SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

A. Preambula

Podjetje Winterhalter Gastronom d.o.o., Pod jelšami 9, 1290 Grosuplje, (“Winterhalter”) je specializirano za profesionalno pomivanje kozarcev in kuhinjske posode ter ima dolgoletne izkušnje na področju pomivalnih strojev, priprave vode, pomivalnih sredstev in pomivalnih košar. Kot dodatek k izdelkom, ki jih nudi  podjetje Winterhalter tudi upravlja spletno mesto, na katerem lahko vi kot uporabnik (“Uporabnik”, pri čemer sta podjetje -Winterhalter in Uporabnik skupaj imenovana “Pogodbeni stranki”) dostopate do informacij o izdelkih in storitvah podjetja Winterhalter, pa tudi do njene programske opreme (in v nekaterih primerih tudi do dokumentacije), dodajate svoje lastne vsebine in uporabljate dodatne spletno podprte funkcije za določene izdelke podjetja Winterhalter, če ste jih pridobili (“Spletno mesto Winterhalter”) pa tudi do aplikacij, prek katerih lahko tudi uporabljate določene spletno podprte funkcije za naše izdelke na svojih mobilnih končnih napravah (“Winterhalter App” vse skupaj pa je imenovano “Spletne storitve Winterhalter”).

Uporaba Spletnih storitev Winterhalter je dovoljena le na podlagi naslednjih Splošnih pogojev poslovanja (“Splošni pogoji poslovanja”):

B. Splošna določila

§ 1 Obseg uporabe

1. Spletne storitve Winterhalter so namenjene izključno za uporabo s strani  profesionalnih uporabnikov. Če niste profesionalni uporabnik, pa želite uporabljati določene storitve ali funkcije, ki so zajete v Spletnih storitvah Winterhalter, se prosimo obrnite neposredno na podjetje Winterhalter. “Profesionalni uporabnik” je fizična ali pravna oseba, trgovec, oseba javnega prava ali poseben sklad javnega prava, ki nastopa deluje v svojstvu strokovnjaka ali samozaposlene osebe pri sklepanju pravnih transakcij. Pravno družabništvo Societeta je v tem smislu družabništvo, ki lahko pridobi pravice in prevzame obveznosti.

2. Ponujene Spletne storitve Winterhalter so namenjene samo uporabnikom v državah, ki so navedene na zadevnem Spletnem mestu podjetja Winterhalter ali v aplikaciji Winterhalter. Če Uporabnik do Spletnih storitev podjetja Winterhalter dostopa zunaj teh držav, je sam Uporabnik odgovoren za zakonitost tega dostopa do Spletnih storitev podjetja Winterhalter in za zakonitost dostopa do zadevnih storitev. Uporabniku je prepovedano dostopanje do Spletnih storitev podjetja Winterhalter iz držav, v katerih je to dostopanje nezakonito. Če želi Uporabnik iz takšne države skleniti poslovno razmerje s podjetjem Winterhalter, mora stopiti neposredno v stik z zastopniki podjetja Winterhalter v zadevni državi.

3. Uporaba Spletnih storitev podjetje Winterhalter je urejena izključno s temi Splošnimi pogoji poslovanja. Te določbe ne omejujejo upravičenj Uporabnika, pridobljenih na podlagi pogodbenega razmerja, na podlagi katerega je Uporabnik pridobil izdelke podjetja Winterhalter, in na podlagi česar je bila Uporabniku dovoljena uporaba izdelkov podjetja Winterhalter ali na podlagi katerih Uporabnik črpa storitve Winterhalter.

4. Uporaba Spletnih storitev podjetja Winterhalter s strani Uporabnika je lahko odvisna tudi od sklenitve nadaljnjih sporazumov (npr. licenčne pogodbe v primeru prenosa določene programske opreme ali pa sprejemanja nadaljnjih splošnih pogojev poslovanja npr. pri uporabi funkcije Winterhalter CONNECTED WASH). V primeru neskladij ti “Posebni sporazumu” prevladajo nad temi Splošnimi pogoji poslovanja.

§ 2 Sklenitev pogodbe

Z označitvijo teh Splošnih pogojih poslovanja ob registraciji za zadevne Spletne storitve podjetja Winterhalter Uporabnik sprejema, da se te Splošne podoje poslovanja uporabljajo za razmerja med podjetjem Winterhalter in Uporabnikom.

§ 3 Storitve Winterhalter

1. V skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja podjetja Winterhalter nudi naslednje storitve:

 • Na spletnem mestu podjetja Winterhalter daje na voljo določene informacije o svojih izdelkih in storitvah, pa tudi o programski opremi (ter v nekaterih primerih o dokumentaciji) za dostopanje do njih in za njihov prenos (vključno z aplikacijo Winterhalter, “informacije podjetja Winterhalter”).
 • Podjetje Winterhalter lahko da Uporabniku možnost, da na spletno mesto podjetja Winterhalter doda svoje lastne vsebine in si le-te tudi izmenjuje z drugimi uporabniki.
 • Ko Uporabnik pridobi določene izdelke podjetja Winterhalter, dobi možnost uporabe dodatnih spletno podprtih funkcij izdelkov podjetja Winterhalter s pomočjo spletnega mesta podjetja Winterhalter in/ali aplikacije Winterhalter (npr. Winterhalter CONNECTED WASH).

2. Podjetje Winterhalter ima pravico, da kadarkoli v celoti ali delno preneha z upravljanjem Spletnih storitev Winterhalter. Uporabnik namreč ni na noben način upravičen do tega, da so mu nudene določene Spletne storitve podjetja Winterhalter. Dva predhodna stavka pa ne veljata, če in v toliko kot sta ti posamezni določbi izrecno navedeni v teh Splošnih pogojih poslovanja ali v Posebnih sporazumih o vzdrževanju Spletnih storitev Winterhalter.

3. Informacije v okviru Spletnih storitev podjetja Winterhalter lahko zajemajo tudi specifikacije ali splošne opise tehničnih značilnosti izdelkov podjetja Winterhalter, ki pa ne obstajajo vedno v konkretnem primeru (na primer zaradi sprememb v izdelkih). Iz tega razloga se je treba o specifikacijah delovanja izdelka dogovoriti posamično ob nakupu izdelka.

4. Uporaba Spletnih storitev podjetja Winterhalter ne nadomesti storitev na kraju samem, ki jih nudi podjetje Winterhalter, ali branja navodil za uporabo, ki jih je izdalo podjetje Winterhalter, ali drugih informacij o izdelku (skupaj imenovanih “Informacije o izdelku”). V primeru dvoma mora Uporabnik vedno stopiti v neposreden stik z zaposlenim podjetja Winterhalter, ki je odgovoren za zadevni izdelek.

5. Podjetje Winterhalter ne nudi nobenega jamstva za neprekinjeno razpoložljivost Spletnih storitev podjetja Winterhalter sli za to, da bodo le-te brez virusov. Preden si prenese Informacije podjetja Winterhalter, mora Uporabnik torej zagotoviti ustrezno varnost in protivirusne programe za svojo lastno zaščito in za preprečitev okužbe Spletnih storitev podjetja Winterhalter z virusi.

§ 4 Registracija in gesla

1. Določeni deli in podstrani Spletnega mesta podjetja Winterhalter, pa tudi aplikacije Winterhalter, so zaščiteni z geslom. Dostop do teh strani in podstrani je mogoč le za Uporabnike, ki so se registrirali za te strani in podstrani. Razen če je v teh Splošnih pogojih poslovanja določeno drugače, Uporabnik nima posebne pravice do registracije pri podjetju Winterhalter. Predvsem pa si podjetje Winterhalter pridržuje pravico, da za posamezna področja in podstrani Spletnega mesta Winterhalter, ki so bila prej prosto dostopna, določi obveznost registracije v celoti.

2. Uporabnik je pri registraciji dolžan podati resnične informacije o sebi in svojem podjetju in mora podjetje Winterhalter brez nepotrebnega odlašanja obvestiti o kakršnihkoli poznejših spremembah (kjer je to določeno: na spletu). Uporabnik mora zagotoviti, da bo dejansko prejemal e-pošto, ki mu bo poslana na naslov e-pošte, ki ga je navedel ob registraciji.

3. Po uspešni registraciji bo Uporabnik prejel uporabniško ime in geslo (“Prijavni podatki”). Ob prvi prijavi bo Uporabnik tudi spremenil geslo, ki mu ga je poslalo podjetje Winterhalter, na geslo, ki ga bo poznal samo on. Do zaščitenih podstrani in področij Spletnega mesta podjetja Winterhalter bo lahko dostopal samo z vnosom Prijavnih podatkov. Za posamezna področja in podstrani Spletnega mesta Winterhalter bo morda moral vnesti dodatna gesla.

4. Prijavne podatke lahko uporablja samo oseba, ki je navedena v registraciji. Če Uporabnik potrebuje dostop za več svojiih zaposlenih mora biti to dogovorjeno neposredno s podjetjem Winterhalter v sakem posameznem primeru.

5. Prijavne podatke mora Uporabnik obravnavati kot strogo zaupne in jih ne sme posredovati drugim uporabnikom Spletnih storitev Winterhalter ali tretjim. Z geslom zaščitena področja in podstrani Spletnih storitev Winterhalter mora Uporabnik po vsaki  uporabi zapustiti.

6. Po petih neuspešnih poskusih vnosa gesla bodo Prijavni podatki blokirani. V tem primeru se mora Uporabnik obrniti na podjetje Winterhalter prek povezave “Ste pozabili svoje geslo?”. Ponovna aktivacija bo možna šele, ko bo podjetje Winterhalter lahko ustrezno preverila identiteto Uporabnika.

7. Če Uporabnik sumi, da tretji pozna in uporablja njegove Prijavne podatke, mora o tem obvestiti podjetje Winterhalter brez nepotrebnega odlašanja, v pisni obliki in vnaprej po e-pošti. Uporabnik je odgovoren za vso aktivnost na Spletnih storitvah Winterhalter, do katere pride z uporabo njegovih Prijavnih podatkov. To pa ne velja za primere, ko Uporabnik ni bil odgovoren za razkritje svojih Prijavnih podatkov tretjemu.

8. Ko prejme obvestilo v skladu s točko 7 zgoraj, bo podjetje Winterhalter blokirala zadevne Prijavne podatke. V tem primeru bo lahko Uporabnik dostopal do zaščitenih področij Spletnih storitev podjetja Winterhalter šele, ko mu bo podjetje Winterhalter izdalo nove Prijavne podatke.

9. Podjetje Winterhalter ima pravico, da kadarkoli prekliče pravico dostopa z blokiranjem Prijavnih podatkov, če je Uporabnik:

 • ob registraciji dal lažne podatke,
 • kršil te Splošne pogoje poslovanja in s kršitvijo ni prenehal brez nepotrebnega odlašanja po prejemu opozorila od podjetja Winterhalter, razen če Uporabnik ni bil odgovoren za to kršitev,
 • kršil svoje dolžnosti skrbnosti pri ravnanju s Prijavnimi podatki, razen če Uporabnik ni bil odgovoren za to kršitev,
 • kršil veljavno zakonodajo pri prijavi v Spletne storitve podjetja Winterhalter ali pri njihovi uporabi, razen če Uporabnik ni bil odgovoren za to kršitev,
 • ni uporabljal Spletnih storitev podjetja Winterhalter v sukcesivnem obdobju več kot dvanajstih mesecev.

10. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva brisanje svoje registracije, če to brisanje ne ovira izvajanja tekočih pogodbenih razmerij.

11. V primeru, navedenem v točkah 9 in 10, pa tudi v drugih primerih, v katerih preneha Uporabnikova pravica dostopanja do Spletnih storitev podjetja Winterhalter, bo podjetje Winterhalter na Uporabnikovo pisno zahtevo zbrisala Prijavne podatke in vse druge shranjene osebne podatke Uporabnika, in sicer v tolikšni meri, kot jih podjetje Winterhalter več ne potrebuje za uveljavljanje svojih zakonitih pravic nasproti Uporabniku in/ali je zakonsko obvezana, da še naprej shranjuje te podatke.

12. Če bi Uporabnik krivdno kršil katero od svojih obveznosti v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja, še posebej obveznost varovanja tajnosti svojih Prijavnih podatkov, bo moral plačati zakonsko pogodbeno kazen za vsak posamezen primer kršitve.

§ 5 Pravice do uporabe vsebin podjetja Winterhalter

1. Razen če je to v Posebnih sporazumih urejeno drugače,podjetje Winterhalter podeljuje Uporabniku neekskluzivno pravico do uporabe vsebin podjetja Winterhalter za Uporabnikove interne namene oziroma kot je navedeno v Spletnih storitvah podjetja Winterhalter. V primeru Programske opreme (vključno z aplikacijo Winterhalter) šteje za uporabo katerokoli trajno ali začasno reproduciranje Programske opreme v obliki objektne kode v smislu shranjevanja, nalaganja, izvrševanja ali prikazovanja za namen uporabe Programske opreme. Izključeno je tudi kakršnokoli drugo reproduciranje vsebin podjetja Winterhalter - v primeru Programske opreme (vključno z aplikacijo Winterhalter), z izjemo shranjevanja rezervne kopije, ki se lahko uporablja samo za varnostne namene. Ta izključitev velja še posebej za reproduciranje vsebin podjetja Winterhalter za namen njihovega posredovanja tretjim, bodisi brezplačno ali proti plačilu.

2. V primeru Programske opreme (vključno z aplikacijo Winterhalter) sme Uporabnik spremeniti ali obdelati vsebino samo toliko, kot je to potrebno za njegovo interno uporabo, kot je navedeno v Spletnih storitvah podjetja Winterhalter, ali za odpravo morebitnih napak. V vseh drugih primerih sme Uporabnik spremeniti vsebino če in samo v tolikšni meri, kot mu je podjetje Winterhalter v pisni obliki izrecno dovolila, da to stori.

3. Kar zadeva pravice do vsebin podjetja Winterhalter, ki so bile podeljene Uporabniku, Uporabnik ne sme podeljevati nobenih pravic naprej tretjim strankam, niti ne sme izdajati podlicenc za pravice na vsebinah podjetja Winterhalter, ki jih je dal tretjim. To ne vpliva na točko 8.

4. Uporabnik nima pravice do posodobitev, nadgradenj ali novih različic vsebin podjetja Winterhalter, ki so mu dane na voljo.

5. Programska oprema (vključno z aplikacijo Winterhalter) je Uporabniku dana izključno v obliki objektne kode za prenos. Uporabnik pa nima pravice do tega, da bi mu podjetje dalo izvorno kodo ali dele izvorne kode. Uporabniku tudi niso podeljene nobene pravice uporabe ali pravice do kakršnegakoli drugega izkoriščanja izvorne kode.

6. Dekompilacija objektne kode Programske opreme, ponujene prek Spletnega mesta podjetja Winterhalter (vključno z aplikacijo Winterhalter), je dovoljena le, če so upoštevane zakonske omejitve v skladu s poglavjem 115. čl. Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Nadaljnja dekompilacija objektne kode ni dovoljena.

7. Če Programska oprema, ponujena prek Spletnega mesta podjetja Winterhalter (vključno z aplikacijo Winterhalter), zajema odprtokodno programsko opremo, bodo imeli prednost pogoji za odprtokodno licenco, ki veljajo za to programsko opremo. Če je na podlagi teh pogojev za odprtokodno licenco dana pravica do nudenja izvorne kode, bo podjetje Winterhalter tudi posredovalo izvorno kodo - razen če ji to prepovedujejo obvezne določbe v pogojih za odprtokodno licenco - vendar samo proti povračilu stroškov, ki jih bo imelo podjetje Winterhalter zaradi tega.

8. Uporabnik ima pravico, da tretjemu posreduje izvirno preneseno Programsko opremo (vključno z aplikacijo Winterhalter), skupaj s kopijo teh Splošnih pogojev poslovanja ter vseh Posebnih sporazumov, če ta tretji v pisni obliki izrecno soglaša z uporabo teh Splošnih pogojev poslovanja. Ob posredovanju Programske opreme v skladu s pogoji iz prvega stavka se na tretjega prenese tudi dovoljenje za uporabo te Programske opreme,
hkrati pa poteče dovoljenje prejšnjega Uporabnika za uporabo Programske opreme. V primeru posredovanja Programske opreme naprej mora prejšnji Uporabnik nemudoma in v celoti zbrisati vse kopije in delne kopije Programske opreme ali jih uničiti na kak drug način. To velja tudi za rezervne kopije.

9. Uporabnik je sam izključno odgovoren za vsakršno posredovanje informacij podjetja Winterhalter tretjim in za vse zahtevke, ki bi izvirali iz tega. To velja še posebej za zahtevke na podlagi kršitve pravic intelektualne lastnine, pa tudi za kršitve splošne pravice civilnega prava. Uporabnik mora braniti in odškodovati podjetje Winterhalter, zakonite zastopnike podjetja Winterhalter ter njene zaposlene in posredne zastopnike in jih zaščitit pred kakršnimi koli zahtevki, odškodninsko odgovornostjo, škodo, izgubami in stroški, ki bi izvirali iz dejstva, da je Uporabnik posredoval vsebine podjetja Winterhalter naprej tretjim.

§ 6 Uporabniške vsebine in druge dolžnosti Uporabnika

1. Podjetje Winterhalter lahko Uporabniku dovoli, da si naloži svoje lastne vsebine na Spletno mesto Winterhalter in jih tako objavi (“Uporabniške vsebine”).

2. Če uporabnik naloži Uporabniške vsebine na Spletno mesto podjetja Winterhalter in jih objavi, Uporabnik s tem daje podjetju Winterhalter navadno, neomejeno licenco, ki velja za ves svet in je brezplačna ter ji zanjo ni treba plačati nobenih licenčnin, za uporabo, reproduciranje in obdelavo  porabniške vsebine, pa tudi za prikazovanje in izvrševanje Uporabniških vsebin, v vsakem primeru toliko, kot je potrebno za delovanje Spletnih storitev podjetja Winterhalter. Rezultati dovoljene obdelave se lahko uporabijo na isti način kot izvirne različice. Ta licenca je lahko dana tretjim v obliki podlicence, in sicer toliko, kot izdaja podlicence služi temu, da tretji omogoči nudenje storitev za podjetje Winterhalter v zvezi s ponujanjem ali uporabo Spletnih storitev podjetja Winterhalter. Ta licenca je tudi prenosljiva, vendar samo na tretje, ki pridobijo Spletne storitve podjetja Winterhalter ali bistvene dele Spletnih storitev podjetja Winterhalter.

3. Pri uporabi Spletnih storitev podjetja Winterhalter Uporabnik ne sme storiti naslednjega:

 • ne sme se obnašati na način, ki krši obstoječe zakone in/ali splošno sprejeta moralna načela;
 • ne sme kršiti intelektualne lastnine, pravice do zasebnosti ali drugih pravic tretjih;
 • ne sme prenesti Uporabniških vsebin z virusi, “trojanskimi konji” ali drugimi programi, ki bi lahko poškodovali Spletne storitve podjetja Winterhalter;
 • ne sme vnašati, shranjevati ali pošiljati hiperpovezav in/ali Uporabniških vsebin, za katere Uporabnik ni pooblaščen, da jih uporablja v tej obliki, še posebej če uporaba teh hiperpovezav ali Uporabniških vsebin predstavlja kršitev dolžnosti varovanja zaupnosti ali je kako drugače nezakonita;
 • ne sme distribuirati oglaševalskih sporočil ali nezaželene e-pošte, ki predstavljajo kršitev veljavne zakonodaje (spam oz. vsiljena elektronska pošta) in/ali nepravilnih opozoril o virusih ali okvarah; in/ali
 • ne sme vabiti ljudi, da sodelujejo na tekmovanjih ali v sistemih z učinkom snežene kepe, verižnih pismih, piramidnih igrah in podobnih akcijah.

4. Podjetje Winterhalter ne prevzema lastništva nad Uporabniško vsebino. Uporabniška Vsebina tudi ne bo predstavljala mnenja podjetja Winterhalter. To ne vpliva na licenco, ki bo podeljena podjetju Winterhalter v skladu s točko 2.

5. Podjetje Winterhalter si pridržuje pravico, da s Spletnih storitev podjetja Winterhalter kadarkoli odstrani vsebine, ki niso v skladu z Splošnimi pogoji poslovanja.

6. Ne glede na zgornja določila velja naslednje: Če je Uporabnik prejel namige, da publikacije v Spletnih storitvah podjetja Winterhalter kršijo njegove pravice ali pravice tretjih, lahko pošlje e-pošto na naslednji naslov: [email protected] z naslednjimi informacijami: (i) opisom zaščitene pravice; (ii) opisom lokacije kršeče Vsebine Uporabnika v Spletnih storitvah podjetja Winterhalter; (iii) naslovom, telefonsko številko in naslovom e-pošte Uporabnika; pa tudi (iv) izjavo Uporabnika, da je sam imetnik pravic do sporne vsebine ali da je pooblaščen za nastopanje v imenu imetnika teh pravic, ter da Uporabnik (ali imetnik pravic) ni dovolil uporabe sporne vsebine na Spletnih storitvah podjetja Winterhalter ter da so vse zgornje informacije pravilne.

7. V primeru, da Uporabnik posreduje povratne informacije, pripombe, komentarje ali predloge za izboljšanje izdelkov in storitev podjetja Winterhalter ali Spletnih storitev podjetja Winterhalter temu podjetju (“Povratne informacije”) - razen če je bilo izrecno drugače dogovorjeno v pisni obliki - lahko podjetje Winterhalter brezplačno in časovno ter ozemeljsko neomejeno uporabi te Povratne informacije za izboljšanje izdelkov in storitev podjetja Winterhalter, pa tudi Spletnih storitev podjetja Winterhalter in/ali jih posreduje tretjim, da bodo le-te lahko izboljšale izdelke in storitve podjetja Winterhalter in/ali Spletne storitve podjetja Winterhalter v imenu podjetja Winterhalter. Če so Povratne informacije zaščitene s pravicami intelektualne lastnine in je za uporabo Povratnih informacij za doseganje izboljšav torej potrebna licenca, bo Uporabnik podjetju Winterhalter podelil to licenco - v tolikšni meri, kot je to pravno mogoče za Uporabnika - za uporabo teh Povratnih informacij pri izboljševanju izdelkov in storitev podjetja Winterhalter, pa tudi Spletnih storitev podjetja Winterhalter, vključno s pravico do podelitve podlicenc in prenosa, v skladu z določilom točke 2.

8. Če Uporabnik ugotovi, da tretji kršijo pravice podjetja Winterhalter, mora o tem brez odlašanja obvestiti podjetje Winterhalter.

9. Podjetje Winterhalter ne prevzema nobene pravne odgovornosti nasproti Uporabniku za zahtevke, ki bi lahko izvirali iz uporabe uporabniških vsebin drugih uporabnikov.

10. Uporabnik mora braniti in odškodovati podjejte Winterhalter, zakonite zastopnike podjetja Winterhalter ter njene zaposlene in posredne zastopnike in jih zaščititi pred kakršnimikoli zahtevki, odškodninsko odgovornostjo, škodo, izgubami in stroški, ki bi izvirali iz dejstva, da Uporabniške Vsebine, ki jih je Uporabnik naložil na Spletne storitve podjetja Winterhalter in objavljene Uporabniške Vsebine kršijo pravice tretjih.


§ 7 Pravice IP

1. Vse pravice do Spletnih storitev podjejta Winterhalter, Informacij podjetja Winterhalter ter modelov, blagovnih znamk in drugih zaščitenih znakov, ki so uporabljeni v Spletnih storitvah Winterhalter, ostanejo izključna last podjetja Winterhalter ali dajalcev licenc podjetju Winterhalter (glede na primer) in Uporabnik jih ne sme obremeniti. To pa ne vpliva na nobene pravice uporabe, ki so bile izrecno podeljene Uporabniku v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja in Posebnimi sporazumi. 2. Uporabnik mora ohranjati v nespremenjeni obliki vse alfanumerične kode, blagovne znamke in izjave o avtorskih pravicah ter druge pridržke pravic in jih mora v primeru Programske opreme (vključno z aplikacijo Winterhalter) imeti shranjene v nespremenjeni obliki tudi v vseh rezervnih kopijah.

§ 8 Odškodninska odgovornost

1. Podjetje Winterhalter je odgovorna za vse kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti (“kardinalnih oz. glavnih obveznosti”) za plačilo nadomestil za izdatke in škodo (skupaj imenovana: “Odškodnine”) v skladu s pravili tega poglavja. Glavne obveznosti so vse obveznosti, katerih kršitev bi ogrozila doseganje pogodbenih ciljev, pa tudi vse tiste obveznosti, ki so takšne, da se lahko pogodba ustrezno in pravilno izpolnjuje le, če so te izpolnjene in če se lahko Uporabnik na splošno zanaša, da bodo upoštevane. Če do kršitve glavne ali druge obveznosti pride zaradi rahle malomarnosti je odgovornost podjetja Winterhalter izključena v vseh drugih primerih pa omejena na predvidljiv znesek.

2. Podjetje Winterhalter je odgovorno v primeru namernega protipravnegaravnanja ali grobe malomarnosti, ogrožanja življenja, poškodbe telesa ali okvare zdravja, kjer je za to dala garancijo, pa tudi v vseh drugih primerih, za katere velja obvezna zakonska odškodninska odgovornost, v vsakem primeru v skladu z zakonskimi predpisi.

3. Če je odškodninska odgovornost podjetja Winterhalter omejena ali izključena v skladu z zgornjimi določili, to velja tudi za osebno odškodninsko odgovornost zakonitih predstavnikov, zaposlenih in posrednih zastopnikov podjetja Winterhalter.

4. Spletne storitve podjetja Winterhalter lahko vsebujejo hiperpovezave na spletna mesta tretjih. Podjetje Winterhalter ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti za vsebino teh spletnih mest, niti ni lastnica teh spletnih mest ali njihove vsebine, saj nima nadzora nad povezanimi informacijami in ni odgovorna za vsebino in informacije, navedene v njih. Uporabnik jih torej uporablja na lastno tveganje.

5. Zgornja določila tega 8 poglavja niso povezana z nobenimi spremembami glede dokaznega bremena na škodo Uporabnika.

 

§ 9 Skladnost z določili zunanjetrgovinskega prava

1. Pri uporabi Spletnega mesta podjetja Winterhalter, nakupu vsebin podjetja Winterhalter in posredovanju vsebin podjetja Winterhalter naprej tretjim mora Uporabnik ravnati v skladu z zadevnimi veljavnimi predpisi nacionalnega in mednarodnega zunanjetrgovinskega prava, zakonodaje o nadzoru (ponovnega) izvoza in zakonodaje o embargu, še posebej s predpisi Republike Slovenije in Evropske unije. Uporabnik mora predvsem zagotoviti, da bo vsebine podjetja Winterhalter uporabljal izključno za miroljubne in civilne namene.

2. Uporabnik mora podjetje Winterhalter v celoti odškodovati v primeru kakršnihkoli zahtevkov, ki jih proti pdojetju Winterhalter uveljavljajo javni organi ali tretji zaradi neizpolnjevanja omenjenih obveznosti v skladu z zakonodajo o nadzoru izvoza, in se zavezuje, da bo podjetju Winterhalter plačal nadomestilo za vso škodo in izdatke, ki bi jih imela v zvezi s tem.

3. Izpolnjevanje pogodbe s strani podjetja Winterhalter je pogojeno s tem, da le-to ne sme biti ovirano na podlagi določil nacionalnega in mednarodnega zunanjetrgovinskega prava, zakonodaje o nadzoru (ponovnega) izvoza in kateregakoli embarga in/ali drugih sankcij. Zamude zaradi revizij izvoza ali postopkov za izdajo dovoljenj odpravljajo dogovorjene roke in termine dobave.

4. Podjetje Winterhalter ima pravico, da takoj odpove pogodbeno razmerje z Uporabnikom, če je izpolnjevanje tega pogodbenega razmerja v nasprotju z določili ali prepovedmi zadevnih veljavnih določil nacionalnega in mednarodnega zunanjetrgovinskega prava, zakonodaje o nadzoru (ponovnega) izvoza in zakonodaje o embargu, in sicer že nazačetku ali pozneje, oziroma če niso bila pridobljena dovoljenja, ki so potrebna za izpolnjevanje pogodbe.

5. V primeru odpovedi pogodbe v skladu s poglavjem 6 je izključeno uveljavljanje zahtevkov za odškodnino ali drugih pravic s strani Uporabnika na podlagi te odpovedi.

 

§ 10 Zaupnost

1. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta varovali tajnost vseh zaupnih informacij, do katerih dobita dostop v zvezi z nudenjem in uporabo Spletnih storitev podjetja Winterhalter. Zaupne informacije so lahko dane na voljo le tistim zaposlenim in tretjim strankam, ki jih nujno potrebujejo za izvajanje pogodbe, oziroma v Uporabnikovem primeru za pogodbeno uporabo izdelkov in storitev, ki jih nudi podjetje Winterhalter (načelo 'potrebe vedeti').

2. Zaupne informacije so informacije, ki jih Pogodbeni stranki bodisi zaščitita ali označita kot zaupne ali tiste informacije, ki so sicer tako označene v pisni obliki, ali pa informacije, katerih zaupnost je smiselno očitna Pogodbenima strankama glede na okoliščine njihovega razkritja. Zaupne informacije zajemajo še posebej Prijavne podatke.

3. Zgoraj omenjena obveznost varovanja tajnosti ne velja v tistem primeru ko in v tolikšni meri, kot so zadevne informacije očitno in dokazljivo (i) splošno znane ali postanejo splošno znane brez krivde Pogodbenih strank in brez kršitve te obveznosti varovanja tajnosti. (ii) ki so postale del stanja tehnike, (iii) ki so bile zadevni Pogodbeni stranki že znane ob njihovem posredovanju, kar mora biti dokazljivo z dokumenti, ki izkazujejo njihovo
poznavanje, (iv) ki jih je Pogodbeni stranki prejemnici zakonito posredovala ali dala na voljo tretja stranka ali (v) ki morajo biti razkrite na podlagi zakonskih predpisov ali izvršljivih uradnih odredb ali sklepov sodišča. Breme dokazovanja obstoja morebitnih izjem nosi Pogodbena stranka, ki je bila v danem primeru prejemnik informacij.

§ 11 Razno

1. Uporabnik lahko odstopi svoje zahtevke oz. terjatve do podjetja Winterhalter na podlagi teh Splošni pogoji poslovanja samo z izrecnim dovoljenjem podjetja Winterhalter.

2. Ni nobenih dodatnih ustnih sporazumov k tem Splošnim pogojem poslovanja. Da bi bili veljavni, morajo biti vsi dodatki ali spremembe teh Splošnih pogojev poslovanja sklenjeni v pisni obliki (vključno z e-pošto). To velja tudi za spremembo ali odpoved od zahteve po sklenitvi v pisni obliki.

3. Če so ali postanejo posamezna določila teh Splošnih pogojev poslovanja neveljavna ali neizvedljiva, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

4. Veljajo zakoni [Republike Slovenije], ob izključitvi pravil mednarodnega zasebnega prava in Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG).

5. Če je Uporabnik trgovec, pravna oseba javnega prava ali poseben sklad javnega prava, ima izključno sodno pristojnost za vse spore, ki bi izvirali iz teh Splošnih pogojev poslovanja.

6. Podjetje Winterhalter si pridržuje pravico, da kaj spremeni ali doda k tem Splošnim pogojem poslovanja. Podjetje Winterhalter bo o kakršnikoli spremembi ali dodatku vnaprej obvestila uporabnika. Šteli bomo, da je Uporabnik te spremembe in dodatke sprejel, če ne bo proti njim ugovarjal v pisni obliki v roku štirih tednov od prejema tega obvestila. V svojem obvestilu Uporabniku o spremembi ali dodatku k tem Splošnim pogojem poslovanja bo podjetje Winterhalter le-tega tudi opozorila na posledice neodzivanja na omenjeno obvestilo.
 

***

24.09.2018