Podmínky používání nabídky
„Winterhalter Online“

A. Preambule

Společnost Winterhalter Gastronom s.r.o., IČ 437 50 176, se sídlem Modletice 103, 251 01 Říčany („Winterhalter”) je specialista na průmyslové mycí systémy a má dlouholeté zkušenosti s myčkami nádobí, mycími prostředky, úpravou vod a mycími koši. V rámci doplnění své nabídky provozuje společnost Winterhalter webovou stránku na které Vy jako uživatel („Uživatel“, společnost Winterhalter a uživatel společně „smluvní strany“) můžete vyvolávat informace k produktům a službám společnosti Winterhalter a dále také programové prostředky (v daném případě včetně dokumentace), kromě toho můžete nastavit vlastní obsahy a v případě koupě určitých produktů společnosti Winterhalter můžete využívat doplňkové funkce těchto produktů, podporované webem („Winterhalter Webseite“) a také aplikace, pomocí kterých můžete využívat určité, webem podporované funkce našich produktů také na Vašich mobilních koncových zařízení („Winterhalter App“ a společně nabídka „Winterhalter Online“).
Užití a plnění nabídky Winterhalter Online nabízené prostřednictvím nabídky Winterhalter Online je přípustné výlučně jen na základě následujících podmínek („Podmínky používání / Smluvní podmínky“):

B. Všeobecná ustanovení

§ 1 Rozsah použití

1.
Nabídka Winterhalter Online je určena výlučně pro užití podnikatelů. Pokud nejste žádný podnikatel a chtěli byste využívat nabídky nebo funkce nabídky Winterhalter Online, obraťte se přímo na společnost Winterhalter. „Podnikatel“ je fyzická nebo právnická osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, způsobilá k právním úkonům, která při sjednávání a uzavření právního úkonu jedná v působnosti své podnikatelské nebo samostatné profesní (výdělečné) činnosti.
2.
Plnění a výkony nabízené prostřednictvím nabídky Winterhalter Online jsou určeny jen pro uživatele příslušné webové stránky společnosti Winterhalter, popřípadě pro uživatele v zemi, uvedené v aplikaci společnosti Winterhalter. Pokud uživatel použije přístup k datům nabídky Winterhalter Online z okolních zemí, je tento uživatel odpovědný za zákonnost a oprávněnost přístupu k nabídce Winterhalter Online a za vyvolání - stažení dat příslušných výkonů a plnění. Přístup k datům nabídky Winterhalter Online ze zemí, ve kterých je tento Přístup k datům protiprávní, nezákonný, je uživateli zakázán. Pokud by chtěl uživatel z takové země navázat obchodní vztahy se společností Winterhalter, musí uživatel navázat kontakt přímo s reprezentací firmy Winterhalter v dané zemi.
3.
Tyto smluvní podmínky / podmínky používání samotné upravují užívání nabídky Winterhalter Online. Tyto smluvní vztahy, na jejichž základě uživatel produkty společnosti Winterhalter získal nebo na jejichž základě byly uživateli produkty společnosti Winterhalter přenechány k užívání, popřípadě na jejichž základě uživatel služby od společnosti Winterhalter odebírá, zůstávají těmito smluvními podmínkami / podmínkami používání nedotčeny.
4.
Využití služeb nabídky Winterhalter Online uživatelem může být vázáno na sjednání dalších smluv (jako například sjednáním licenční smlouvy při stahování určitého programového vybavení nebo akceptováním dalších podmínek pro používání funkce „Winterhalter CONNECTED WASH“). V případě rozporů mají tato „Zvláštní ujednání / tyto Zvláštní smlouvy“ přednost před podmínkami používání.

2 Uzavření smlouvy
„Zaškrtnutím“ těchto podmínek používání při registraci pro příslušné nabídky Winterhalter Online uživatel akceptuje platnost těchto podmínek používání.

§ 3 Plnění společnosti Winterhalter


1.
Společnost Winterhalter nabízí za těchto podmínek používání následující plnění:
-
Společnost Winterhalter poskytuje na webové stránce Winterhalter určité informace k produktům a službám společnosti Winterhalter a také programové vybavení (v daném případě včetně dokumentace) pro vyvolání dat a/nebo ke stažení (včetně aplikace společnosti Winterhalter „Winterhalter-informace“).
-
Společnost Winterhalter může uživateli poskytnout možnost, nastavit vlastní obsahy na webovských stránkách společnosti Winterhalter a tyto s ostatními uživateli vyměňovat.
-
Při koupi určitých výrobků společnosti Winterhalter obdrží uživatel možnost, využívat doplňkové, webem podporované funkce produktů společnosti Winterhalter, s pomocí webové stránky společnosti Winterhalter a/nebo s pomocí aplikace společnosti Winterhalter (například funkci Winterhalter CONNECTED WASH).
2.
Společnost Winterhalter je oprávněna, kdykoliv provoz nabídky Winterhalter Online zcela nebo částečně zastavit. Nárok uživatele na dostupnost a určitá plnění v budoucnu v nabídce Winterhalter Online neexistuje. Obě výše uvedené věty neplatí, pokud a jakmile v těchto podmínkách používání nebo ve zvláštních dohodách / smlouvách jsou pro zachování prostřednictvím nabídky Winterhalter Online nabízených plnění předem stanovené určité doby platnosti (smluv / dohod).
3.
Informace v nabídce Winterhalter Online mohou obsahovat specifikace nebo všeobecné popisy technických možností produktů společnosti Winterhalter, které v určitém případě 2
(například na základě změn produktů) nemusí být vždy k dispozici. Požadované význačné technické a funkční vlastnosti produktů lze v daném případě sjednat při nákupu.
4.
Užití nabídky Winterhalter Online nemůže nahradit servis na místě, který nabízí společnost Winterhalter nebo četbu společností Winterhalter vydávaných návodů k obsluze a jiných informací o výrobku (dohromady „informace o výrobku“). V případě pochybností bude uživatel vždy hledat přímý kontakt na pracovníka společnosti Winterhalter, který odpovídá za příslušný produkt.
5.
Společnost Winterhalter nepřebírá žádnou záruku za nepřetržitou dostupnost a bezvirovost nabídky Winterhalter Online. Před stažením informací společnosti Winterhalter z internetu zajistí uživatel pro vlastní ochranu a také proti zavirování nabídky Winterhalter Online přiměřeně zabezpečená zařízení a virovou ochranu.


§ 4 Registrace a přístupová hesla

1.
Určité oblasti internetových stránek a podstránky společnosti Winterhalter a také aplikace společnosti Winterhalter jsou chráněny přístupovými hesly. Přístup k těmto oblastem internetových stránek a podstránkám je možný jen pro ty uživatele, kteří jsou pro tyto oblasti a podstránky zaregistrováni. Pokud není v těchto smluvních podmínkách / podmínkách používání vysloveně uvedeno jinak, neexistuje na registraci ze strany společnosti Winterhalter žádný nárok. Společnost Winterhalter si zejména vyhrazuje, také dříve volně přístupné oblasti internetových stránek a podstránky společnosti Winterhalter nebo webovou stránku společnosti Winterhalter celkově podřídit povinnosti registrace.
2.
Uživatel je povinen, při registraci uvádět pravdivé údaje o své osobě a o svém závodu a při eventuální pozdější změně, tyto změny společnosti Winterhalter neprodleně (pokud jsou zamýšlené: online) oznámit. Uživatel zabezpečí, že mu budou doručovány emaily, které mu budou zasílány na tu emailovou adresu, kterou on uvedl.
3.
Po úspěšné registraci obdrží uživatel uživatelské jméno a přístupové heslo („přístupové údaje“). Při prvním přístupu změní uživatel přístupové heslo sdělené společností Winterhalter na přístupové heslo, které je známé jen jemu. Přístup k datům chráněné podstránky a oblastem internetových stránek společnosti Winterhalter je možný pouze na základě zadání přístupových údajů. Pro jednotlivé oblasti internetových stránek a podstránky internetových stránek společnosti Winterhalter a také aplikace společnosti Winterhalter může být potřebné zadání dalších přístupových hesel.
4.
Přístupové údaje smějí být užívány jen osobou, uvedenou v registraci. Pokud uživatel potřebuje přístupové údaje pro více zaměstnanců, je to třeba v daném případě odsouhlasit přímo se společností Winterhalter.
5.
Uživatel musí s přístupovými údaji nakládat přísně důvěrně, tyto údaje nesmějí být předávány ani jiným uživatelům nabídky Winterhalter Online, ani jiným třetím osobám. Po každém užití je třeba se z oblastí internetových stránek a podstránek nabídky Winterhalter Online,
3
chráněných přístupovým heslem, odhlásit.
6.
Po více jak 5-ti neúspěšných pokusech zadání přístupového hesla budou přístupové údaje zablokovány. Uživatel se v takovém případě musí obrátit na společnost Winterhalter pomocí odkazu „Zapomenuté přístupové heslo“. Aktivace je možná teprve tehdy, pokud společnost Winterhalter může adekvátně prověřit identitu uživatele.
7.
Pokud má uživatel podezření, že třetí osoba zná a/nebo používá přístupové údaje uživatele, informuje uživatel společnost Winterhalter neprodleně písemně a předem emailem. Uživatel odpovídá za všechny, jeho přístupovými údaji zpřístupněné, uskutečněné aktivity v nabídce Winterhalter Online. To neplatí, pokud uživatel nenese odpovědnost z důvodu porušení těchto smluvních podmínek / podmínek používání provedeným prozrazením / zveřejněním přístupových údajů dané třetí osobě.
8.
Po doručení sdělení podle shora uvedeného bodu 7 zablokuje společnost Winterhalter příslušné přístupové údaje. Přístup uživatele k chráněným oblastem nabídky Winterhalter Online je v tomto případě možný teprve po přidělení nových přístupových údajů.
9.
Společnost Winterhalter je oprávněna oprávnění k přístupu / přístupové právo zablokováním přístupových údajů kdykoliv zrušit, pokud uživatel:
-
při registraci uvedl nepravé údaje,
-
tyto smluvní podmínky / podmínky používání poruší a toto porušení na výzvu společnosti Winterhalter neprodleně nepozastaví / neukončí, leda že by uživatel za toto porušení nenesl odpovědnost,
-
porušuje svoje povinnosti postupovat s pečlivostí při zacházení s přístupovými údaji, leda že by uživatel za toto porušení nenesl odpovědnost,
-
porušuje použitelné / rozhodné právo při připojení k nebo při užití nabídky Winterhalter Online, leda že by uživatel za toto porušení nenesl odpovědnost,
-
nabídku Winterhalter Online po dobu souvislého období více jak dvanácti měsíců neužíval.
10.
Uživatel může kdykoliv písemně požadovat zrušení své registrace, pokud toto zrušení nebude v rozporu s realizací běžných smluvních vztahů.
11.
Společnost Winterhalter v případech bodů 9 a 10 jakož i v jiných případech, ve kterých přístupové právo uživatele k nabídce Winterhalter Online skončí, smaže na písemnou žádost uživatele tyto přístupové údaje a veškerá ostatní uložená osobni data uživatele, pokud společnost Winterhalter tyto údaje už k prosazení práva oproti uživateli nepotřebuje a/nebo pokud není na základě zákona povinna nadále tato data v paměti ukládat.
12.
Pokud uživatel poruší svým zaviněním jednu jím na základě těchto smluvních podmínek / 4
podmínek používání příslušející povinnost, zejména povinnost uchování svých přístupových údajů v tajnosti, uvaluje na sebe - musí zaplatit - za každý jednotlivý případ porušení povinností smluvní pokutu ve výši € 5.001,-.


§ 5 Uživatelská práva k obsahům (webových stránek) společnosti Winterhalter

1.
Pokud není ve zvláštních smlouvách uvedeno jinak, poskytne společnost Winterhalter uživateli nevýhradní právo, užívat obsahy (webových stránek) společnosti Winterhalter pro interní účely uživatele, určené v nabídce Winterhalter Online. V případě software - programového vybavení (včetně aplikace společnosti Winterhalter) je přitom považováno za užívání každé trvalé nebo dočasné kopírování programového vybavení software ve strojovém kódu, ukládání, nahrávání dat, odstranění nebo zobrazení za účelem spuštění programového vybavení. Každé jiné další kopírování obsahů (webových stránek) společnosti Winterhalter je – v případě programového vybavení s výjimkou zhotovení záložní kopie, která smí být použita výhradně k bezpečnostním účelům – vyloučeno. Vyloučeno je zejména kopírování obsahů (webových stránek) společnosti Winterhalter za účelem bezplatného nebo úplatného předání třetím osobám.
2.
V případě programového vybavení (včetně aplikace společnosti Winterhalter) smí uživatel obsahy (webových stránek) společnosti Winterhalter měnit a zpracovávat jen tehdy, pokud je to potřebné pro zamýšlené interní využití nebo ke korekci chyb v obsazích (webových stránek) společnosti Winterhalter. Kromě toho smí uživatel obsahy (webových stránek) společnosti Winterhalter měnit jen tehdy, pokud a jakmile to společnost Winterhalter uživateli výslovně písemně povolila.
3.
Uživatel nesmí ohledně práv, poskytnutých uživateli k obsahům (webových stránek) společnosti Winterhalter, poskytovat třetím osobám žádná práva. Uživatel také nesmí na práva, která mu byla k obsahům (webových stránek) společnosti Winterhalter poskytnutá, udělovat třetím osobám žádnou licenci. Bod 8 tímto zůstává nedotčen.
4.
Nárok na poskytnutí aktualizace (Updates), vyšší verze programu (Upgrades) nebo na novou verzi obsahu (webových stránek) společnosti Winterhalter uživateli nenáleží.
5.
Programové vybavení (včetně aplikace Winterhalter App) se poskytuje uživateli výhradně jen ve strojovém kódu jako Download (stahování z Internetu). Nárok na přenechání zdrojového kódu programu nebo částí zdrojového kódu programu neexistuje. K zdrojovému kódu programu se uživateli žádná uživatelská práva neposkytují.
6.
Zpětný převod strojového kódu z nabízeného programového vybavení není uživateli dovolen.
7.
Pokud by se v případě programového vybavení, poskytnutého webovými stránkami společnosti Winterhalter (včetně aplikací společnosti Winterhalter App) jednalo o programové vybavení Open Source, platí přednostně pro toto programové vybavení platné licenční podmínky Open Source. Pokud poskytují tyto licenční podmínky Open Source nárok na vydání zdrojového kódu (Quellcodes) poskytne společnost Winterhalter tento zdrojový kód (Quellcode) – pokud tomu licenční podmínky Open Source bezpodmínečně neodporují – avšak jen oproti úhradě tím společnosti Winterhalter vzniklých nákladů. 5
8.
Uživatel je oprávněn programové vybavení, stažené z internetu, (včetně aplikace Winterhalter App) v originálním stavu společně s jednou kopií těchto podmínek užívání a dalších zvláštních dohod předat třetí osobě, pokud tato třetí osoba s platností těchto podmínek užívání výslovně písemně souhlasila. S předáním programového vybavení na základě dodržení předpokladů podle věty 1 přechází oprávnění k užívání programového vybavení na třetí osobu. Zároveň zaniká oprávnění dosavadního uživatele toto programové vybavení využívat. Při předání / poskytnutí programového vybavení smaže dosavadní uživatel ihned a kompletně všechny kopie a částečné kopie programového vybavení, nebo je jiným způsobem zničí. To platí i pro záložní kopie.
9.
Za každé předání / poskytnutí informací společnosti Winterhalter třetím osobám a za všechny z toho plynoucí nároky ručí sám uživatel. Toto se týká zejména nároků z porušení ochranných práv a také z porušení všeobecných práv osobnosti. Uživatel bude společnost Winterhalter, zákonné zástupce společnosti Winterhalter, zaměstnance a pomocné síly v souvislosti s jakýmikoliv nároky, závazky, škodami / újmami a náklady, které se zakládají na tom, že uživatel předává obsahy (webových stránek) společnosti Winterhalter třetím osobám, hájit, zprostí je povinností a odškodní je / poskytne jim náhradu. To neplatí, pokud za to uživatel nenese odpovědnost.


§ 6 Obsahy (webových stránek) uživatele a ostatní povinnosti uživatele

1.
Společnost Winterhalter může uživateli povolit / umožnit, nahrávat a zveřejňovat vlastní obsahy (webových stránek).
2.
Pokud uživatel obsahy (webových stránek) na internetové stránky společnosti Winterhalter nahraje a na těchto stránkách je zveřejní, uděluje uživatel tímto společnosti Winterhalter celosvětovou, bezplatnou a od licenčních poplatků osvobozenou, jednoduchou a neomezenou licenci k užívání, kopírování a zpracování obsahů (webových stránek) uživatele a také k zobrazení a spuštění obsahů (webových stránek) uživatele pokaždé, pokud se to pro provoz nabídky Winterhalter Online stane. Výsledky povoleného zpracování smějí být používány jako výchozí verze. Tato licence může být třetím osobám propůjčena prostřednictvím podlicence, pokud takovéto kopírování podlicence slouží účelu, umožnit třetí osobě poskytování služeb společnosti Winterhalter v souvislosti s nabídnutím nebo užitím nabídky Winterhalter Online. Tato licence je také převoditelná, avšak pouze na třetí osobu, která nabídku Winterhalter Online a nebo podstatné části nabídky Winterhalter Online získá / zakoupí.
3.
Uživatel při užívání nabídky Winterhalter Online nesmí:
-
svým jednáním porušovat platné a účinné právní předpisy a/ nebo dobré mravy;
-
porušovat ochranná a autorská práva, právo na soukromou sféru nebo jiná práva třetích osob;
-
přenášet obsahy (webových stránek) uživatele s viry, poškozovat takzvanými trojskými koni nebo jiným programováním, které mohou poškodit nabídku
6
Winterhalter Online;
-
zadávat, ukládat nebo posílat hypertextové odkazy a/nebo obsahy (webových stránek) uživatele, k jejichž užívání uživatel v této formě není oprávněn, zejména pokud užití těchto hypertextových odkazů a/nebo obsahů (webových stránek) uživatele je v rozporu povinnostmi zachovávat tajemství nebo pokud je jinak protiprávní/nezákonné;
-
šířit reklamu nebo nevyžádané emaily z důvodu porušení platného práva (tak zvaný Spamming - elektronický spam) a/nebo nevhodná varování před viry a/nebo před nesprávnými funkcemi; a/nebo
-
vyzývat k účasti na hrách s výhrami, systémech sněhové koule, hrách řetězových dopisů nebo pyramidových hrách - a srovnatelných akcích.
4.
Společnost Winterhalter si obsahy (webových stránek) uživatele nepřivlastňuje. Obsahy (webových stránek) uživatele nereprodukují žádné názory společnosti Winterhalter. Licence poskytnutá společnosti Winterhalter podle bodu 2 tímto zůstává nedotčena.
5.
Společnost Winterhalter si vyhrazuje právo, obsahy (webových stránek) které nejsou v souladu s podmínkami užívání kdykoliv z nabídky Winterhalter Online odstranit.
6.
Nehledě na výše uvedená ustanovení platí následující: Pokud má uživatel důvodné podezření pro to, že uveřejnění v nabídce Winterhalter Online jeho práva nebo práva třetí osoby poškozují, může uživatel zaslat email na uvedenou adresu: [email protected] s následujícími údaji: (i) popis chráněného práva; (ii) popis místa v nabídce Winterhalter Online, na kterém se nacházejí obsahy porušující obsahy (webových stránek) uživatele; (iii) adresa, telefonní číslo a emailová adresa uživatele; a také (iv) prohlášení uživatele, že uživatel je vlastník práv sporných obsahů nebo že je oprávněn, jednat jménem a z pověření vlastníka práv a že uživatel (popřípadě vlastník práv) užívání sporných obsahů v nabídce Winterhalter Online nepovolil a že se všechny výše uvedené údaje zakládají na pravdě.
7.
Pokud uživatel předá společnosti Winterhalter Feedback, poznámky, komentáře nebo návrhy na zlepšení Winterhalter produktů a služeb společnosti Winterhalter nebo nabídky Winterhalter Online („Feedback“) a pokud není výslovně písemně stanoveno jinak, smí společnost Winterhalter tento Feedback používat bezplatně, časově a územně neomezeně za účelem zlepšení produktů a služeb společnosti Winterhalter a také nabídky Winterhalter Online, popřípadě ho smí poskytnout třetím osobám, aby tyto třetí osoby mohly pro společnost Winterhalter produkty a služby společnosti Winterhalter, popřípadě nabídku Winterhalter Online mohly vylepšit. Jakmile je Feedback chráněn průmyslovými nebo autorskými právy a užívání Feedbacku tedy pro vylepšení vyžaduje licenci, poskytne uživatel společnosti Winterhalter – pokud to je uživateli umožněno – pro užití tohoto Feedbacku za účelem vylepšení produktů a služeb společnosti Winterhalter a také nabídky Winterhalter Online licenci, včetně práva k vydání sublicence / podlicence a přenosu (dat), odpovídajícím způsobem podle ustanovení v bodu 2.
8.
Pokud uživatel zjistí, že třetí osoby porušují práva společnosti Winterhalter, uvědomí o tom 7
neprodleně společnost Winterhalter.
9.
Společnost Winterhalter nepřebírá oproti uživateli žádnou právní odpovědnost za nároky, které mohou vzniknout užíváním obsahů (webových stránek) jiných uživatelů.
10.
Uživatel bude společnost Winterhalter, zákonné zástupce společnosti Winterhalter, zaměstnance a pomocné síly v souvislosti s jakýmikoliv nároky, závazky, škodami / újmami a náklady, které se zakládají na tom, že do nabídky Winterhalter Online uživatelem nahrané obsahy (webových stránek) uživatele a/nebo zveřejněné obsahy (webových stránek) uživatele porušují práva třetích osob, hájit, zprostí je povinností a odškodní je / poskytne jim náhradu. To neplatí, pokud za toto porušování práva uživatel nenese žádnou odpovědnost.

§ 7 Průmyslová práva

1.
Všechna práva k nabídce Winterhalter Online, k informacím společnosti Winterhalter a také k v nabídce Winterhalter Online použitým stylovým úpravám / vzhledům, obchodním značkám a jiným chráněným značkám zůstávají výhradně v majetku společnosti Winterhalter popřípadě v majetku poskytovatelů licence společnosti Winterhalter a nesmějí být uživatelem změněny na předmět zástavních práv. Uživatelská práva, poskytnutá uživateli na základě těchto smluvních podmínek / podmínek používání a/nebo zvláštních ujednání / dohod tímto zůstávají nedotčena.
2.
Uživatel bude alfanumerické znaky, informace o značkách a informace o autorských právech (na webových stránkách) a jiné právní výhrady respektovat, zachovávat nezměněné a také v případě programového vybavení (včetně aplikací společnosti Winterhalter) ve formě eventuální záložní kopie v nezměněné formě přejímat.


§ 8 Odpovědnost / ručení

1.
Společnost Winterhalter odpovídá při porušení svých smluvních povinností podstatným způsobem za náhradu výdajů a za náhradu škody (společně „odškodnění“). Podstatné povinnosti jsou všechny povinnosti, jejichž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy a také veškeré povinnosti, jejichž plnění řádnou realizaci smlouvy teprve celkově umožňuje a na jejichž dodržování se uživatel smí spoléhat.
2.
Společnost Winterhalter odpovídá kromě toho v případech úmyslu nebo hrubé nedbalosti za ztráty na životech, zranění a porušení zdraví, při přejímce záruky a také ve všech ostatních případech zákonně obligatorní odpovědnosti, pokaždé v souladu se zákonnými předpisy.
3.
Jinak jsou nároky na odškodnění / na náhradu škody oproti společnosti Winterhalter – jedno z jakých právních nároků, zejména z důvodu porušení povinností z tohoto závazkového právního vztahu společností Winterhalter, jejími zákonnými zástupci, zaměstnanci nebo pomocnými silami, nebo z nezákonného jednání – vyloučeny.
4.
Pokud je podle výše uvedených ustanovení odpovědnost společnosti Winterhalter omezena 8
nebo vyloučena, platí to také pro osobní odpovědnost a ručení zákonných zástupců, zaměstnanců nebo pomocných sil společnosti Winterhalter.
6.
Nabídka Winterhalter Online může obsahovat na internetových stránkách třetích osob hypertextové odkazy. Společnost Winterhalter nepřejímá za tyto obsahy těchto internetových stránek ani odpovědnost, ani si tyto internetové stránky a jejich obsahy nepřivlastňuje, protože společnost Winterhalter informace, uvedené ve webových odkazech nekontroluje a také není za tam uvedené obsahy a informace odpovědná. Jejich užívání nastává na vlastní riziko uživatele.


§ 9 Dodržování zahraničních hospodářských právních ustanovení

1.
Uživatel musí při používání internetových stránek společnosti Winterhalter, při odběru / koupi obsahů (webových stránek) společnosti Winterhalter a při šíření / poskytování obsahů (webových stránek) společnosti Winterhalter třetím osobám dodržovat v současné době aplikovatelné předpisy a nařízení národního a mezinárodního zahraničního hospodářského práva, práva kontroly (re-) exportu a práva embarga, zejména předpisy České republiky a Evropské unie. Uživatel zajistí / zaručuje, že obsahy (webových stránek) společnosti Winterhalter bude užívat výlučně k mírovým a civilním účelům.
2.
Uživatel zprošťuje společnost Winterhalter v plném rozsahu všech nároků, které budou uplatňovány úřady nebo ostatními třetími osobami oproti společnosti Winterhalter z důvodu nedodržení výše uvedených exportních kontrolně právních povinností uživatelem, a zavazuje se uhradit veškeré, společnosti Winterhalter v této souvislosti vzniklé újmy / škody a náklady / výdaje. To neplatí, pokud uživatel za toto porušení povinností neodpovídá.
3.
Plnění smlouvy ze strany společnosti Winterhalter je podmíněno tím, že těmto plněním nebrání žádné překážky na základě národních nebo mezinárodních předpisů práva zahraničního obchodu a práva kontroly (re-) exportu a také žádná embarga a/nebo jiné sankce. Prodlení na základě vývozních kontrol nebo schvalovacích / povolovacích řízení ruší platnost termínů a dodacích lhůt.
4.
Společnost Winterhalter je oprávněna smluvní poměr s uživatelem okamžitě vypovědět, pokud plnění tohoto smluvního poměru zpočátku nebo dodatečně brání předpisy nebo zákazy
v současné době aplikovatelného národního nebo mezinárodního práva a práva kontroly (re-) exportu nebo a také práva embarga, nebo pokud pro plnění smlouvy neexistují potřebná povolení.
5.
V případě výpovědi podle bodu 6 je uplatnění nároku na náhradu škody nebo uplatnění jiných práv uživatelem na základě výpovědi vyloučeno.
 


§ 10 Mlčenlivost
1.
Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích o nichž se dozvěděly v souvislosti s poskytnutím a užíváním nabídky Winterhalter Online. Důvěrné informace smějí být zpřístupněny jen takovým zaměstnancům a takovým třetím osobám, které tyto informace pro plnění smlouvy, eventuálně v případě uživatele pro smlouvou stanovené užívání plnění poskytnutých společností Winterhalter nutně potřebují (need-to-know-princip).
2.
Důvěrné informace jsou takové informace, které jsou buďto smluvními stranami označované jako chráněné nebo důvěrné nebo jiným způsobem písemně označené, nebo informace, které jsou podle okolností jejich zveřejnění pro smluvní strany přiměřeně a rozumně patrné jako důvěrné. K důvěrným informacím patří zejména přístupové údaje.
3.
Výše uvedená povinnost mlčenlivosti neplatí, pokud a jakmile jsou příslušné informace prokazatelně (i) všeobecně známé nebo se bez zavinění smluvních stran a bez porušení této povinnosti mlčenlivosti všeobecně známými stanou, (ii) pokud jsou nebo se stanou stavem techniky, (iii) pokud jsou přijímající straně v okamžiku předávání již známé, což musí být prokázáno (písemnými) podklady (dokumentací), které takovou znalost doloží, (iv) pokud byly nebo budou přijímající straně třetí osobou podle platných předpisů zpřístupněné, (v) pokud musí být zveřejněny na základě zákonných předpisů nebo vykonatelných úředních opatření / rozhodnutí nebo soudních rozhodnutí. Důkazní břemeno nese ta strana, která je v daném případě příjemce informací.


§ 11 Různé

1.
Uživatel může nároky, které mu na základě těchto smluvních podmínek / podmínek užívání náležejí, postoupit jen s výslovným souhlasem společnosti Winterhalter
2.
Ústní dodatečná ujednání k těmto smluvním podmínkám / podmínkám užívání neexistují. Změny a doplňky těchto smluvních podmínek / podmínek užívání vyžadují písemnou formu (včetně emailové). To platí také pro změnu nebo zřeknutí se požadavku písemné formy.
3.
Pokud by byla nebo by se stala některá z ustanovení těchto smluvních podmínek / podmínek užívání právně neúčinná nebo neproveditelná, není tím účinnost ostatních ustanovení nijak dotčena.
4.
Platí právo České republiky s vyloučením ustanovení mezinárodního soukromého práva a „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“ (CISG).
5.
„Všechny spory, které vzniknou z těchto smluvních podmínek / podmínek užívání anebo v souvislosti s nimi, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 10
České republiky.
6.
Společnost Winterhalter si vyhrazuje právo, smluvní podmínky / podmínky používání změnit a doplnit. Společnost Winterhalter bude před každou změnou nebo doplněním uživatele informovat. Změny a doplňky platí jako uživatelem přijaté, pokud uživatel ve lhůtě čtyř týdnů po informování / oznámení písemně nepodá námitky. Na následky mlčení upozorní společnost Winterhalter uživatele ve vyrozumění o změně, popřípadě ve vyrozumění o doplnění smluvních podmínek / podmínek používání.
***