USLOVI KORIŠĆENJA

 

A. Preambula

Winterhalter Gastronom YU d.o.o.,Zrenjaninski put 84 C, 11210 Beograd (“Winterhalter”) je kompanija koja je specijalizovana za profesionalno pranje čaša i posuđa i poseduje višegodišnje iskustvo koje se odnosi na mašine, pripremu vode, sredstva za pranje i korpe za mašine za pranje posuđa. Pored proizvoda koje nudi Winterhalter, on takođe upravlja sajtom na kome Vi, kao korisnik (“Korisnik”, Winterhalter i Korisnik zajedno “Strane”) možete da pristupite informacijama o Winterhalter proizvodima i uslugama kao i softveru (i dokumentaciji u nekim slučajevima), dodate sopstveni sadržaj i koristite dodatne internet  podržane funkcije određenih Winterhalter proizvoda ukoliko ih nabavite (“Winterhalter Veb-sajt”) kao i aplikacijama putem kojih isto tako možete da koristite određene internet podržane funkcije proizvoda na vašim mobilnim uređajima (“Winterhalter Aplikacija” i zajedno “Winterhalter Onlajn Usluge”).

Korišćenje Winterhalter Onlajn Usluga je dozvoljeno samo na osnovu sledećih uslova (“Uslovi korišćenja”):

B. Opšte odredbe

§ 1 Obim upotrebe

1. Winterhalter Onlajn Usluge su namenjene isključivo profesionalnim korisnicima. Ukoliko niste profesionalni korisnik i želite da koristite određene usluge ili funkcije obuhvaćene Winterhalter Onlajn Uslugama, molimo da kontaktirate direktno Winterhalter.

2. Winterhalter Onlajn Usluge su namenjene samo korisnicima u zemlji koja je navedena na Winterhalter veb stranici ili Winterhalter aplikaciji. Ukoliko Korisnik pristupi Winterhalter Onlajn Uslugama iz zemlje koja nije obuhvaćena navedenim zemljama, tada je Korisnik sam odgovoran za zakonitost takvog pristupanja Winterhalter Onlajn Uslugama. Korisniku nije dozvoljeno da pristupa Winterhalter Onlajn Uslugama iz zemalja u kojima je pristupanje nezakonito. Ako Korisnik iz takve zemlje želi da pristupi u  poslovni odnos sa Winterhalter kompanijom, Korisnik mora direktno da kontaktira predstavnika Winterhalter-a  u toj zemlji.

3. Winterhalter Onlajn Usluge se rukovode isključivo prema ovim Uslovima Korišćenja. Ove odredbe ne ograničavaju prava Korisnika stečena na osnovu ugovornog odnosa na osnovu kojih je Korisnik stekao Winterhalter proizvode ili na osnovu kojih je Korisniku dozvoljeno da koristi Winterhalter proizvode ili na osnovu kojih Korisnik dobija usluge od Winterhalter-a, ovi uslovi korišćenja ostaju nepromenjeni.

4. Korišćenje Winterhalter Onlajn Usluga od strane Korisnika može takođe zavisiti od zaključivanja dodatnih ugovora (npr. Licencni ugovor kada se određeni softver preuzima, ili prihvatanje dоdatnih opštih uslova korišćenja, na primer za korišćenje Winterhalter funkcije CONNECTED WASH). U slučajevima protivrečnosti, ovi “Posebni Ugovori” će imati prioritet u odnosu na ove Uslove korišćenja.

§ 2     Zaključivanje ugovora

Obeležavanjem ovih Uslova Korišćenja kada se registruje za određene Winterhalter Onlajn Usluge, Korisnik prihvata da su ovi Uslovi Korišćenja važeći.

§ 3 Winterhalter usluge

1. Na osnovu ovih Uslova Korišćenja, Winterhalter nudi sledeće usluge:

 • Na Winterhalter Veb-sajtu, Winterhalter pruža određene informacije o Winterhalter proizvodima i uslugama, kao i o softveru (u nekim slučajevima i dokumentaciju), raspoloživim tako da može da im se pristupi i/Ili da budu preuzete (uključujući Winterhalter Aplikaciju,“Winterhalter Informacije”).
 • Winterhalter pruža Korisniku mogućnost da doda sopstveni sadržaj na Winterhalter Veb-sajt i da ga podeli sa drugim korisnicima.
 • Kada Korisnik kupi određene Winterhalter proizvode, moguće je da koristi dodatne internet podržane funkcije Winterhalter proizvoda uz pomoć Winterhalter Veb-sajta i/ili Winterhalter Aplikacije (npr. Winterhalter CONNECTED WASH).

2. Winterhalter ima pravo da u potpunosti ili delimično prekine rad Winterhalter Onlajn Usluga u bilo kom trenutku. Korisnik nema nikakvo pravo na te određene Winterhalter Onlajn usluge koje se pružaju. Uslovi opisani u dve prethodne rečenice se ne primenjuju ukoliko i u meri u kojoj su određeni uslovi izričito predviđeni u ovim Uslovima Korišćenja ili Posebnim Ugovorima za održavanje Winterhalter Onlajn Usluga.

3. Informacije u Winterhalter Onlajn uslugama mogu da obuhvataju specifikacije ili opšte opise tehničkih karakteristika Winterhalter proizvoda koji ne postoje uvek u pojedinačnim slučajevima (usled promena na proizvodima, na primer). Iz tog razloga, specifikacije performansi proizvoda moraju da se pojedinačno ugovore u trenutku kada se proizvod kupuje.

4. Korišćenje Winterhalter Onlajn usluga ne zamenjuje usluge koje na licu mesta pruža Winterhalter, ne zamenjuje čitanje Uputstava za korišćenje koje izdaje Winterhalter i ne zamenjuje druge informacije o proizvodima (zajedno “Informacije o proizvodima”). Kada postoji nedoumica, Korisnik treba uvek da traži direktan kontakt sa zaposlenima kod Winterhalter-a koji su odgovorni za određeni proizvod.

5. Winterhalter ne preuzima nikakvu garanciju za neprekidnu dostupnost Winterhalter Onlajn Usluga ili da su Onlajn usluge bez virusa. Pre preuzimanja Winterhalter Informacija, Korisnik treba da obezbediti odgovarajuću zaštitu i skeniranje na viruse radi sopstvene zaštite kao Korisnika i da spreči da virusi ugroze Winterhalter Onlajn Usluge.

§ 4     Registracija i lozinke

1. Određeni delovi i podstranice Winterhalter Veb-sajta kao i Winterhalter Aplikacije su zaštićene lozinkom. Pristup ovim stranicama i podstranicama je jedino moguće za Korisnike koji su registrovani za ove delove i podstranice. Osim ako drugačije nije predviđeno u ovim Uslovima Korišćenja, Winterhalter ne postavlja registraciju kao uslov. Winterhalter zadržava pravo da odredi da oblasti i podstranice Winterhalter Veb-sajta koje su prethodno bile slobodno dostupne, podležu obavezi registracije kao celina.

2. Korisnik je obavezan da dostavi istinitu informaciju o sebi i svom preduzeću prilikom registracije i da obavesti Winterhalter o bilo kojim kasnijim promenama bez odlaganja (gde dostavlja informaciju: onlajn). Korisnik će obezbediti da ona/on primaju e-mail koji im se šalju na e-mail adrese koje su ona/on naveli.

3. Kada registracija bude uspešno završena, Korisnik će dobiti korisničko ime i lozinku (“Detalji za prijavljivanje”). Prilikom prve prijave Korisnik će promeniti lozinku koju je poslao Winterhalter u lozinku koja je njoj/njemu poznata. Zaštićenim podstranicama i oblastima Winterhalter Veb-sajta može da se pristupi samo unošenjem Detalja za prijavljivanje. Za pojedinačne oblasti i podstranice Winterhalter Veb-sajta može da traži unošenje dodatne lozinke.

4. Detalje za prijavljivanje sme da koristi samo lice koje je navedeno u registraciji. Ukoliko bi Korisniku bio potreban pristup za više zaposlenih, o tome treba da zaključi sporazum direktno sa Winterhalter-om u svakom pojedinačnom slučaju.

5. Korisnik treba da tretira Detalje za prijavljivanje kao strogo poverljive i da ih ne prenosi drugim korisnicama Winterhalter Onlajn Usluga ili trećim stranama. Potrebno je da se iz oblasti i podstranica Winterhalter Onlajn Usluga zaštićenih lozinkom izađe posle svakog korišćenja.

6. Posle pet neuspelih pokušaja da se unese lozinka, Detalji za prijavljivanje će biti blokirani. U tom slučaju, Korisnik mora da kontaktira Winterhalter preko linka  “Zaboravili ste svoju lozinku?”. Ponovna aktivacija će biti moguća jedino kada Winterhalter adekvatno proveri identitet Korisnika.

7. Ukoliko Korisnik sumnja da su trećoj strani poznati i da koristi Detalje za prijavljivanje Korisnika, Korisnik će obavestiti Winterhalter o tome bez odlaganja i to pismeno, putem e-mail. Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti na Winterhalter Onlajn Uslugama koje dobija koristeći Detalje za prijavljivanje. Ovo se ne odnosi na slučajeve u kojima Korisnik nije odgovoran za otkrivanje svojih Detalja za prijavljivanje trećoj strani.

8. Kada primi obaveštenje u skladu sa gornjom tačkom 7. ovog člana § 4, Winterhalter će blokirati ugrožene Detalje za prijavljivanje. U tom slučaju, Korisnik će moći da pristupi zaštićenim oblastima Winterhalter Onlajn Usluga tek kada Winterhalter bude izdao nove Detalje za prijavljivanje.

9. Winterhalter ima pravo da u bilo kom trenutku opozove „pravo na pristup“ blokiranjem Detalja za prijavljivanje ako je Korisnik:

 • dao lažnu informaciju kada se registrovao,
 • prekršio ove Uslove Korišćenja i ne prestaje sa kršenjem nakon što ga Winterhalter opomene, izuzev ako Korisnik ne snosi odgovornost za kršenje Uslova Korišćenja,
 • krši svoje obaveze dužne pažnje kada rukuje Detaljima za prijavljivanje, izuzev ako Korisnik ne         snosi odgovornost za kršenje svoje obaveze,
 • vrši povredu važećeg zakona kada se prijavljuje ili koristi Winterhalter Onlajn Usluge, izuzev ako   Korisnik ne snosi odgovornost za kršenje zakona,
 • nije koristio Winterhalter Onlajn usluge neprekidno duže od dvanaest meseci.

10. Korisnik može da zatraži brisanje njegove registracije u bilo kom trenutku, sve dok brisanje ne postane prepreka izvršenju tekućih ugovornih odnosa.

11. U slučajevima utvrđenim u tačkama 9. i 10. ovog člana § 4, kao i u drugim slučajevima u kojima prestaje pravo Korisnika da pristupi Winterhalter Onlajn Uslugama, Winterhalter će izbrisati Detalje za prijavljivanje i sve uskladištene lične podatke Korisnika na pisani zahtev Korisnika u meri u kojoj Winterhalter-u više nisu potrebni da bi ostvario zakonska prava prema Korisniku i/ili je u skladu sa zakonom obavezan da nastavi da skladišti te podatke.

12. Ukoliko bi Korisnik uz krivičnu odgovornost prekršio obavezu koja mu je uvedena na osnovu ovih Uslova Korišćenja, posebno obavezu da čuva svoje Detalje za prijavljivanje tajnim, biće obavezan da plati kaznu u skladu sa zakonom za svaki pojedinačni slučaj kršenja obaveze.

§ 5     Pravo korišćenja Winterhalter sadržaja

1. Izuzev ako drukčije nije regulisano u Posebnim Ugovorima, Winterhalter daje Korisniku ne-ekskluzivno pravo da koristi sadržaje Winterhalter-a u interne svrhe Korisnika kao što je definisano u Winterhalter Onlajn Uslugama. U slučaju Softvera (uključujući Winterhalter Aplikaciju), korišćenje predstavlja bilo koju trajnu ili privremenu reprodukciju Softvera u objektnom kodu pomoću skladištenja, učitavanja, izvršavanja ili prikazivanja u svrhe pokretanja radne verzije Softvera. Bilo koja druga reprodukcija sadržaja Winterhalter-a – u slučaju Softvera (uključujući Winterhalter Aplikaciju) sa izuzećem čuvanja rezervne kopije koja može samo da se koristi u bezbednosne svrhe –je isključena. Takvo isključenje posebno obuhvata reprodukciju sadržaja Winterhalter-a u svrhe njegovog prenošenja trećim stranama, bilo uz naplatu ili besplatno.

2. U slučaju Softvera (uključujući Winterhalter Aplikaciju), Korisniku je  samo dozvoljeno da menja ili obrađuje sadržaj Winterhalter-a u meri u kojoj je to potrebno za internu upotrebu koja je definisana u Winterhalter Onlajn Uslugama ili da ispravi greške. U svim drugim slučajevima, Korisniku je dozvoljeno samo da menja sadržaj Winterhalter-a ako i u meri u kojoj je Winterhalter izričito napismeno dozvolio Korisniku da to učini.

3. Što se tiče prava na sadržaj Winterhalter-a datog Korisniku, Korisniku nije dozvoljeno da bilo koja prava daje trećim stranama. Takođe, Korisnik ne sme da prava koja su mu data na sadržaj Winterhalter-a daje u pod-licencu trećim stranama. Tačka 8. ovog člana § 5 ostaje nepromenjena.

4. Korisnik nema pravo da zahteva da mu ažuriranja, nadogradnje ili nove verzije sadržaja Winterhalter-a budu dostupne.

5. Softver (uključujući Winterhalter Aplikaciju) se obezbeđuje Korinisniku isključivo u objektnom kodu kao preuzimanje. Korisnik nema pravo da mu bude obezbeđen izvorni kod ili delovi izvornog koda. Korisniku isto tako nisu data nikakva prava da koristi ili drukčije iskoristi izvorni kod.

6. Dekompajliranje objektnog koda Softvera koji se nudi putem Winterhalter Veb-sajta (uključujući Winterhalter Aplikaciju) je dozvoljeno samo ako zakonska ograničenja u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije budu ispoštovana. Dalje dekompajliranje objektnog koda nije dozvoljeno.

7. Ukoliko Softver koji je obezbeđen preko Winterhalter Veb-sajta (uključujući Winterhalter Aplikaciju) obuhvata otvoreni izvorni softver, uslovi licence otvorenog izvora koje važe za ovaj softver će imati prioritet. Ukoliko ovi uslovi licence za otvoreni izvor daju pravo za obezbeđivanje izvornog koda, Winterhalter će obezbediti izvorni kod – izuzev ako to bude sprečeno obaveznom odredbom u uslovima licence za otvoreni izvor – ali samo prema nadoknadi troškova koji time nastanu za Winterhalter.

8. Korisnik ima pravo da trećoj strani obezbedi originalni preuzeti Softver (uključujući Winterhalter Aplikaciju) zajedno sa primerkom ovih Uslova Korišćenja bilo kojim Posebnim Ugovorom, ukoliko se ta treća strana izričito pismeno saglasila sa primenom ovih Uslova Korišćenja. Prenošenjem Softvera u skladu sa uslovima iz prve rečenice, autorizacija za korišćenje Softvera prelazi na treću stranu. Istovremeno ističe Autorizacija prethodnog Korisnika da koristi Softver. Ukoliko se Softver prenosi, prethodni Korisnik mora da izbriše sve kopije i delimične kopije Softvera bez odlaganja i u potpunosti ili da ih uništi na drugi način. To važi i za rezervnu kopiju.

9. Korisnik je isključivo odgovoran za bilo koje prenošenje Winterhalter informacija trećim stranama i na bilo koje zahteve koji proističu iz toga. To posebno važi za odštetne zahteve usled kršenja prava intelektualne svojine, kao i kršenja opštih ličnih prava. Korisnik će štititi i obeštetiti Winterhalter, zakonske predstavnike, zaposlene i agente posrednike Winterhalter-a i poštedeće ih od bilo kojih i svih odštetnih zahteva, finansijskih odgovornosti, šteta, gubitaka i troškova koji proizilaze iz činjenice da je Korisnik preneo sadržaj Winterhalter-a na treće strane. To neće važiti ako Korisnik nije odgovoran za to kršenje tih prava.

§ 6     Sadržaj Korisnika i druge dužnosti Korisnika

1. Winterhalter može da dozvoli Korisniku da pošalje sopstveni sadržaj na Winterhalter Veb-sajt i da ga objavi (“Sadržaj Korisnika”).

2. Ako Korisnik pošalje sadržaj Korisnika na Winterhalter Veb-sajt i objavi ga, Korisnik time daje Winterhalter-u širom sveta, jednostavnu, neograničenu licencu bez ikakve naknade ili nakanade licenciranja, da koristi, reprodukuje i obradi Sadržaj Korisnika, kao i da prikaže i sprovede Sadržaj Korisnika, u svakom slučaju u meri u kojoj je to neophodno za rad Winterhalter Onlajn Usluga. Rezultati dozvoljene obrade mogu da se koriste na isti način kao i originalne verzije. Licenca može da se daje trećim stranama putem pod-licenciranja sve dok takvo pod-licenciranje služi svrsi koja omogućava trećoj strani da pruži usluge za Winterhalter u vezi sa nuđenjem ili korišćenjem Winterhalter Onlajn Usluga. Ta licenca je isto tako prenosiva, ali samo na treću stranu koja stekne pristup na Winterhalter Onlajn Usluge ili na materijalne delove Winterhalter Onlajn Usluga.

3. Kada koristi Winterhalter Onlajn Usluge, Korisnik ne sme:

 • da se ponaša na način koji predstavlja kršenje postojećih zakona i/ili prihvaćenih principa    moralnosti;
 • da vrši povredu intelektualne svojine, prava na privatnost ili drugih prava trećih strana
 • da prenosi Sadržaj Korisnika sa virusima, “Trojancima” ili drugim programima koji bi mogli da oštete Winterhalter Onlajn Usluge;
 • da unese, sačuva ili pošalje hiper-veze (linkove) i/ili Sadržaj Korisnika za koje Korisnik nije ovlašćen da koristi u toj formi, a posebno ako korišćenje tih hiper-veza (linkova) ili Sadržaja Korisnika čine kršenje obaveza poverljivosti ili su inače nezakoniti;
 • da distribuira reklamne ili neželjene mejlove pri čemu se krši važeći zakon (spamovanje) i/ili šalje netačna upozorenja na viruse ili greške u radu; i/ili
 • da poziva treću stranu da učestvuje u takmičenjima,  „snowball systems“ (efekat „snežne grudve“), lančanim pismima, piramidalnim igrama i sličnim radnjama.

4. Winterhalter neće preuzeti vlasništvo Sadržaja Korisnika. Sadržaj Korisnika neće predstavljati bilo koji stav Winterhalter-a. Licenca data Winterhalter-u na osnovu tačke 2. ostaje nepromenjena.

5. Winterhalter zadržava pravo da u bilo koje vreme ukloni sadržaj koji nije u saglasnosti sa Uslovima Korišćenja Winterhalter Onlajn Usluga.

6. Uprkos gornjim odredbama, sledeće će važiti: Ako Korisnik ima naznake da publikacije u Winterhalter Onlajn Uslugama povređuju njegova prava ili prava treće strane, on može da napiše mejl na sledeću adresu: [email protected] sa sledećom informacijom: (i) opis zaštićenog prava; (ii) opis lokacije povrede Sadržaja Korisnika u Winterhalter Onlajn Uslugama; (iii) adresa, broj telefona i e-mail adresa Korisnika, kao i (iv) izjava data od strane Korisnika da je nosilac prava na sporni sadržaj ili je autorizovan da postupa u ime i u korist nosioca prava, i da Korisnik (ili nosilac prava) nije dozvolio korišćenje spornog sadržaja na Winterhalter Onlajn Uslugama i da su sve gore navedene informacije tačne.

7. Kada Korisnik prenosi Winterhalter-u  povratnu informaciju, primedbe, komentare ili predloge za poboljšanje Winterhalter proizvoda i usluga ili Winterhalter Onlajn Usluga (“Povratna informacija”), izuzev ako drukčije nije eksplicitno dogovoreno u pisanoj formi, Winterhalter može da koristi ovu Povratnu informaciju  besplatno, neograničeno što se tiče vremena i teritorije, da poboljša Winterhalter proizvode i usluge, kao i Winterhalter Onlajn Usluge i/ili da ih dostavi trećim stranama tako da one mogu da poboljšaju Winterhalter proizvode i usluge i/ili Winterhalter Onlajn Usluge. Kada je Povratna informacija zaštićena pravima intelektualne svojine i korišćenje Povratne informacije za poboljšanje bi zahtevalo licencu/dozvolu, Korisnik će dati Winterhalter-u licencu/dozvolu – u meri u kojoj je to zakonski moguće za Korisnika – radi korišćenja te Povratne informacije za poboljšanje Winterhalter proizvoda i usluga, kao i Winterhalter Onlajn Usluga, uključujući  i pravo da se daju pod-licence i transfer, u skladu sa odredbom u tački 2. ovog člana § 6.

8. Ukoliko Korisnik utvrdi da treće strane krše prava Winterhalter-a, on će o tome obavestiti Winterhalter bez odlaganja.

9. Winterhalter ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost prema Korisniku za tužbene zahteve koji bi mogli da proizađu iz korišćenja Sadržaja korisnika od strane drugih korisnika.

10. Korisnik će štititi i obeštetiti Winterhalter, zakonske predstavnike, zaposlene i agente posrednike Winterhalter-a i poštedeće ih od bilo kojih i svih odštetnih zahteva, finansijskih odgovornosti, šteta, gubitaka I troškova koji proizilaze iz činjenice da je Sadržaj Korisnika koji je preneo Korisnik na Winterhalter Onlajn Usluge i/ili objavljeni Sadržaj Korisnika  povredio prava trećih strana. To neće važiti ako Korisnik nije odgovoran za to kršenje prava trećih lica.

§ 7     Prava intelektualne svojine (IS)

1. Sva prava koja se polažu na Winterhalter Onlajn Usluge, Winterhalter Informacije, kao i dizajn, robne marke i druge zaštićene znakove korišćene u Winterhalter Onlajn Uslugama će ostati isključivo prava Winterhalter-a, ili korisnika licence Winterhalter-a i Korisnik ne može da ih preuzme kao dodatak. Ovo ne utiče na bilo koja prava korišćenja koja su eksplicitno data Korisniku na  osnovu ovih Uslova Korišćenja i/ili Posebnih ugovora.

2. Korisnik mora da održava alfanumeričke kodove, robne znake i obaveštenja o autorskim pravima i druga zadržana prava nepromenjenim i u slučaju Softvera (uključujući Winterhalter Aplikaciju), da ih stavi na rezervne kopije u nepromenjenom obliku.

§ 8     Odgovornost

1. Winterhalter snosi odgovornost za svako kršenje materijalnih ugovornih obaveza (“bitne obaveze”) i za nadoknadu troškova i štete (zajedno: “Štete”). Bitne obaveze su sve obaveze, čijim kršenjem bi se ugrozilo postizanje ugovornih ciljeva, kao i bilo koje obaveze koje su takve da ugovor može uredno i propisno da bude izvršen samo ako one budu ispunjene i Korisnik može uopšteno da se osloni na pridržavanje istih. Kada je kršenje bitnih obaveza posledica neznatnog nehata i ne dovodi do ozbiljnije štete, odštetni zahtevi za štete će biti ograničeni na tipično predvidljive iznose štete.

2. Winterhalter dodatno snosi odgovornost u slučajevima namernog i grubog nehata i ozbiljnijih šteta ako je to opravdano, kao i u svim drugim slučajevima saglasno  zakonskim propisima.

3. Winterhalter Onlajn Usluge mogu da sadrže hiper-veze (linkove) ka veb-sajtovima trećih strana. Winterhalter ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj tih veb-sajtova, niti preuzima vlasništvo nad tim veb-sajtovima i njihovim sadržajem, jer ne kontroliše/nadzire informacije na koje se upućuje linkom i nije odgovoran za sadržaj i informacije koje su u njemu date. Korisnik ih koristi na sopstveni rizik.

4. Gornje odredbe ovog člana § 8 nisu povezane sa bilo kojim promenama tereta dokazivanja na štetu Korisnika.

§ 9     Usklađenost sa odredbama  Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju

1. Prilikom korišćenja Winterhalter Veb-sajta, kupovine Winterhalter sadržaja i prosleđivanje Winterhalter sadržaja trećim stranama, Korisnik mora da postupa u skladu sa odredbama zakona koji regulišu spoljnotrgovinsko poslovanje, ostalim propisima Republike Srbije i zakonima Evropske Unije. Korisnik će koristiti Winterhalter sadržaje isključivo u miroljubive i građanske svrhe.

2. Korisnik će obeštetiti Winterhalter u potpunosti po osnovu tužbenog zahteva, a u skladu sa pravosnažnom odlukom nadležnog državnog organa, za propust da postupa u saglasnosti sa gore navedenim obavezama iz odredaba zakona koji regulišu spoljnotrgovinsko poslovanje, ostalim propisima Republike Srbije i zakonima Evropske Unije i obavezuje se da nadoknadi Winterhalter-u  bilo koju štetu i izdatke koji nastanu za njega u vezi sa tim. To neće važiti ako Korisnik nije odgovoran za povredu navedenih obaveza.

3. Sprovođenje ugovora od strane Winterhalter-a podleže zakonskom ograničenju da to sprovođenje ne sme da  bude u suprotnosti sa odredbama zakona koji regulišu spoljnotrgovinsko poslovanje, ostalim propisima Republike Srbije i zakonima Evropske Unije. Kašnjenja koja nastaju usled revizije izvoza ili procedura za davanje dozvola će krajnje rokove i vremena isporuke iz predmetnih ugovora učiniti nevažećim.

4. Winterhalter će imati pravo da raskine ugovorne odnose sa Korisnikom po kratkom postupku ako je ispunjenje tog ugovornog odnosa u protivrečnosti sa odredbama ili zabranama zakona koji regulišu spoljnotrgovinsko poslovanje, ostalim propisima Republike Srbije i zakonima Evropske Unije prvobitno, ili ako nisu dobijene neophodne  dozvole da se ugovor sprovede.

5. U slučaju raskida prema tački 6, utvrđivanje odštetnih zahteva ili drugih prava od strane Korisnika usled raskida će biti isključeno.

§ 10   Tajnost informacija

1. Strane se obavezuju da održavaju tajnost u odnosu na sve poverljive informacije koje im postanu dostupne u vezi sa pružanjem i korišćenjem Winterhalter Onlajn Usluga. Poverljiva informacija može da bude učinjena dostupnom samo onim zaposlenima Korisnika i Winterhalter-a i trećim stranama kojima je apsolutno neophodna radi izvršenja ugovora ili u slučaju Korisnika, ugovorom definisano korišćenje proizvoda i usluga pruženih od strane Winterhalter-a (potrebno je da se zna princip).

2. Poverljiva informacija je informacija koja je ili zaštićena ili su je Strane označile kao poverljivu ili je drukčije pismeno označena ili informacija čija poverljivost je realno evidentna Stranama prema okolnostima njenog objavljivanja. Poverljivost informacija obuhvata naročito Detalje za prijavljivanje.

3. Obaveza održavanja gore navedene tajnosti ne važi ako i u meri u kojoj je odnosna informacija dokaziva (i) opšte poznata ili postane opšte poznata bez krivice Strana i bez kršenja ove obaveze da se održava tajnost, (ii) ili postane deo tehnike (poslednje dostignuće), (iii) već poznata Strani u vreme komunikacije, što mora da se dokaže dokumentima, (iv) zakonski saopštena ili učinjena dostupnom Strani koja je prima od neke treće strane, (v) mora da bude obelodanjena usled sprovođenja zakonskih propisa ili sprovođenjem odluka suda. Teret dokazivanja za postojanje bilo kojih izuzetnih situacija će snositi ona Strana koja je primalac informacije u datom slučaju.

§ 11   Razno

1. U skladu sa ovim uslovima Korišćenja, Korisnik može da ustupi svoje zahteve prema Winterhalter-u jedino uz izričitu dozvolu Winterhalter-a.

2. Ne postoje nikakvi usmeni dodatni sporazumi uz ove Uslove Korišćenja. Bilo koja dodavanja ovim Uslovima Korišćenja ili promene ovih Uslova Korišćenja moraju da budu u pisanoj formi (uključujući e-mail) da bi bili važeći. To isto tako važi i za izmene zahteva ili odricanje od zahteva koji moraju biti u pisanoj formi.

3. Ukoliko su pojedinačne odredbe ovih Uslova Korišćenja nevažeće ili neprimenljive ili postanu nevažeće ili neprimenljive, to neće uticati na punovažnost preostalih odredbi.

4. Primenjuju se Zakoni Republike Srbije, uz primenu pravila Privatnog međunarodnog prava i Konvencije UN o Ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods - CISG).

5. Za sve sporove na osnovu ovih Uslova Korišćenja, isključivu sudsku nadležnost će imati Privredni sud u Beogradu , ukoliko je Korisnik privredni subjekat, pravno lice  u obavljanju delatnosti privrednih subjekata i dr. u skladu sa zakonom.

6. Winterhalter zadržava pravo da izmeni Uslove Korišćenja ili da unosi dodatke u  Uslovima Korišćenja. Winterhalter će obavestiti Korisnika pre bilo kakvih izmena ili dodavanja. Izmene i dodavanja će se smatrati prihvaćenim od strane Korisnika izuzev ako ne učini prigovor na njih pismeno u roku do četiri nedelje od trenutka kada je obavešten. Kada Winterhalter obavesti Korisnika o izmenama Uslova Korišćenja ili dodacima u Uslovima Korišćenja, skrenuće mu pažnju na posledice ukoliko ne odgovori ili ne uloži prigivor.