WARUNKI KORZYSTANIA
z „Usług internetowych Winterhalter”

 

A. Wprowadzenie

Spółka Winterhalter Deutschland GmbH, Winterhalterstraße 2-12, 88074 Meckenbeuren („Winterhalter”) specjalizuje się w dziedzinie przemysłowych systemów zmywania i ma wieloletnie doświadczenie w pracy ze zmywarkami, środkami czystości, urządzeniami do uzdatniania wody i koszami do zmywania. W ramach uzupełnienia swojej oferty Winterhalter świadczy różne usługi internetowe, takie jak obsługa stron internetowych i aplikacji, poprzez które może Pan/Pani jako użytkownik („Użytkownik”, Winterhalter i Użytkownik zwani dalej łącznie „Stronami”) m.in. uzyskać informacje na temat produktów i usług oferowanych przez Winterhalter, publikować własne treści i korzystać z dodatkowych funkcji online dostępnych w przypadku nabycia niektórych produktów Winterhalter (zwane dalej łącznie „Usługami internetowymi Winterhalter”). Poszczególne elementy składające się na Usługi internetowe Winterhalter zostały przedstawione w Załączniku do niniejszych Warunków.

Korzystanie z Usług internetowych Winterhalter oraz z oferowanych w ich ramach funkcji, takich jak usługa zmywarki sieciowej (CONNECTED WASH), jest możliwe tylko zgodnie z poniższymi warunkami („Warunki”):

B. Część ogólna: Usługi internetowe Winterhalter

§1 Zakres stosowania

1. Usługi internetowe Winterhalter są przeznaczone do użytku wyłącznie przez przedsiębiorców. Jeśli nie są Państwo przedsiębiorcą, a chcieliby Państwo korzystać z wybranych usług lub funkcji w ramach Usług internetowych Winterhalter, prosimy o bezpośredni kontakt z Winterhalter. Za „Przedsiębiorcę” uważa się osobę fizyczną lub osobę prawną, lub spółkę osobową posiadającą zdolność prawną, która dokonując czynności prawnych, działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek. Za spółkę osobową posiadającą zdolność prawną uważa się spółkę osobową posiadającą zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań.

2. Oferowane Usługi internetowe Winterhalter są przeznaczone tylko dla użytkowników znajdujących się w kraju wskazanym w odpowiednich Usługach internetowych Winterhalter. Jeśli Użytkownik uzyska dostęp do Usług internetowych Winterhalter w innym kraju, będzie odpowiedzialny za zgodność z prawem takiego dostępu do Usług internetowych Winterhalter i wybranych funkcji. Użytkownik nie może korzystać z Usług internetowych Winterhalter w krajach, w których dostęp do nich jest niezgodny z prawem. Jeśli Użytkownik z takiego kraju chciałby nawiązać relacje handlowe z Winterhalter, musi skontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami Winterhalter w danym kraju.

3. Zasady korzystania z Usług internetowych Winterhalter regulują wyłącznie niniejsze Warunki. Stosunki umowne, na podstawie których Użytkownik nabył produkty Winterhalter, otrzymał pozwolenie na korzystanie z produktów Winterhalter lub korzysta z usług Winterhalter, pozostają niezmienione przez niniejsze Warunki, chyba że niniejsze Warunki wyraźnie zawierają odmienne postanowienia.

4. Korzystanie z Usług internetowych Winterhalter przez Użytkownika może być zależne od zawarcia dalszych porozumień (np. zawarcia umowy licencyjnej w przypadku pobierania określonego oprogramowania). W przypadku rozbieżności tego rodzaju „Specjalne porozumienia” mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami.

5. Niniejsze Warunki składają się z „Części ogólnej” obowiązującej dla wszystkich Usług internetowych Winterhalter oraz „Części szczególnej” obowiązującej dla wybranych usług spośród Usług internetowych Winterhalter. W przypadku rozbieżności między Częścią ogólną a Częścią szczególną postanowienia Części szczególnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami Części ogólnej.

§2 Zawarcie umowy

Użytkownik akceptuje obowiązywanie niniejszych Warunków poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka przy niniejszych Warunkach podczas rejestracji do wybranych Usług internetowych Winterhalter.

§3 Usługi Winterhalter

1. Na mocy niniejszych Warunków Winterhalter oferuje następujące usługi:

- Winterhalter udostępnia w ramach Usług internetowych Winterhalter informacje dotyczące produktów i usług Winterhalter, a także oprogramowanie (w niektórych przypadkach wraz z dokumentacją) i/lub umożliwia ich pobieranie (zwane dalej łącznie „Informacjami Winterhalter”).

- Winterhalter może zapewnić Użytkownikowi możliwość przesyłania własnych treści w ramach Usług internetowych Winterhalter oraz możliwość ich wymiany z innymi użytkownikami.

- Gdy Użytkownik nabędzie określone produkty Winterhalter, otrzyma możliwość korzystania z dodatkowych funkcji online do tych produktów przy użyciu Usług internetowych Winterhalter (np. funkcji Winterhalter CONNECTED WASH).

2. Winterhalter jest uprawniony do całościowego lub częściowego zaprzestania świadczenia Usług internetowych Winterhalter w dowolnym momencie. Użytkownik nie ma prawa żądać kontynuowania świadczenia Usług internetowych Winterhalter. Postanowienia te nie mają zastosowania, jeśli w niniejszych Warunkach lub Specjalnych porozumieniach zostały wyraźnie określone terminy świadczenia Usług internetowych Winterhalter.

3. Informacje przedstawiane w Usługach internetowych Winterhalter mogą zawierać specyfikacje lub ogólne opisy funkcji technicznych produktów Winterhalter, które nie zawsze muszą być zgodne z prawdą (np. z powodu zmian w projekcie produktu). W związku z tym pożądane cechy produktów muszą być za każdym razem indywidualnie uzgadniane podczas zakupu.

4. Korzystanie z Usług internetowych Winterhalter nie zastępuje serwisu na miejscu świadczonego przez Winterhalter ani przeczytania instrukcji obsługi wydanych przez Winterhalter lub innych informacji o produkcie (zwanych dalej łącznie „Informacjami o produkcie”). W razie wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem Winterhalter odpowiedzialnym za dany produkt.

5. Winterhalter nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Usług internetowych Winterhalter ani tego, że będą one wolne od wirusów. Przed pobraniem Informacji Winterhalter Użytkownik powinien zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa i skanery wykrywające wirusy dla własnego bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia zainfekowania Usług internetowych Winterhalter.

§4 Rejestracja i hasła

1. Niektóre sekcje Usług internetowych Winterhalter są chronione hasłem. Dostęp do tych sekcji i podstron jest możliwy tylko dla Użytkowników zarejestrowanych do korzystania z danych sekcji i podstron. O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszych Warunkach, Użytkownik nie ma prawa żądać zarejestrowania go przez Winterhalter. W szczególności Winterhalter zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczenia dostępu do sekcji Usług internetowych Winterhalter, które wcześniej były ogólnie dostępne. 

2. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia prawdziwych informacji na temat swojej osoby i firmy podczas rejestracji oraz do niezwłocznego poinformowania Winterhalter o wszelkich późniejszych zmianach (jeśli będzie to możliwe, drogą internetową). Użytkownik powinien upewnić się, że otrzymuje e-maile wysyłane na podany przez niego adres e-mail.

3. Przy rejestracji Użytkownik otrzymuje nazwę użytkownika i hasło („Dane logowania”), które zostanie zmienione przez Użytkownika podczas pierwszego logowania na hasło znane tylko jemu, chyba że dokonał już tego podczas rejestracji.

4. Chronione sekcje Usług internetowych Winterhalter są dostępne tylko po wprowadzeniu Danych logowania. Określone sekcje Usług internetowych Winterhalter mogą wymagać wprowadzenia kolejnych haseł.

5. Dane logowania mogą być wykorzystywane wyłącznie przez osobę wskazaną podczas rejestracji. Jeśli Użytkownik musi uzyskać dostęp dla kilku pracowników, musi uzgodnić to w każdym przypadku bezpośrednio z Winterhalter.

6. Dane logowania powinny być traktowane przez Użytkownika jako ściśle poufne i nie mogą być przekazywane innym użytkownikom Usług internetowych Winterhalter ani osobom trzecim. Należy zamykać chronione hasłem sekcje Usług internetowych Winterhalter każdorazowo po zakończeniu ich używania.

7. Po pięciu nieudanych próbach wprowadzenia hasła Dane logowania zostają zablokowane. W takim przypadku Użytkownik powinien skontaktować się z Winterhalter poprzez odnośnik „Zapomniałeś hasła?”. Ponowna aktywacja będzie możliwa dopiero po należytym sprawdzeniu tożsamości Użytkownika przez Winterhalter.

8. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że osoba trzecia zna jego Dane logowania i/lub z nich korzysta, powinien niezwłocznie poinformować o tym Winterhalter na piśmie i z wyprzedzeniem przez e-mail. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wykonane w Usługach internetowych Winterhalter przy użyciu jego Danych logowania. Nie dotyczy to przypadku, gdy Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie swoich Danych logowania osobie trzeciej z naruszeniem niniejszych Warunków.

9. Po otrzymaniu zawiadomienia zgodnie z powyższym ust. 8 Winterhalter zablokuje Dane logowania. W takim przypadku Użytkownik uzyska dostęp do chronionych sekcji Usług internetowych Winterhalter dopiero po przekazaniu przez Winterhalter nowych Danych logowania.

10. Winterhalter jest uprawniony do wycofania w dowolnym momencie uprawnień dostępu poprzez zablokowanie Danych logowania, jeśli Użytkownik:

- podał nieprawdziwe informacje podczas rejestracji,

- naruszy niniejsze Warunki i nie zaprzestanie ich naruszania niezwłocznie po otrzymaniu ostrzeżenia od Winterhalter, chyba że Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie,

- naruszy obowiązek zachowania ostrożności przy posługiwaniu się Danymi logowania, chyba że Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie,

- naruszy obowiązujące regulacje prawne podczas logowania do Usług internetowych Winterhalter lub korzystania z nich, chyba że Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie,

- nie korzysta z Usług internetowych Winterhalter przez okres następujących po sobie dwunastu miesięcy.

11. Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać na piśmie usunięcia swojego konta, o ile usunięcie to nie wpłynie negatywnie na wykonywanie nawiązanych stosunków umownych.

12. W przypadkach wskazanych w ust. 9 i 10 oraz w innych przypadkach, w których uprawnienia Użytkownika do dostępu do Usług internetowych Winterhalter przestaną obowiązywać, Winterhalter usunie Dane logowania i wszelkie inne zachowane dane osobowe Użytkownika na pisemną prośbę Użytkownika, o ile Winterhalter nie będzie już ich potrzebować w celu dochodzenia swoich praw wobec Użytkownika i/lub nie będzie zobowiązany prawnie do przechowywania jego danych.

13. Jeśli Użytkownik z własnej winy naruszy zobowiązania nałożone na niego na mocy niniejszych Warunków, a zwłaszcza obowiązek zachowania w poufności własnych Danych logowania, grozi mu kara umowna w wysokości 5001,-EUR za każdy przypadek naruszenia.

§5 Prawa do korzystania z Informacji Winterhalter

1. O ile nie postanowiono inaczej w Specjalnych porozumieniach, Winterhalter przyznaje Użytkownikowi niewyłączne prawo do korzystania z Informacji Winterhalter do celów wewnętrznych Użytkownika przewidzianych w Usługach internetowych Winterhalter. W przypadku oprogramowania korzystanie oznacza każdy przypadek trwałego lub tymczasowego powielania oprogramowania w formie kodu obiektowego poprzez zapisywanie, ładowanie, obsługiwanie lub wyświetlanie w celu użytkowania oprogramowania. Wszelkie inne powielanie Informacji Winterhalter jest niedozwolone, z wyjątkiem utworzenia kopii zapasowej wykorzystywanej wyłącznie do celów bezpieczeństwa. Niedozwolone jest w szczególności kopiowanie Informacji Winterhalter w celu przekazywania ich osobom trzecim za opłatą lub nieodpłatnie.

2. W przypadku oprogramowania Użytkownik może wyłącznie zmieniać lub edytować Informacje Winterhalter w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do użytku wewnętrznego określonego w Usługach internetowych Winterhalter lub w celu naprawy błędów. W pozostałym zakresie Użytkownik może zmieniać Informacje Winterhalter tylko, jeśli Winterhalter wyrazi na to zgodę na piśmie.

3. Użytkownik nie może przenosić na osoby trzecie przyznanych mu praw do Informacji Winterhalter. Użytkownik nie może też udzielać osobom trzecim dalszych licencji na przyznane mu prawa do Informacji Winterhalter. Niniejszy punkt nie stanowi uszczerbku dla ust. 8 niniejszego paragrafu.

4. Użytkownik nie ma prawa żądać aktualizacji lub nowych wersji Informacji Winterhalter.

5. Oprogramowanie jest dostarczane Użytkownikowi wyłącznie w formie kodu obiektowego do pobrania. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do otrzymania kodu źródłowego lub części kodu źródłowego. Użytkownik nie otrzymuje również żadnych praw do korzystania z kodu źródłowego ani innych praw do używania go.

6. Dekompilacja kodu obiektowego oprogramowania oferowanego poprzez Usługi internetowe Winterhalter jest dozwolona wyłącznie przy zachowaniu ograniczeń ustawowych, o których mowa w § 69e niemieckiej Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte]. Dalsza dekompilacja kodu obiektowego nie jest dozwolona.

7. Jeśli oprogramowanie udostępnione poprzez Usługi internetowe Winterhalter stanowi oprogramowanie typu open source, w pierwszej kolejności obowiązywać będą warunki licencyjne mające zastosowanie do danego oprogramowania typu open source. Jeśli warunki licencyjne oprogramowania typu open source gwarantują prawo do otrzymania kodu źródłowego, Winterhalter dostarcza kod źródłowy wyłącznie za zwrotem kosztów poniesionych w związku z tym przez Winterhalter, chyba że jest to niezgodne z warunkami licencyjnymi oprogramowania typu open source.

8. Użytkownik jest uprawniony do dostarczenia osobie trzeciej pobranego oprogramowania w stanie oryginalnym wraz z kopią niniejszych Warunków i wszelkich Specjalnych postanowień, jeśli osoba trzecia wyraźnie wyrazi zgodę na piśmie na obowiązywanie niniejszych Warunków. W momencie przekazania oprogramowania zgodnie z warunkami wskazanymi w zdaniu pierwszym prawo do korzystania z oprogramowania przechodzi na osobę trzecią. Jednocześnie wygasa prawo do korzystania z oprogramowania przysługujące dotychczasowemu Użytkownikowi. Po przekazaniu oprogramowania dotychczasowy Użytkownik niezwłocznie i całkowicie usuwa wszelkie kopie całości lub części oprogramowania lub niszczy je w inny sposób. Odnosi się to również do kopii zapasowej.

9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przekazywanie jakichkolwiek Informacji Winterhalter osobom trzecim i za wszelkie wynikające z tego tytułu roszczenia. Odnosi się to również do roszczeń wynikających z naruszenia praw własności przemysłowej oraz ogólnych praw osobistych. Użytkownik zobowiązuje się do obrony i zwolnienia Winterhalter, przedstawicieli ustawowych, pracowników i wykonawców Winterhalter z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, zobowiązania, szkody, straty i koszty wynikające z faktu przekazania przez Użytkownika Informacji Winterhalter osobom trzecim. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie.

§6 Treści Użytkownika i inne zobowiązania Użytkownika

1. Winterhalter może pozwolić Użytkownikowi na przesyłanie jego własnych treści w ramach Usług internetowych Winterhalter i publikowanie ich („Treści Użytkownika”).

2. Jeśli Użytkownik publikuje Treści Użytkownika w ramach Usług internetowych Winterhalter, tym samym przyznaje Winterhalter międzynarodową, prostą i nieograniczoną bezpłatną licencję na wykorzystywanie, kopiowanie i przetwarzanie Treści Użytkownika oraz na ich wyświetlanie i realizację w zakresie niezbędnym do obsługi Usług internetowych Winterhalter. Wyniki takiego przetwarzania w dozwolonym zakresie mogą być wykorzystywane w taki sam sposób, jak wersje oryginalne treści. Licencja może być przyznawana osobom trzecim na zasadzie sublicencji, jeżeli udzielenie sublicencji ma na celu umożliwienie osobie trzeciej świadczenia usług na rzecz Winterhalter w związku z oferowaniem Usług internetowych Winterhalter lub korzystaniem z nich. Licencja jest również zbywalna, ale wyłącznie na rzecz osoby trzeciej, która nabędzie Usługi internetowe Winterhalter lub znaczącą część Usług internetowych Winterhalter.

3. Podczas korzystania z Usług internetowych Winterhalter Użytkownik nie może:

- zachowywać się w sposób naruszający obowiązujące prawo i/lub przyjęte zasady moralne;

- naruszać praw własności przemysłowej i praw autorskich, prawa do prywatności ani innych praw osób trzecich;

- przekazywać Treści Użytkownika z wirusami, tzw. końmi trojańskimi lub innymi programami, które mogą spowodować uszkodzenie Usług internetowych Winterhalter;

- wprowadzać, zapisywać lub wysyłać hiperłączy i/lub Treści Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z nich w danej formie, zwłaszcza jeśli korzystanie z tych hiperłączy lub Treści Użytkownika narusza zobowiązania do zachowania poufności lub jest w inny sposób nielegalne;

- dystrybuować reklam lub niezamawianych wiadomości e-mail niezgodnie z obowiązującym prawem (tzw. spam) i/lub wysłać nieprawdziwych ostrzeżeń o wirusach lub błędach; i/lub

- wzywać do udziału w konkursach, systemach korzystających z metody kuli śnieżnej, łańcuszkach, piramidach i podobnych czynnościach.

4. Winterhalter nie nabywa praw własności do Treści Użytkownika. Treści Użytkownika nie przedstawiają żadnych opinii Winterhalter. Licencja przyznana Winterhalter na mocy ust. 2 pozostaje niezmieniona przez powyższe.

5. Winterhalter zastrzega sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie treści, które nie są zgodne z Warunkami korzystania z Usług internetowych Winterhalter.

6. Bez uszczerbku dla powyższych postanowień obowiązywać będzie również, co następuje: jeśli Użytkownik posiada dowody na to, że publikacje w Usługach internetowych Winterhalter naruszają jego prawa lub prawa osób trzecich, może napisać e-mail na adres: [email protected], wskazując następujące informacje: (i) opis prawa podlegającego ochronie; (ii) opis lokalizacji naruszających prawa Treści Użytkownika w Usługach internetowych Winterhalter; (iii) adres, numer telefonu i adres e-mail Użytkownika, jak również (iv) oświadczenie Użytkownika, że posiada prawa do spornych treści lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw oraz że Użytkownik (lub właściciel praw) nie wyraził zgody na użycie spornych treści w Usługach internetowych Winterhalter, oraz że wszystkie powyższe informacje są zgodne z prawdą.

7. Jeśli Użytkownik przekaże Winterhalter informację zwrotną, uwagi, komentarze lub sugestie dotyczące ulepszenia produktów i usług Winterhalter lub Usług internetowych Winterhalter („Informacja zwrotna”), o ile nie ustalono wyraźnie inaczej na piśmie, Winterhalter może nieodpłatnie wykorzystać tę Informację zwrotną, bez ograniczeń dotyczących czasu i miejsca, w celu ulepszenia produktów i usług Winterhalter lub Usług internetowych Winterhalter, bądź przekazać ją osobom trzecim w celu ulepszenia produktów i usług Winterhalter lub Usług internetowych Winterhalter na zlecenie Winterhalter. Jeśli Informacja zwrotna jest chroniona przez prawa własności przemysłowej lub prawa autorskie, a jej użycie w celu dokonania ulepszeń wymaga w związku z tym licencji, Użytkownik udzieli Winterhalter – w zakresie, w jakim będzie to prawnie dozwolone – licencji do korzystania z Informacji zwrotnej w celu ulepszenia produktów i usług Winterhalter, jak również Usług internetowych Winterhalter, wraz z prawem do udzielania sublicencji i przekazywania licencji zgodnie z postanowieniami ust. 2.

8. Jeśli Użytkownik stwierdzi, że osoby trzecie naruszają prawa Winterhalter, niezwłocznie poinformuje o tym Winterhalter.

9. Winterhalter nie przejmuje żadnej odpowiedzialności prawnej wobec Użytkownika za roszczenia, które mogą wynikać z korzystania z Treści Użytkownika przez innych użytkowników.

10. Użytkownik zobowiązuje się do obrony i zwolnienia Winterhalter, przedstawicieli ustawowych, pracowników i wykonawców Winterhalter z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, zobowiązania, szkody, straty i koszty wynikające z faktu, że Użytkownik przesłał do Usług internetowych Winterhalter i/lub opublikował Treści Użytkownika naruszające prawa osób trzecich. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie.

§7 Prawa własności przemysłowej

1. Wszystkie prawa do Usług internetowych Winterhalter, Informacji Winterhalter oraz projektów, znaków towarowych i innych znaków chronionych wykorzystywanych w Usługach internetowych Winterhalter należą wyłącznie do Winterhalter lub licencjodawców Winterhalter, a Użytkownik nie może czynić ich przedmiotem zabezpieczeń. Powyższe postanowienie nie narusza praw użytkowania, które są wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszych Warunków i/lub Specjalnych porozumień.

2. Użytkownik musi przechowywać w formie niezmienionej kody alfanumeryczne, informacje o znakach towarowych i prawach autorskich oraz inne zastrzeżenia prawne, a także stosować się do takich informacji i zastrzeżeń, a w przypadku oprogramowania tworzyć kopie zapasowe w formie niezmienionej.

§8 Odpowiedzialność

1. Winterhalter ponosi odpowiedzialność za naruszenia istotnych zobowiązań umownych (tzw. zobowiązań zasadniczych) i ma obowiązek wypłacenia rekompensaty za poniesione w związku z nimi koszty lub szkody (zwanej dalej łącznie „Odszkodowaniem”). Zobowiązania zasadnicze są to wszystkie zobowiązania, których naruszenie stanowi przeszkodę w osiągnięciu celów umowy, jak również obowiązki, których wypełnienie jest konieczne do należytego wykonania umowy i na których wypełnienie może liczyć Użytkownik. W przypadkach, gdy naruszenie zobowiązań zasadniczych wynika jedynie z lekkiego zaniedbania i nie prowadzi do utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, wysokość roszczeń o Odszkodowanie ograniczona jest do kwoty przewidywalnych i typowych szkód.

2. Winterhalter dodatkowo ponosi odpowiedzialność za umyślne lub wynikające z rażącego niedbalstwa spowodowanie utraty życia, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu w przypadku, gdy udzielono gwarancji, oraz w innych przypadkach zgodnie z obowiązkową odpowiedzialnością ustawową na podstawie obowiązujących regulacji.

3. W każdym innym przypadku wyłączone zostają roszczenia o Odszkodowanie wobec Winterhalter – niezależnie od ich podstawy prawnej – zwłaszcza roszczenia związane z naruszeniem zobowiązań wynikających z niniejszego stosunku umownego przez Winterhalter, jego przedstawicieli ustawowych, pracowników i wykonawców na mocy § 311a niemieckiego Kodeksu cywilnego [Bürgerliches Gesetzbuch] lub roszczenia wynikające z odpowiedzialności deliktowej.

4. W przypadkach, w których odpowiedzialność Winterhalter jest ograniczona lub wyłączona zgodnie z powyższymi postanowieniami, ograniczenie lub wyłączenie ma również zastosowanie do odpowiedzialności osobistej przedstawicieli ustawowych, pracowników i wykonawców Winterhalter.

5. Jeśli poszczególne usługi oferowane w ramach Usług internetowych Winterhalter podlegają prawom dotyczącym darowizny, na miejsce powyższych ograniczeń odpowiedzialności obowiązują ustawowe ograniczenia odpowiedzialności dotyczące darowizn.

6. Usługi internetowe Winterhalter mogą zawierać hiperłącza do witryn internetowych osób trzecich. Winterhalter nie ponosi odpowiedzialności za treści na tych stronach ani nie przejmuje praw własności do tych witryn i ich treści, jako że nie kontroluje informacji, do których odsyłają hiperłącza, i nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje tam udostępnione. Użytkownik używa ich na własną odpowiedzialność.

7. Postanowienia zawarte w niniejszym § 8 nie mają wpływu na zmianę ciężaru dowodowego na niekorzyść Użytkownika.

§9 Zgodność z prawem o handlu zagranicznym

1. Podczas korzystania z Usług internetowych Winterhalter, pobierania Informacji Winterhalter i przekazywania Informacji Winterhalter osobom trzecim Użytkownik ma obowiązek stosować się do obowiązujących krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących handlu zagranicznego, kontroli eksportu (ponownego eksportu) i embargo, a zwłaszcza regulacji Republiki Federalnej Niemiec i Unii Europejskiej. W szczególności Użytkownik gwarantuje, że korzysta z Usług internetowych Winterhalter oraz Informacji Winterhalter wyłącznie w celach pokojowych i cywilnych.

2. Użytkownik całkowicie zwolni Winterhalter z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń organów publicznych lub osób trzecich wobec Winterhalter związanych z niewypełnianiem wymienionych wyżej zobowiązań wynikających z prawa kontroli eksportu i zobowiązuje się zrekompensować Winterhalter wszelkie szkody i wydatki, które Winterhalter w związku z tym poniesie. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli Użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zobowiązań.

3. Winterhalter wykonuje umowę pod warunkiem, że jej wykonanie nie jest sprzeczne z krajowymi lub międzynarodowymi przepisami dotyczącymi handlu zagranicznego i kontroli eksportu (ponownego eksportu), embargo i/lub innych sankcji. Z powodu opóźnień wynikających z inspekcji eksportowej lub procedur udzielania pozwoleń ustalone terminy dostaw nie obowiązują.

4. Winterhalter jest uprawniony do niezwłocznego rozwiązania stosunku umownego z Użytkownikiem, jeśli wykonanie przedmiotowej umowy jest od początku niezgodne z regulacjami lub zakazami określonymi w obowiązujących krajowych lub międzynarodowych przepisach dotyczących handlu zagranicznego i kontroli eksportu (ponownego eksportu) lub embargo bądź stanie się takie w czasie późniejszym lub jeśli pozwolenia niezbędne do wykonania umowy nie zostaną udzielone.

5. W przypadku rozwiązania umowy zgodnie z ust. 4 Użytkownik nie może dochodzić roszczeń odszkodowawczych ani żadnych innych praw z powodu rozwiązania umowy.

§10 Poufność

1. Każda ze Stron zobowiązuje się zachować w poufności wszelkie informacje poufne drugiej Strony, które zostaną jej udostępnione w związku z dostarczaniem i używaniem Usług internetowych Winterhalter. Dostęp do informacji poufnych mogą uzyskać tylko ci pracownicy i osoby trzecie, dla których jest on niezbędny do wykonania umowy lub – w przypadku Użytkownika – do korzystania z usług dostarczonych przez Winterhalter zgodnie z umową (zasada ograniczonego dostępu).

2. Informacje poufne stanowią informacje, które są oznaczone jako chronione lub poufne przez Strony lub w jakikolwiek inny sposób określone jako takie na piśmie, bądź informacje, których poufność jest oczywista dla Stron z uwagi na okoliczności ich ujawnienia. Informacje poufne obejmują w szczególności Dane logowania.

3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania, jeśli można wykazać, że odpowiednie informacje (i) są powszechnie znane lub staną się powszechnie znane bez winy Stron i bez naruszenia niniejszego zobowiązania do zachowania poufności, (ii) są lub staną się praktyką w branży, (iii) są znane Stronie otrzymującej w momencie ich przekazania, co musi zostać wykazane na podstawie dokumentów potwierdzających posiadanie takiej wiedzy, (iv) zostały lub zostaną zgodnie z prawem przekazane lub udostępnione Stronie otrzymującej przez osobę trzecią, (v) muszą zostać ujawnione na mocy regulacji ustawowych, prawomocnych nakazów urzędowych lub decyzji sądowych. Ciężar dowodu istnienia tych wyjątkowych okoliczności spoczywa na Stronie, która w danym przypadku otrzymała informacje poufne.

§11 Pozostałe postanowienia

1. Użytkownik ma prawo do przeniesienia swoich roszczeń wobec Winterhalter wynikających z niniejszych Warunków wyłącznie za wyraźną zgodą Winterhalter.

2. Nie istnieją żadne uzupełniające porozumienia ustne dotyczące niniejszych Warunków. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Warunków muszą zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności (dopuszcza się formę e-maila). Dotyczy to również zmiany lub odrzucenia wymogu formy pisemnej.

3. Jeśli pojedyncze postanowienia niniejszych Warunków staną się nieważne lub niewykonalne, nie będzie miało to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

4. Niniejsze Warunki podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, przy wyłączeniu przepisów prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków podlegają wyłącznej jurysdykcji Sądu Krajowego w Ravensburgu, jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub funduszem specjalnym podlegającym prawu publicznemu.

6. Winterhalter zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków. Winterhalter powiadomi Użytkownika przed wprowadzeniem zmian lub uzupełnień. Zmiany i uzupełnienia uznaje się za zaakceptowane przez Użytkownika, chyba że sprzeciwi się im na piśmie w ciągu czterech tygodni od otrzymania zawiadomienia. W zawiadomieniu o zmianach lub uzupełnieniach Użytkownik zostanie również poinformowany przez Winterhalter o konsekwencjach braku odpowiedzi.

C. Część szczególna: Winterhalter CONNECTED WASH

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§1 Zakres stosowania

1. Postanowienia niniejszej Części szczególnej Warunków obowiązują w uzupełnieniu do Części ogólnej Warunków w odniesieniu do zmywarek sieciowych. „Zmywarki sieciowe” są to zmywarki, które mogą być podłączone do Internetu. Przy korzystaniu ze zmywarek sieciowych możliwe jest wyświetlanie informacji, takich jak dane dotyczące korzystania z nich (liczba cyklów zmywania, czas pracy, załadunek, temperatura robocza itp.), ich potencjalne awarie i inne informacje dotyczące ich stanu funkcjonowania i ustawień („Informacje o zmywarce”), poprzez Usługi internetowe Winterhalter („Winterhalter CONNECTED WASH”).

2. Stosunki umowne, na podstawie których Użytkownik nabył zmywarkę (zmywarki) lub uzyskał pozwolenie na korzystanie z niej (nich), pozostają niezmienione przez niniejsze Warunki. Dotyczy to również serwisu gwarancyjnego, do którego Użytkownik jest uprawniony w związku z nabyciem zmywarki lub uzyskaniem pozwolenia na jej używanie. Korzystanie z funkcji Winterhalter CONNECTED WASH nie ma wpływu na rodzaj i zakres roszczeń gwarancyjnych lub czas trwania okresu gwarancyjnego.

3. Funkcja Winterhalter CONNECTED WASH może okazać się pomocna przy prowadzeniu przez Użytkownika regularnych kontroli sprawności zmywarki sieciowej, ale nie może i nie powinna zastąpić takich kontroli. Użytkownik odpowiada za regularne kontrolowanie sprawności zmywarki sieciowej i samodzielne sprawdzanie na urządzeniu awarii zmywarki sieciowej wyświetlanych w ramach funkcji Winterhalter CONNECTED WASH.

Rozdział II: Monitorowanie zmywarki sieciowej

§2 Korzystanie z funkcji Winterhalter CONNECTED WASH

1. Winterhalter udostępnia Użytkownikowi funkcję Winterhalter CONNECTED WASH poprzez zabezpieczoną Danymi logowania sekcję Usług internetowych Winterhalter. Użytkownik samodzielnie odpowiada za podłączenie zmywarki do Internetu oraz za zapewnienie sprzętu i oprogramowania niezbędnych do uzyskania dostępu do Internetu (np. smartfon, laptop itp.).

2. Warunkiem korzystania z funkcji Winterhalter CONNECTED WASH jest to, że Użytkownik (i) musi posiadać jedną lub więcej zmywarek sieciowych, które podłączył do Internetu, (ii) zaakceptuje niniejsze Warunki i wniesie ewentualne opłaty za korzystanie z funkcji Winterhalter CONNECTED WASH za każde zarejestrowane urządzenie oraz (iii) będzie korzystał z funkcji Winterhalter CONNECTED WASH zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków.

3. Zakres Informacji o zmywarce uzyskiwanych przez Usługi internetowe Winterhalter i udostępnianych drogą e-mailową przy aktywacji odpowiedniej funkcji jest ograniczony do informacji o zmywarkach sieciowych obsługiwanych przez Użytkownika i zarejestrowanych w usłudze Winterhalter CONNECTED WASH. Użytkownik nie ma dostępu do informacji na temat zmywarek sieciowych innych użytkowników. Jeśli Użytkownik będzie próbował obejść powyższe ograniczenia w sposób techniczny lub inną drogą, będzie stanowiło to poważne naruszenie niniejszych Warunków, upoważniające Winterhalter do niezwłocznego rozwiązania umowy bez uprzedniego upomnienia.

4. Winterhalter zapewni dostęp osobom trzecim (np. dystrybutorom) do informacji na temat zmywarek sieciowych obsługiwanych przez Użytkownika za pośrednictwem funkcji Winterhalter CONNECTED WASH wyłącznie, jeśli Użytkownik aktywował taką opcję w Usługach internetowych Winterhalter. W gestii Użytkownika leży upewnienie się, że osoba trzecia wyraża zgodę na aktywację i otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami o zmywarkach sieciowych użytkownika. Użytkownik uzyska taką zgodę od odpowiedniej osoby trzeciej na piśmie i okaże ją Winterhalter na żądanie. Zawarte w niniejszych Warunkach postanowienia dotyczące poufności nie zostają naruszone w przypadku, gdy Informacje o zmywarce zostają przekazane osobie trzeciej, której dostęp do nich został przyznany przez Użytkownika.

§3 Dane logowania

Dostęp do funkcji Winterhalter CONNECTED WASH jest zabezpieczony odrębnymi „Danymi logowania do funkcji CONNECTED WASH”. Postanowienia dotyczące Danych logowania zawarte w Części ogólnej Warunków obowiązują również do Danych logowania do funkcji CONNECTED WASH.

§4 Prawa do korzystania

1. Użytkownik może korzystać z funkcji Winterhalter CONNECTED WASH i treści przez nią dostarczanych do własnych celów zgodnie z postanowieniami niniejszej Części szczególnej Warunków. Wszelkie wykorzystywanie treści dostarczanych przez Winterhalter CONNECTED WASH wykraczające poza niniejsze Warunki jest niedozwolone.

2. Użytkownik może kopiować treści dostarczone przez funkcję Winterhalter CONNECTED WASH w formie elektronicznej lub drukować i kopiować je w formie papierowej wyłącznie, jeśli uzyskał na to pozwolenie Winterhalter.

3. Użytkownik nie może udzielać wyżej przyznanych praw osobom trzecim ani przenosić ich na osoby trzecie.

4. Bez uszczerbku dla praw przyznanych na mocy niniejszych Warunków Winterhalter zastrzega sobie wszystkie prawa do funkcji Winterhalter CONNECTED WASH i treści dostarczanych Użytkownikowi za jej pośrednictwem.

§5 Zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych

1. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie przez Winterhalter następujących danych klienta w związku z udostępnieniem funkcji Winterhalter CONNECTED WASH: nazwa firmy, właściciel, adres, branża, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony internetowej, adresy IP Użytkownika, Informacje o zmywarce przekazane Winterhalter oraz nazwa i adres e-mail osoby trzeciej, która uzyska dostęp do informacji zgodnie z 0 ust. 4 Części szczególnej niniejszych Warunków.

2. Użytkownik wyraża również zgodę na przekazywanie powyższych danych przez Winterhalter w ramach grupy w celu świadczenia usług na mocy niniejszych Warunków. Z zastrzeżeniem 0 ust. 4 Części szczególnej Warunków dane te nie będą wykorzystywane w żaden inny sposób, w szczególności nie są przekazywane do przedsiębiorstw osób trzecich.

3. Klient wyraża zgodę na to, by Winterhalter opracowywał i wykorzystywał Informacje o zmywarce w zanonimizowanej lub zbiorczej formie w celu tworzenia statystyk wewnętrznych. Dane te nie są przekazywane do żadnych przedsiębiorstw osób trzecich.

§6 Czas trwania

1. Winterhalter udostępnia Użytkownikowi funkcję Winterhalter CONNECTED WASH dla zarejestrowanej zmywarki sieciowej od dnia jej rejestracji na okres 5 lat. Strony są jednak uprawnione do rozwiązania umowy zapewniającej dostęp Użytkownika do funkcji Winterhalter CONNECTED WASH dla danej zmywarki sieciowej poprzez przekazanie drugiej Stronie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem pisemnego wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego roku umownego (przy czym rok umowny oznacza okres 12 miesięcy od daty rejestracji zmywarki sieciowej oraz każdy kolejny okres 12 miesięcy). W pozostałym zakresie możliwość wypowiedzenia w trybie zwykłym zostaje wyłączona.

2. Użytkownik nie jest uprawniony do przekazywania swojego dostępu do funkcji Winterhalter CONNECTED WASH osobom trzecim. Jeśli Użytkownik sprzedaje zmywarkę sieciową, kupujący musi się samodzielnie zarejestrować do usługi Winterhalter CONNECTED WASH przez Usługi internetowe Winterhalter. Użytkownik musi wyraźnie poinformować o tym kupującego. W przypadku sprzedaży zmywarki zarejestrowanej w usłudze Winterhalter CONNECTED WASH Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy o usługę Winterhalter CONNECTED WASH dla danej zmywarki, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wspomniane specjalne prawo do rozwiązania umowy obowiązuje tylko w terminie 4 tygodni od daty sprzedaży, a następnie wygasa, jeśli nie zostało wykorzystane w tym okresie.

3. Prawo do wypowiedzenia w trybie nadzwyczajnym pozostaje niezmienione przez powyższe postanowienia.

§7 Opłaty serwisowe

1. Za korzystanie z funkcji Winterhalter CONNECTED WASH Winterhalter aż do odwołania nie pobiera żadnych opłat.

2. Chociaż Winterhalter nie ma obecnie takiego zamiaru, może się zdarzyć, że w przyszłości wprowadzone zostaną opłaty serwisowe za korzystanie z funkcji Winterhalter CONNECTED WASH. W takim przypadku Winterhalter poinformuje o tym Użytkownika z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem i poprosi go o akceptację zaproponowanych opłat serwisowych. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody, Winterhalter zastrzega sobie prawo do rozwiązania przedmiotowej umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego roku umownego.
    
Rozdział III: Zakupy dokonywane poprzez Winterhalter CONNECTED WASH

§8 Zakres stosowania

Winterhalter umożliwia Użytkownikowi zakup materiałów eksploatacyjnych do zmywarki przy użyciu funkcji Winterhalter CONNECTED WASH zgodnie z poniższymi postanowieniami. Zakup materiałów eksploatacyjnych jest możliwy zarówno bezpośrednio od Winterhalter, jak i od osoby trzeciej (np. dystrybutora) wskazanej przez Użytkownika w ramach funkcji Winterhalter CONNECTED WASH jako podmiot do zamówień materiałów eksploatacyjnych. Jeśli Użytkownik zarejestrował w tym celu osobę trzecią, będą jej przekazywane zapytania o nowe materiały eksploatacyjne. W takim przypadku nie zostaje zawarta umowa sprzedaży materiałów eksploatacyjnych z Winterhalter. Osoba trzecia działa we własnym imieniu i na własny rachunek i nie ma prawa do reprezentowania Winterhalter w czynnościach prawnych. W takim przypadku do sprzedaży nowych materiałów eksploatacyjnych mają zastosowanie wyłącznie warunki uzgodnione pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią. Użytkownikowi nie przysługują roszczenia wobec Winterhalter o dostawę materiałów eksploatacyjnych, za którą odpowiada wyłącznie wspomniana osoba trzecia.

§9 Zawarcie umowy

1. Jeśli Użytkownik nie zarejestrował osoby trzeciej w celu zamawiania od niej materiałów eksploatacyjnych, może zamówić je bezpośrednio od Winterhalter, korzystając z funkcji Winterhalter CONNECTED WASH. W takim przypadku umowa sprzedaży materiałów eksploatacyjnych pomiędzy Winterhalter a Użytkownikiem zostaje zawarta po wybraniu przez Użytkownika potrzebnych materiałów, podaniu danych i zaakceptowaniu oferty Winterhalter poprzez pomyślne sfinalizowanie zamówienia zatwierdzone przyciskiem „Zamów środek myjący”.

2. Po wprowadzeniu danych, a przed finalizacją zamówienia poprzez przycisk „Zamów środek myjący” Użytkownik może ponownie sprawdzić szczegóły zamówienia, wyświetlić niniejsze warunki sprzedaży i zapisać je w odtwarzalnej formie. Proces składania zamówienia może zostać przerwany w dowolnym momencie poprzez zamknięcie Usług internetowych Winterhalter.

3. Po złożeniu zamówienia jego szczegóły nie mogą być już wyświetlane przez Użytkownika poprzez funkcję Winterhalter CONNECTED WASH. Po otrzymaniu zamówienia przez Winterhalter Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie zamówienia e-mailem.

§10 Dostawa i terminy dostaw

1. Materiały eksploatacyjne Winterhalter zostają wysłane w oparciu o fakturę.

2. Szczegółowe informacje na temat terminów dostawy są dostępne w Ogólnych warunkach świadczenia usług.

§11 Przejście ryzyka

Ryzyko opóźnionej dostawy, zaginięcia, utraty lub pogorszenia stanu materiałów eksploatacyjnych Winterhalter, jak również ryzyko związane z cenami przechodzi na Użytkownika w momencie dostarczenia materiałów eksploatacyjnych Winterhalter do osoby wyznaczonej do realizacji wysyłki tych materiałów do Użytkownika.

§12 Opóźnienia w płatnościach i potrącenia

1. W przypadku opóźnień w płatnościach Winterhalter może zażądać odsetek za zwłokę w wysokości 9 (dziewięciu) punktów procentowych nad obowiązującą podstawową stopą procentową. Zastrzega się możliwość dochodzenia wyższej rekompensaty za szkodę spowodowaną opóźnieniami w płatności.

2. Użytkownik może dokonać potrącenia wyłącznie prawomocnie stwierdzonych i bezspornych roszczeń, które zostały uznane przez Winterhalter. Winterhalter może wykorzystać prawo zatrzymania wyłącznie w zakresie, w jakim roszczenie wzajemne dotyczy tego samego stosunku umownego.

§13 Zastrzeżenie własności

1. Winterhalter zastrzega sobie prawo własności do dostarczanych towarów do momentu otrzymania w całości wszystkich płatności wynikających ze stosunku handlowego z danym Użytkownikiem.

2. Użytkownik jest uprawniony do odsprzedaży zakupionych towarów osobom trzecim w ramach zwykłej działalności. Użytkownik niniejszym przenosi na rzecz Winterhalter wszystkie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia przysługujące Użytkownikowi z wyżej wymienionej odsprzedaży w wysokości kwoty końcowej wynikającej z faktury (z VAT). Użytkownicy pozostają upoważnieni do dochodzenia roszczeń pomimo ich przeniesienia na rzecz Winterhalter, ale nie narusza to prawa Winterhalter do ich samodzielnego dochodzenia. Winterhalter zobowiązuje się jednak nie dochodzić roszczeń wynikających z odsprzedaży, jeśli Użytkownik będzie wypełniał swoje zobowiązania płatnicze, opłacając je z otrzymywanych dochodów, nie będzie zalegał z płatnościami, nie zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości ani też nie dojdzie do zaprzestania płatności. Niemniej jednak jeżeli którykolwiek z powyższych przypadków będzie miał miejsce, Winterhalter może zażądać od Użytkownika ujawnienia danych dotyczących przekazanych roszczeń i dłużników, udostępnienia wszelkich informacji niezbędnych do wyegzekwowania długu i przekazania powiązanej dokumentacji, a także poinformowania o tym odpowiednich osób trzecich.

3. W okresie zastrzeżenia prawa własności zakupione towary nie mogą być oddane w zastaw ani ustanowione jako zabezpieczenie. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Winterhalter o wszelkich zajęciach, uszkodzeniach czy stratach towarów.

§14 Rękojmia

1. Użytkownikowi przysługują prawa wynikające z ustawowej odpowiedzialności za wady, chyba że poniżej postanowiono inaczej. 

2. Winterhalter wypełnia obowiązki wynikające z rękojmi za wady sprzedawanych produktów poprzez, zgodnie z wyborem Użytkownika, usunięcie wady lub dostarczenie wolnego od wad produktu (tzw. świadczenie zastępcze). Aby wykonać powyższe, Winterhalter musi mieć zapewnioną odpowiednią możliwość i ilość czasu, zanim Użytkownik zacznie dochodzić innych roszczeń z tytułu wad. Winterhalter może odmówić wykonania wybranego przez Użytkownika świadczenia zastępczego, jeśli wymagałoby ono niewspółmiernie wysokich kosztów. 

3. Jeśli świadczenie zastępcze nie dochodzi do skutku, Użytkownik może wedle uznania obniżyć cenę lub odstąpić od umowy.

4. Możliwość odstąpienia od umowy jest wyłączona, jeśli dostarczony produkt różni się od uzgodnionych właściwości jedynie w nieznacznym stopniu bądź jeśli umowny lub zwyczajowy sposób użytkowania produktu jest ograniczony jedynie w nieznacznym stopniu. W takim przypadku nie mają zastosowania roszczenia wynikające z rękojmi za wady produktu. Zmiany materiałów spowodowane wiekiem lub czynnikami środowiskowymi nie stanowią wad.

5. Widoczne wady muszą zostać zgłoszone Winterhalter w ciągu dwóch tygodni od otrzymania produktu, w przeciwnym razie dochodzenie roszczeń z rękojmi jest niemożliwe. Odesłanie wadliwych produktów w powyższym terminie uznaje się za dotrzymanie powyższego terminu, ale ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa po stronie Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą, zastosowanie mają postanowienia § 377 niemieckiego Kodeksu handlowego [Handelsgesetzbuch].

6. Z zastrzeżeniem postanowień zdania poprzedniego i ust. 7 roszczenia z tytułu wad ulegają przedawnieniu po upływie roku od dostarczenia produktu. Prawo Użytkownika do dochodzenia roszczeń o odszkodowanie lub zwrot kosztów z powodu wad pozostaje niezmienione przez powyższe postanowienia i roszczenia takie przedawniają się po upływie ustawowych okresów przedawnienia. Do takich roszczeń o odszkodowanie lub zwrot kosztów zastosowanie mają postanowienia § 8 Części ogólnej niniejszych Warunków.

7. Powyższe ograniczenia zobowiązań wynikających z rękojmi nie obowiązują w przypadkach, gdy Winterhalter udzielił gwarancji na jakość produktu lub ukrył wady w nieuczciwy sposób.

Rozdział IV: Usługi serwisowe

§15 Zamawianie usług serwisowych

1. Poza materiałami eksploatacyjnymi Użytkownik może również zamawiać przez funkcję Winterhalter CONNECTED WASH usługi serwisowe.

2. Jeśli Użytkownik zarejestrował w usłudze Winterhalter CONNECTED WASH osobę trzecią do świadczenia usług serwisowych, Winterhalter przekazuje jej zamówienia usług serwisowych. Za realizację zamówienia usługi serwisowej odpowiedzialna jest wyłącznie wskazana osoba trzecia, która skontaktuje się z Użytkownikiem w celu dokonania dalszych ustaleń.

3. Jeśli jednak Użytkownik nie wskazał osoby trzeciej do serwisowania jego zmywarki sieciowej, to w przypadku złożonego zamówienia usługi serwisowej Winterhalter skontaktuje się z Użytkownikiem w celu dokonania dalszych ustaleń. Koszty podróży oraz inne usługi wykonane przez techników zostaną opłacone zgodnie ze stawkami uzgodnionymi z Użytkownikiem, o ile nie będą one wykonywane w ramach rękojmi lub serwisu gwarancyjnego.