WARUNKI KORZYSTANIA

A. Preambuła

Spółka Winterhalter Gastronom GmbH, Winterhalterstraße 2-12, 88074 Meckenbeuren („Winterhalter”) specjalizuje się w dziedzinie przemysłowych systemów zmywania i ma wieloletnie doświadczenie w pracy ze zmywarkami, urządzeniami do uzdatniania wody, środkami czystości i koszami do zmywania. W ramach uzupełnienia swojej oferty Winterhalter prowadzi stronę internetową, na której może Pan/Pani jako użytkownik („Użytkownik”, Winterhalter i Użytkownik zwani łącznie „Stronami”) uzyskać informacje na temat produktów i usług oferowanych przez Winterhalter, a także pobrać oprogramowanie (a w niektórych przypadkach również dokumentację), publikować własne treści i korzystać z dodatkowych funkcji online dostępnych w przypadku nabycia niektórych produktów Winterhalter („Strona Winterhalter”), oraz udostępnia aplikacje, dzięki którym mogą Państwo korzystać z funkcji online naszych produktów na urządzeniach mobilnych („Aplikacja Winterhalter”, zwane dalej łącznie „Usługami internetowymi Winterhalter”).

Korzystanie z Usług internetowych Winterhalter jest możliwe tylko zgodnie z poniższymi warunkami („Warunki korzystania”):

B. Postanowienia ogólne

§ 1 Zakres stosowania

1. Usługi internetowe Winterhalter są przeznaczone do korzystania wyłącznie przez przedsiębiorców. Jeśli nie są Państwo przedsiębiorcą, a chcieliby Państwo korzystać z wybranych usług lub funkcji w ramach Usług internetowych Winterhalter, prosimy o bezpośredni kontakt z Winterhalter. Za „Przedsiębiorcę” uważa się osobę fizyczną lub osobę prawną bądź spółkę osobową posiadającą zdolność prawną, która dokonując czynności prawnych, działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek. Za spółkę osobową posiadającą zdolność prawną uważa się spółkę osobową posiadającą zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

2. Oferowane Usługi internetowe Winterhalter są przeznaczone tylko dla użytkowników znajdujących się w krajach wymienionych na odpowiedniej Stronie Winterhalter lub w Aplikacji Winterhalter. Jeśli Użytkownik uzyska dostęp do Usług internetowych Winterhalter w innym kraju, sam będzie odpowiadał za zgodność z prawem takiego dostępu do Usług internetowych Winterhalter i wybranych funkcji. Użytkownik nie może korzystać z Usług internetowych Winterhalter w krajach, w których dostęp do nich jest niezgodny z prawem. Jeśli Użytkownik z takiego kraju chciałby nawiązać relacje handlowe z Winterhalter, musi skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami Winterhalter w danym kraju.

3. Zasady korzystania z Usług internetowych Winterhalter regulują wyłącznie niniejsze Warunki korzystania. Stosunki umowne, na podstawie których Użytkownik nabył produkty Winterhalter, otrzymał pozwolenie na korzystanie z produktów Winterhalter lub korzysta z usług Winterhalter, pozostają niezmienione przez niniejsze Warunki korzystania.

4. Korzystanie z Usług internetowych Winterhalter przez Użytkownika może być zależne od zawarcia dalszych porozumień (np. zawarcia umowy licencyjnej w przypadku pobierania określonego oprogramowania lub akceptacji dalszych warunków, np. do celów korzystania z funkcji Winterhalter CONNECTED WASH). W przypadku rozbieżności „Specjalne porozumienia” mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami korzystania.

§ 2 Zawarcie umowy

Użytkownik akceptuje obowiązywanie niniejszych Warunków korzystania poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji do wybranych Usług internetowych Winterhalter.

§ 3 Usługi Winterhalter

1. Na mocy niniejszych Warunków korzystania Winterhalter oferuje następujące usługi:

· Winterhalter udostępnia na Stronie Winterhalter informacje dotyczące produktów i usług Winterhalter, a także oprogramowanie (w niektórych przypadkach wraz z dokumentacją) i/lub umożliwia ich pobieranie (m.in. Aplikację Winterhalter, zwane dalej łącznie „Informacjami Winterhalter”).

· Winterhalter może zapewnić Użytkownikowi możliwość przesłania własnych treści na stronę Winterhalter oraz możliwość ich wymiany z innymi użytkownikami.

· Gdy Użytkownik nabędzie określone produkty Winterhalter, otrzyma możliwość korzystania z dodatkowych funkcji online do tych produktów przy użyciu Strony Winterhalter lub Aplikacji Winterhalter (np. funkcji Winterhalter CONNECTED WASH).

2. Winterhalter jest uprawniony do całościowego lub częściowego zaprzestania świadczenia Usług internetowych Winterhalter w dowolnym momencie. Użytkownik nie ma prawa żądać kontynuowania świadczenia Usług internetowych Winterhalter. Postanowienia te nie mają zastosowania, jeśli w niniejszych Warunkach korzystania lub Specjalnych porozumieniach zostały wyraźnie określone terminy świadczenia Usług internetowych Winterhalter.

3. Informacje przedstawiane w Usługach internetowych Winterhalter mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy funkcji technicznych produktów Winterhalter, które nie zawsze muszą być zgodne z prawdą (np. z powodu zmian w projekcie produktu). W związku z tym pożądane cechy produktów muszą być za każdym razem indywidualnie uzgadniane podczas zakupu.

4. Korzystanie z Usług internetowych Winterhalter nie zastępuje serwisu na miejscu świadczonego przez Winterhalter ani przeczytania instrukcji obsługi wydanych przez Winterhalter lub innych informacji o produkcie (zwanych dalej łącznie „Informacjami o produkcie”). W razie wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem Winterhalter odpowiedzialnym za dany produkt.

5. Winterhalter nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Usług internetowych Winterhalter ani tego, że będą one wolne od wirusów. Przed pobraniem Informacji Winterhalter Użytkownik powinien zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa i skanery wykrywające wirusy dla własnego bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia zainfekowania Usług internetowych Winterhalter.

§ 4 Rejestracja i hasła

1. Niektóre sekcje i podstrony Strony Winterhalter oraz Aplikacja Winterhalter są chronione hasłem. Dostęp do tych sekcji i podstron jest możliwy tylko dla Użytkowników zarejestrowanych do korzystania z tych sekcji i podstron. O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych Warunkach korzystania, Użytkownik nie ma prawa żądać zarejestrowania go przez Winterhalter. W szczególności Winterhalter zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do sekcji lub podstron Strony Winterhalter, które wcześniej były ogólnodostępne, poprzez nałożenie obowiązku całościowej rejestracji.

2. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia prawdziwych informacji na temat swojej osoby i firmy podczas rejestracji oraz do niezwłocznego poinformowania Winterhalter o wszelkich późniejszych zmianach (jeśli będzie to możliwe, drogą internetową). Użytkownik powinien upewnić się, że otrzymuje e-maile wysyłane na podany przez niego adres e-mail.

3. Po prawidłowej rejestracji Użytkownik otrzymuje nazwę użytkownika i hasło („Dane logowania”). Podczas pierwszego logowania Użytkownik zmieni hasło wysłane przez Winterhalter na hasło znane tylko sobie. Chronione podstrony i sekcje Strony Winterhalter są dostępne tylko po wprowadzeniu Danych logowania. Określone sekcje i podstrony Strony Winterhalter mogą wymagać wprowadzenia kolejnych haseł.

4. Dane logowania mogą być wykorzystywane wyłącznie przez osobę wskazaną podczas rejestracji. Jeśli Użytkownik musi uzyskać dostęp dla kilku pracowników, musi uzgodnić to w każdym przypadku bezpośrednio z Winterhalter.

5. Dane logowania powinny być traktowane przez Użytkownika jako ściśle poufne i nie mogą być przekazywane innym użytkownikom Usług internetowych Winterhalter ani osobom trzecim. Należy zamykać chronione hasłem sekcje i podstrony Usług internetowych Winterhalter każdorazowo po zakończeniu ich używania.

6. Po pięciu nieudanych próbach wprowadzenia hasła Dane logowania zostają zablokowane. W takim przypadku Użytkownik powinien skontaktować się z Winterhalter poprzez odnośnik „Zapomniałeś hasła?”. Ponowna aktywacja będzie możliwa dopiero po należytym sprawdzeniu tożsamości Użytkownika przez Winterhalter.

7. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że osoba trzecia zna jego Dane logowania i/lub z nich korzysta, powinien niezwłocznie poinformować o tym Winterhalter na piśmie oraz wcześniej przez e-mail. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wykonane w Usługach internetowych Winterhalter przy użyciu jego Danych logowania. Nie dotyczy to przypadku, gdy Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie swoich Danych logowania osobie trzeciej z naruszeniem niniejszych Warunków korzystania.

8. Po otrzymaniu zawiadomienia zgodnie z powyższym ust. 7 Winterhalter zablokuje Dane logowania. W takim przypadku Użytkownik uzyska dostęp do chronionych obszarów Usług internetowych Winterhalter dopiero po przekazaniu przez Winterhalter nowych Danych logowania.

9. Winterhalter jest uprawniony do wycofania uprawnień dostępu poprzez zablokowanie Danych logowania, jeśli Użytkownik:

· podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji,

· naruszy niniejsze Warunki korzystania i nie zaprzestanie ich naruszania niezwłocznie po otrzymaniu ostrzeżenia od Winterhalter, chyba że Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie,

· naruszy obowiązek zachowania ostrożności przy posługiwaniu się Danymi logowania, chyba że Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie,

· naruszy obowiązujące regulacje prawne podczas logowania do Usług internetowych Winterhalter lub korzystania z nich, chyba że Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie,

· nie korzysta z Usług internetowych Winterhalter przez okres następujących po sobie dwunastu miesięcy.

10. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać na piśmie usunięcia swojego konta, o ile usunięcie to nie wpłynie negatywnie na wykonywanie nawiązanych stosunków umownych.

11. W przypadkach wskazanych w ust. 9 i 10 oraz w innych przypadkach, w których uprawnienia Użytkownika do dostępu do Usług internetowych Winterhalter przestaną obowiązywać, Winterhalter usunie Dane logowania i wszelkie inne zachowane dane osobowe Użytkownika na pisemną prośbę Użytkownika, o ile Winterhalter nie będzie już ich potrzebować w celu dochodzenia swoich praw wobec Użytkownika i/lub nie będzie zobowiązany prawnie do przechowywania jego danych.

12. Jeśli Użytkownik z własnej winy naruszy zobowiązania nałożone na niego na mocy niniejszych Warunków korzystania, a zwłaszcza obowiązek zachowania w poufności własnych Danych logowania, grozi mu kara umowna w wysokości 5001 EUR za każdy przypadek naruszenia.

§ 5 Prawa do korzystania z treści Winterhalter

1. O ile nie postanowiono inaczej w Specjalnych porozumieniach, Winterhalter przyznaje Użytkownikowi niewyłączne prawo do korzystania z treści Winterhalter do celów wewnętrznych Użytkownika przewidzianych w Usługach internetowych Winterhalter. W przypadku oprogramowania (w tym Aplikacji Winterhalter) korzystanie oznacza każdy przypadek trwałego lub tymczasowego powielania oprogramowania w formie kodu obiektowego poprzez zapisywanie, ładowanie, obsługiwanie lub wyświetlanie w celu użytkowania oprogramowania. Wszelkie inne powielanie treści Winterhalter jest niedozwolone, z wyjątkiem utworzenia kopii zapasowej wykorzystywanej wyłącznie do celów bezpieczeństwa. Niedozwolone jest w szczególności kopiowanie treści Winterhalter w celu przekazywania ich osobom trzecim za opłatą lub nieodpłatnie.

2. W przypadku oprogramowania (w tym Aplikacji Winterhalter) Użytkownik może wyłącznie zmieniać lub edytować treści Winterhalter w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do użytku wewnętrznego określonego w Usługach internetowych Winterhalter lub w celu naprawy błędów. W pozostałym zakresie Użytkownik może zmieniać treści Winterhalter tylko, jeśli Winterhalter wyrazi na to zgodę na piśmie.

3. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie praw do treści, które zostały mu przyznane przez Winterhalter. Użytkownik nie może też udzielać osobom trzecim dalszych licencji na przyznane mu prawa do treści Winterhalter. Postanowienia ust. 8 pozostają nienaruszone.

4. Użytkownik nie ma prawa żądać udostępniania mu aktualizacji lub nowych wersji treści Winterhalter.

5. Oprogramowanie (w tym Aplikacja Winterhalter) jest dostarczane Użytkownikowi wyłącznie w formie kodu obiektowego do pobrania. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania kodu źródłowego lub części kodu źródłowego. Użytkownik nie otrzymuje również żadnych praw do korzystania z kodu źródłowego ani innych praw do używania go.

6. Dekompilacja kodu obiektowego oprogramowania oferowanego na Stronie Winterhalter (w tym Aplikacji Winterhalter) jest dozwolona wyłącznie, jeśli mają zastosowanie ograniczenia ustawowe, o których mowa w § 69e niemieckiej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte]. Dalsza dekompilacja kodu obiektowego nie jest dozwolona.

7. Jeśli oprogramowanie udostępnione na Stronie Winterhalter (w tym Aplikacja Winterhalter) stanowi oprogramowanie typu open source, pierwszeństwo mają warunki licencyjne mające zastosowanie do danego oprogramowania. Jeśli warunki licencyjne oprogramowania typu open source gwarantują prawo do otrzymania kodu źródłowego, Winterhalter dostarczy kod źródłowy wyłącznie pod warunkiem zwrotu kosztów poniesionych w związku z tym przez Winterhalter, chyba że jest to niezgodne z warunkami licencyjnymi oprogramowania typu open source.

8. Użytkownik jest uprawniony do dostarczenia osobie trzeciej pobranego oprogramowania (w tym aplikacji Winterhalter) w stanie oryginalnym wraz z kopią niniejszych Warunków korzystania i wszelkich Specjalnych postanowień, jeśli osoba trzecia wyraźnie wyrazi zgodę na piśmie na obowiązywanie niniejszych Warunków korzystania. W momencie przekazania oprogramowania zgodnie z warunkami wskazanymi w zdaniu pierwszym prawo do korzystania z oprogramowania przechodzi na osobę trzecią. Jednocześnie wygasa prawo do korzystania z oprogramowania przysługujące dotychczasowemu Użytkownikowi. Po przekazaniu oprogramowania dotychczasowy Użytkownik niezwłocznie i całkowicie usuwa wszelkie kopie całości lub części oprogramowania lub niszczy je w inny sposób. Odnosi się to również do kopii zapasowej.

9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazywanie jakichkolwiek Informacji Winterhalter osobom trzecim i za wszelkie wynikające z tego tytułu roszczenia. Odnosi się to również do roszczeń wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej oraz ogólnych praw osobistych. Użytkownik zobowiązuje się do obrony i zwolnienia Winterhalter, przedstawicieli ustawowych, pracowników i wykonawców Winterhalter z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, zobowiązania, szkody, straty i koszty wynikające z faktu przekazania przez Użytkownika treści Winterhalter osobom trzecim. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie.

§ 6 Treści Użytkownika i inne zobowiązania Użytkownika

1. Winterhalter może pozwolić Użytkownikowi na przesyłanie jego własnych treści na Stronę Winterhalter i publikowanie ich („Treści Użytkownika”).

2. Jeśli Użytkownik przesyła Treści Użytkownika na Stronę Winterhalter i publikuje je, tym samym przyznaje Winterhalter międzynarodową, prostą i nieograniczoną bezpłatną licencję na wykorzystywanie, kopiowanie i przetwarzanie Treści Użytkownika oraz na ich wyświetlanie i realizację w zakresie niezbędnym do obsługi Usług internetowych Winterhalter. Wyniki takiego przetwarzania w dozwolonym zakresie mogą być wykorzystywane w taki sam sposób, jak wersje oryginalne treści. Licencja może być przyznawana osobom trzecim na zasadzie sublicencji, jeżeli udzielenie sublicencji ma na celu umożliwienie osobie trzeciej świadczenia usług na rzecz Winterhalter w związku z oferowaniem Usług internetowych Winterhalter lub korzystaniem z nich. Licencja jest również zbywalna, ale wyłącznie na rzecz osoby trzeciej, która nabędzie Usługi internetowe Winterhalter lub znaczącą część Usług internetowych Winterhalter.

3. Podczas korzystania z Usług internetowych Winterhalter Użytkownik nie może:

· zachowywać się w sposób naruszający obowiązujące prawa i/lub przyjęte zasady moralne;

· naruszać praw własności intelektualnej, prawa do prywatności ani innych praw osób trzecich;

· przekazywać Treści Użytkownika wraz z wirusami, tzw. końmi trojańskimi lub innymi programami, które mogą spowodować uszkodzenie Usług internetowych Winterhalter;

· wprowadzać, zapisywać lub wysyłać hiperłączy i/lub Treści Użytkownika, których Użytkownik nie ma prawa używać w danej formie, zwłaszcza jeśli korzystanie z tych hiperłączy lub Treści Użytkownika narusza zobowiązania do zachowania poufności lub jest w inny sposób nielegalne;

· dystrybuować reklam lub niezamawianych wiadomości e-mail niezgodnie z obowiązującym prawem (tzw. spamowanie) i/lub wysłać nieprawdziwych ostrzeżeń o wirusach lub błędach; i/lub

· wzywać do udziału w konkursach, systemach korzystających z metody kuli śnieżnej, łańcuszkach, piramidach i podobnych czynnościach.

4. Winterhalter nie nabywa praw własności do Treści Użytkownika. Treści Użytkownika nie przedstawiają żadnych opinii Winterhalter. Licencja przyznana Winterhalter na mocy ust. 2 pozostaje nienaruszona.

5. Winterhalter zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie treści, które nie są zgodne z Warunkami korzystania z Usług internetowych Winterhalter.

6. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień obowiązywać będzie również, co następuje: jeśli Użytkownik posiada dowody na to, że publikacje w Usługach internetowych Winterhalter naruszają jego prawa lub prawa osób trzecich, może napisać e-mail na adres: [email protected], wskazując następujące informacje: (i) opis chronionego prawa; (ii) opis lokalizacji naruszających prawa Treści Użytkownika w Usługach internetowych Winterhalter; (iii) adres, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika, jak również (iv) oświadczenie Użytkownika, że posiada prawa do spornych treści lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw oraz że Użytkownik (lub właściciel praw) nie wyraził zgody na użycie spornych treści w Usługach internetowych Winterhalter, oraz że wszystkie powyższe informacje są prawdziwe.

7. Jeśli Użytkownik przekaże Winterhalter ocenę zwrotną, uwagi, komentarze lub sugestie dotyczące ulepszenia produktów i usług Winterhalter lub Usług internetowych Winterhalter („Ocena zwrotna”), o ile nie ustalono wyraźnie inaczej na piśmie, Winterhalter może nieodpłatnie wykorzystywać tę Ocenę zwrotną, bez ograniczeń dotyczących czasu i miejsca, w celu ulepszenia produktów i usług Winterhalter oraz Usług internetowych Winterhalter i/lub przekazać ją osobom trzecim w celu ulepszenia produktów i usług Winterhalter i/lub Usług internetowych Winterhalter na zlecenie Winterhalter. Jeśli Ocena zwrotna jest chroniona prawami własności intelektualnej, a jej użycie w celu dokonania ulepszeń wymaga licencji, Użytkownik udzieli Winterhalter – w zakresie, w jakim będzie to prawnie możliwe dla Użytkownika – licencji do korzystania z Oceny zwrotnej w celu ulepszenia produktów i usług Winterhalter, jak również Usług internetowych Winterhalter, wraz z prawem do udzielania sublicencji i przekazywania Oceny zwrotnej zgodnie z postanowieniami ust. 2.

8. Jeśli Użytkownik odkryje, że osoby trzecie naruszają prawa Winterhalter, niezwłocznie poinformuje o tym Winterhalter.

9. Winterhalter nie przejmuje żadnej odpowiedzialności prawnej wobec Użytkownika za roszczenia, które mogą wynikać z korzystania z jego treści przez innych użytkowników.

10. Użytkownik zobowiązuje się do obrony i zwolnienia Winterhalter, przedstawicieli ustawowych, pracowników i wykonawców Winterhalter z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, zobowiązania, szkody, straty i koszty wynikające z faktu, że Użytkownik przesłał do Usług internetowych Winterhalter i/lub opublikował Treści Użytkownika naruszające prawa osób trzecich. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie.

§ 7 Prawa własności intelektualnej

1. Wszystkie prawa do Usług internetowych Winterhalter, Informacji Winterhalter oraz projektów, znaków towarowych i innych znaków chronionych wykorzystywanych w Usługach internetowych Winterhalter należą wyłącznie do Winterhalter lub licencjodawców Winterhalter, a Użytkownik nie może czynić ich przedmiotem zabezpieczeń. Nie dotyczy to praw użytkowania, które są wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków i/lub Specjalnych porozumień.

2. Użytkownik musi przechowywać w formie niezmienionej kody alfanumeryczne, zawiadomienia o znakach handlowych i prawach autorskich oraz inne zastrzeżenia dotyczące praw, a także przestrzegać takich zawiadomień, a w przypadku oprogramowania (w tym Aplikacji Winterhalter) tworzyć kopie zapasowe w formie niezmienionej.

§ 8 Odpowiedzialność

1. Winterhalter ponosi odpowiedzialność za wszelkie umyślne i wynikające z rażącego niedbalstwa naruszenia istotnych zobowiązań umownych (tzw. zobowiązań zasadniczych) oraz za wypłacenie rekompensaty za poniesione w związku z nimi koszty lub szkody (zwanej dalej „Odszkodowaniem”). Zobowiązania zasadnicze to wszystkie zobowiązania, których naruszenie stanowi przeszkodę w osiągnięciu celów umowy, jak również obowiązki, których wypełnienie jest konieczne do należytego wykonania umowy i na których wypełnienie może liczyć Użytkownik. W przypadkach gdy naruszenie zobowiązań zasadniczych wynika jedynie z lekkiego zaniedbania i nie prowadzi do utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, roszczenia o Odszkodowanie są ograniczone do kwoty przewidywalnych i typowych szkód.

2. Winterhalter dodatkowo ponosi odpowiedzialność za umyślne lub wynikające z rażącego niedbalstwa spowodowanie utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, jeżeli udzielono gwarancji oraz w innych przypadkach zgodnie z obowiązkową odpowiedzialnością cywilną na podstawie obowiązujących przepisów ustawowych.

3. W każdym innym przypadku wyłącza się możliwość dochodzenia roszczeń o Odszkodowanie wobec Winterhalter – niezależnie od ich podstawy prawnej – zwłaszcza tych związanych z naruszeniem zobowiązań wynikających z przedmiotowego stosunku umownego przez Winterhalter, jego przedstawicieli ustawowych, pracowników i wykonawców na mocy § 311a niemieckiego Kodeksu cywilnego [Bürgerliches Gesetzbuch] lub prawa deliktowego.

4. W przypadkach, w których odpowiedzialność Winterhalter jest ograniczona lub wyłączona zgodnie z powyższymi postanowieniami, ograniczenie lub wyłączenie ma również zastosowanie do odpowiedzialności osobistej przedstawicieli ustawowych, pracowników i wykonawców Winterhalter.

5. Jeśli poszczególne usługi oferowane w ramach Usług internetowych Winterhalter podlegają przepisom dotyczącym darowizny, zamiast powyższych ograniczeń odpowiedzialności obowiązują ustawowe ograniczenia odpowiedzialności dotyczące darowizn.

6. Usługi internetowe Winterhalter mogą zawierać hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich. Winterhalter nie ponosi odpowiedzialności za treści na tych stronach ani nie przejmuje praw własności do tych witryn i ich treści, jako że nie kontroluje informacji, do których odsyłają hiperłącza, i nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje tam udostępnione. Użytkownik korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

7. Postanowienia zawarte w niniejszym § 8 nie mają wpływu na ciężar dowodu obciążający Użytkownika.

§ 9 Zgodność z przepisami o handlu zagranicznym

1. Podczas korzystania ze Strony Winterhalter, pobierania treści Winterhalter i przekazywania treści Winterhalter osobom trzecim Użytkownik ma obowiązek stosować się do obowiązujących krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących handlu zagranicznego, kontroli eksportu (lub ponownego eksportu) oraz embargo, a zwłaszcza regulacji Republiki Federalnej Niemiec i Unii Europejskiej. W szczególności Użytkownik gwarantuje, że korzysta z treści Winterhalter wyłącznie w celach pokojowych i cywilnych.

2. Użytkownik całkowicie zwolni Winterhalter z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń organów publicznych lub osób trzecich wobec Winterhalter związanych z niewypełnianiem wymienionych wyżej zobowiązań wynikających z prawa kontroli eksportu i zobowiązuje się zrekompensować Winterhalter wszelkie szkody i wydatki, które Winterhalter w związku z tym poniesie. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zobowiązań.

3. Wykonanie przez Winterhalter umowy ma miejsce pod warunkiem, że jej wykonanie nie jest sprzeczne z krajowymi lub międzynarodowymi przepisami dotyczącymi handlu zagranicznego i kontroli eksportu (lub ponownego eksportu), embargo i/lub innych sankcji. W przypadku opóźnień wynikających z inspekcji eksportowej lub procedur udzielania pozwoleń ustalone terminy dostaw przestają obowiązywać.

4. Winterhalter jest uprawniony do niezwłocznego rozwiązania stosunku umownego z Użytkownikiem, jeśli wykonanie niniejszej umowy jest od początku niezgodne z regulacjami lub zakazami zawartymi w obowiązujących krajowych lub międzynarodowych przepisach dotyczących handlu zagranicznego i kontroli eksportu (lub ponownego eksportu) oraz embargo bądź stanie się takie w czasie późniejszym lub jeśli pozwolenia niezbędne do wykonania umowy nie zostaną udzielone.

5. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 4 Użytkownikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze ani żadne inne prawa.

§ 10 Poufność

1. Strony zobowiązują się zachować w poufności wszystkie informacje poufne, które zostaną im udostępnione w związku z dostarczaniem i używaniem Usług internetowych Winterhalter. Dostęp do informacji poufnych mogą uzyskać tylko ci pracownicy i osoby trzecie, dla których jest on niezbędny do wykonania umowy lub – w przypadku Użytkownika – do korzystania z produktów i usług dostarczonych przez Winterhalter zgodnie z umową (zasada ograniczonego dostępu).

2. Informacje poufne stanowią informacje, które są oznaczone jako chronione lub poufne przez Strony lub w jakikolwiek inny sposób określone jako takie na piśmie, bądź informacje, których poufność jest oczywista dla Stron z uwagi na okoliczności ich ujawnienia. Informacje poufne obejmują w szczególności Dane logowania.

3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania, jeśli można wykazać, że odpowiednie informacje (i) są ogólnie znane lub staną się ogólnie znane bez winy Stron i bez naruszenia niniejszego zobowiązania do zachowania poufności, (ii) są lub staną się praktyką w branży, (iii) są znane Stronie w momencie ich przekazania, co musi zostać wykazane na podstawie dokumentów potwierdzających posiadanie takiej wiedzy, (iv) zostały lub zostaną zgodnie z prawem przekazane lub udostępnione Stronie otrzymującej przez osobę trzecią, (v) muszą zostać ujawnione na mocy przepisów ustawowych, prawomocnych nakazów urzędowych lub orzeczeń sądowych. Ciężar dowodu istnienia tych wyjątkowych sytuacji spoczywa na Stronie, która w danym przypadku otrzymała informacje poufne.

§ 11 Pozostałe postanowienia

1. Użytkownik ma prawo do przeniesienia swoich roszczeń wobec Winterhalter wynikających z niniejszych Warunków korzystanie wyłącznie za wyraźną zgodą Winterhalter.

2. Nie istnieją żadne uzupełniające porozumienia ustne dotyczące niniejszych Warunków korzystania. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Warunków korzystania muszą zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności (dopuszcza się formę e-mailową). Dotyczy to również zmiany lub odwołania wymogu formy pisemnej.

3. Jeśli pojedyncze postanowienia niniejszych Warunków korzystania staną się nieważne lub niewykonalne, nie będzie miało to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

4. Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, przy wyłączeniu zasad międzynarodowego prawa prywatnego oraz Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków korzystania podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Krajowego w Ravensburgu, jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą, osobą prawną według prawa publicznego lub funduszem specjalnym podlegającym prawu publicznemu.

6. Winterhalter zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków korzystania. Winterhalter powiadomi Użytkownika przed wprowadzeniem zmian lub uzupełnień. Zmiany i uzupełnienia uznaje się za zaakceptowane przez Użytkownika, chyba że sprzeciwi się im na piśmie w ciągu czterech tygodni od otrzymania zawiadomienia. W zawiadomieniu o zmianach lub uzupełnieniach Użytkownik zostanie również poinformowany przez Winterhalter o konsekwencjach braku odpowiedzi.