Gebruiksvoorwaarden
Winterhalter Online Diensten

 

 

Voorafgaand

Winterhalter Belgium N.V. ("Winterhalter") is gespecialiseerd in commerciële vaatwasoplossingen en heeft jarenlange ervaring met machines, waterbehandeling, chemicaliën en accessoires voor vaatwassen. Als aanvulling op de producten die zij aanbiedt, biedt Winterhalter verschillende online diensten aan, zoals websites en apps, waarmee u als gebruiker ("Gebruiker", Winterhalter en de Gebruiker samen de "Partijen") onder andere toegang heeft tot informatie over producten en diensten van Winterhalter, uw eigen inhoud kunt toevoegen en, als u bepaalde Winterhalter-producten aanschaft, gebruik kunt maken van aanvullende webondersteunde functies van deze producten ("Winterhalter Online Diensten"). De afzonderlijke elementen van de Online Diensten van Winterhalter zijn te vinden in de bijlage bij deze Gebruiksvoorwaarden.

Het gebruik van de online diensten van Winterhalter en de diensten die via de online diensten van Winterhalter worden aangeboden, is alleen toegestaan op basis van de volgende voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden"):

Algemeen onderdeel: Winterhalter Online Service

Artikel 1 Toepassingsgebied

 1. De Online Diensten van Winterhalter zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door ondernemingen en haar rechtstreekse medewerkers. Mocht u geen ondernemer zijn en toch gebruik willen maken van bepaalde diensten of functies die deel uitmaken van de Online Diensten van Winterhalter, neem dan rechtstreeks contact op met Winterhalter. Een "Ondernemer" is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of handelsvennootschap die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van een beroep of zelfstandige. Een juridische vennootschap is in deze zin een handelsentiteit die in staat is rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan.
   
 2. De aangeboden Winterhalter Online Services zijn uitsluitend bedoeld voor Gebruikers in het land dat wordt vermeld in de betreffende Winterhalter Online Services. Indien de Gebruiker zich van buiten deze landen toegang verschaft tot de Online Diensten van Winterhalter, dan is de Gebruiker verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van deze toegang tot de Online Diensten van Winterhalter en van de toegang tot de betreffende diensten. Het is de Gebruiker verboden toegang te krijgen tot de Online Diensten van Winterhalter vanuit landen waar deze toegang onwettig is. Indien een Gebruiker uit een dergelijk land commerciële betrekkingen met Winterhalter wenst aan te gaan, dient de Gebruiker rechtstreeks contact op te nemen met de vertegenwoordigers van Winterhalter in het betreffende land.
   
 3. Op het gebruik van de Online Diensten van Winterhalter zijn uitsluitend deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Deze Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast door de contractuele relaties op basis waarvan de Gebruiker Winterhalter-producten heeft aangeschaft of op basis waarvan de Gebruiker de Winterhalter-producten mocht gebruiken of op basis waarvan de Gebruiker gebruik maakt van de diensten van Winterhalter, tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.
   
 4. Het gebruik van de Online Diensten van Winterhalter door de Gebruiker kan afhankelijk worden gesteld van het sluiten van nadere overeenkomsten (zoals een licentieovereenkomst bij het downloaden van bepaalde software of commerciële partnerovereenkomsten). In geval van tegenstrijdigheid hebben deze "Bijzondere Overeenkomsten" voorrang op de Gebruiksvoorwaarden.
   
 5. Deze Gebruiksvoorwaarden bestaan uit een "Algemeen Deel", dat van toepassing is op alle Winterhalter Online Diensten, en een "Speciaal Deel" voor bepaalde Diensten binnen de Winterhalter Online Diensten. In geval van strijdigheid tussen het Algemeen Gedeelte en het Bijzondere Deel, prevaleren de bepalingen in het Bijzonder Deel boven die van het Algemeen Deel.

Artikel 2  Afsluiten van de overeenkomst

Door deze Gebruiksvoorwaarden aan te vinken bij de registratie voor de betreffende Online Diensten van Winterhalter, aanvaardt de Gebruiker dat deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 3 Winterhalter diensten

 1. Op grond van deze gebruiksvoorwaarden biedt Winterhalter de volgende diensten aan:

  - In de Online Diensten van Winterhalter stelt Winterhalter bepaalde informatie over producten en diensten van Winterhalter, evenals software (plus documentatie indien van toepassing), beschikbaar voor toegang en/of download (de "Winterhalter-informatie").

  - Winterhalter kan de Gebruiker de mogelijkheid bieden om de eigen inhoud van de Gebruiker toe te voegen aan de Online Diensten van Winterhalter en deze uit te wisselen met andere Gebruikers.

  - Wanneer de gebruiker bepaalde Winterhalter-producten aanschaft, krijgt de gebruiker de mogelijkheid om met behulp van de Winterhalter Online Services gebruik te maken van aanvullende webondersteunde functies van de Winterhalter-producten.

 2. Winterhalter heeft te allen tijde het recht om de exploitatie van de Online Diensten van Winterhalter geheel of gedeeltelijk te staken. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op het leveren van bepaalde Winterhalter Online Diensten. De twee voorgaande bepalingen zijn niet van toepassing indien en voor zover in deze Gebruiksvoorwaarden of in Bijzondere Overeenkomsten uitdrukkelijk bijzondere voorwaarden voor het onderhoud van de Online Diensten van Winterhalter zijn opgenomen.
   
 3. De informatie in de Online Diensten van Winterhalter kan specificaties of algemene beschrijvingen van de technische kenmerken van Winterhalter-producten bevatten, die in het individuele geval niet altijd aanwezig zijn (bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in producten). Om deze reden moeten de prestatiespecificaties van het product afzonderlijk worden overeengekomen bij de aankoop van het product.
   
 4. Het gebruik van de Online Diensten van Winterhalter is geen vervanging van de service ter plaatse die door Winterhalter wordt geleverd of het lezen van de gebruiksaanwijzing van Winterhalter of andere productinformatie (samen "Productinformatie") In geval van twijfel dient de Gebruiker altijd rechtstreeks contact op te nemen met de medewerker van Winterhalter die verantwoordelijk is voor het betreffende product.
   
 5. Winterhalter aanvaardt geen garantie voor de ononderbroken beschikbaarheid van de Winterhalter Online Services of voor het vrij zijn van virussen. Alvorens Winterhalter-informatie te downloaden, dient de Gebruiker te zorgen voor passende beveiligings- en virusscanners voor de eigen bescherming van de Gebruiker en om te voorkomen dat virussen de Winterhalter Online Diensten infecteren.

Artikel 4 Registratie en wachtwoorden

 1. Bepaalde delen van de Online Diensten van Winterhalter zijn beveiligd met een wachtwoord. Toegang tot deze gebieden en subpagina's is alleen mogelijk voor gebruikers die voor deze gebieden en subpagina's zijn geregistreerd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, kan er geen aanspraak worden gemaakt op registratie door Winterhalter. In het bijzonder behoudt Winterhalter zich het recht voor om delen van de Winterhalter Online Services die voorheen vrij toegankelijk waren, te onderwerpen aan een registratieplicht.
   
 2. De Gebruiker is verplicht om bij de registratie waarheidsgetrouwe informatie over zichzelf en zijn onderneming te verstrekken en Winterhalter onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele latere wijzigingen (indien voorzien: online). De Gebruiker dient ervoor te zorgen dat hij de e-mails ontvangt die naar het door hem opgegeven e-mailadres worden gestuurd.
   
 3. Bij de registratie ontvangt de Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord ("Inloggegevens") die de Gebruiker zal wijzigen in een wachtwoord dat alleen hij kent wanneer hij voor de eerste keer inlogt, voor zover hij dit nog niet heeft gedaan in de loop van het registratieproces.
   
 4. Beschermde gebieden van de Winterhalter Online Services zijn alleen toegankelijk door de inloggegevens in te voeren. Voor afzonderlijke onderdelen van de Online Services van Winterhalter kan het nodig zijn om andere wachtwoorden in te voeren.
   
 5. De Inloggegevens mogen alleen worden gebruikt door de persoon die in de registratie is vermeld. Indien een Gebruiker toegang nodig heeft voor meerdere medewerkers, dan dient voor elk van deze individuele gebruikers een aparte toegang worden aangevraagd.
   
 6. De Inloggegevens worden door de Gebruiker strikt vertrouwelijk behandeld en mogen niet worden doorgegeven aan andere Gebruikers van de Winterhalter Online Diensten of aan andere derden. De met een wachtwoord beveiligde delen van de Winterhalter Online Services moeten na elk gebruik worden verlaten.
   
 7. Na vijf mislukte pogingen om het wachtwoord in te voeren, worden de inloggegevens geblokkeerd. In dat geval dient de Gebruiker contact op te nemen met Winterhalter via de link "Wachtwoord vergeten?". Heractivering is pas mogelijk nadat Winterhalter de identiteit van de Gebruiker adequaat heeft kunnen controleren.
   
 8. Indien de Gebruiker vermoedt dat een derde de Inloggegevens van de Gebruiker kent en/of gebruikt, dient de Gebruiker Winterhalter hiervan onverwijld schriftelijk per e-mail op de hoogte te stellen. De Gebruiker is aansprakelijk voor alle activiteiten die in de Online Diensten van Winterhalter worden ondernomen met behulp van de Inloggegevens van de Gebruiker. Dit is niet van toepassing wanneer de Gebruiker niet verantwoordelijk is voor het doorgeven van zijn Inloggegevens aan de betreffende derde partij in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.
   
 9. Na ontvangst van de kennisgeving op grond van Artikel 7 hierboven, zal Winterhalter de betreffende Inloggegevens blokkeren. In dit geval heeft de Gebruiker alleen toegang tot de beschermde gebieden van de Winterhalter Online Diensten wanneer Winterhalter nieuwe Inloggegevens heeft verstrekt.
   
 10. Winterhalter is te allen tijde gerechtigd het recht op toegang in te trekken door de Inloggegevens te blokkeren indien de Gebruiker:

  - valse informatie heeft verstrekt bij de registratie,

  - inbreuk maakt op deze Gebruiksvoorwaarden en de inbreuk niet zonder onnodige vertraging beëindigt nadat Winterhalter hem heeft gewaarschuwd, tenzij de Gebruiker niet
  verantwoordelijk is voor de schending,

  - zijn zorgplicht bij de omgang met de Inloggegevens schendt, tenzij de Gebruiker geen verantwoordelijkheid draagt voor de inbreuk,

  - de toepasselijke wetgeving schendt bij het inloggen op of het gebruik van de Online Diensten van Winterhalter, tenzij de Gebruiker niet verantwoordelijk is voor de inbreuk,

  - gedurende een aaneengesloten periode van meer dan twaalf maanden geen gebruik heeft gemaakt van de Online Diensten van Winterhalter.

 11. De Gebruiker kan te allen tijde de verwijdering van zijn registratie eisen, zolang de verwijdering de uitvoering van lopende contractuele relaties niet in de weg staat.
   
 12. In de in Artikel 9 en 10 genoemde gevallen, alsmede in andere gevallen waarin het recht van de Gebruiker op toegang tot de Online Diensten van Winterhalter eindigt, zal Winterhalter op schriftelijk verzoek van de Gebruiker de Inloggegevens en alle andere opgeslagen persoonsgegevens van de Gebruiker verwijderen, voor zover Winterhalter niet langer van haar verlangt dat zij wettelijke rechten jegens de Gebruiker geldend maakt en/of wettelijk verplicht is deze gegevens te blijven bewaren.
   
 13. Indien de Gebruiker een hem krachtens deze Gebruiksvoorwaarden opgelegde verplichting verwijtbaar schendt, in het bijzonder de verplichting om zijn Inloggegevens geheim te houden, zal hij een contractuele boete van 5.001 EUR verschuldigd zijn voor elk individueel geval van de inbreuk.

Artikel 5 Gebruiksrechten van de Winterhalter-informatie

 1. Tenzij anders bepaald in de Bijzondere Overeenkomsten, verleent Winterhalter de Gebruiker een niet-exclusief recht om de Winterhalter Informatie te gebruiken voor de interne doeleinden van de Gebruiker zoals gespecificeerd in de Winterhalter Online Diensten. In het geval van programmatuur wordt onder gebruik verstaan elke permanente of tijdelijke reproductie van de programmatuur in de objectcode door middel van opslaan, laden, uitvoeren of weergeven met het oog op de uitvoering van de programmatuur. Elke andere reproductie van de Winterhalter-informatie - in het geval van software met uitzondering van het opslaan van een reservekopie die alleen voor veiligheidsdoeleinden mag worden gebruikt - is uitgesloten. Niet toegestaan is met name de reproductie van de Winterhalter-informatie met het doel deze tegen betaling of gratis aan derden door te geven.
   
 2. In het geval van software is het de Gebruiker alleen toegestaan om de Winterhalter Informatie te wijzigen of te verwerken voor zover dit nodig is voor het interne gebruik dat is gespecificeerd in de Winterhalter Online Diensten of om fouten te corrigeren. Voor het overige is het de Gebruiker slechts toegestaan de Winterhalter Informatie te wijzigen indien en voor zover Winterhalter de Gebruiker daartoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.
   
 3. Ten aanzien van de aan de Gebruiker verleende rechten op de Winterhalter Informatie is het de Gebruiker niet toegestaan rechten aan derden te verlenen. Evenmin mag de Gebruiker de aan hem verleende rechten op de Winterhalter-informatie in sublicentie geven aan derden. SubArtikel 8 blijft hierdoor onaangetast.
   
 4. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op updates, upgrades of nieuwe versies van de Winterhalter-informatie.
   
 5. Software wordt uitsluitend in objectcode als download aan de gebruiker ter beschikking gesteld. De Gebruiker kan geen aanspraak maken op de levering van de broncode of delen van de broncode. Aan de Gebruiker worden ook geen rechten verleend om de broncode te gebruiken of anderszins te exploiteren.
   
 6. Het decompileren van de objectcode van software die via de Winterhalter Online Services wordt aangeboden, is alleen toegestaan als de wettelijke beperkingen van § 69e Auteurswet (UrhG) in acht worden genomen. Verdere decompilatie van de objectcode is niet toegestaan.
   
 7. Indien de via de Online Diensten van Winterhalter aangeboden software open source software bevat, hebben de voor deze software geldende open source licentievoorwaarden voorrang. Indien deze open source licentievoorwaarden een aanspraak op verstrekking van de broncode toewijzen, zal Winterhalter de broncode ter beschikking stellen – tenzij dwingende bepalingen in de open source licentievoorwaarden dit verhinderen – maar alleen tegen vergoeding van de kosten die Winterhalter daardoor maakt.
   
 8. De Gebruiker is gerechtigd om de originele gedownloade software samen met een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele Bijzondere Overeenkomsten aan een derde te verstrekken, indien deze derde uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden. Door het doorgeven van de software in overeenstemming met de voorwaarden van zin 1, gaat de autorisatie voor het gebruik van de software over op de derde partij. De autorisatie van de voormalige gebruiker om de software tegelijkertijd te gebruiken, vervalt. Als de software wordt doorgegeven, moet de voormalige gebruiker alle kopieën en gedeeltelijke kopieën van de software onmiddellijk verwijderen en volledig of op een andere manier vernietigen. Dit geldt ook voor de reservekopie.
   
 9. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het doorgeven van Winterhalter-informatie aan derden en alle daaruit voortvloeiende aanspraken. Dit geldt in het bijzonder voor vorderingen wegens inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten en inbreuken op het algemene persoonlijkheidsrecht. De Gebruiker dient Winterhalter, de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangers van Winterhalter te verdedigen en schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aanspraken, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten die voortvloeien uit het feit dat de Gebruiker Winterhalter Informatie aan derden heeft doorgegeven. Dit is niet van toepassing als de Gebruiker niet verantwoordelijk is voor de inbreuk.

Artikel 6 Gebruikersinhoud en andere taken van de Gebruiker

 1. Winterhalter kan de Gebruiker toestaan om zijn eigen inhoud te uploaden naar de Online Diensten van Winterhalter en deze te publiceren ("Gebruikersinhoud").
   
 2. Indien de Gebruiker Gebruikersinhoud uploadt naar de Online Diensten van Winterhalter en deze publiceert, verleent de Gebruiker Winterhalter daarmee een wereldwijde, eenvoudige en onbeperkte licentie zonder kosten of licentievergoedingen, om de Gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren en te verwerken, alsmede om de Gebruikersinhoud weer te geven en uit te voeren, in elk geval voor zover dit noodzakelijk is voor de werking van de Online Diensten van Winterhalter. De resultaten van een toegestane verwerking mogen op dezelfde wijze worden gebruikt als de oorspronkelijke versies. De licentie kan in sublicentie worden gegeven aan derden, voor zover een dergelijke sublicentie dient om de derde in staat te stellen diensten te verlenen aan Winterhalter in verband met het aanbieden of gebruiken van de Winterhalter Online Diensten. De licentie is ook overdraagbaar, maar alleen aan een derde partij die de Winterhalter Online Services of materiële delen daarvan verwerft.
   
 3. Bij het gebruik van de Online Diensten van Winterhalter is het de Gebruiker niet toegestaan:

  - zich gedragen op een manier die in strijd is met bestaande wetten en/of aanvaarde beginselen van moraliteit;

  - inbreuk maken op intellectuele eigendommen, auteursrechten, het recht op privacy of andere rechten van derden;

  - Gebruikersinhoud verzenden met virussen, "Trojaanse paarden" of andere programma's die de software kunnen beschadigen;

  - hyperlinks en/of Gebruikersinhoud in te voeren, op te slaan of te verzenden die de Gebruiker in deze vorm niet mag gebruiken, in het bijzonder indien het gebruik van deze hyperlinks of Gebruikersinhoud in strijd is met de geheimhoudingsplicht of anderszins onrechtmatig is;

  - reclame of ongevraagde e-mails te verspreiden die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving (spamming) en/of onjuiste waarschuwingen voor virussen of storingen; Of

  - Oproep om deel te nemen aan wedstrijden, kettingbrieven, piramidespelen en vergelijkbare acties.

 4. Winterhalter aanvaardt geen eigendom van de Gebruikersinhoud. De Gebruikersinhoud geeft op geen enkele wijze de mening van Winterhalter weer. De op grond van punt 2 aan Winterhalter verleende vergunning blijft onverlet.
   
 5.  Winterhalter behoudt zich het recht voor om te allen tijde inhoud die niet in overeenstemming is met de Gebruiksvoorwaarden van de Online Diensten van Winterhalter te verwijderen.
   
 6. Niettegenstaande het voorgaande geldt het volgende: Indien de Gebruiker aanwijzingen heeft dat publicaties in de Online Diensten van Winterhalter inbreuk maken op zijn rechten of die van een derde, kan hij een e-mail sturen naar  het volgende adres: [email protected] met de volgende informatie: (i) een beschrijving van het beschermde recht; (ii) een beschrijving van de locatie van de inbreukmakende Gebruikersinhoud in de Online Diensten van Winterhalter; (iii) adres, telefoonnummer en e-mailadres van de Gebruiker; evenals (iv) een verklaring van de Gebruiker dat hij de rechten op de betwiste inhoud bezit of bevoegd is om op te treden in naam en voor rekening van de houder van de rechten, en dat de Gebruiker (of houder van de rechten) het gebruik van de betwiste inhoud in de Online Diensten van Winterhalter niet heeft toegestaan en dat alle bovenstaande informatie juist is.
   
 7. Wanneer de Gebruiker feedback, opmerkingen, opmerkingen of suggesties voor verbetering van de producten en diensten van Winterhalter of van de Online Diensten van Winterhalter doorgeeft aan Winterhalter ("Feedback"), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kan Winterhalter deze Feedback kosteloos, onbeperkt in tijd en gebied gebruiken om de producten en diensten van Winterhalter, evenals de Online Diensten van Winterhalter te verbeteren en/of aan derden te verstrekken, zodat zij het verbeteren van de producten en diensten van Winterhalter en/of de Online Diensten van Winterhalter voor Winterhalter. Wanneer de Feedback wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten en voor het gebruik van de Feedback voor verbeteringen daarom een licentie vereist is, zal de Gebruiker Winterhalter een licentie verlenen – voor zover dit wettelijk mogelijk is voor de Gebruiker – voor het gebruik van deze Feedback om de producten en diensten van Winterhalter, evenals de Online Diensten van Winterhalter, te verbeteren.  met inbegrip van het recht om sublicenties te verlenen en over te dragen, in overeenstemming met het bepaalde in punt 2.
   
 8. Indien de Gebruiker vaststelt dat derden inbreuk maken op de rechten van Winterhalter, zal de Gebruiker Winterhalter hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
   
 9. Winterhalter aanvaardt geen enkele wettelijke aansprakelijkheid jegens de Gebruiker voor claims die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de Gebruikersinhoud van andere Gebruikers.
   
 10. De Gebruiker verdedigt en vrijwaart Winterhalter, de wettelijke vertegenwoordigers van Winterhalter, werknemers en plaatsvervangende agenten en vrijwaart hen van alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten die voortvloeien uit het feit dat Gebruikersinhoud die door de Gebruiker is geüpload naar de Online Diensten van Winterhalter en/of gepubliceerde Gebruikersinhoud inbreuk heeft gemaakt op de rechten van derden. Dit is niet van toepassing als de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de overtreding van de wet.

Artikel 7 IE-rechten

 1. Alle rechten op de Online Diensten van Winterhalter, de Informatie van Winterhalter, alsmede de ontwerpen, handelsmerken en andere beschermde tekens die in de Online Diensten van Winterhalter worden gebruikt, blijven uitsluitend bij Winterhalter of de licentiegevers van Winterhalter, al naar gelang het geval, en de Gebruiker mag er geen beslag op leggen. Dit doet geen afbreuk aan de gebruiksrechten die uitdrukkelijk aan de Gebruiker werden toegekend op grond van deze Gebruiksvoorwaarden en/of de Bijzondere Overeenkomsten.
   
 2. De Gebruiker moet alfanumerieke codes, handelsmerk- en auteursrechtvermeldingen en andere voorbehouden van rechten in acht nemen, deze ongewijzigd handhaven en, in het geval van software, in ongewijzigde vorm in eventuele reservekopieën plaatsen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. In het geval dat Winterhalter wezenlijke contractuele verplichtingen ("kardinale verplichtingen") schendt, is Winterhalter aansprakelijk voor vergoeding van kosten en schade (samen "Schade"). Kardinale verplichtingen zijn alle verplichtingen waarvan de schending de verwezenlijking van de contractuele doelstellingen in gevaar zou brengen, evenals alle verplichtingen die van dien aard zijn dat de overeenkomst alleen naar behoren en naar behoren kan worden uitgevoerd als deze worden nagekomen en de gebruiker in het algemeen kan vertrouwen op de naleving ervan. Wanneer de schending van een kardinale verplichting slechts te wijten is aan lichte nalatigheid en niet leidt tot letsel aan leven, lichaam of gezondheid, zijn claims voor schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de typisch voorzienbare schade.
   
 2. Winterhalter is bovendien aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid, voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid, wanneer een garantie is aangenomen, evenals in alle andere gevallen die onderworpen zijn aan wettelijke verplichte aansprakelijkheid, in elk geval volgens de wettelijke voorschriften.
   
 3. Voor het overige zijn aanspraken op schadevergoeding tegen Winterhalter – ongeacht hun rechtsgrondslag, in het bijzonder wegens plichtsverzuim in het kader van deze contractuele relatie door Winterhalter, haar wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangers, op grond van het Belgische Burgerlijk Wetboek of op grond van onrechtmatige daad – uitgesloten.
   
 4. Voor zover de aansprakelijkheid van Winterhalter volgens de bovenstaande bepalingen wordt beperkt of uitgesloten, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en plaatsvervangende agenten van Winterhalter.
   
 5. Indien en voor zover producten of diensten die in de Online Diensten van Winterhalter worden aangeboden, onderworpen zijn aan de wetten inzake geschenken, dan zijn in plaats van de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen de wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen van toepassing die van toepassing zijn op geschenken.
   
 6. De Online Diensten van Winterhalter kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. Winterhalter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites, noch wordt het eigenaar van deze websites en hun inhoud, aangezien het geen controle heeft over de gelinkte informatie en niet verantwoordelijk is voor de inhoud en informatie die daarop wordt verstrekt. Het gebruik ervan door de Gebruiker geschiedt op eigen risico.
   
 7. De bovenstaande bepalingen van dit artikel 8 houden geen verband met een wijziging van de bewijslast ten nadele van de Gebruiker.

Artikel 9 Naleving van de bepalingen van de wetgeving inzake buitenlandse handel

 1. Bij het gebruik van de Online Diensten van Winterhalter, het verkrijgen van Informatie over Winterhalter en het doorgeven van Informatie aan derden, dient de Gebruiker zich te houden aan de toepasselijke voorschriften van het nationale en internationale recht inzake buitenlandse handel, de (her)exportcontrole en het embargorecht, in het bijzonder de voorschriften van het Koninkrijk België en de Europese Unie. In het bijzonder dient de Gebruiker ervoor te zorgen dat hij de Online Diensten van Winterhalter en de Informatie van Winterhalter uitsluitend voor vreedzame en beschaafde doeleinden gebruikt.
   
 2. De Gebruiker vrijwaart Winterhalter volledig voor alle aanspraken van overheidsinstanties of andere derden jegens Winterhalter wegens het niet nakomen van de voornoemde verplichtingen uit hoofde van de exportcontrolewetgeving en verbindt zich ertoe Winterhalter te vergoeden voor alle schade en kosten die zij in dit verband lijdt. Dit is niet van toepassing als de gebruiker niet verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim.
   
 3. De uitvoering van de overeenkomst door Winterhalter is onderworpen aan de voorwaarde dat de uitvoering niet mag worden geconfronteerd met belemmeringen als gevolg van nationale of internationale bepalingen van het buitenlands handelsrecht en het (her)exportcontrolerecht of eventuele embargo's en/of andere sancties. Vertragingen als gevolg van exportaudits of vergunningsprocedures maken termijnen en levertijden ongeldig.
   
 4. Winterhalter heeft het recht om de contractuele relatie met de Gebruiker op staande voet te beëindigen indien de nakoming van deze contractuele relatie in strijd is met bepalingen of verboden van het respectieve toepasselijke nationale of internationale recht inzake buitenlandse handel, (her)exportcontrolerecht en embargorecht in eerste instantie of later of de vergunningen die nodig zijn om het contract uit te voeren, niet zijn verleend.
   
 5. In het geval van een opzegging op grond van lid 4 is het doen gelden van een vordering tot schadevergoeding of andere rechten van de gebruiker als gevolg van de opzegging uitgesloten.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid-

 1. De Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de betreffende andere Partij die voor hen toegankelijk wordt in verband met de levering en het gebruik van de Winterhalter Online Diensten. Vertrouwelijke informatie mag alleen toegankelijk worden gemaakt voor die werknemers en derden die deze absoluut nodig hebben voor de uitvoering van het contract, of in het geval van de Gebruiker, het contractuele gebruik van de producten en diensten die door Winterhalter worden geleverd (need-to-know-principe).
   
 2. Vertrouwelijke informatie is informatie die door de Partijen wordt beschermd of als vertrouwelijk is aangemerkt of anderszins schriftelijk is aangewezen, of informatie waarvan de vertrouwelijkheid redelijkerwijs duidelijk is voor de Partijen in overeenstemming met de omstandigheden van de openbaarmaking. Vertrouwelijke informatie omvat in het bijzonder de Inloggegevens.
   
 3. De hiervoor genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet indien en voor zover de betreffende informatie aantoonbaar (i) algemeen bekend is of algemeen bekend wordt zonder verwijtbaarheid van de Partijen en zonder schending van deze geheimhoudingsplicht, (ii) state-of-the-art is of wordt, (iii) reeds bekend is bij de Partij op het moment van de mededeling,  waaruit blijkt dat deze kennis moet worden bewezen, (iv) rechtmatig door een derde aan de ontvangende Partij is meegedeeld of ter beschikking is gesteld, (v) openbaar moet worden gemaakt op grond van wettelijke voorschriften of uitvoerbare officiële bevelen of rechterlijke uitspraken. De bewijslast voor het bestaan van een uitzonderlijke situatie rust op de partij die in het betrokken geval de ontvanger van de informatie is.

Artikel 11 Allerlei

 1. De Gebruiker kan zijn vorderingen op Winterhalter op grond van deze Gebruiksvoorwaarden alleen overdragen met de uitdrukkelijke toestemming van Winterhalter.
   
 2. Er zijn geen mondelinge aanvullende overeenkomsten bij deze Gebruiksvoorwaarden. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op deze Gebruiksvoorwaarden moeten schriftelijk (inclusief e-mail) worden gedaan om geldig te zijn. Dit geldt ook voor een wijziging of ontheffing van de schriftelijkheidsvereiste.
   
 3. Mochten afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
   
 4. Het Belgische recht is van toepassing, met uitsluiting van de regels van het internationaal privaatrecht en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
   
 5. Voor alle geschillen in het kader van deze gebruiksvoorwaarden is alleen de rechtbank van Brussel bevoegd als de gebruiker een ondernemer, handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is.
   
 6. Winterhalter behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Winterhalter zal de Gebruiker op de hoogte stellen van elke wijziging of toevoeging. Wijzigingen en aanvullingen worden geacht door de Gebruiker te zijn aanvaard, tenzij hij hiertegen binnen vier weken na kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt. Wanneer Winterhalter de Gebruiker op de hoogte stelt van de wijziging of aanvulling van de Gebruiksvoorwaarden, zal zij hem wijzen op de gevolgen van het niet reageren.