POLITYKA PRYWATNOŚCI

oraz informacja dla osób, których dotyczą dane, zgodnie z art. 13 i 14 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

 

A) „USŁUGI INTERNETOWE WINTERHALTER”

1. Ochrona Państwa danych jest dla nas ważna.

Spółka Winterhalter Deutschland GmbH, Winterhalterstraße 2 – 12, 88074 Meckenbeuren (zwana dalej „Winterhalter” lub „my”) poważnie podchodzi do kwestii ochrony Państwa danych. Ochrona danych ma dla nas priorytetowe znaczenie. W celu obsługi naszej strony internetowej i zapewnienia udostępnionych na niej usług oraz dodatkowych funkcji do naszych produktów („Strona Winterhalter”), jak również w celu dostarczenia naszych aplikacji i usług oferowanych za ich pośrednictwem („Aplikacje Winterhalter”, zwane łącznie ze Stroną Winterhalter „Usługami internetowymi Winterhalter”), musimy uzyskać pewne informacje, z których część stanowi dane osobowe. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakie dane osobowe zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy podczas świadczenia Usług internetowych Winterhalter i w jakich celach tego dokonujemy. Zobowiązujemy się wykorzystywać Państwa dane wyłącznie w celu zapewnienia optymalnej obsługi zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Terminy w niniejszej Polityce prywatności przyjmują znaczenie zdefiniowane w naszych Warunkach korzystania, chyba że wyraźnie wskazano inaczej w niniejszej Polityce prywatności. Terminologii z zakresu ochrony danych, np. „dane osobowe”, „przetwarzanie”, „pseudonimizacja” zawsze używamy w znaczeniu określonym w ogólnym europejskim ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 („RODO”).

2. Kto ponosi odpowiedzialność za Państwa dane?

Za zgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych odpowiada Winterhalter.

3. Jakie dane zbieramy i w jakich celach?

3.1 Dane dotyczące użytkowania

Podczas korzystania przez Państwa z Usług internetowych Winterhalter nasze serwery automatycznie zapisują wybrane informacje dotyczące:

• używanego przez Państwa urządzenia końcowego (iPhone/iPad, smartfon, tablet, komputer). Obejmuje to również informacje dotyczące typu urządzenia i jego numeru identyfikacyjnego (np. IMEI, nr urządzenia Android, Open-UUID), wykorzystywanej przeglądarki, systemu operacyjnego i określonych ustawień,

• nazwy domeny lub adresu IP,

• odwiedzonych podstron i wykorzystywanych funkcji Usług internetowych Winterhalter,

• daty i godziny użytkowania.

Dane te są niezbędne do udostępnienia Państwu usług (np. dostosowania usług do urządzenia końcowego, z którego Państwo korzystają), wykrywania i rozwiązywania potencjalnych problemów technicznych oraz wykrywania i wstrzymywania przypadków nielegalnego korzystania z naszych usług. W celach reklamowych, badania rynku i strukturyzowania Usług internetowych Winterhalter na podstawie przechowywanych przez nas danych dotyczących użytkowania tworzymy pseudonimizowane profile użytkowników, aby sprostać Państwa potrzebom. Takie profile użytkowników nie są powiązane z innymi danymi, które zapisaliśmy na temat danego użytkownika (np. danymi rejestracyjnymi). Jeżeli wskazane wyżej dane dotyczące użytkowania stanowią dane osobowe, podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ponadto wykorzystujemy zanonimizowane dane dotyczące użytkowania, tj. bez możliwości identyfikacji użytkownika, do celów statystycznych i ulepszania jakości naszych usług.

Jeśli korzystają Państwo ze Strony Winterhalter poprzez aplikacje Winterhalter, w przypadku awarii aplikacji niektóre informacje dotyczące wykorzystywanego przez Państwa urządzenia zostaną przesłane do zewnętrznego dostawcy usług. Informacje te obejmują logi z danej aplikacji, raporty o błędach, informacje na temat języka, profilu urządzenia przechowującego, hierarchii uruchomień aplikacji, adresu IP, numeru identyfikacyjnego urządzenia (np. IMEI, nr urządzenia Android, Open-UUID) oraz statusu aplikacji Winterhalter. Zewnętrzny dostawca usług wspomaga nas w wykrywaniu źródeł awarii i rozwiązywaniu problemów technicznych. Jeżeli wskazane wyżej dane dotyczące użytkowania stanowią dane osobowe, podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W pozostałym zakresie Winterhalter będzie wykorzystywał Państwa dane dotyczące użytkowania w sposób umożliwiający identyfikację osoby i ewentualnie połączy je z innymi informacjami na Państwa temat jedynie, jeśli wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO.

3.2 Dane rejestracyjne

W celu skorzystania z niektórych funkcji oferowanych poprzez Usługi internetowe Winterhalter (np. Winterhalter CONNECTED WASH) należy się najpierw zarejestrować. W zależności od pożądanych funkcji do rejestracji wymagane jest podanie różnych informacji (np. nazwa firmy, adres e-mail, używany produkt Winterhalter itp.). Potrzebujemy tych informacji do założenia Państwa konta użytkownika i zarządzania nim, identyfikacji upoważnionych użytkowników i do zapewniania pożądanych funkcji. Proszę zapoznać się z naszymi Warunkami korzystania w celu uzyskania dalszych informacji dotyczących rejestracji i korzystania z funkcji oferowanych w ramach Usług internetowych Winterhalter. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO.

3.3 Dane kontaktowe

Można się z nami skontaktować poprzez formularze kontaktowe udostępnione w ramach Usług internetowych Winterhalter, na przykład w celu zadania pytań.  W formularzu kontaktowym proszę podać dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, e-mail i dział). Poza tym mogą Państwo również podać informacje dotyczące swojej firmy, numer telefonu i faksu. Korzystamy z tych danych wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytania.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO.

3.4 Dane powiązane z korzystaniem z dodatkowych funkcji i usług

Jeśli korzystają Państwo z funkcji oferowanych w ramach Usług internetowych Winterhalter (np. Winterhalter CONNECTED WASH), możemy zbierać dalsze informacje wymagane do zapewnienia i wykorzystywania danej funkcji. W zależności od wybranej funkcji informacje te mogą dotyczyć np.:

• urządzeń Winterhalter, z których Państwo korzystają (np. oznaczenie typu, numer seryjny, adres Mac itp.),

• okalizacji wykorzystywanego urządzenia Winterhalter,

• korzystania z urządzenia Winterhalter (np. liczba cykli zmywania, czas pracy, załadunek, temperatura, dane telemetryczne),

• ewentualnych awarii używanego sprzętu Winterhalter.

W przypadku niektórych funkcji oferowanych w ramach Usług internetowych Winterhalter mogą mieć Państwo możliwość samodzielnego wprowadzania lub przesyłania danych.

Jeśli podczas korzystania z funkcji oferowanych w ramach Usług internetowych Winterhalter zbierane lub przekazywane do Winterhalter są dane osobowe osób trzecich (np. pracowników użytkownika), odpowiedzialność za przekazanie tych danych do Winterhalter zgodnie z RODO leży po stronie użytkownika. W związku z korzystaniem z niektórych funkcji (np. Winterhalter CONNECTED WASH) Winterhalter oferuje Państwu możliwość podpisania umowy dotyczącej przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający zgodnie z art. 28 RODO. Odpowiedni formularz umowy można otrzymać po wysłaniu takiego życzenia na adres [email protected].

Winterhalter jest upoważniony do przetwarzania i wykorzystywania zanonimizowanych danych zebranych podczas korzystania z funkcji oferowanych w ramach Usług internetowych Winterhalter do własnych celów komercyjnych (np. do ocen statystycznych, ulepszania funkcjonalności, jakości i produktów).

3.5 Wykorzystywanie Państwa danych przez Winterhalter

Winterhalter wykorzystuje dane zebrane zgodnie z ust. 3.1-3.4 w celach w nich określonych.

Wykorzystujemy Państwa dane do przesyłania Państwu przez e-mail informacji o wybranych produktach i ofertach jedynie, jeśli wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość na adres [email protected].

4. Kiedy przekazujemy Państwa dane osobom trzecim?

W zakresie pewnych procesów technicznych dotyczących analizy, przetwarzania i przechowywania danych korzystamy ze wsparcia zewnętrznych dostawców usług (np. w celu otrzymywania zbiorowych i niespersonalizowanych statystyk z naszych baz danych, przechowywania kopii zapasowych i rozwiązywania problemów technicznych). Dostawcy tych usług są przez nas starannie wybierani i spełniają wysokie standardy ochrony i zabezpieczania danych. Są zobowiązani do zachowania całkowitej poufności, a także do przetwarzania danych wyłącznie na nasze zlecenie i zgodnie z naszymi wytycznymi. Podstawą prawną współpracy z takimi usługodawcami jest art. 28 RODO.

Oprócz przypadków wymienionych w niniejszej Polityce prywatności przekazujemy Państwa dane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody jedynie, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów prawnych bądź nakazu organu publicznego lub sądu.

5. Pliki cookie i Google Analytics

Nasze Usługi internetowe Winterhalter wykorzystują pliki cookie. Pliki „cookie” to małe pliki tekstowe przechowywane na Państwa nośniku danych, które przekazują naszemu systemowi informacje o wybranych ustawieniach i danych za pośrednictwem Państwa przeglądarki. Zazwyczaj plik cookie zawiera nazwę domeny, z której zostały wysłane dane, a także informacje na temat swojego wieku i alfanumeryczny kod identyfikacyjny. Pliki cookie pozwalają nam dbać o atrakcyjność Usług internetowych Winterhalter i ułatwiają Państwu korzystanie z nich, np. poprzez przechowywanie pewnych wprowadzanych przez Państwa informacji, dzięki czemu nie muszą Państwo tego robić wielokrotnie. Korzystamy z dwóch typów plików cookie:

Pliki cookie tymczasowe (zwane również sesyjnymi plikami cookie): usuwane są od razu po zamknięciu przeglądarki.

Pliki cookie długoterminowe: pozostają na dysku twardym komputera przez pewien czas. Przy ponownych odwiedzinach strony system automatycznie rozpozna, że już Państwo odwiedzali naszą stronę oraz odczyta wprowadzone wcześniej informacje i preferowane ustawienia.

Informacje przechowywane w plikach cookie nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkowników i nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi, które przechowujemy.

Usługi internetowe Winterhalter wykorzystują Google Analytics, tj. usługę analizy internetowej dostarczaną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics również korzysta z plików cookie. Informacje generowane przez pliki cookie Google Analytics dotyczące korzystania przez Państwa z Usług internetowych Winterhalter są standardowo przekazywane na serwer Google w USA, gdzie też są przechowywane.

Usługi internetowe Winterhalter wykorzystują narzędzie Google Analytics z dodatkowym komponentem „anonimowego IP”. Oznacza to, że Państwa adres IP zapisany przez pliki cookie Google Analytics w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie skrócony przez Google przed przekazaniem go do USA. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach na serwer Google w USA zostaje przekazany pełny adres IP, a następnie skrócony na miejscu.

Google wykorzystuje informacje generowane przez pliki cookie Google Analytics na nasze zlecenie w celu oceny korzystania przez użytkowników ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia dla nas innych usług związanych z korzystaniem ze strony i Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google. W zależności od używanej wersji przeglądarki mogą Państwo zapobiec zbieraniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie odnoszących się do korzystania przez Państwa z Usług internetowych Winterhalter (w tym Państwa adresu IP) oraz zapobiec przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Jeżeli korzystają Państwo z urządzenia mobilnego (smartfona lub tabletu), można pobrać wtyczkę pod następującym adresem: Dezaktywacja śledzenia Google na urządzeniu mobilnym.

Więcej informacji na temat warunków korzystania z usługi oraz ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html oraz https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Proszę mieć świadomość, że na niniejszej stronie do Google Analytics został dodany kod „gat._anonymizeIp();” aby zapewnić anonimowość adresów IP (tak zwane maskowanie IP).

Jeśli nie chcą Państwo korzystać z plików cookie (w tym z plików cookie Google Analytics), mogą Państwo zmienić w ustawieniach przeglądarki, że nie wyrażają Państwo zgody na przechowywanie plików cookie. Pragniemy jednak zauważyć, że w takim wypadku korzystanie z Usług internetowych Winterhalter może być ograniczone lub wręcz niemożliwe. Jeśli chcą Państwo akceptować wyłącznie nasze pliki cookie, a nie pliki cookie naszych dostawców usług i partnerów, mogą Państwo wybrać w ustawieniach swojej przeglądarki opcję „Zablokuj pliki cookie od zewnętrznych dostawców”.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

6. Oprogramowanie Piwik

Usługi internetowe Winterhalter korzystają również z „Piwik”, oprogramowania typu open source do statystycznej oceny aktywności użytkowników. Piwik również korzysta z plików cookie przechowywanych na Państwa nośnikach danych, co umożliwia analizę sposobu korzystania przez użytkowników z Usług internetowych Winterhalter. Informacje dotyczące korzystania z Usług internetowych Winterhalter generowane przez pliki cookie są przechowywane na serwerze Winterhalter Gastronom GmbH w Niemczech. Państwa adres IP zostaje zanimizowany niezwłocznie po przetworzeniu i przed rozpoczęciem przechowywania danych. Użytkownicy mogą zablokować instalację plików cookie na swoim komputerze poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce, jednak w takim wypadku korzystanie ze wszystkich funkcji Usług internetowych Winterhalter może nie być możliwe w pełnym zakresie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w takim wypadku art. 6 ust  1 lit. f) RODO.

7. Wiredminds

Nasza strona internetowa wykorzystuje do celów marketingowych i optymalizacyjnych produkty i usługi firmy wiredminds GmbH (www.wiredminds.de). Związane jest to ze zbieraniem, przetwarzaniem i przechowywaniem danych, na podstawie których tworzone są profile użytkowników pod pseudonimami. Jeśli jest to możliwe i racjonalne, profile użytkowników są w pełni anonimizowane. W tym celu mogą być stosowane pliki cookie. Pliki cookie są to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej użytkownika i służące do identyfikacji przeglądarki. Zgromadzone dane, które mogą obejmować dane osobowe, są przekazywane do wiredminds lub gromadzone bezpośrednio przez wiredminds. wiredminds może wykorzystywać informacje pozostawione podczas odwiedzin na stronie internetowej oraz tworzyć zanonimizowane profile użytkowników. Pozyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane do identyfikacji osób odwiedzających stronę bez odrębnej zgody użytkownika ani łączone z danymi osobowymi posiadacza danego pseudonimu. Jeśli gromadzone są adresy IP, to natychmiast po ich pobraniu są one anonimizowane przez usunięcie ostatniej frazy cyfrowej. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych ze skutkiem na przyszłość. Mogą Państwo nie wyrazić zgody na przetwarzanie Państwa danych pod następującym linkiem: Nie wyrażam zgody na zbieranie danych.

8. Crazy Egg

Niniejsza strona wykorzystuje narzędzie analityczne CrazyEgg.com do rejestrowania losowo wybranych wizyt na stronie (wyłącznie zanonimizowane adresy IP). Narzędzie to umożliwia analizę sposobu korzystania ze strony internetowej za pomocą plików cookie (np. tego, na jakie treści kliknął użytkownik). W tym celu wizualnie wyświetlany jest profil użytkownika. Podczas stosowania narzędzia Państwa dane osobowe nie są gromadzone, przetwarzane ani wykorzystywane. Profile użytkowników tworzone są w oparciu o pseudonimy.

W każdym momencie mogą Państwo nie wyrazić zgody na gromadzenie, przetwarzanie i rejestrowanie danych generowanych przez CrazyEgg.com. W tym celu proszę wykonać kroki opisane na stronie www.crazyegg.com/opt-out. Więcej informacji na temat ochrony danych przez CrazyEgg.com znajdą Państwo pod adresem www.crazyegg.com/privacy.

9. Gdzie przechowywane są moje dane?

Winterhalter przechowuje Państwa dane na własnych serwerach zlokalizowanych w bezpiecznym centrum danych w Niemczech.

Ze względów bezpieczeństwa przechowujemy kopie zapasowe naszych baz danych u zewnętrznych dostawców usług w Niemczech. Kopie zapasowe są zaszyfrowane, przez co personel dostawców usług nie ma do nich dostępu. Dostawcy usług są przez nas starannie dobierani. Mogą oni korzystać z danych tylko zgodnie z przekazanymi przez nas wytycznymi i zobowiązali się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych. Podstawą prawną współpracy z takimi usługodawcami jest art. 28 RODO.

10. Jak długo przechowywane są moje dane?

Dane dotyczące użytkowania, o których mowa w ust. 3.1, są przechowywane na stałe. W pozostałym zakresie Państwa dane są usuwane, jeżeli nie są już potrzebne do wskazanych powyżej celów, chyba że zgodnie z przepisami ustawowymi wymagane jest ich dłuższe przechowywanie.

B) INFORMACJE O POZOSTAŁYCH PROCEDURACH PRZETWARZANIA DANYCH

1. Szczegółowe informacje o procesie rekrutacji

Odnośne dane stanowią wszystkie informacje przekazane przez Państwa w celu przetwarzania Państwa zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 88 RODO).

Przetwarzamy Państwa dane rekrutacyjne do celów procesu rekrutacji prowadzonego przez odpowiedni oddział Winterhalter Gastronom GmbH. Dodatkowo zgodnie z wymogami przekazujemy te dane do odpowiednich oddziałów Winterhalter Deutschland GmbH. W celu przetwarzania i przechowywania danych zgodnie z art. 28 RODO korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych. Nie przekazujemy w tym celu danych do państw trzecich.

Dane rekrutacyjne są zazwyczaj usuwanie po czterech miesiącach od zawiadomienia kandydata o decyzji, chyba że wyraził on zgodę na przechowywanie danych przez dłuższy czas w związku z włączeniem go do bazy kandydatów.

2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych klientów/potencjalnych klientów

Odnośne dane stanowią wszelkie informacje przekazane przez Państwa w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b)). Dodatkowe dane gromadzimy w celu przetwarzania jedynie, jeśli wyrażą na to Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane te są wykorzystywane między innymi do sporządzania wycen, składania zamówień, sprzedaży i fakturowania oraz do celów zapewniania jakości.

Dane mogą być również udostępniane zewnętrznym dostawcom usług lub innym podwykonawcom, którzy potrzebują ich między innymi do przetwarzania danych w związku z dostawą, transportem i logistyką.

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom zewnętrznym jedynie, jeśli osoba, której dotyczą dane, wyraziła na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub jeśli przetwarzanie jest dozwolone na podstawie interesu nadrzędnego (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym w celu uzyskania informacji na temat wypłacalności klienta w przypadku zakupu na kredyt, w celu elektronicznego przesyłania informacji oraz do celów zapewniania jakości. Jeżeli pierwszeństwo mają przepisy ustawowe, dane mogą być również udostępniane organom publicznym, w tym urzędom skarbowym i celnym (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

W kontekście wykonywania umów mogą być również zatrudniane podmioty przetwarzające dane spoza Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych wynika z ustawowego obowiązku przechowywania danych i wynosi zazwyczaj 10 lat.

3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych pracowników

Przetwarzamy dane w kontekście zatrudnienia w celu wykonania umów (art. 88 RODO). Dodatkowe dane gromadzimy w celu przetwarzania jedynie, jeśli wyrażą na to Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Jeśli zastosowanie mają nadrzędne przepisy prawne, dane mogą być również przekazywane organom publicznym, w tym urzędowi skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i stowarzyszeniom branżowym.

Jeżeli osoba, której dotyczą dane, wyraziła zgodę na przekazywanie danych na podstawie interesu nadrzędnego, dane mogą być przekazywane innym podmiotom zewnętrznym, w tym w celu przyjmowania zamówień i świadczenia usług ubezpieczeniowych. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Okres przechowywania danych wynika z ustawowego obowiązku przechowywania danych i wynosi zazwyczaj 10 lat.

4. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostawców

Odnośne dane stanowią wszelkie informacje przekazane przez Państwa w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dodatkowe dane gromadzimy w celu przetwarzania jedynie, jeśli wyrażą na to Państwo wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane są wykorzystywane między innymi do kierowania zapytań, dokonywania zakupów oraz do celów zapewniania jakości.

Dane mogą być również udostępniane usługodawcom zewnętrznym lub innym podwykonawcom, którzy potrzebują ich między innymi do przetwarzania danych, prowadzenia księgowości lub przetwarzania płatności.

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom zewnętrznym jedynie, jeśli osoba, której dotyczą dane, wyraziła na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub jeśli przetwarzanie jest dozwolone na podstawie interesu nadrzędnego, w tym w celu uzyskania informacji na temat wypłacalności klienta w przypadku zakupu na kredyt, w celu elektronicznego przesyłania informacji oraz do celów zapewniania jakości. Jeżeli pierwszeństwo mają przepisy prawne, dane mogą być również udostępniane organom publicznym, w tym urzędom skarbowym i celnym.

W kontekście wykonywania umów mogą być również zatrudniane podmioty przetwarzające dane spoza Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych wynika z ustawowego obowiązku przechowywania danych i wynosi zazwyczaj 10 lat.

C) GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ INFORMACJE NA TEMAT MOICH DANYCH I W JAKI SPOSÓB MOGĘ ZMIENIĆ LUB USUNĄĆ DANE? JAKIE PRAWA MI PRZYSŁUGUJĄ?

Na życzenie mogą Państwo otrzymać informację o danych przechowywanych na Państwa temat przez Winterhalter. Proszę wysłać e-mail na adres [email protected]. W przypadku spełnienia odpowiednich przesłanek ustawowych mają Państwo również prawo do skorygowania, usunięcia lub ograniczenia zakresu przetwarzania danych.

W każdym czasie mogą Państwo dokonać zmiany danych rejestracyjnych poprzez Usługi internetowe Winterhalter. Proszę zauważyć, że w przypadku usunięcia danych rejestracyjnych nie będą już Państwo mogli korzystać z Usług internetowych Winterhalter zabezpieczonych danymi logowania.

Jeśli chcą Państwo trwale usunąć swoje dane dostępu, prosimy o kontakt pod adresem e-mail [email protected]. Usuniemy lub zanonimizujemy wszelkie informacje przechowywane na Państwa temat w ciągu 14 dni od otrzymania prośby o ich usunięcie, chyba że przepisy ustawowe zobowiązują nas do ich przechowywania.

Ponadto mogą Państwo otrzymać dane udostępnione Winterhalter w ustrukturyzowanym i powszechnym formacie odpowiednim do odczytu maszynowego bądź mogą Państwo żądać, aby Winterhalter przekazał te dane osobie trzeciej.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych w powyższych celach odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO mogą Państwo nie wyrazić na nie zgody w przypadku spełnienia przesłanek ustawowych. W tym celu wystarczy wysłać wiadomość na adres [email protected].

Ponadto mają Państwo prawo złożyć skargę do regionalnego inspektora ochrony danych.

D) KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail [email protected] bądź drogą listowną lub faksem. Nasze dane adresowe i numer faksu znajdą Państwo w nocie prawnej.