SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

A. Preambula

Podjetje Winterhalter Gastronom d.o.o., Pod jelšami 9, 1290 Grosuplje je specializirano za profesionalno pomivanje kozarcev in kuhinjske posode ter ima dolgoletne izkušnje na področju pomivalnih strojev, priprave vode, pomivalnih sredstev in pomivalnih košar. Kot dodatek k izdelkom, ki jih nudi podjetje Winterhalter tudi upravlja spletno mesto, na katerem lahko vi kot uporabnik (“Uporabnik”, pri čemer sta podjetje -Winterhalter in Uporabnik skupaj imenovana “Pogodbeni stranki”) dostopate do informacij o izdelkih in storitvah podjetja Winterhalter, pa tudi do njene programske opreme (in v nekaterih primerih tudi do dokumentacije), dodajate svoje lastne vsebine in uporabljate dodatne spletno podprte funkcije za določene izdelke podjetja Winterhalter, če ste jih pridobili (“Spletno mesto Winterhalter”), pa tudi do aplikacij, prek katerih lahko tudi uporabljate določene spletno podprte funkcije za naše izdelke na svojih mobilnih končnih napravah (“Aplikacija Winterhalter”, vse skupaj pa je imenovano “Spletne storitve Winterhalter”).
Uporaba Spletnih storitev Winterhalter je dovoljena le na podlagi naslednjih Splošnih pogojev poslovanja (“Splošni pogoji poslovanja”), na primer povezan pomivalni stroj v omrežje (CONNECTED WASH) je dovoljeno sam na podlagi naslednjih pogojev (»Splošni pogoji poslovanja«).

B.    Splošna določila: Winterhalter spletna storitev

1. člen     Področje uporabe

1.    Spletne storitve Winterhalter so namenjene izključno za uporabo s strani profesionalnih uporabnikov. Če niste profesionalni uporabnik, pa želite uporabljati določene storitve ali funkcije, ki so zajete v Spletnih storitvah Winterhalter, se prosimo obrnite neposredno na podjetje Winterhalter. “Profesionalni uporabnik” je fizična ali pravna oseba, trgovec, oseba javnega prava ali poseben sklad javnega prava, ki nastopa deluje v svojstvu strokovnjaka ali samozaposlene osebe pri sklepanju pravnih transakcij. Pravno družabništvo societeta je v tem smislu družabništvo, ki lahko pridobi pravice in prevzame obveznosti.

2.    Ponujene Spletne storitve Winterhalter so namenjene samo uporabnikom v državah, ki so navedene na zadevnem Spletnem mestu podjetja Winterhalter ali v aplikaciji Winterhalter. Če Uporabnik do Spletnih storitev podjetja  Winterhalter dostopa zunaj teh držav, je sam Uporabnik odgovoren za zakonitost tega dostopa do Spletnih storitev podjetja  Winterhalter in za zakonitost dostopa do zadevnih storitev. Uporabniku je prepovedano dostopanje do Spletnih storitev podjetja Winterhalter iz držav, v katerih je to dostopanje nezakonito. Če želi Uporabnik iz takšne države skleniti poslovno razmerje s podjetjem  Winterhalter, mora stopiti neposredno v stik z zastopniki podjetja  Winterhalter v zadevni državi.

3.    Uporaba Spletnih storitev podjetje Winterhalter je urejena izključno s temi Splošnimi pogoji poslovanja. Te določbe ne omejujejo upravičenj Uporabnika, pridobljenih na podlagi pogodbenega razmerja, na podlagi katerega je Uporabnik pridobil izdelke podjetja Winterhalter, in na podlagi česar je bila Uporabniku dovoljena  uporaba izdelkov podjetja  Winterhalter ali na podlagi katerih Uporabnik črpa storitve Winterhalter.

4.    Uporaba Spletnih storitev podjetja Winterhalter s strani Uporabnika je lahko odvisna tudi od sklenitve nadaljnjih sporazumov (npr. licenčne pogodbe v primeru prenosa določene programske opreme ali pa sprejemanja nadaljnjih splošnih pogojev poslovanja npr. pri uporabi funkcije Winterhalter CONNECTED WASH). V primeru neskladij ti “Posebni sporazumi” prevladajo nad temi Splošnimi pogoji poslovanja.

2.    Člen    Sklenitev pogodbe

Z označitvijo teh Splošnih pogojih poslovanja ob registraciji za zadevne Spletne storitve podjetja Winterhalter Uporabnik sprejema, da se te Splošne podoje poslovanja uporabljajo za razmerja med podjetjem Winterhalter in Uporabnikom.

3.    Člen Storitve Winterhalter

1.    V skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja podjetja Winterhalter nudi naslednje storitve:
-    Na spletnem mestu podjetja Winterhalter daje na voljo določene informacije o svojih izdelkih in storitvah, pa tudi o programski opremi (ter v nekaterih primerih o dokumentaciji) za dostopanje do njih in za njihov prenos (vključno z aplikacijo Winterhalter, “Informacije podjetja Winterhalter”).
-    Podjetje Winterhalter lahko da Uporabniku možnost, da na spletno mesto podjetja Winterhalter doda svoje lastne vsebine in si le-te tudi izmenjuje z drugimi uporabniki.
-    Ko Uporabnik pridobi določene izdelke podjetja Winterhalter, dobi možnost uporabe dodatnih spletno podprtih funkcij izdelkov podjetja Winterhalter s pomočjo spletnega mesta podjetja Winterhalter in/ali aplikacije Winterhalter (npr. Winterhalter CONNECTED WASH).

2.    Podjetje Winterhalter ima pravico, da kadarkoli v celoti ali delno preneha z upravljanjem Spletnih storitev Winterhalter. Uporabnik namreč ni na noben način  upravičen do tega, da so mu nudene določene Spletne storitve podjetja Winterhalter. Dva predhodna stavka pa ne veljata, če in v toliko kot sta ti posamezni določbi izrecno navedeni v teh Splošnih pogojih poslovanja ali v Posebnih sporazumih o vzdrževanju Spletnih storitev Winterhalter.

3.    Informacije v okviru Spletnih storitev podjetja  Winterhalter lahko zajemajo tudi specifikacije ali splošne opise tehničnih značilnosti izdelkov podjetja Winterhalter, ki pa ne obstajajo vedno v konkretnem primeru (na primer zaradi sprememb v izdelkih). Iz tega razloga se je treba o specifikacijah delovanja izdelka dogovoriti posamično ob nakupu izdelka.

4.    Uporaba Spletnih storitev podjetja Winterhalter ne nadomesti storitev na kraju samem, ki jih nudi podjetje Winterhalter, ali branja navodil za uporabo, ki jih je  izdalo podjetje Winterhalter, ali drugih informacij o izdelku (skupaj imenovanih “Informacije o izdelku”). V primeru dvoma mora Uporabnik vedno stopiti v neposreden stik z zaposlenim podjetja Winterhalter, ki je odgovoren za zadevni izdelek.

5.    Podjetje Winterhalter ne nudi nobenega jamstva za neprekinjeno razpoložljivost Spletnih storitev podjetja Winterhalter sli za to, da bodo le-te brez virusov. Preden si prenese Informacije podjetja Winterhalter, mora Uporabnik torej zagotoviti ustrezno varnost in protivirusne programe za svojo lastno zaščito in za preprečitev okužbe Spletnih storitev podjetja Winterhalter z virusi.

4.    Člen  Registracija in gesla

1.    Določeni deli in podstrani Spletnega mesta podjetja Winterhalter, pa tudi aplikacije Winterhalter, so zaščiteni z geslom. Dostop do teh strani in podstrani je mogoč le za Uporabnike, ki so se registrirali za te strani in podstrani. Razen če je v teh Splošnih pogojih poslovanja določeno drugače, Uporabnik nima posebne pravice do registracije pri podjetju Winterhalter. Predvsem pa si podjetje Winterhalter pridržuje pravico, da za posamezna področja in podstrani Spletnega mesta Winterhalter, ki so bila prej prosto dostopna, določi obveznost registracije v celoti.

2.    Uporabnik je pri registraciji dolžan podati resnične informacije o sebi in svojem podjetju in mora podjetje Winterhalter brez nepotrebnega odlašanja obvestiti o kakršnihkoli poznejših spremembah (kjer je to določeno: na spletu). Uporabnik mora zagotoviti, da bo dejansko prejemal e-pošto, ki mu bo poslana na naslov e-pošte, ki ga je navedel ob registraciji.

3.    Po uspešni registraciji bo Uporabnik prejel uporabniško ime in geslo (“Prijavni podatki”). Ob prvi prijavi bo Uporabnik tudi spremenil geslo, ki mu ga je  poslalo podjetje Winterhalter, na geslo, ki ga bo poznal samo on. Do zaščitenih podstrani in področij Spletnega mesta podjetja Winterhalter bo lahko dostopal samo z vnosom Prijavnih podatkov. Za posamezna področja in podstrani Spletnega mesta Winterhalter bo morda moral vnesti dodatna gesla. 

4.    Prijavne podatke lahko uporablja samo oseba, ki je navedena v registraciji. Če Uporabnik potrebuje dostop za več svojiih zaposlenih mora biti to dogovorjeno neposredno s podjetjem Winterhalter v sakem posameznem primeru.

5.    Prijavne podatke mora Uporabnik obravnavati kot strogo zaupne in jih ne sme posredovati drugim uporabnikom Spletnih storitev Winterhalter ali tretjim. Z geslom zaščitena področja in podstrani Spletnih storitev Winterhalter mora Uporabnik po vsaki uporabi zapustiti.

6.    Po petih neuspešnih poskusih vnosa gesla bodo Prijavni podatki blokirani. V tem primeru se mora Uporabnik obrniti na podjetje Winterhalter prek povezave “Ste pozabili svoje geslo?”. Ponovna aktivacija bo možna šele, ko bo podjetje Winterhalter lahko ustrezno preverila identiteto Uporabnika.

7.    Če Uporabnik sumi, da tretji pozna in uporablja njegove Prijavne podatke, mora o tem obvestiti podjetje Winterhalter brez nepotrebnega odlašanja, v pisni obliki in vnaprej po e-pošti. Uporabnik je odgovoren za vso aktivnost na Spletnih storitvah Winterhalter, do katere pride z uporabo njegovih Prijavnih podatkov. To pa ne velja za primere, ko Uporabnik ni bil odgovoren za razkritje svojih Prijavnih podatkov tretjemu.

8.    Ko prejme obvestilo v skladu s točko 7 zgoraj, bo podjetje Winterhalter blokirala zadevne Prijavne podatke. V tem primeru bo lahko Uporabnik dostopal do zaščitenih področij Spletnih storitev podjetja Winterhalter šele, ko mu bo podjetje Winterhalter izdalo nove Prijavne podatke.

9.    Podjetje Winterhalter ima pravico, da kadarkoli prekliče pravico dostopa z blokiranjem Prijavnih podatkov, če je Uporabnik:
-     ob registraciji dal lažne podatke,
-    kršil te Splošne pogoje poslovanja in s kršitvijo ni prenehal brez nepotrebnega odlašanja po prejemu opozorila od podjetja Winterhalter, razen če Uporabnik ni bil odgovoren za to kršitev,
-    kršil svoje dolžnosti skrbnosti pri ravnanju s Prijavnimi podatki, razen če Uporabnik ni bil odgovoren za to kršitev,
-    kršil veljavno zakonodajo pri prijavi v Spletne storitve podjetja Winterhalter ali pri njihovi uporabi, razen če Uporabnik ni bil odgovoren za to kršitev,
-    ni uporabljal Spletnih storitev podjetja Winterhalter v sukcesivnem  obdobju več kot dvanajstih mesecev.

10.    Uporabnik lahko kadarkoli zahteva brisanje svoje registracije, če to brisanje ne ovira izvajanja tekočih pogodbenih razmerij.

11.    V primeru, navedenem v točkah 9 in 10, pa tudi v drugih primerih, v katerih preneha Uporabnikova pravica dostopanja do Spletnih storitev podjetja Winterhalter, bo podjetje Winterhalter na Uporabnikovo pisno zahtevo zbrisala Prijavne podatke in vse druge shranjene osebne podatke Uporabnika, in sicer v tolikšni meri, kot jih podjetje Winterhalter več ne potrebuje za uveljavljanje svojih zakonitih pravic nasproti Uporabniku in/ali je zakonsko obvezana, da še naprej shranjuje te podatke.

12.    Če bi Uporabnik krivdno kršil katero od svojih obveznosti v skladu s temi  Splošnimi pogoji poslovanja, še posebej obveznost varovanja tajnosti svojih Prijavnih podatkov, bo moral plačati zakonsko pogodbeno kazen za vsak posamezen primer kršitve.

5.     Člen  Pravice do uporabe vsebin podjetja Winterhalter

1.    Razen če je to v Posebnih sporazumih urejeno drugače,podjetje Winterhalter podeljuje Uporabniku neekskluzivno pravico do uporabe vsebin podjetja  Winterhalter za Uporabnikove interne namene oziroma kot je navedeno v Spletnih storitvah podjetja Winterhalter. V primeru Programske opreme (vključno z aplikacijo Winterhalter) šteje za uporabo katerokoli trajno ali začasno reproduciranje Programske opreme v obliki objektne kode v smislu shranjevanja, nalaganja, izvrševanja ali prikazovanja za namen uporabe Programske opreme. Izključeno je tudi kakršnokoli drugo reproduciranje vsebin podjetja Winterhalter - v primeru Programske opreme (vključno z aplikacijo Winterhalter), z izjemo shranjevanja rezervne kopije, ki se lahko uporablja samo za varnostne namene. Ta izključitev velja še posebej za reproduciranje vsebin podjetja Winterhalter za namen njihovega posredovanja tretjim, bodisi brezplačno ali proti plačilu.

2.    V primeru Programske opreme (vključno z aplikacijo Winterhalter) sme Uporabnik spremeniti ali obdelati vsebino samo toliko, kot je to potrebno za njegovo interno uporabo, kot je navedeno v Spletnih storitvah podjetja Winterhalter, ali za odpravo morebitnih napak. V vseh drugih primerih sme Uporabnik spremeniti vsebino če in samo v tolikšni meri, kot mu je podjetje Winterhalter v pisni obliki izrecno dovolila, da to stori.

3.    Kar zadeva pravice do vsebin podjetja Winterhalter, ki so bile podeljene Uporabniku, Uporabnik ne sme podeljevati nobenih pravic naprej tretjim strankam, niti ne sme izdajati podlicenc za pravice na vsebinah podjetja Winterhalter, ki jih je dal tretjim. To ne vpliva na točko 8.

4.    Uporabnik nima pravice do posodobitev, nadgradenj ali novih različic vsebin podjetja Winterhalter, ki so mu dane na voljo.

5.    Programska oprema (vključno z aplikacijo Winterhalter) je Uporabniku dana izključno v obliki objektne kode za prenos. Uporabnik pa nima pravice do tega, da bi mu podjetje dalo izvorno kodo ali dele izvorne kode. Uporabniku tudi niso podeljene nobene pravice uporabe ali pravice do kakršnegakoli drugega izkoriščanja izvorne kode.

6.    Dekompilacija objektne kode Programske opreme, ponujene prek Spletnega mesta podjetja Winterhalter (vključno z aplikacijo Winterhalter), je dovoljena le, če so upoštevane zakonske omejitve v skladu s poglavjem 115. čl. Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Nadaljnja dekompilacija objektne kode ni dovoljena.

7.    Če Programska oprema, ponujena prek Spletnega mesta podjetja Winterhalter (vključno z aplikacijo Winterhalter), zajema odprtokodno programsko opremo, bodo imeli prednost pogoji za odprtokodno licenco, ki veljajo za to programsko opremo. Če je na podlagi teh pogojev za odprtokodno licenco dana pravica do nudenja izvorne kode, bo podjetje Winterhalter tudi posredovalo izvorno kodo - razen če ji to prepovedujejo obvezne določbe v pogojih za odprtokodno licenco - vendar samo proti povračilu stroškov, ki jih bo imelo podjetje Winterhalter zaradi tega.

8.    Uporabnik ima pravico, da tretjemu posreduje izvirno preneseno Programsko opremo (vključno z aplikacijo Winterhalter), skupaj s kopijo teh Splošnih pogojev poslovanja ter vseh Posebnih sporazumov, če ta tretji v pisni obliki izrecno soglaša z uporabo teh Splošnih pogojev poslovanja. Ob posredovanju Programske opreme v skladu s pogoji iz prvega stavka se na tretjega  prenese tudi dovoljenje za uporabo te Programske opreme, hkrati pa poteče dovoljenje prejšnjega Uporabnika za uporabo Programske opreme. V primeru posredovanja Programske opreme naprej mora prejšnji Uporabnik nemudoma in v celoti zbrisati vse kopije in delne kopije Programske opreme ali jih uničiti na kak drug način. To velja tudi za rezervne kopije.

9.    Uporabnik je sam izključno odgovoren za vsakršno posredovanje informacij podjetja Winterhalter tretjim in za vse zahtevke, ki bi izvirali iz tega. To velja še posebej za zahtevke na podlagi kršitve pravic intelektualne lastnine, pa tudi za kršitve splošne pravice civilnega prava. Uporabnik mora braniti in odškodovati podjetje Winterhalter, zakonite zastopnike podjetja Winterhalter ter njene zaposlene in posredne zastopnike in jih zaščitit pred kakršnimi koli zahtevki, odškodninsko odgovornostjo, škodo, izgubami in stroški, ki bi izvirali iz dejstva, da je Uporabnik posredoval vsebine podjetja Winterhalter naprej tretjim.

6.    Člen   Uporabniške vsebine in druge dolžnosti Uporabnika

1.    Podjetje Winterhalter lahko Uporabniku dovoli, da si naloži svoje lastne vsebine na Spletno mesto Winterhalter in jih tako objavi (“Uporabniške vsebine”).

2.    Če uporabnik naloži Uporabniške vsebine na Spletno mesto podjetja Winterhalter in jih objavi, Uporabnik s tem daje podjetju Winterhalter navadno, neomejeno licenco, ki velja za ves svet in je brezplačna ter ji zanjo ni treba plačati nobenih licenčnin, za uporabo, reproduciranje in obdelavo Uporabniške vsebine, pa tudi za prikazovanje in izvrševanje Uporabniških vsebin, v vsakem primeru toliko, kot je potrebno za delovanje Spletnih storitev podjetja Winterhalter. Rezultati dovoljene obdelave se lahko uporabijo na isti način kot izvirne različice. Ta licenca je lahko dana tretjim v obliki podlicence, in sicer toliko, kot izdaja podlicence služi temu, da tretji omogoči nudenje storitev za podjetje Winterhalter v zvezi s ponujanjem ali uporabo Spletnih storitev podjetja Winterhalter. Ta licenca je tudi prenosljiva, vendar samo na tretje, ki pridobijo Spletne storitve podjetja Winterhalter ali bistvene dele Spletnih storitev podjetja Winterhalter.

3.    Pri uporabi Spletnih storitev podjetja Winterhalter Uporabnik ne sme storiti naslednjega:
-    ne sme se obnašati na način, ki krši obstoječe zakone in/ali splošno sprejeta moralna načela;
-    ne sme kršiti intelektualne lastnine, pravice do zasebnosti ali drugih pravic tretjih;
-    ne sme prenesti Uporabniških vsebin z virusi, “trojanskimi konji” ali drugimi programi, ki bi lahko poškodovali Spletne storitve podjetja Winterhalter;
-    ne sme vnašati, shranjevati ali pošiljati hiperpovezav in/ali Uporabniških vsebin, za katere Uporabnik ni pooblaščen, da jih uporablja v tej obliki, še posebej če uporaba teh hiperpovezav ali Uporabniških vsebin predstavlja kršitev dolžnosti varovanja zaupnosti ali je kako drugače nezakonita;
-    ne sme distribuirati oglaševalskih sporočil ali nezaželene e-pošte, ki predstavljajo kršitev veljavne zakonodaje (spam oz. vsiljena elektronska pošta) in/ali nepravilnih opozoril o virusih ali okvarah; in/ali 
-    ne sme vabiti ljudi, da sodelujejo na tekmovanjih ali v sistemih z učinkom snežene kepe, verižnih pismih, piramidnih igrah in podobnih akcijah.

4.    Podjetje Winterhalter ne prevzema lastništva nad Uporabniško vsebino. Uporabniška Vsebina tudi ne bo predstavljala mnenja podjetja Winterhalter. To ne vpliva na licenco, ki bo podeljena podjetju Winterhalter v skladu s točko 2.

5.    Podjetje Winterhalter si pridržuje pravico, da s Spletnih storitev podjetja Winterhalter kadarkoli odstrani vsebine, ki niso v skladu z Splošnimi pogoji poslovanja.

6.    Ne glede na zgornja določila velja naslednje: Če je Uporabnik prejel namige, da publikacije v Spletnih storitvah podjetja Winterhalter kršijo njegove pravice ali pravice tretjih, lahko pošlje e-pošto na naslednji naslov: [email protected] z naslednjimi informacijami: (i) opisom zaščitene pravice; (ii) opisom lokacije kršeče Vsebine Uporabnika v Spletnih storitvah podjetja Winterhalter; (iii) naslovom, telefonsko številko in naslovom e-pošte Uporabnika; pa tudi (iv) izjavo Uporabnika, da je sam imetnik pravic do sporne vsebine ali da je pooblaščen za nastopanje v imenu imetnika teh pravic, ter da Uporabnik (ali imetnik pravic) ni dovolil uporabe sporne vsebine na Spletnih storitvah podjetja Winterhalter ter da so vse zgornje informacije pravilne.

7.    V primeru, da Uporabnik posreduje povratne informacije, pripombe, komentarje ali predloge za izboljšanje izdelkov in storitev podjetja Winterhalter ali Spletnih storitev podjetja Winterhalter temu podjetju (“Povratne informacije”) - razen če je bilo izrecno drugače dogovorjeno v pisni obliki - lahko podjetje Winterhalter brezplačno in časovno ter ozemeljsko neomejeno uporabi te Povratne informacije za izboljšanje izdelkov in storitev podjetja Winterhalter, pa tudi Spletnih storitev podjetja Winterhalter in/ali jih posreduje tretjim, da bodo le-te lahko izboljšale izdelke in storitve podjetja Winterhalter in/ali Spletne storitve podjetja Winterhalter v imenu podjetja Winterhalter. Če so Povratne informacije zaščitene s pravicami intelektualne lastnine in je za uporabo Povratnih informacij za doseganje izboljšav torej potrebna licenca, bo Uporabnik podjetju Winterhalter podelil to licenco - v tolikšni meri, kot je to pravno mogoče za Uporabnika - za uporabo teh Povratnih informacij pri izboljševanju izdelkov in storitev podjetja Winterhalter, pa tudi Spletnih storitev podjetja Winterhalter, vključno s pravico do podelitve podlicenc in prenosa, v skladu z določilom točke 2.

8.    Če Uporabnik ugotovi, da tretji kršijo pravice podjetja Winterhalter, mora o tem brez odlašanja obvestiti podjetje Winterhalter.

9.    Podjetje Winterhalter ne prevzema nobene pravne odgovornosti nasproti Uporabniku za zahtevke, ki bi lahko izvirali iz uporabe uporabniških vsebin drugih uporabnikov.

10.    Uporabnik mora braniti in odškodovati podjejte Winterhalter, zakonite zastopnike podjetja Winterhalter ter njene zaposlene in posredne zastopnike in jih zaščititi pred kakršnimikoli zahtevki, odškodninsko odgovornostjo, škodo, izgubami in stroški, ki bi izvirali iz dejstva, da Uporabniške Vsebine, ki jih je Uporabnik naložil na Spletne storitve podjetja Winterhalter in objavljene Uporabniške Vsebine kršijo pravice tretjih.

7.    Člen    Pravice IP

1.    Vse pravice do Spletnih storitev podjejta Winterhalter, Informacij podjetja Winterhalter ter modelov, blagovnih znamk in drugih zaščitenih znakov, ki so uporabljeni v Spletnih storitvah Winterhalter, ostanejo izključna last podjetja Winterhalter ali dajalcev licenc podjetju Winterhalter (glede na primer) in Uporabnik jih ne sme obremeniti. To pa ne vpliva na nobene pravice uporabe, ki so bile izrecno podeljene Uporabniku v skladu s temi Splošnimi pogoji poslovanja in Posebnimi sporazumi.

2.    Uporabnik mora ohranjati v nespremenjeni obliki vse alfanumerične kode, blagovne znamke in izjave o avtorskih pravicah ter druge pridržke pravic in jih mora v primeru Programske opreme (vključno z aplikacijo Winterhalter) imeti shranjene v nespremenjeni obliki tudi v vseh rezervnih kopijah.

8.    Člen   Odškodninska odgovornost

1.    Podjetje Winterhalter je odgovorna za vse kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti (“kardinalnih oz. glavnih obveznosti”) za plačilo nadomestil za izdatke in škodo (skupaj imenovana: “Odškodnine”) v skladu s pravili tega poglavja. Glavne obveznosti so vse obveznosti, katerih kršitev bi ogrozila doseganje pogodbenih ciljev, pa tudi vse tiste obveznosti, ki so takšne, da se lahko pogodba ustrezno in pravilno izpolnjuje le, če so te izpolnjene in če se lahko Uporabnik na splošno zanaša, da bodo upoštevane. Če do kršitve glavne ali druge obveznosti pride zaradi rahle malomarnosti je odgovornost podjetja Winterhalter izključena v vseh drugih primerih pa omejena na predvidljiv znesek.

2.    Podjetje Winterhalter je odgovorno v primeru namernega  protipravnegaravnanja ali grobe malomarnosti, ogrožanja življenja, poškodbe telesa ali okvare zdravja, kjer je za to dala garancijo, pa tudi v vseh drugih primerih, za katere velja obvezna zakonska odškodninska odgovornost, v vsakem primeru v skladu z zakonskimi predpisi.

3.    Če je odškodninska odgovornost podjetja Winterhalter omejena ali izključena v skladu  z zgornjimi določili, to velja tudi za osebno odškodninsko odgovornost zakonitih predstavnikov, zaposlenih in posrednih zastopnikov podjetja Winterhalter.

4.    Spletne storitve podjetja Winterhalter lahko vsebujejo hiperpovezave na spletna mesta tretjih. Podjetje Winterhalter ne prevzema nobene odškodninske odgovornosti za vsebino teh spletnih mest, niti ni lastnica teh spletnih mest ali njihove vsebine, saj nima nadzora nad povezanimi informacijami in ni odgovorna za vsebino in informacije, navedene v njih. Uporabnik jih torej uporablja na lastno tveganje.

5.    Zgornja določila tega 8 poglavja niso povezana z nobenimi spremembami glede dokaznega bremena na škodo Uporabnika.

9.    Člen   Skladnost z določili zunanjetrgovinskega prava

1.    Pri uporabi Spletnega mesta podjetja Winterhalter, nakupu vsebin podjetja Winterhalter in posredovanju vsebin podjetja Winterhalter naprej tretjim mora Uporabnik ravnati v skladu z zadevnimi veljavnimi predpisi nacionalnega in mednarodnega zunanjetrgovinskega prava, zakonodaje o nadzoru (ponovnega) izvoza in zakonodaje o embargu, še posebej s predpisi Republike Slovenije in Evropske unije. Uporabnik mora predvsem zagotoviti, da bo vsebine podjetja Winterhalter uporabljal izključno za miroljubne in civilne namene.

2.    Uporabnik mora podjetje  Winterhalter v celoti odškodovati v primeru kakršnihkoli zahtevkov, ki jih proti pdojetju Winterhalter uveljavljajo javni organi ali tretji zaradi neizpolnjevanja omenjenih obveznosti v skladu z zakonodajo o nadzoru izvoza, in se zavezuje, da bo podjetju Winterhalter plačal nadomestilo za vso škodo in izdatke, ki bi jih imela v zvezi s tem.

3.    Izpolnjevanje pogodbe s strani podjetja Winterhalter je pogojeno s tem, da le-to ne sme biti ovirano na podlagi določil nacionalnega in mednarodnega zunanjetrgovinskega prava, zakonodaje o nadzoru (ponovnega) izvoza in kateregakoli embarga in/ali drugih sankcij. Zamude zaradi revizij izvoza ali postopkov za izdajo dovoljenj odpravljajo dogovorjene roke in termine dobave.

4.    Podjetje Winterhalter ima pravico, da takoj odpove pogodbeno razmerje z Uporabnikom, če je izpolnjevanje tega pogodbenega razmerja v nasprotju z določili ali prepovedmi zadevnih veljavnih določil nacionalnega in mednarodnega zunanjetrgovinskega prava, zakonodaje o nadzoru (ponovnega) izvoza in zakonodaje o embargu, in sicer že na začetku ali pozneje, oziroma če niso bila pridobljena dovoljenja, ki so potrebna za izpolnjevanje pogodbe.

5.    V primeru odpovedi pogodbe v skladu s poglavjem 6 je izključeno uveljavljanje zahtevkov za odškodnino ali drugih pravic s strani Uporabnika na podlagi te odpovedi.

10.    Člen   Zaupnost

1.    Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta varovali tajnost vseh zaupnih informacij, do katerih dobita dostop v zvezi z nudenjem in uporabo Spletnih storitev podjetja Winterhalter. Zaupne informacije so lahko dane na voljo le tistim zaposlenim in tretjim strankam, ki jih nujno potrebujejo za izvajanje pogodbe, oziroma v Uporabnikovem primeru za pogodbeno uporabo izdelkov in storitev, ki jih nudi podjetje Winterhalter (načelo 'potrebe vedeti').

2.    Zaupne informacije so informacije, ki jih Pogodbeni stranki bodisi zaščitita ali označita kot zaupne ali tiste informacije, ki so sicer tako označene v pisni obliki, ali pa informacije, katerih zaupnost je smiselno očitna Pogodbenima strankama glede na okoliščine njihovega razkritja. Zaupne informacije zajemajo še posebej Prijavne podatke.

3.    Zgoraj omenjena obveznost varovanja tajnosti ne velja v tistem primeru ko in v tolikšni meri, kot so zadevne informacije očitno in dokazljivo (i) splošno znane ali postanejo splošno znane brez krivde Pogodbenih strank in brez kršitve te obveznosti varovanja tajnosti. (ii) ki so postale del stanja tehnike, (iii) ki so bile zadevni Pogodbeni stranki že znane ob njihovem posredovanju, kar mora biti dokazljivo z dokumenti, ki izkazujejo njihovo poznavanje, (iv) ki jih je Pogodbeni stranki prejemnici zakonito posredovala ali dala na voljo tretja stranka ali (v) ki morajo biti razkrite na podlagi zakonskih predpisov ali izvršljivih uradnih odredb ali sklepov sodišča. Breme dokazovanja obstoja morebitnih izjem nosi Pogodbena stranka, ki je bila v danem primeru prejemnik informacij.

11.    Člen   Razno

1.    Uporabnik lahko odstopi svoje zahtevke oz. terjatve do podjetja Winterhalter na podlagi  teh Splošni pogoji poslovanja samo z izrecnim dovoljenjem podjetja Winterhalter.

2.    Ni nobenih dodatnih ustnih sporazumov k tem Splošnim pogojem poslovanja. Da bi bili veljavni, morajo biti vsi dodatki ali spremembe teh Splošnih pogojev poslovanja sklenjeni v pisni obliki (vključno z e-pošto). To velja tudi za spremembo ali odpoved od zahteve po sklenitvi v pisni obliki.

3.    Če so ali postanejo posamezna določila teh Splošnih pogojev poslovanja neveljavna ali neizvedljiva, to ne vpliva na veljavnost preostalih določil.

4.    Veljajo zakoni [Republike Slovenije], ob izključitvi pravil mednarodnega zasebnega prava in Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG).

5.    Če je Uporabnik trgovec, pravna oseba javnega prava ali poseben sklad javnega prava, ima izključno sodno pristojnost za vse spore, ki bi izvirali iz teh Splošnih pogojev poslovanja.

6.    Podjetje Winterhalter si pridržuje pravico, da kaj spremeni ali doda k tem  Splošnim pogojem poslovanja. Podjetje Winterhalter bo o kakršnikoli spremembi ali dodatku vnaprej obvestila uporabnika. Šteli bomo, da je Uporabnik te spremembe in dodatke sprejel, če ne bo proti njim ugovarjal v pisni obliki v roku štirih tednov od prejema tega obvestila. V svojem obvestilu Uporabniku o spremembi ali dodatku k tem Splošnim pogojem poslovanja bo podjetje Winterhalter le-tega tudi opozorila na posledice neodzivanja na omenjeno obvestilo.

***
C. Posebni del: Winterhalter CONNECTED WASH

I. Splošna določila

Člen 1     Področja uporabe

1.    Podjetje Winterhalter uporabniku zagotavlja fukcijo pomivanja CONNECTED WASH prek območja spletnih storitev Winterhalter, ki je zaščiteno s prijavnimi podatki. Uporabniki so sami odgovorni za priključitev pomivalnega stroja na internet, kot tudi programsko opremo, ki jo uporabnik potrebuje za dostop do interneta in njegovo uporabo (pametni telefon, prenosni računalnik,..).

2.    Pogoji uporabe za CONNECTED WASH Winterhalter ne omejujejo upravičenj uporabnika, pridobljenih na podlagi pogodb, na podlagi katerih je pridobil pomivalni(e) stroj(e) za posodo ali na podlagi katerih je bila uporabniku dovoljena uporaba pomivalnega(ih) stroja(ev) za posodo. To velja tudi za vse morebitne garancijske pravice, do katerih je Uporabnik upravičen v zvezi s pridobitvijo pomivalnega stroja ali dovoljenjem za njegovo uporabo. Uporaba CONNECTED WASH Winterhalter ne vpliva na vrsto in obseg teh garancijskih pravic oz. zahtevkov ali na trajanje garancijskih dob, ki veljajo za te pravice oz. zahtevke. Določila teh posebnih pogojev uporabe za CONNECTED WASH Winterhalter se uporabljajo v vseh primerih uporabe pomivalnih strojev, pomivalne tehnike Winterhalter s pomočjo ali ob podpori spleta.

3.    Winterhalter COONECTED WASH pomaga pri omrežnem nadzoru pomivalnega stroja in ne more nadomestiti ročnega upravljanja. Uporabnik je odgovoren, da redno nadzoruje delovanje omrežja na pomivalnem stroju in preverja okvare, ki se prikazujejo na pomivalnem stroju povezanem s CONNECTED WASH.

II. Spremljanje Pomivalnega stroja v omrežju

Člen 2 Uporaba CONNECTED WASH Winterhalter

1.    Podjetje Winterhalter nudi Uporabniku funkcijo CONNECTED WASH Winterhalter prek podstrani na spletnem mestu podjetja Winterhalter in/ali v aplikaciji Winterhalter, ki sta zaščitena s Prijavnimi podatki. Uporabniki pa so sami odgovorni za priključitev pomivalnega stroja na internet ter za strojno in programsko opremo, ki ju Uporabnik potrebuje za dostop do interneta in njegovo uporabo (npr. pametni telefon, prenosni računalnik ipd.).

2.    Zahteve za uporabo funkcije CONNECTED WASH Winterhalter so naslednje: Uporabnik mora (i) imeti en ali več Pomivalnih strojev v mreži, ki jih je Uporabnik priklopil na internet, mora (ii) sprejeti veljavnost teh Posebnih pogojev uporabe za CONNECTED WASH Winterhalter in plačati stroške uporabe CONNECTED WASH Winterhalter za vsak registriran stroj, ter (iii) uporabljati funkcijo CONNECTED WASH Winterhalter v skladu z določili teh Posebnih pogojev uporabe za CONNECTED WASH Winterhalter.

3.    Podatke o pomivalnem stroju je mogoče pridobiti preko spletnih storitev ali e-pošte, če je aktivirana ustrezna funkcija in so omejeni na informacije, ki jih pridobimo iz omrežne povezave CONNECTED WASH. Uporabnik nima dostopa do podatkov o pomivalnem stroju za pomivalne stroje v mreži od drugih Uporabnikov. Če bi uporabnik skušal obiti te omejitve uporabe, bodisi tehnično ali pa na kak drug način, bi to predstavljalo grobo kršitev teh Posebnih pogojev uporabe za CONNECTED WASH Winterhalter, zaradi česar bi imela podjetje Winterhalter pravico, da nemudoma odpove pogodbeni odnos brez predhodnega opomina in hkrati takoj Uporabniku ukiniti dostop do teh funkcij.

4.    Podjetje Winterhalter omogoča tretjim strankam (npr. trgovcem) dostop do podatkov o pomivalnih strojih v mreži, s katerimi upravlja Uporabnik prek funkcije CONNECTED WASH Winterhalter, le če je uporabnik aktiviral to funkcijo v spletnih storitvah Winterhalter. Sam Uporabnik je odgovoren, da zagotovi, da tretja stranka soglaša z aktivacijo in prejemom e-pošte s podatki o pomivalnih strojih na uporabnikovih pomivalnih strojih v mreži. Uporabnik mora pridobiti soglasje od zadevne tretje stranke in ga tudi predložiti družbi Winterhalter na njeno zahtevo. Določila o varovanju zaupnosti iz poglavja 10 določb in pogojev uporabe za spletne storitve podjetja Winterhalter niso kršena v primerih, ko so Podatki o Pomivalnem stroju posredovani tretji stranki, za katero je dostop do teh podatkov aktiviral sam uporabnik.

Člen 3     Prijavni podatki

1.    Dostop do CONNECTED WASH Winterhalter je zavarovan z uporabo ločenih “Prijavnih podatkov za CONNECTED WASH”. Določila o Prijavnih podatkih v Določbah in pogojih uporabe za Spletne storitve podjetja Winterhalter veljajo mutatis mutandis tudi za Prijavne podatke za CONNECTED WASH.

Člen 4     Pravice uporabe

1.    Uporabniku je dovoljena uporaba CONNECTED WASH Winterhalter in vsebin, ki jih nudi CONNECTED WASH, v skladu s temi Posebnimi pogoji uporabe za CONNECTED WASH Winterhalter in za lastne namene. Ni dovoljena nobena uporaba ali izkoriščanje vsebin, ki jih Uporabniku nudi podjetje Winterhalter in ki presega okvire teh pogojev uporabe.

2.    Uporabnik lahko samo elektronsko reproducira ali na papir natisne vsebine, ki jih nudi CONNECTED WASH Winterhalter, če in v tolikšni meri, kot mu je podjetje Winterhalter dala svoje dovoljenje, da lahko to stori.

3.    V zvezi s pravicami, ki so Uporabniku podeljene zgoraj, Uporabnik ne sme podeliti ali prenesti nobenih takšnih pravic na tretje stranke.

4.    Ne glede na pravice, podeljene s temi posebnimi pogoji uporabe za CONNECTED WASH Winterhalter, si podjetje Winterhalter pridržuje vse pravice do CONNECTED WASH Winterhalter in do vsebin, ki jih Uporabniku nudi CONNECTED WASH Winterhalter.

Člen 5   Zbiranje, shranjevanje, obdelava in prenos podatkov

1.    Uporabnik daje svoje soglasje za to, da podjetje Winterhalter zbira, shranjuje in obdeluje naslednje podatke o kupcu v zvezi z dajanjem funkcije CONNECTED WASH Winterhalter na voljo uporabniku: ime ali firmo, lastnika, naslov, industrijo, panogo, telefonsko številko, faks številko, naslov e-pošte, internetni naslov, IP naslov uporabnika, podatke o pomivalnem stroju, ki so bili poslani družbi Winterhalter, ter ime in naslov e-pošte tretje stranke, katere dostop je bil aktiviran v skladu s točko 2.(4) posebnega dela teh pogojev uporabe.

2.    Uporabnik se tudi strinja, da se zgoraj navedeni podatki posredujejo znotraj podjetja Winterhalter za opravljanje storitev v skladu s temi pogoji uporabe. V skladu z določbami oddelka 2 (4) Posebnega dela teh pogojev uporabe se podatki ne bodo uporabljali na noben drug način.

3.    Kupec tudi soglaša s tem, da podjetje Winterhalter pripravi in uporablja podatke o pomivalnem stroju na anonimiziran in/ali združen način, za interne statistične namene. Ti podatki ne bodo posredovani naprej podjetjem, ki so tretje stranke.

Člen 6   Trajanje 

1.    Podjetje Winterhalter vam daje na voljo funkcijo CONNECTED WASH Winterhalter za registrirani pomivalni stroj v mreži, in sicer od dneva njegove registracije za čas 5 let. Pogodbeni stranki pa imata pravico, da odpovesta Uporabnikov dostop do CONNECTED WASH Winterhalter za zadevni Pomivalni stroj v mreži, in sicer tako, da ena Pogodbena stranka da drugi pisno odpoved s 3-mesečnim odpovednim rokom, ki začne teči s koncem zadevnega pogodbenega leta (pogodbeno leto pomeni 12 mesecev od datuma, ko je bil registriran zadevni Pomivalni stroj v mreži, pa tudi vsako nadaljnje 12-mesečno obdobje). 

2.    Vi nimate pravice, da prenesete svoj dostop do PRIKLJUČENEGA  POMIVANJA Winterhalter na tretjo stranko. V primeru, da je bil vaš Pomivalni stroj v mreži prodan, se mora njegov kupec registrirati za CONNECTED WASH Winterhalter prek spletnega mesta podjetja Winterhalter. Kupca morate tudi izrecno napotiti, da to stori. V primeru, da je bil pomivalni stroj, ki ste ga registrirali za CONNECTED WASH Winterhalter, prodan, imate pravico do odpovedi PRIKLJUČENEGA  POMIVANJA Winterhalter za prodani Pomivalni stroj v mreži.

3.    Zgornja določila ne vplivajo na pravico do izredne odpovedi.

Člen 7 Stroški

1.    Do nadaljnjega podjetja Winterhalter ne bo zaračunavalo nobenih storitev za uporabo sistema Winterhalter CONNECTED WASH.

2.    tudi če tega trenutno ne namerava storiti, lahko Winterhalter v prihodnosti zaračunava pristojbine za uporabo Winterhalter CONNECTED WASH. V takem primeru bo Winterhalter o tem obvestil uporabnika vsaj šest mesecev vnaprej in ga prosil, naj se strinja s pristojbinami za storitve, ki jih predlaga Winterhalter. Če se uporabnik ne strinja, si Winterhalter pridržuje pravico, da prekine to pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom do konca zadevnega pogodbenega leta.

III. Nakupi z uporabo CONNECTED WASH Winterhalter

Člen 8 Obseg uporabe

1.    Podjetje Winterhalter Uporabniku omogoča tudi nakup potrošnega materiala za pomivalni stroj z uporabo funkcije CONNECTED WASH Winterhalter, v skladu s spodnjimi določili. Pri tem je možno kupiti potrošni material tako od podjetja Winterhalter kot od tretje stranke (npr. pooblaščenega trgovca – trgovca, ki prodaja potrošni material Winterhalter in je pooblaščen s strani podjetja Winterhalter za prodajo in/ali servis Pomivalne tehnike), ki ste jo vnesli v funkcijo CONNECTED WASH Winterhalter kot osebo, določeno za naročanje potrošnega materiala. Če ste registrirali tretjo stranko za naročanje, bomo vaše zahtevke za nov potrošni material posredovali tej tretji stranki. V tem primeru ne bo z družbo Winterhalter sklenjena nobena pogodba o nakupu potrošnega materiala. Tretja stranka bo nastopala v lastnem imenu in za svoj račun ter ne bo imela nobene pravice, da zastopa družbo Winterhalter v pravnih zadevah. V tem primeru bodo torej za prodajo novega potrošnega materiala veljale samo določbe in pogoji, ki so dogovorjeni med vami in tretjo stranko, in ne boste upravičeni do vložitve nobenega zahtevka nasproti družbi Winterhalter za dostavo potrošnega materiala. Za to dostavo bo v tem primeru odgovorna izključno tretja stranka.

Člen 9 Sklenitev pogodbe

1.    V nasprotju s tem pa velja, da če niste registrirali tretje stranke za naročanje potrošnega materiala od podjetja Winterhalter, lahko potrošni material še vedno naročite neposredno od podjetja Winterhalter z uporabo funkcije CONNECTED WASH. V tem primeru bo med družbo Winterhalter in Uporabnikom sklenjena pogodba o nakupu potrošnega materiala, če Uporabnik izbere potrebni potrošni material, navede Uporabnikove podatke in sprejme pogodbeno ponudbo podjetja Winterhalter z uspešnim zaključkom naročila z uporabo gumba "Naroči in plačaj".

2.    Ko so podatki enkrat vneseni in je Uporabnik sprožil naročilo prek gumba "Naroči in plačaj", lahko še enkrat preveri podatke, ponovno prikliče te prodajne določbe in pogoje in jih shrani v obliki, ki jo je mogoče reproducirati. Postopek oddaje naročila se lahko prekine kadarkoli, z zaprtjem Spletnih storitev podjetja Winterhalter.

3.    Ko je bilo naročilo oddano, Uporabnik več ne bo mogel priklicati podatkov iz naročila prek CONNECTED WASH Winterhalter. Ko podjetje Winterhalter enkrat sprejme naročilo, pa bo Uporabnik brez posebnega čakanja dobil potrditev naročila po e-pošti.

Člen  10 Dostava in dostavni roki

1.    Potrošni material podjetja Winterhalter bo odposlan z računom.

2.    Za podrobnosti glede dobavnih rokov glejte Spletne storitve podjetja Winterhalter.

Člen 11 Prenos tveganja

1.    Tveganje v zvezi z  uničenjem, izgubo ali poslabšanjem kakovosti potrošnega materiala podjetja Winterhalter ter cenovno tveganje preide na Uporabnika ob dostavi tega potrošnega materiala podjetja Winterhalter.

Člen 12 Neplačilo in pobot

1.    V primeru neplačila lahko podjetje Winterhalter zahteva zamudne obresti po stopnji 3 (treh) odstotnih točk nad zakonsko zamudno obrestno mero.

2.    Uporabnik sme pobotati samo tiste terjatve oz. zahtevke, ki sodijo v res judicata, ki niso sporni ali ki jih je podjetje Winterhalter priznala. Podjetje Winterhalter lahko uveljavlja pridržno pravico le toliko, kot nasprotni zahtevek temelji na istem pogodbenem razmerju.

Člen 13 Pridržek lastninske pravice

1.    Podjetje Winterhalter si bo pridržala lastninsko pravico na dostavljenem blagu, dokler v celoti ne prejme vseh plačil na podlagi poslovnega razmerja z Zadevnim uporabnikom.

2.    Uporabnik ima pravico kupljeno blago prodati naprej v običajnem teku poslovanja. Uporabnik tu in zdaj odstopa družbi Winterhalter vse terjatve v višini končnega fakturiranega zneska (vključno z DDV-jem, glede na primer) iz zahtevka za povračilo zneska, ki ga Uporabnik pridobi od ponovne prodaje. Tudi po izvršenem odstopu bo Uporabnik še naprej pooblaščen, da izterja terjatve, vendar to ne vpliva na pravico podjetja Winterhalter, da terjatve izterja sama (odstop v zavarovanje). Winterhalter se zavezuje, da ne bo izterjevala terjatev, vse dokler bo Uporabnik izpolnjeval svoje plačilne obveznosti, dokler ne bo v zamudi s plačili in dokler ne bo zanj vložena vloga za uvedbo stečajnega postopka ter ne pride do prekinitve plačil. Če pa se to zgodi, bo lahko podjetje Winterhalter zahtevala, da ji Uporabnik razkrije odstopljene terjatve in ustrezne dolžnike, posreduje vse informacije, ki so potrebne za izterjavo, preda s tem povezane dokumente in obvesti tretje stranke o odstopu terjatev.

3.    Dokler velja pridržanje lastninske pravice, kupljeno blago ne sme biti zastavljeno ali odstopljeno v zavarovanje. Uporabnik bo dolžan brez nepotrebnega odlašanja obvestiti družbo Winterhalter o kakršnemkoli zasegu, poškodbi ali izgubi tega blaga.

Člen 14 Garancije

1.    Uporabnik je upravičen do zakonskih pravic v zvezi z odškodninsko odgovornostjo za napake, razen v primerih, za katere je v nadaljevanju določeno drugače.

2.    Podjetje Winterhalter daje garancijo za napake v prodanih izdelkih. Družbi Winterhalter pa mora Kupec dati možnost in razumen čas, da odpravi napako. Podjetje Winterhalter lahko odkloni odpravo napake, ki jo je izbral Uporabnik, če je le-to možno doseči samo ob nerazumnih stroških.

3.    Če poznejše delovanje ni zadovoljivo, je Uporabnik upravičen do zmanjšanja cene ali razdrtja pogodbe.

4.    Možnost razdrtja pogodbe je izključena, če dostavljeni izdelek le neznatno odstopa od dogovorjenega stanja ali če je pogodbena ali običajna uporaba izdelka le neznatno slabša, saj v tem primeru tudi sicer ne bi bilo možno uveljavljati zahtevkov za napake. Spremembe v materialih zaradi njihovega staranja ali pogojev okolja ne pomenijo napake.

5.    O očitnih napakah je treba obvestiti družbo Winterhalter takoj po  prejemu izdelka, sicer je izključeno uveljavljanje garancijskih zahtevkov. Za upoštevanje tega roka zadostuje že pravočasna odprema, ustrezno dokazno breme pa nosi Uporabnik. 

6.    Zgornje omejitve garancijskih obveznosti ne veljajo v primerih, ko je podjetje Winterhalter dala garancijo za kakovost izdelka ali v primeru goljufivo prikritih napak.

IV.  Klici za storitve

Člen 15  Servisne zahteve

1.    Poleg zahtevkov za potrošni material lahko Uporabnik zahteva tudi storitve prek funkcije CONNECTED WASH Winterhalter.

2.    Če ste v funkciji CONNECTED WASH Winterhalter registrirali tretjo stranko za vlaganje zahtevkov za storitve, bomo vašo prošnjo za storitve posredovali tej tretji stranki. Ta tretja stranka bo potem nastopala v lastnem imenu in za lasten račun in ne bo imela nobene pravice, da zastopa družbo Winterhalter v pravnih zadevah. V tem primeru bodo za obravnavo zahtevkov za storitve veljale le določbe in pogoji, ki so dogovorjeni med vami in tretjo stranko. V tem primeru ne boste upravičeni do vložitve zahtevka proti družbi Winterhalter za nudenje zahtevanih storitev, ker bo za nudenje zahtevanih storitev izključno odgovorna tretja stranka.

3.    Po drugi strani pa velja, da če niste določili tretje stranke, da nadzira vaš Pomivalni stroj v mreži, bo v primeru vložitve zahtevka za storitev podjetje Winterhalter stopila v stik z vami, da bi lahko koordinirala nadaljnji postopek. Potni stroški in druge storitve, ki jih opravi naš tehnik, se plačujejo po cenah, dogovorjenih z vami, če razlog za vložitev zahtevka za storitev ni bil jamstveni ali garancijski dogodek.

***
28.01.2021