích řízení ruší platnost termínů a dodacích lhůt.

4.

Společnost Winterhalter je oprávněna smluvní poměr s uživatelem okamžitě     vypovědět, pokud plnění tohoto smluvního poměru zpočátku nebo dodatečně brání předpisy nebo zákazy v současné době aplikovatelného národního nebo     mezinárodního práva a práva kontroly (re-) exportu nebo a také práva embarga, nebo pokud pro plnění smlouvy neexistují potřebná povolení.

5.

V případě výpovědi podle bodu 4 je uplatnění nároku na náhradu škody nebo uplatnění jiných práv uživatelem na základě výpovědi vyloučeno.

 

 

§ 10 Mlčenlivost

 

1.

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích   o nichž se dozvěděly v souvislosti s poskytnutím a užíváním nabídky Winterhalter          Online. Důvěrné informace smějí být zpřístupněny jen takovým zaměstnancům a takovým třetím osobám, které tyto informace pro plnění smlouvy, eventuálně v případě uživatele pro smlouvou stanovené užívání plnění poskytnutých společností Winterhalter nutně potřebují (need-to-know-princip).

2.

Důvěrné informace jsou takové informace, které jsou buďto smluvními stranami označované jako chráněné nebo důvěrné nebo jiným způsobem písemně označené, nebo informace, které jsou podle okolností jejich zveřejnění pro smluvní strany přiměřeně a rozumně patrné jako důvěrné. K důvěrným informacím patří zejména přístupové údaje.

3.

Výše uvedená povinnost mlčenlivosti neplatí, pokud a jakmile jsou příslušné informace prokazatelně (i) všeobecně známé nebo se bez zavinění smluvních stran a bez porušení této povinnosti mlčenlivosti všeobecně známými stanou, (ii) pokud jsou nebo se stanou stavem techniky, (iii) pokud jsou přijímající straně v okamžiku předávání již známé, což musí být prokázáno (písemnými) podklady (dokumentací), které takovou znalost doloží, (iv) pokud byly nebo budou přijímající straně třetí osobou podle platných předpisů zpřístupněné, (v) pokud musí být zveřejněny na základě zákonných předpisů nebo vykonatelných úředních opatření / rozhodnutí nebo soudních rozhodnutí. Důkazní břemeno nese ta strana, která je v daném případě příjemce informací.

 

§ 11 Různé

1.

Uživatel může nároky, které mu na základě těchto smluvních podmínek / podmínek užívání náležejí, postoupit jen s výslovným souhlasem společnosti Winterhalter

2.

Ústní dodatečná ujednání k těmto smluvním podmínkám / podmínkám užívání neexistují. Změny a doplňky těchto smluvních podmínek / podmínek užívání vyžadují písemnou formu (včetně emailové). To platí také pro změnu nebo zřeknutí se          požadavku písemné formy.

3.

Pokud by byla nebo by se stala některá z ustanovení těchto smluvních podmínek / podmínek užívání právně neúčinná nebo neproveditelná, není tím účinnost ostatních ustanovení nijak dotčena.

4.

Platí právo České republiky s vyloučením ustanovení mezinárodního soukromého práva a „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“ (CISG).

 

5.

„Všechny spory, které vzniknou z těchto smluvních podmínek / podmínek užívání anebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

 

 

6.

Společnost Winterhalter si vyhrazuje právo, smluvní podmínky / podmínky používání změnit a doplnit. Společnost Winterhalter bude před každou změnou nebo doplněním uživatele informovat. Změny a doplňky platí jako uživatelem přijaté, pokud uživatel ve lhůtě čtyř týdnů po informování / oznámení písemně nepodá námitky. Na následky    mlčení upozorní společnost Winterhalter uživatele ve vyrozumění o změně, popřípadě ve vyrozumění o doplnění smluvních podmínek / podmínek používání.

 

C.        Speciální část: zvláštní podmínky používání funkce

            „Winterhalter CONNECTED WASH“

I.         Všeobecné informace

 

§1 Oblast použití / aplikační oblast

1.

Ustanovení těchto speciálních části podmínek použití se vztahují na propojenou myčku nádobí  jako dodatek pro všeobecné podmínky použití. „Propojená myčka nádobí“ je myčka nádobí, která může být připojena k internetu. Používání této propojené myčky umožňuje zobrazení některých detailních informací o této propojené myčce (např. počtu mycích cyklů, provozních časech, provozních teplotách atd.), některých chybových stavech propojené myčky nádobí a další informace o provozním stavu a nastavení propojené myčky nádobí („informace myčky“) pomocí webové stránky Winterhalter nebo pomocí aplikace Winterhalter (“Winterhalter Connected Wash“). Používání této propojené myčky taktéž umožňuje jednak instalaci softwarových aktualizací propojené myčky na základě vzdáleného přístupu, jednak úpravu technických parametrů projené myčky (avšak poslední zmíněné, tj. úprava technických parametrů, platí pouze po Vašem souhlasu).

 

2.

Smluvní vztahy, na jejichž základě uživatel myčku (myčky) nádobí získal nebo na jejichž základě byla tato myčka (myčky) uživateli přenechány k užívání, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny. Toto platí také pro další záruční práva příslušejícími uživateli v souvislosti s nabytím myčky (myček) nádobí popřípadě s přenecháním myčky (myček) nádobí k užívání. Připojení funkce Winterhalter Connected Wash nemá žádný vliv na druh a rozsah těchto nároků na záruku - nároků z odpovědnosti za vady nebo na délku záručních lhůt.

3.

Winterhalter CONNECTED WASH pomáhá s kontrolou funkčnosti propojené myčky nádobí, nemůže však přesto nahradit manuální (osobní) kontrolu. Odpovědností uživatele je kontrola funkčnosti propojené myčky dle pravidelného plánu a kontrola chybových stavů zobrazených pomocí Winterhalter CONNECTED WASH přímo na propojené myčce.

 

 

4.

Jakožto součást služeb poskytovaných skrze propojení Winterhalter Connected Wash je společnost Winterhalter oprávněna (avšak nikoliv povinna) zasílat uživateli informace o propojené myčce pomocí e-mailové adresy poskytnuté uživatelem (zejména za účelem dokončení registračního procesu, za účelem upozornění uživatele na softwarové aktualizace a za účelem upozornění uživatele na ztrátu spojení s propojenou myčkou).

 

II.          Monitorování propojené myčky nádobí

 

§2 Užití připojení Winterhalter CONNECTED WASH

 

1.

Společnost Winterhalter poskytuje uživateli funkci Winterhalter CONNECTED WASH prostřednictvím oblasti služeb Winterhalter Online, chráněné přístupovými údaji. Za propojení myčky nádobí s internetem a také za Hardware a Software, které uživatel pro přístup do internetu a využití internetu potřebuje (například  Smartphone, Laptop, atd.), je odpovědný sám uživatel.

 

2.

Předpokladem pro užití funkce Winterhalter CONNECTED WASH je, že uživatel (i) má v majetku jednu nebo více propojených myček nádobí, které uživatel propojil s internetem, (ii) že uživatel akceptoval podmínky užívání a že zaplatil poplatky za užívání připojení funkce Winterhalter CONNECTED WASH za každou nahlášenou myčku nádobí a (iii) že funkci připojení Winterhalter CONNECTED WASH užívá při dodržování pokynů těchto podmínek užívání.

 

3.

Údaje o myčkách, vyvolatelné uživatelem pomocí nabídky Winterhalter Online nebo poskytované pomocí emailu pokud je tato možnost aktivována se omezují pouze na údaje těch myček, které uživatel provozuje a na funkci připojení funkce Winterhalter Connected Wash pro nahlášené propojené myčky nádobí. K údajům propojených myček nádobí jiných uživatelů nemá uživatel žádný přístup. Pokud by se uživatel pokusil tato přístupová omezení technicky nebo jiným způsobem obejít, představuje to závažné porušení těchto podmínek užití, které společnost Winterhalter opravňují k okamžité mimořádné výpovědi i bez výzvy k zanechání těchto pokusů.

 

4.

Společnost Winterhalter umožňuje třetím osobám (například prodejcům) pomocí funkce Winterhalter CONNECTED WASH přístup k údajům propojených myček nádobí, které uživatelé provozují jen tehdy, pokud uživatel tuto funkci v nabídce Winterhalter Online aktivně uvolnil (vypnul blokování). Odpovědností uživatele je, zajistit, že třetí osoba s uvolněním (vypnutím blokování) a s přijetím emailů s údaji o propojených myčkách nádobí uživatele souhlasí. Uživatel si toto udělení souhlasu od příslušné třetí osoby písemně vyžádá a na požádání společnosti Winterhalter předloží. Porušení těchto předpisů povinnosti mlčenlivosti podmínek užití pro nabídku Winterhalter Online při předávání údajů o myčkách nádobí třetím osobám, pro které uživatel tuto funkci uvolnil, neexistuje.

 

§ 3 Přístupové údaje

 

Přístup k funkci Winterhalter CONNECTED WASH je zabezpečený a chráněný zvláštními přístupovými údaji „CONNECTED WASH“. Pro tyto přístupové údaje připojení CONNECTED WASH platí odpovídajícím způsobem ustanovení pro přístupové údaje podmínek používání pro nabídku Winterhalter Online.

 

§ 4 Uživatelské právo

 

1.

Uživateli je povoleno užívat pro vlastní účely připojení funkce Winterhalter CONNECTED WASH a obsahy poskytnuté v souladu s těmito podmínkami CONNECTED WASH. Každé používání nebo zhodnocení / využití obsahů poskytnutých uživateli prostřednictvím  funkce Winterhalter Connected Wash nad rámec těchto podmínek je nepřípustné.

 

2.

Obsahy zpřístupněné prostřednictvím funkce Winterhalter CONNECTED WASH smí uživatel elektronicky kopírovat nebo tisknout v papírové formě a rozmnožovat jen tehdy, pokud a jakmile to společnost Winterhalter uživateli povolila. 

 

3.

Uživatel nesmí ohledně jemu shora uvedených poskytnutých práv poskytovat třetím osobám žádná práva nebo práva na třetí osoby převádět.

 

4.

Aniž by byla dotčena práva, poskytnutá na základě těchto podmínek používání, vyhrazuje si společnost Winterhalter všechna práva na připojení funkce Winterhalter CONNECTED WASH a na obsahy, zpřístupněné uživateli prostřednictvím připojení funkce Winterhalter CONNECTED WASH.

 

§ 5 Získávání dat za účelem jejich dalšího vyhodnocování, ukládání, zpracování a předávání dat

 

1.

Uživatel vyjadřuje souhlas s tím, že společnost Winterhalter získává následující údaje zákazníka za účelem jejich dalšího vyhodnocování, ukládá je a zpracovává je v souvislosti s poskytnutím funkce Winterhalter CONNECTED WASH pro uživatele: název / označení podniku, majitel, adresa, obor, telefonní číslo, faxové číslo, emailová adresa, internetová adresa, IP adresy uživatele, údaje myčky předávné do společnosti Winterhalter, název a také emailová adresa třetí osoby, pro kterou bylo podle § 2 odstavec 4 provedeno uvolnění (vypnutí blokování).

 

2.

Uživatel kromě toho souhlasí, že výše uvedené údaje se předávají společnosti Winterhalter interně v rámci koncernu za účelem poskytování služeb za těchto podmínek používání. Využívání dat / údajů, překračující rozsah těchto podmínek, zejména předávání třetím osobám, se s výhradou ustanovení v § 2 odstavec 4 se neprovádí.

 

3.

Zákazník dále souhlasí s tím, že společnost Winterhalter údaje o myčce / myčkách anonymizuje, popřípadě kumuluje, zpracovává / upravuje a využívá pro interní statistické účely. Předávání těchto dat / údajů třetím osobám / podnikům se neprovádí. Společnost Winterhalter nakládá s údaji zákazníka v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 („GDPR“).

 

§ 6 Doba platnosti (poskytování funkce Winterhalter Connected Wash)

 

1.

Společnost Winterhalter Vám poskytne funkci Winterhalter Connected Wash ode dne přihlášení Vaší propojené myčky na dobu 5 let. Smluvním stranám však náleží právo, přístup uživatele k funkci Winterhalter CONNECTED WASH pro danou propojenou myčku ve lhůtě 3 měsíců ke konci příslušného smluvního roku písemně druhé straně vypovědět („Smluvní rok“ při tom znamená 12 měsíců ode dne přihlášení dané propojené myčky a také každé další bezprostředně následující časové období v délce 12 měsíců). Jinak je řádná výpověď vyloučena.

 

2.

Váš přístup k funkci Winterhalter CONNECTED WASH nejste oprávněni převádět na třetí osoby. V případě prodeje Vaší propojené myčky se musí kupující sám pro funkci Winterhalter CONNECTED WASH na webové stránce společnosti Winterhalter přihlásit. Na tuto skutečnost musíte kupujícího důrazně upozornit. V případě prodeje myčky, Vámi přihlášené pro funkci Winterhalter CONNECTED WASH získáte právo, funkci Winterhalter CONNECTED WASH pro prodanou myčku ke konci kalendářního měsíce vypovědět. Toto zvláštní právo výpovědi / právo odstoupení od smlouvy trvá jen 4 týdny ode dne prodeje a zaniká poté, pokud nebylo během této lhůty uplatněno.

 

3.

Právo na mimořádnou výpověď zůstává těmito shora uvedenými ustanoveními nedotčeno.

 

§ 7 Poplatky

1.

Za používání funkce  CONNECTED WASH nebude Winterhalter účtovat žádné poplatky až do budoucího oznámení.

2. Přestože to v současné době nevyžaduje, může firma Winterhalter uplatňovat servisní poplatek za používání funkce CONNECTED WASH v budoucnosti. V takovém případě o tom informuje firma Winterhalter uživatele nejméně šest měsíců předem  a požádá uživatele o odsouhlasení navrženého servisního poplatku. Pokud by uživatel nesouhlasil, vyhrazuje se Winterhalter právo ukončit tuto smlouvu dle výpovědní lhůty tři měsíce ke konci příslušného smluvního roku.

 

III. Nákup pomocí funkce Winterhalter CONNECTED WASH

 

§ 8 Rozsah použití

 

1.

Společnost Winterhalter umožňuje kromě toho uživateli, prostřednictvím funkce Winterhalter Connected Wash nakupovat pro myčku v souladu s následujícími ustanoveními spotřební materiál. Přitom je možný nákup jak u společnosti Winterhalter, tak také u třetí osoby (například u dalšího prodejce), kterého jste pro objednávání spotřebního materiálu ve funkci Winterhalter CONNECTED WASH zaregistrovali. Pokud jste pro objednávání zaregistrovali třetí osobu, postoupíme / předáme Vaše poptávky po nových spotřebních materiálech této třetí osobě. Smlouva o nákupu spotřebního materiálu se společností Winterhalter se v tomto případě nerealizuje. Třetí osoba jedná vlastním jménem a na vlastní účet a nemá žádné právo, společnost Winterhalter v právních jednáních zastupovat. Vzhledem k tomu platí pro prodej nových spotřebních materiálů v tomto případě samotné mezi Vámi a třetí osobou sjednané a dohodnuté podmínky. Nárok vůči společnosti Winterhalter na dodávky spotřebního materiálu Vám v tomto případě nepřísluší. Za dodávky je odpovědná sama třetí osoba.

 

§ 9 Uzavření smlouvy

 

1.

Pokud jste naproti tomu pro objednávku spotřebního materiálu nezaregistrovali žádnou třetí osobu, můžete u společnosti Winterhalter objednávat spotřební materiál přímo prostřednictvím funkce Winterhalter CONNECTED WASH. V tomto případě se realizuje smlouva o nákupu spotřebního materiálu mezi společností Winterhalter a uživatelem, pokud si uživatel požadovaný spotřební materiál vybere, uvede svoje údaje a přijme smluvní nabídku od společnosti Winterhalter, ve kterém uživatel proces objednávání prostřednictvím kliknutí na tlačítko (Button) „Objednat a zaplatit (Order and Pay)“ úspěšně uzavře.

 

2.

Po zadání dat a předtím, než uživatel objednávku kliknutím na tlačítko (Button) „Objednat a zaplatit“ aktivuje, může uživatel toto zadání / tyto údaje ještě jednou zkontrolovat, tyto podmínky prodeje také odvolat a v reprodukovatelné formě je uložit. Proces objednávání se nechá kdykoliv aktivací funkce „zavřít“ v nabídce Winterhalter Online zrušit. 

 

3.

Po podání objednávky nemohou již být údaje o objednávce uživatelem prostřednictvím funkce Winterhalter CONNECTED WASH vyvolány. Po doručení objednávky společnosti Winterhalter obdrží uživatel obratem emailem potvrzení objednávky.

 

§ 10 Dodávky a dodací lhůty

 

1.

Odeslání spotřebního materiálu společností Winterhalter se provádí oproti vystavené faktuře.

 

2.

Podrobnosti k dodacím lhůtám získáte ve Všeobecných dodacích podmínkách.

 

§ 11 Přechod nebezpečí škody na věci

 

Nebezpečí / riziko zpožděné dodávky, zániku, ztráty nebo zhoršení (jakosti) spotřebního materiálu společnosti Winterhalter a také cenové riziko přecházejí vyskladněním / expedicí spotřebního materiálu společnosti Winterhalter osobě, určené pro provedení přepravy (zasilateli/přepravci/spediční firmě), na uživatele.

 

§ 12 Prodlení a vzájemný zápočet

 

1.

V případě prodlení platby může společnost Winterhalter požadovat úroky z prodlení ve výši 9 (devět) procentních bodů, v současné době převyšující výši základní úrokové sazby. Uplatnění vyšší škody způsobené prodlením (dlužníka) zůstává vyhrazeno.

 

2.

Uživatel může započítat jen takové pohledávky, které byly stanoveny jako pravomocné, nesporné / nepopíratelné, nebo které byly společností Winterhalter uznány. Zadržovací právo může společnost Winterhalter uplatnit jen tehdy, pokud se protinárok zakládá na tom samém smluvním vztahu.

 

 

§ 13 Výhrada vlastnického práva

 

1.

Společnost Winterhalter si vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží až do úplného příchodu všech plateb z obchodního styku s příslušným uživatelem. 

 

2.

Uživatel je oprávněn, nakoupené zboží v řádné obchodní činnosti dále prodávat. Uživatel postupuje společnosti Winterhalter předem veškeré pohledávky ve výši konečné částky faktury (včetně daně z přidané hodnoty) nároku na úhradu, které uživateli z dalšího prodeje vzniknou. Uživatelé zůstávají i po postoupení (pohledávky) oprávněni k vymáhání pohledávek. Oprávnění společnosti Winterhalter, samostatně vymáhat pohledávky, tím zůstává nedotčeno. Společnost Winterhalter se však zavazuje pohledávky nevymáhat, dokud uživatel svoje platební povinnosti z přijatých tržeb plní, pokud se nedostane do prodlení s platbou a pokud nepodá návrh na zahájení konkursního řízení nebo pokud není předloženo zastavení plateb. Pokud tomu tak je, může společnost Winterhalter požadovat, aby uživatel oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, aby poskytnul všechny potřebné údaje pro vymáhání, aby k tomu patřící doklady vydal a aby toto postoupení pohledávky / pohledávek oznámil třetím osobám.

 

3.

Po dobu trvání výhrady vlastnického práva nesmí být provedeno žádné zabavení / obstavení nebo předání pohledávky zakoupeného zboží k ručení. Uživatel je povinen společnosti Winterhalter neprodleně oznámit jakékoliv zabavení / obstavení, jakékoliv poškození nebo jakoukoliv ztrátu zboží.

 

§ 14 Poskytnutí záruky

 

1.

Uživateli náleží zákonné práva odpovědnosti ručení za škody, pokud není v následujících ustanoveních uvedeno jinak.

 

2.

Společnost Winterhalter poskytuje záruku za vady prodaného zboží podle volby uživatele odstraněním vady nebo dodávkou bezvadného zboží (formou takzvaného dodatečného plnění (podmínek smlouvy). Před uplatněním jiných nároků z vad je třeba poskytnout společnosti Winterhalter přiměřenou příležitost a přiměřený čas. Společnost Winterhalter může uživatelem zvolený druh dodatečného plnění (podmínek smlouvy) odmítnout, pokud je toto dodatečné plnění možné jen s nepoměrnými náklady.

 

3.

Pokud se dodatečné plnění nezdařilo, může uživatel podle své volby cenu snížit nebo od smlouvy odstoupit.

 

4.

Odstoupení od smlouvy je vyloučené, pokud se dodané zboží od dohodnutých vlastností jen nepatrně / zanedbatelně odlišuje nebo pokud je smluvní, popřípadě obvyklé použití zboží jen nepatrně / zanedbatelně negativně omezeno. V tomto případě ostatně také neexistují žádné nároky z vad. Změny materiálu, které jsou podmíněné stářím nebo které nastanou na základě okolních podmínek, nepředstavují žádné vady.

 

5.

Viditelné / zřejmé vady je třeba společnosti Winterhalter oznámit ve lhůtě 2 týdnů od přijetí zboží; v opačném případě je vyloučeno uplatnění nároků ze záruky. Pro zachování lhůty stačí včasné odeslání; důkazní břemeno k tomu účelu se týká uživatele. Pokud je uživatel podnikatel, platí ustanovení obchodního zákoníku.

 

6.

Nároky z vad se promlčují - s výhradou ustanovení v následující větě a v odstavci 7 – za jeden rok od dodání zboží. Nároky na náhradu škody – nebo nároky na náhradu výdajů uživatele z důvodu vady zůstávají výše uvedenými ustanoveními nedotčené a promlčují se v průběhu zákonných  promlčecích lhůt; pro takovéto nároky na náhradu škody – nebo nároky na náhradu výdajů platí ustanovení v [§ 8] podmínek používání pro nabídku Winterhalter Online.

 

7.

Výše uvedená omezení záruční povinnosti neplatí v těch případech, ve kterých společnost Winterhalter převzala záruku za jakost / kvalitu zboží nebo pokud vady úmyslně zamlčela.

 

IV. Servisní zásah

 

§ 15 Poptávky servisu

 

1.

Vedle spotřebního materiálu může uživatel také poptávat pomocí funkce Winterhalter Connected Wash servisní služby.

 

2.

Pokud jste zaregistrovali pro předávání poptávky servisu ve funkci Winterhalter Connected Wash třetí osobu, předáme Vaši poptávku servisu této třetí osobě. Za provedení a vyřízení Vaší poptávky servisu je v tomto případě odpovědná třetí osoba, která se u Vás bude za účelem odsouhlasení dalších kroků hlásit.

 

3.

Pokud jste naproti tomu pro monitorování Vaší propojené myčky nádobí neuvolnili (nevypnuli blokování) přístupu žádné třetí osobě, bude se u Vás v případě poptávky servisu za účelem odsouhlasení dalších kroků hlásit společnost Winterhalter. Za dojezd a také za další plnění (výkony) servisního technika náležejí firmě Winterhalter částky ve výši s Vámi dohodnutých sazeb, pokud by nebyl důvodem pro poptávku servisu žádný případ odpovědnosti za vady nebo záruční případ.

 

 

 

§ 16 Obousměrné propojení

1.

Pomocí obousměrného propojení propojené myčky je společnost Winterhalter schopna vzdáleně upravit různé technické nastavení propojené myčky (úprava obecných parametrů, úprava parametrů mycího procesu a přenos mycích cyklů) a aktualizovat software používaný propojenou myčkou za předpokladu, že je tato služba nabízena společností Winterhalter ve Vaší zemi, a že je propojená myčka připojena k internetu.

2.

Úpravy technických parametrů budou provedeny pouze pokud je na displeji propojené myčky potvrdíte. Společnost Winterhalter nebude provádět žádné úpravy technických parametrů propojené myčky bez získání Vašeho souhlasu. Dovolujeme si Vás upozornit, že tyto úpravy mohou pozměnit hodnoty spotřeby propojené myčky

3.

Aktualizace softwaru propojené myčky poskytované společností Winterhalter musí být instalovány z bezpečnostních důvodů. Máte možnost rozhodnout se, zda bude aktualizace nainstalována během provozu, nebo instalace aktualizace proběhne automaticky při příštím spuštění propojené myčky (aktualizaci není možné jakýmkoliv způsobem více oddálit).

 

 

PŘÍLOHA

 

Název

URL

Komentář

Winterhalter web

https://www.winterhalter.com

Specifická stránky země:

https://www.winterhalter.com/cz-cs

 

B2B portal

https://portal.winterhalter.biz

 

Identity management

https://auth.winterhalter.com

 

my.winterhalter customer portal

https://my.winterhalter.com

 

PAY PER WASH information page

https://www.pay-per-wash.com

 

PAY PER WASH app

Apple Appstore

Google Playstore

App

CONNECTED WASH information page

https://www.connected-wash.com

 

CONNECTED WASH app

Apple Appstore

Google Playstore

App

Winterhalter link setup app

Apple Appstore

Google Playstore

App

Media database

https://media.winterhalter.biz