USLOVI KORIŠĆENJA

 

 

A.       Preambula

Winterhalter Gastronom YU d.o.o., Zrenjaninski put 84 C, 11210 Beograd (“Winterhalter”) je kompanija koja je specijalizovana za prodaju i distribuciju i poseduje višegodišnje iskustvo koje se odnosi na mašine, pripremu vode, hemikalije i korpe za mašine za pranje posuđa. Dodatno uz proizvode koje nudi, Winterhalter posluje i preko veb-sajta na kome vi, kao korisnik (“Korisnik”, Winterhalter i Korisnik zajedno “Strane”) možete da pristupite informacijama o Winterhalter proizvodima i uslugama kao i softveru (plus dokumentaciji u nekim slučajevima), dodate sopstveni sadržaj i koristite dodatne internet  podržane funkcije  određenih Winterhalter proizvoda ukoliko ih nabavite (“Winterhalter Veb-sajt”) kao i aplikacijama putem kojih isto tako možete da koristite određene internet podržane funkcije proizvoda na vašim uređajima sa mobilnim terminalom (“Winterhalter Aplikacija” i zajedno “Winterhalter Onlajn Usluge”).

Korišćenje Winterhalter Onlajn Usluga je dozvoljeno samo na osnovu sledećih uslova (“Uslovi korišćenja”):

B.        Opšte odredbe

  • §1 Obim primene
    1. Winterhalter Onlajn Usluge su isključivo namenjene za korišćenje od strane preduzetnika. Ukoliko niste preduzetnik i želite da koristite određene usluge ili funkcije obuhvaćene Winterhalter Onlajn Uslugama, molimo da direktno kontaktirate Winterhalter. “Preduzetnik” je fizičko lice ili pravno lice ili pravno partnerstvo koje postupa u njegovom/njenom svojstvu ili njegovom profesionalnom svojstvu ili u svojstvu privatnika kada zaključuje pravni posao. U ovom smislu pravno partnerstvo je partnerstvo koje je sposobno da stekne prava i da stupi u obaveze.
      
    2. Ponuđene Winterhalter Onlajn Usluge su namenjene samo korisnicima u zemlji koja je navedena na odnosnom Winterhalter veb-sajtu ili Winterhalter Aplikaciji. Ukoliko Korisnik pristupi Winterhalter Onlajn Uslugama iz zemlje koja nije obuhvaćena navedenim zemljama, tada je Korisnik odgovoran za zakonitost takvog pristupanja Winterhalter Onlajn Uslugama i pristupanje odnosnim uslugama. Korisniku je zabranjeno da pristupa Winterhalter Onlajn Uslugama iz zemalja u kojima je pristupanje nezakonito. Ukoliko bi Korisnik iz takve zemlje želeo da zaključi komercijalne odnose sa Winterhalter kompanijom, Korisnik mora direktno da kontaktira predstavnika Winterhalter-a u odnosnoj zemlji.
      
    3.  Korišćenje Winterhalter Onlajn Usluga se rukovodi isključivo prema ovim uslovima Korišćenja. Na Ugovorne odnose na osnovu kojih je Korisnik stekao Winterhalter proizvode ili na osnovu kojih je Korisniku dozvoljeno da koristi Winterhalter proizvode ili na osnovu kojih Korisnik zaključuje Winterhalter usluge neće uticati ovi Uslovi korišćenja. 
      
    4. Korišćenje Winterhalter Onlajn Usluga od strane Korisnika može da se izvrši u zavisnosti od zaključivanja daljih ugovora (kao što je Licencni ugovor kada se određeni softver preuzima, ili prihvatanje daljih uslova korišćenja, na primer za korišćenje Winterhalter funkcije CONNECTED WASH). U slučajevima protivrečnosti, ovi “Specijalni Ugovori” će imati prioritet u odnosu na ove Uslove Korišćenja.
      
    5. Ovi Uslovi Korišćenja se sastoje od “Opšteg dela”, koji se primnjuje na sve Winterhalter Onlajn Usluge, i “Posebnog Dela” za određene Winterhalter Onlajn Usluge. U slučajevima sukoba između Opšteg Dela i Posebnog Dela, odredbe posebnog dela imaće prednost u odnosu na odrebe Opšteg Dela.

§   2 Zaključivanje ugovora

 1. Obeležavanjem ovih Uslova Korišćenja kada se registruje za odnosne Winterhalter Onlajn Usluge, Korisnik prihvata da su ovi Uslovi Korišćenja važeći.

§   3 Winterhalter usluge

 1. Na osnovu ovih Uslova Korišćenja, Winterhalter nudi sledeće usluge:
  •    Na Winterhalter Onlajn Uslugama, Winterhalter čini određene informacije o Winterhalter proizvodima i uslugama, kao i o softveru (plus dokumentaciji u nekim slučajevima), raspoloživim tako da može da im se pristupi i/Ili da budu preuzete (uključujući Winterhalter Aplikaciju, “Winterhalter Informacije”).
  •    Winterhalter može da pruži Korisniku mogućnost da doda sopstveni sadržaj Korisnika na Winterhalter Onlajn Usluge i da ih razmenjuje sa drugim korisnicima.
  •    Kada Korisnik nabavi određene Winterhalter proizvode, Korisnik dobija povoljnu mogućnost da koristi dodatne internet podržane funkcije Winterhalter proizvoda uz pomoć Winterhalter Veb-sajta i/ili Winterhalter Aplikacije (npr. Winterhalter CONNECTED WASH).
   
 2. Winterhalter ima pravo da u potpunosti ili delimično prekine rad Winterhalter Onlajn Usluga u bilo kom trenutku. Korisnik nema nikakvo pravo da zahteva određene Winterhalter Onlajn usluge koje se pružaju. Dve prethodne rečenice se ne primenjuju ukoliko i u meri u kojoj su određeni uslovi izričito predviđeni u ovim Uslovima Korišćenja ili Specijalnim Ugovorima za održavanje Winterhalter Onlajn Usluga.
   
 3. Informacije u Winterhalter Onlajn uslugama mogu da obuhvataju specifikacije ili opšte opise tehničkih karakteristika Winterhalter proizvoda koji ne postoje uvek u pojedinačnim slučajevima (usled promena na proizvodima, na primer). Iz tog razloga, specifikacije performansi proizvoda moraju da se pojedinačno ugovore kada se proizvod kupuje.
   
 4. Korišćenje Winterhalter Onlajn Usluga ne zamenjuje usluge koje na licu mesta pruža Winterhalter ili čitanje Uputstava za korišćenje koje izdaje Winterhalter ili druge informacije o proizvodima (zajedno “Informacije o proizvodima”). Kada postoji nedoumica, Korisnik bi uvek trebalo da traži direktan kontakt sa zaposlenima kod Winterhaltera koji su odgovorni za odnosni proizvod.
   
 5. Winterhalter ne preuzima nikakvu garanciju za neprekidnu dostupnost Winterhalter Onlajn Usluga ili da su Onlajn usluge bez virusa. Pre preuzimanja Winterhalter Informacija, Korisnik će obezbediti odgovarajuću zaštitu i skeniranje na viruse radi sopstvene zaštite Korisnika i da bi sprečio da virusi ugroze Winterhalter Onlajn Usluge.

  § 4 Registracija i lozinke
 1. Određeni delovi Winterhalter Onlajn usluga su zaštićene lozinkom. Pristup ovim stranicama i podstranicama je jedino moguć za Korisnike koji su registrovani za ove delove i podstranice. Izuzev ako drugačije nije izričito predviđeno u ovim Uslovima Korišćenja, ne postoji zahtev za registraciju od strane Winterhalter kompanije. Posebno, Winterhalter zadržava pravo da promeni pristup Onlajn Uslugama  tako da određene delove Veb-sajta I aplikacije koje su prethodno bile slobodno dostupne podležu obavezi registracije kao celina.
   
 2. Korisnik je obavezan da dostavi istinitu informaciju o sebi i svom preduzeću prilikom registracije i da obavesti Winterhalter o bilo kojim kasnijim promenama bez nepotrebnog odlaganja (gde dostavlja informaciju: onlajn). Korisnik će obezbediti da ona/on primaju imejlove koji im se šalju na imejl adrese koje su ona/on naveli.
   
 3. Kada registracija bude uspešno završena, Korisnik će dobiti korisničko ime i lozinku (“Detalji za prijavljivanje”). Kada se Korisnik prvi put prijavljuje ona/on će promeniti lozinku koju joj/mu je poslao Winterhalter u lozinku koja je njoj/njemu poznata. 
   
 4. Zaštićenim podstranicama i oblastima Winterhalter Onlajn Uslugama može samo da se pristupi unošenjem Detalja za prijavljivanje. Za pojedinačne oblasti i podstranice Winterhalter Vebsajta i aplikacije  može da bude neophodno da moraju da se unesu dalje lozinke.
   
 5. Detalje za prijavljivanje sme da koristi samo lice koje je navedeno u registraciji. Ukoliko bi Korisniku bio potreban pristup za nekoliko zaposlenih, o tome treba da se postigne sporazum direktno sa Winterhalter-om u svakom pojedinačnom slučaju.
   
 6. Korisnik treba da tretira Detalje za prijavljivanje kao strogo poverljive i da ih ne prenosi drugim korisnicama Winterhalter Onlajn Usluga ili trećim stranama. Potrebno je da se iz oblasti i podstranica Winterhalter Onlajn Usluga zaštićenih lozinkom izađe posle svakog korišćenja.
   
 7. Posle pet neuspelih pokušaja da se unese lozinka, Detalji za prijavljivanje će biti blokirani. U tom slučaju, Korisnik mora da kontaktira Winterhalter preko linka “Zaboravili ste svoju lozinku?”. Ponovna aktivacija će jedino biti moguća kada Winterhalter bude mogao da adekvatno proveri identitet Korisnika.
   
 8. Ukoliko Korisnik sumnja da su trećoj strani poznati i/ili koristi Detalje za prijavljivanje Korisnika, Korisnik će obavestiti Winterhalter o tome bez nepotrebnog odlaganja i to napismeno i prethodno imejlom. Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti preduzete na Winterhalter Onlajn Uslugama gde se koriste njeni/njegovi Detalji za prijavljivanje. To ne važi kada Korisnik ne snosi odgovornost za otkrivanje svojih Detalja za prijavljivanje odnosnoj trećoj strani koja krši ove odredbe, odnosno Uslova Korišćenja.
   
 9. Kada primi obaveštenje prema gornjem odeljku 7, Winterhalter će blokirati ugrožene Detalje za prijavljivanje. U tom slučaju, Korisnik će jedino moći da pristupi zaštićenim oblastima Winterhalter Onlajn Usluga kada Winterhalter bude izdao nove Detalje za prijavljivanje.
   
 10. Winterhalter ima pravo da u bilo kom trenutku opozove pravo na pristup blokiranjem Detalja za prijavljivanje ako je Korisnik:
  •    Dao lažne podatke kada se registrovao,
  •    prekršio ove Uslove Korišćenja i ne prestaje sa kršenjem bez nepotrebnog odlaganja kada ga Winterhalter opomene, izuzev ako Korisnik ne snosi odgovornost za kršenje,
  •    krši svoje obaveze dužne pažnje kada rukuje Detaljima za prijavljivanje, izuzev ako Korisnik ne snosi odgovornost za kršenje,
  •    vrši povredu važećeg zakona kada se prijavljuje na ili koristi Winterhalter Onlajn Usluge, izuzev ako Korisnik ne snosi odgovornost za kršenje,
  •    nije koristio Winterhalter Onlajn usluge tokom neprekidnog perioda duže od dvanaest meseci.
   
 11. Korisnik može da zatraži brisanje njegove registracije u bilo kom trenutku sve dok brisanje ne utiče kao prepreka ispunjenju tekućih ugovornih obaveza.
   
 12. U slučajevima utvrđenim u odeljcima 9 i 10, kao i u drugim slučajevima u kojima prestaje pravo Korisnika da pristupi Winterhalter Onlajn Uslugama, Winterhalter će izbrisati Detalje za prijavljivanje i sve uskladištene lične podatke Korisnika na pisani zahtev Korisnika u meri u kojoj Winterhalter-u više nisu potrebni da bi ostvario zakonska prava prema Korisniku i/ili je zakonski obavezan da nastavi da skladišti te podatke.
   
 13.  Ukoliko bi Korisnik uz krivičnu odgovornost prekršio dužnost koja mu je uvedena na osnovu ovih uslova Korišćenja, posebno dužnost da čuva svoje Detalje za prijavljivanje tajnim, podlagaće ugovornoj kazni od EUR 5,001 za svaki pojedinačni slučaj kršenja.

§ 5 Pravo korišćenja Winterhalter sadržaja
 

 1. Izuzev ako drukčije nije regulisano u Specijalnim Ugovorima, Winterhalter daje Korisniku ne-ekskluzivno pravo da koristi sadržaje Winterhalter-a u interne svrhe Korisnika kao što je definisano u Winterhalter Onlajn Uslugama. U slučaju Softvera (uključujući Winterhalter Aplikaciju), korišćenje predstavlja bilo koju trajnu ili privremenu reprodukciju Softvera u objektnom kodu pomoću skladištenja, učitavanja, izvršavanja ili prikazivanja u svrhe pokretanja radne verzije Softvera. Bilo koja druga reprodukcija sadržaja Winterhalter-a – u slučaju Softvera (uključujući Winterhalter Aplikaciju) sa izuzećem čuvanja  rezervne kopije koja može samo da se koristi u bezbednosne svrhe – je isključena. Takvo isključenje obuhvata posebno reprodukciju sadržaja kompanije Winterhalter u svrhe njegovog prenošenja trećim stranama bilo uz naplatu ili besplatno.
   
 2. U slučaju Softvera (uključujući Winterhalter Aplikaciju), Korisniku je samo dozvoljeno da menja ili obrađuje sadržaj Winterhalter-a u meri u kojoj je to potrebno za internu upotrebu koja je definisana u Winterhalter Onlajn Uslugama ili da ispravi greške. U svim drugim pogledima, Korisniku je samo dozvoljeno da menja sadržaj Winterhalter-a ako i u meri u kojoj je Winterhalter izričito napismeno dozvolio Korisniku da to učini.
   
 3. Što se tiče prava na sadržaj Winterhalter-a data Korisniku, Korisniku nije dozvoljeno da bilo koja prava daje trećim stranama. Niti Korisnik sme da prava koja su mu data na sadržaj kompanije Winterhalter daje u pod-licencu trećim stranama. Odeljak 8 ostaje nepromenjen.
   
 4. Korisnik nema pravo da zahteva da mu ažuriranja, nadogradnje ili nove verzije sadržaja Winterhalter-a budu dostupne.
   
 5. Softver (uključujući Winterhalter Aplikaciju) se obezbeđuje Koriniku isključivo u objektnom kodu kao preuzimanje. Korisnik nema pravo da mu bude obezbeđen izvorni kod ili delovi izvornog koda. Korisniku isto tako nisu data nikakva prava da koristi ili drukčije iskoristi izvorni kod.
   
 6. Dekompilacija objektnog koda Softvera koji se nudi putem Winterhalter Veb-sajta (uključujući Winterhalter Aplikaciju) jedozvoljeno samo ako zakonska ograničenja u skladu sa Zakonom o autoriskim i srodnim pravima(„SL. Glasnik RS“, br. 104/2009, 99/201, 119/2012, 29/2016 – Odluka US i 66/2019).
   
 7. Ukoliko Softver koji je obezbeđen preko Winterhalter Veb-sajta (uključujući Winterhalter Aplikaciju) obuhvata otvoreni izvorni softver, uslovi licence otvorenog koda koje važe za ovaj softver će imati prioritet. Ukoliko ovi uslovi licence za otvorenog izvornog koda daju pravo za obezbeđivanje izvornog koda, Winterhalter će obezbediti izvorni kod – izuzev ako to bude sprečeno obaveznom odredbom u uslovima licence za otvoreni izvor – ali samo prema nadoknadi troškova koji time nastanu za Winterhalter.
   
 8. Korisnik ima pravo da trećoj strani obezbedi originalni preuzet Softver (uključujući Winterhalter Aplikaciju) zajedno sa primerkom ovih Uslova Korišćenja i bilo kojim Specijalnim Ugovorom ukoliko se ta treća strana izričito napismeno saglasila sa primenom ovih Uslova Korišćenja. Prenošenje Softvera u skladu sa uslovima na osnovu rečenice 1, autorizacija za korišćenje Softvera se prenosi na treću stranu. Autorizacija prethodnog Korisnika da koristi Softver istovremeno prestaje. Ukoliko se Softver prenosi, prethodni Korisnik mora da izbriše sve kopije i delimične kopije Softvera bez odlaganja i u potpunosti ili da ih uništi na drugi način. To važi i za rezervnu kopiju.
   
 9. Korisnik je isključivo odgovoran za bilo koje prenošenje Winterhalter informacija trećim stranama i na bilo koje zahteve koji proističu iz toga. To posebno važi za odštetne zahteve usled kršenja prava intelektualne svojine, kao i kršenja opštih ličnih prava. Korisnik će braniti i obeštetiti Winterhalter, zakonske predstavnike, zaposlene i agente posrednike Winterhalter-a i poštedeće ih od bilo kojih i svih odštetnih zahteva, finansijskih odgovornosti, šteta, gubitaka i troškova koji proizilaze iz činjenice da je Korisnik preneo sadržaj kompanije Winterhalter na treće strane. To neće važiti ako Korisnik nije odgovoran za to kršenje.

§ 6 Sadržaj Korisnika i druge dužnosti Korisnika

 1. Winterhalter može da dozvoli Korisniku da pošalje sopstveni sadržaj na Winterhalter Veb-sajt(uključujući i Winterhalter aplikaciju) i da ga objavi (“Sadržaj Korisnika”).
   
 2.  Ako Korisnik pošalje sadržaj Korisnika na Winterhalter Veb-sajt i objavi ga, Korisnik time daje Winterhalter-u širom sveta, jednostavnu, neograničenu licencu bez ikakvih troškova ili troškova licenciranja, da koristi, reprodukuje i obradi Sadržaj Korisnika, kao i da prikaže i izvrši Sadržaj Korisnika, u svakom slučaju u meri u kojoj je to neophodno za rad Winterhalter Onlajn Usluga. Rezultati dozvoljene obrade mogu da se koriste na isti način kao originalne verzije. Licenca može da se daje trećim stranama putem pod-licenciranja sve dok takvo pod-licenciranje služi svrsi koja omogućava trećoj strani da pruži usluge za Winterhalter u vezi sa ponudom ili korišćenjem Winterhalter Onlajn Usluga. Ta licenca je isto tako prenosiva, ali samo na treću stranu koja stekne Winterhalter Onlajn Usluge ili materijalne delove Winterhalter Onlajn Usluga.
   
 3. Kada koristi Winterhalter Onlajn Usluge, Korisnik ne sme:
  •    Da se ponaša na način koji predstavlja kršenje važećih zakona i/ili prihvaćenih principa moralnosti;
  •    Da vrši povredu intelektualne svojine, prava na privatnost ili drugih prava trećih strana
  •    Da prenosi Sadržaj Korisnika sa virusima, “Trojanske konje” ili druge programe koji bi mogli da oštete Winterhalter Onlajn Usluge;
  •    Da unese, sačuva ili pošalje hiper-veze (linkove) i/ili Sadržaj Korisnika za koje Korisnik nije autorizovan da koristi u toj formi, a posebno ako korišćenje tih hiper-veza (linkova) ili Sadržaja Korisnika čine kršenje obaveza poverljivosti ili su inače nezakoniti;
  •    Da distribuira reklamne ili neželjene imejlove pri čemu se krši važeći zakon (spamovanje) i/ili netačna upozorenja na viruse ili greške u radu; i/ili
  •    Da poziva ljude da učestvuju u takmičenjima, „snowball systems“ (efekat „snežne grudve“), lančanim pismima, piramidalnim igrama i uporedivim radnjama.
 4. Winterhalter neće preuzeti vlasništvo Sadržaja Korisnika. Sadržaj Korisnika neće predstavljati bilo koja mišljenja kompanije Winterhalter. Licenca data kompaniji Winterhalter na osnovu odeljka 2 ostaje nepromenjena. 
   
 5. Winterhalter zadržava pravo da u bilo koje vreme ukloni sadržaj koji nije u saglasnosti sa Uslovima Korišćenja Winterhalter Onlajn Usluga.
   
 6. Uprkos gornjim odredbama, sledeće će važiti: Ako Korisnik ima naznake da publikacije u Winterhalter Onlajn Uslugama povređuju njegova prava ili prava treće strane, on može da napiše imejl na sledeću adresu: [email protected] sa sledećom informacijom: (i) opis zaštićenog prava; (ii) opis lokacije povrede Sadržaja Korisnika u Winterhalter Onlajn Uslugama; (iii) adresa, broj telefona i imejl adresa Korisnika, kao i (iv) izjava data od strane Korisnika da je nosilac prava na sporni sadržaj ili je autorizovan da postupa u ime i u korist nosioca prava, i da Korisnik (ili nosilac prava) nije dozvolio korišćenje spornog sadržaja u Winterhalter Onlajn Uslugama i da su sve gore navedene informacije tačne.
   
 7. Kada Korisnik prenosi kompaniji Winterhalter povratnu informaciju, primedbe, komentare ili predloge za poboljšanje Winterhalter proizvoda i usluga ili Winterhalter Onlajn Usluga (“Povratna informacija”), izuzev ako drugačije nije eksplicitno dogovoreno u pisanoj formi, Winterhalter može da koristi ovu Povratnu informaciju  besplatno, neograničeno što se tiče vremena i teritorije, da poboljša Winterhalter proizvode i usluge, kao i Winterhalter Onlajn Usluge i/ili da ih dostavi trećim stranama tako da one mogu da poboljšaju Winterhalter proizvode i usluge i/ili Winterhalter Onlajn Usluge za Winterhalter. Kada je Povratna informacija zaštićena pravima intelektualne svojine i korišćenje Povratne informacije za poboljšanje bi prema tome zahtevalo licencu/dozvolu, Korisnik će dati Winterhalter-u licencu/dozvolu – u meri u kojoj je to zakonski moguće za Korisnika – radi korišćenja te Povratne informacije za poboljšanje Winterhalter proizvoda i usluga, kao i Winterhalter Onlajn Usluga, uključujući  i pravo da se daju pod-licence i transfer, u skladu sa odredbom u odeljku 2.
   
 8. Ukoliko bi Korisnik utvrdio da treće strane krše prava kompanije Winterhalter, on će o tome obavestiti Winterhalter bez odlaganja.
   
 9. Winterhalter ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost prema Korisniku za tužbene zahteve koji bi mogli da proizađu iz korišćenja sadržaja korisnika od strane drugih korisnika.
   
 10. Korisnik će braniti i obeštetiti Winterhalter, zakonske predstavnike, zaposlene i agente posrednike Winterhalter-a i poštedeće ih od bilo kojih i svih odštetnih zahteva, finansijskih odgovornosti, šteta, gubitaka I troškova koji proizilaze iz činjenice da je Sadržaj Korisnika koji je preneo Korisnik na Winterhalter Onlajn Usluge i/ili objavljeni Sadržaj Korisnika  povredio prava trećih strana. To neće važiti ako Korisnik nije odgovoran za to kršenje.

§7 Prava intelektualne svojine (IS)

 1. Sva prava koja se polažu na Winterhalter Onlajn Usluge, Winterhalter Informacije, kao i dizajne, robne marke i druge zaštićene znakove korišćene u Winterhalter Onlajn Uslugama će ostati isključivo prava Winterhalter-a, ili davalaca licence Winterhalter-a, već prema slučaju, i Korisnik ne može da ih preuzme kao svoje dodatke.  Ovo ne utiče na bilo koja prava korišćenja koja su eksplicitno data Korisniku na  osnovu ovih Uslova Korišćenja i/ili Specijalnih ugovora.
   
 2.  Korisnik mora da održava alfanumeričke kodove, robne oznake i obaveštenja o autorskim pravima i druga zadržana prava nepromenjenim, i u slučaju Softvera (uključujući Winterhalter Aplikaciju), da ih stavi na rezervne kopije u nepromenjenom obliku.

§ 8 Odgovornost

 1.  Winterhalter snosi odgovornost za bilo koje kršenje materijalnih ugovornih obaveza (“kardinalne obaveze”) za nadoknadu za troškove i štete (zajedno: “Štete”). Kardinalne obaveze su sve obaveze, čijim kršenjem bi se ugrozilo postizanje ugovornih ciljeva, kao i bilo koje obaveze koje su takve da ugovor može samo uredno i propisno da bude izvršen ako one budu ispunjene i Korisnik može uopšteno da se osloni na pridržavanje istih. Kada je kršenje kardinalnih obaveza samo usled neznatne nepažnje i ne dovodi do životnih povreda, povreda udova ili štete po zdravlje, odštetni zahtevi za Štete će biti ograničeni u iznosu na tipično predvidive štete.
   
 2. Winterhalter dodatno snosi odgovornost u slučajevima namernog i grubog nepažnje, za životne povrede, povrede udova ili štete po zdravlje, gde je data garancija, kao i u svim drugim slučajevima saglasno zakonskim obaveznim finansijskim odgovornostima, u svakom slučaju prema zakonskim propisima.
   
 3.  Inače, odštetni zahtevi za Štete prema kompanij Winterhalter bez obzira na njihove pravne osnove, posebno usled kršenja obaveza na osnovu ugovornih odnosa od strane Winterhalter-a, njegovih zakonskih predstavnika, zaposlenih ili agenata posrednika, na osnovu Zakona o obligacionim odnosima(Sl. List SFRJ, br 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, SL. List SRJ, br. 31/93, SL List SCG, br. 1/2003 – Ustavna povelja I Sl. Glasnik RS br 17/2018)ili usled namernog nanošenja štete drugome – će biti isključeni.
   
 4. Kada je odgovornost Winterhalter-a ograničena ili isključena prema gornjim odredbama, to će isto tako važiti i za ličnu odgovornost zakonskih predstavnika, zaposlenih i agenata posrednika Winterhalter-a.
   
 5. Ako i u meri u kojoj proizvodi i usluge koje se nude u Winterhalter Onlajn Uslugama podležu zakonima koji regulišu poklone, tada umesto gornjih ograničenja  odgovornosti, važiće zakonska ograničenja odgovornosti primenjiva na poklone.
   
 6. Winterhalter Onlajn Usluge mogu da sadrže hiper-veze (linkove) ka veb-sajtovima trećih strana. Winterhalter ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj tih veb-sajtova, niti preuzima vlasništvo nad tim veb-sajtovima i njihovim sadržajem, pošto ne kontroliše/nadzire informacije na koje se upućuje linkom i nije odgovoran za sadržaj i informacije koje su u njemu date. Korisnik ih koristi na svoj sopstveni rizik.
   
 7. Gornje odredbe ovog paragrafa § 8 nisu povezane sa bilo kojim promenama tereta dokazivanja na štetu Korisnika.

  § 9 Usklađenost sa odredbama spoljno trgovinskog prava.
 1.  Kada koristi Winterhalter Onlajn Usluge, kupuje Winterhalter sadržaj i prenosi Winterhalter sadržaj trećim stranama, Korisnik mora da postupa u skladu sa odnosnim propisima nacionalnog zakona i međunarodnog Zakona o spoljnoj trgovini, Zakona o kontroli re-eksporta i Zakona o embargu koji su važeći, posebno u skladu sa propisima Republike Srbije(predlog Republike Srbije) i Evropske Unije. Posebno, Korisnik će obezbediti da će koristiti Winterhalter sadržaj isključivo u miroljubive i civilne svrhe.
   
 2. Korisnik će obeštetiti Winterhalter u potpunosti prema bilo kojim tužbenim zahtevima dokazanim od strane javnih državnih organa ili drugih trećih strana prema Winterhalter-u za propust da postupa u saglasnosti sa gore navedenim obavezama na osnovu Zakona o kontroli izvoza i obavezuje se da nadoknadi Winterhalter-u za bilo koju štetu i izdatke koji nastanu za njega u vezi sa tim. To neće važiti ako Korisnik nije odgovoran za povredu dužnosti.
   
 3. Izvršenje ugovora od strane Winterhalter-a podleže odredbi da to izvršenje ne sme da bude suočeno sa preprekama usled odredbi nacionalnog ili međunarodnog Zakona o spoljnoj trgovini i Zakona o kontroli re-eksporta ili bilo kog embargo i/ili drugih sankcija(zakoni Nemačke). Kašnjenja usled revizija izvoza ili procedura za davanje dozvola će krajnje rokove i vremena isporuke učiniti nevažećim.
   
 4. Winterhalter će imati pravo da raskine ugovorne odnose sa Korisnikom po kratkom postupku ako je ispunjenje ovog ugovornog odnosa u protivrečnosti sa odredbama ili zabranama merodavnog nacionalnog ili međunarodnog zakona o spoljnoj trgovini i Zakona o kontroli re-eksporta ili  Zakona o embargu prvobitno ili naknadno, ili ostalim propisima Republike Srbije, ili ako dozvole neophodne da se izvrši ugovor nisu date.
   
 5.  U slučaju raskida prema odeljku 4 utvrđivanje odštetnih zahteva ili drugih prava od strane Korisnika usled raskida će biti isključeno.

§ 10 Poverljivosti

 1. Strane se obavezuju da održavaju tajnost u odnosu na sve poverljive informacije koje im postanu dostupne u vezi sa pružanjem i korišćenjem Winterhalter Onlajn Usluga. Poverljiva informacija može samo da bude učinjena dostupnom onim zaposlenima i trećim stranama kojima je apsolutno neophodna radi izvršenja ugovora, ili u slučaju Korisnika, ugovorom definisano korišćenje proizvoda i usluga pruženih od strane Winterhalter kompanije (princip neophodniosti).
 2. Poverljive informacije su informacije koje su Strane označile ili na drugi način obeležile napismeno kao zaštićene ili kao poverljive, odnosno informacije čija je poverljivost Stranama očigledno u razumnoj meri u skladu sa okolnostima obelodanjivanjem. Poverljive informacije posebno obuhvataju Podatke za prijavu.
 3. Obaveza održavanja gore navedene tajnosti ne važi ako i u meri u kojoj se za odgovarajuće informacije može dokazati da (i) opšte poznata ili postane opšte poznata bez krivice Strana i bez kršenja obaveze čuvanja tajnosti, (ii) ili postane savremena/standard (poslednje dostignuće), (iii) već poznata Strani u vreme saopštavanja, što mora da se pokaže dokumentima koji dokazuju to poznavanje, (iv) zakonski saopštena ili učinjena dostupnom Strani koja je prima od neke treće strane, (v) mora se obelodaniti usled zakonskih propisa ili izvršenja zvaničnih naloga ili sudkih odluka. Teret dokazivanja za postojanje bilo kojih izuzetnih situacija će snositi ona Strana koja je primalac informacije u datom slučaju.

§ 11 Razno

 1. Korisnik može preneti svoja potraživanja prema Winterhalter-u pod ovim Uslovima korišćenja samo uz izričitu dozvolu Winterhalter kompanije.
   
 2. Ne postoje nikakvi usmeni pomoćni sporazumi koji bi bili važeći uz ove Uslove Korišćenja. Bilo koja dodavanja ovim uslovima Korišćenja ili promene ovih uslova Korišćenja moraju da budu u pisanoj formi (uključujući imejl) da bi bili važeći. To isto tako važi i na izmene zahteva u pisanoj formi ili odricanja od zahteva u pisanoj formi.
   
 3. Ukoliko su pojedinačne odredbe ovih Uslova Korišćenja nevažeće ili neizvodljive ili postanu nevažeće ili neizvodljive, to neće uticati na punovažnost preostalih odredbi.
   
 4. Primenjuju se zakoni Republike Srbije, sa izuzećem pravila Privatnog međunarodnog prava i Konvencije UN o Ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).
   
 5. Za sve sporove na osnovu ovih Uslova Korišćenja, isključivu sudsku nadležnost će imati, Privredni sud u Beogradu, ukoliko je Korisnik trgovac, pravno lice na osnovu državnog prava ili specijalni fond na osnovu državnog prava.
   
 6. Winterhalter zadržava pravo da menja ove Uslove Korišćenja i da unosi dodatke Uslovima Korišćenja. Winterhalter će obavestiti korisnika pre bilo kojih izmena ili dodavanja. Izmene i dodavanja će se smatrati prihvaćenim od strane Korisnika izuzev ako ne učini prigovor na njih napismeno u roku od četiri nedelje od trenutka kada je obavešten.  Kada Winterhalter obavesti Korisnika o izmenama Uslova Korišćenja ili dodacima Uslovima Korišćenja, skrenuće mu pažnju na posledice ukoliko ne odgovori.

 

C.        Specijalni deo: Winterhalter CONNECTED WASH

I. Opšte Odredbe

§ 1 Obim primene

 1. Odredbe ovog Posebnog dela uslova korišćenja se primenjuje na umrežene mašine za pranje sudova kao dodatak Opštem dela Uslova korišćenja. “Umrežena mašina za pranje sudova” je mašina za pranje sudova koja se može povezati na internet. Koristeći ovu umreženu mašinu za pranje sudova, moguće je videti informacije kao što su detalji o upotrebi umrežene mašine za pranje sudova (broj pranja, vreme rada, punjenje, radna temperaturea itd.), bilo kakvi propusti u radu umrežene mašine, i druge informacije o umreženoj mašini kao što je operativni status i podešavanja (“Informacije o mašini za pranje sudova”) preko veb lokacija Winterhalter I aplikacije Winterhalter (“Winterhalter CONNECTED WASH”),kao i da instalirate/ažurirate softver za umreženu mašinu za pranje sudova na način izvršite izmene u tehničkim podešavanjima Umrežene Mašine ( samo ukoliko se slažete sa ovim izmenama tehničkih podešavanja).
   
 2. Ovi Uslovi korišćenja ne utiču na ugovorne odnose na osnovu kojih je Korisnik nabavio mašinu za pranje sudova ili na osnovu kojih je Korisniku dozvoljeno korišćenje mašina za pranje sudova. Ovo se takođe odnosi na sva prava na garanciju na koja korisnik ima parvo u vezi sa sticanjem ili dozvolom za korišćenje mašine za pranje sudova.Korišćenje Winterhalter CONNECTED WASH nema uticaja na vrstu I obim ovih zahteva u vezi sa garancijom ili na trajanje garantnih perioda koji se primenjuju na ove zahteve.
   
 3. Winterhalter CONNECTED WASH pomaže u kontroli funkcionisanja umrežene mašine za pranje sudova, ali ne može I neće zameniti ručnu kontrolu. Odgovornost korisnika je da redovno kontroliše funkcionisanje umrežene mašine za pranje sudova i da proverava kvarove prikazane u Winterhalter CONNECTED WASH direktno na umreženoj mašini za pranje sudove.
   
 4. Kao deo usluga koje se pružaju u vezi sa Winterhalter CONNCECTED WASH, Winterhalter ima pravo, ali nije u obavezi, da pošalje podatke Korisnika o umreženim mašinama za pranje sudova putem e-mail adrese koju je dao Korisnik, posebno u svrhu popunjavanja procesa registracije, obaveštenja korisnika o ažuriranjima softvera I obaveštavanje korisnika o gubitku internet veze Umrežene mašine za pranje sudova.

 

II Monitoring umrežene mašine za pranje sudova

§ 2 Upotreba

 

 1. Winterhalter pruža korisniku funkciju Winterhalter CONNECTED WASH preko oblasti Winterhalter Onlajn Usluge koje je zaštićena Detaljima za prijavu. Korisnici su sami odgovorni za povezivanje mašine za pranje sudova na internet, kao I za hardver I softver koji su korisniku potrebni za pristup i korišćenje interneta (npr. Pametni telefoni, laptop itd.)
   
 2. Obavezni uslovi za korišćenje Winterhalter CONNECTED WASH funkcije su da Korisnik (i) poseduje jednu ili više umreženih mašina za pranje sudova koje je Korisnik povezao na internet, (ii) da prihvata primenu ovih Uslova korišćenja i da je platio sve naknade za korišćenje Winterhalter CONNECTED WASH za svaku registrovanu mašinu, i (iii) koristi funkciju Winterhalter CONNECTED WASH u skladu sa odredbama ovih Odredbi i Uslova korišćenja.
   
 3. Informacije o mašini za pranje sudova koje se mogu preuzeti korišćenjem Winterhalter Onlajn Usluga ili date putem e-pošte u slučaju da je odgovarajuća funkcija aktivirana ograničene su na Informacije o mašini za pranje sudova o umreženim mašinama za pranje sudova kojima upravlja korisnik i koje su registrovane za Winterhalter CONNECTED WASH funkciju. Korisnik nema pristup informacijama o mašini za pranje sudova umreženih mašina za pranje sudova drugih korisnika. Ukoliko korisnik pokuša da zaobiđe ova ograničenja korišćenja, bilo tehnički ili na neki drugi način, to će predstavljati tešku povredu ovih Uslova korišćenja I Winterhalter-u daje pravo da odmah raskine ugovor bez prethodnog upozorenja.
   
 4. Winterhalter dozvoljava trećim stranama (npr. Prodavcu) da pristupe detaljima umreženih mašina za pranje sudova kojima korisnik upravlja preko Winterhalter CONNECTED WASH funkcije samo ako je Korisnik aktivirao ovu funkciju u Winterhalter Onlajn Uslugama. Odgovornost korisnika je da osigura da treća strana pristane na aktivaciju i prijem e-pošta sa informacijama o mašini za pranje sudova na korisničkim Umreženim mašinama za pranje sudova. Korisnik će dobiti ovo odobrenje od odgovarajućeg trećeg lica i na zahtev ga dostaviti Winterhalteru. Odredbe o poverljivosti u ovim Odredbama i Uslovima Korišćenja se ne krše u slučajevima kada se Informacije o mašini za pranje sudova prosleđuju trećoj strani čiji je pristup njima aktivirao Korisnik.

§ 3 Detalji za prijavu

 1. Pristup Winterhalter CONNECTED WASH je obezbeđen korišćenjem posebno odvojenih „Detalji za prijavu na CONNECTED WASH“. Odredbe o Detaljima za prijavu u Opštem delu Uslova Korišćenja primenjuju se mutatis mutandis na Detalje za prijavu na CONNECTED WASH.

§ 4 Pravo korišćenja

 1. Korisniku je dozvoljeno da koristi Winterhalter CONNECTED WASH i sadržaj koji obezbeđuje Winterhalter CONNECTED WASH u skladu sa Posebnim Delom ovih Uslova korišćenja za svoje potrebe. Svako korišćenje ili iskorišćavanje sadržaja koji se pruža korisniku preko Winterhalter CONNECTED WASH koje prevazilazi ove Uslove korišćenja nije dozvoljeno.
   
 2. Korisnik može elektronskim putem da reprodukuje ili štampa u papirnoj formi sadržaj koji obezbeđuje Winterhalter CONNECTED WASH samo ako i u meri u kojoj je Winterhalter Korisniku dozvolio.
   
 3. Što se tiče prava koja su dodeljena korisniku iznad, Korisnik ne može dodeliti ili preneti takva prava trećim licima.
   
 4. Bez obzira na prava data ovim Odredbama i Uslovima Korišćenja, Winterhalter zadržava sva prava na Winterhalter CONNECTED WASH i sadržaj koji Winterhalter CONNECTED WASH pruža Korisniku.

§ 5 Prikupljanje, skladištenje, obrada i prenos podataka

 1. Korisnik izjavljuje da je saglasan da Winterhalter preikuplja, čuva i obrađuje sledeće podatke o klijentima u vezi sa omogućavanjem funkcije Winterhalter CONNECTED WASH dostupnom korisniku: naziv preduzeća, vlasnik, adresa, delatnost, broj telefona, broj faksa, e-mail adresu, internet adresu, IP adese korsinika, informacije o mašini za pranje sudova koje se prenose Winterhalteru i ime i adresu e-pošte treće strane aktivirane u skladu sa odeljkom 2(4) Posebnog dela ovih Uslova korišćenja.
   
 2. Korisnik je takođe saglasan da se gore navedeni podaci prosleđuju unutar Winterhalter grupe u svrhu pružanja usluga prema ovim Uslovima Korišćenja. U skladu sa odredbama u odeljku 2(4) Posebnog dela ovih Uslova Korišćenja, podaci se neće koristiti na bilo koji drugi način.
   
 3. Kupac se slaže da Winterhalter priprema i koristi informacije o Mašini za pranje sudova na anoniman i/ili ugovoren način za interne statističke svrhe. Ovi podaci neće biti prosleđeni trećim licima.

§ 6 Uslovi

 1. Od datuma kada je Umrežena mašina za pranje sudova registrovana, Winterhalter će omogućiti korisniku funkciju Winterhalter CONNECTED WASH za ovu registrovanu Umreženu Mašinu za pranje sudova na period od pet godina. Strane, međutim, imaju pravo da prekinu korisnikov pristup Winterhalter CONNECTED WASH za odgovarajuću Umreženu Mašinu za pranje sudova tako što će drugoj strani dati pismeno obaveštenje o raskidu sa otkaznim rokom od 3 meseca koji se primenjuje na kraju tekuće ugovorene godine(ovde ugovorna godina znači 12 meseci od datuma kada je odgovarajuća umrežena mašina za pranje sudova registrovana kao i svaki naredni period od 12 meseci). U svim ostalim aspektima, običan raskid je isključen.
   
 2. Korisnik nema pravo da prenese svoj pristup Winterhalter CONNECTED WASH trećoj strani. Ako Korisnik prodaje umreženu mašinu za pranje sudova, kupac se mora registrovati za Winterhalter CONNECTED WASH preko Wintrehalter Onlajn Servisa, Korisnik mora o tome izričito obavestiti kupca. U slučaju da se proda mašina za pranje sudova registrovana za Winterhalter CONNECTED WASH, korisnik ima pravo da prekine Winterhalter CONNECTED WASH za prodatu mrežnu mašinu za pranje sudova da bi stupila na snagu na kraju tekućeg kalendarskog meseca. Ovo posebno pravo na raskid postoji samo u roku od 4 nedelje od dana prodaje, a zatim prestaje ako se ne iskoristi u tom roku.
   
 3. Gore navedene Odredbe ne utiču na pravo na vandredni raskid.

§ 7 Naknade za usluge

 1. Do daljeg obaveštenja, Winterhalter neće naplaćivati nikakve usluge za korišćenje Winterhalter CONNECTED WASH
   
 2. Čak i ako to trenutno ne namerava da uradi, Winterhalter može u budućnosti da naplaćuje usluge za korišćenje Winterhalter CONNECTED WASH. U tom slučaju, Winterhalter će obavestiti korisnika o tome najmanje šest meseci unapred i zatražiti od korisnika da pristane na naknade za usluge ko je predložio Winterhalter. Ukoliko se Korisnik ne složi, Winterhalter zadržava pravo da raskine ovaj ugovor uz otkazni rok od tri meseca do kraja odgovarajuće ugovorne godine.

III. Kupovine koristeći Winterhalter CONNECTED WASH

§8 Obim primene

Winterhalter takođe omogućava korisniku da kupi potrošni materijal za mašinu za pranje sudova koristeći Winterhalter CONNECTED WASH u skladu sa Odredbama u nastavku. Pri tome je moguće kupiti potrošni materijal kako od Winterhalter-a, tako i od treće strane(npr.prodavca) koju je Korisnik uneo u funkciju Winterhalter CONNECTED WASH za naručivanje potrošnog materijala. Kada je korisnik registrovao treću stranu za porudžbinu, mi ćemo proslediti vaše zahteve za novim potrošnim materijalom toj trećoj strani. U ovom, dakle, za prodaju novog potrošnog materijala primenjivaće se samo uslovi dogovoreni između korisnika i treće strane. Korisnik neće imati pravo na bilo kakav zahtev protiv Winterhalte-a za isporuku potrošnog materijala. Za isporuku je isključivo odgovorno treće lice.

§ 9 Zaključivanje ugovora

1. Nasuprot tome, ako korisnik nije registrovao treću stranu za naručivanje potrošnog materijala, korisnik može direktno naručiti potrošni materijal od Winterhalter-a koristeći Winterhalter CONNECTED WASH funkciju. U ovom slučaju, između Winterhalter-a i Korisnika će nastati ugovor o kupovini potrošnog materijala ako Korisnik odabere potrebnu potrošnu robu, navede podatke korisnika i prihvati ugovornu ponudu Winterhalter-a tako što uspešno izvrši narudžbu pomoću dugmeta „Naruči i plati“.

2. Nakon što su podaci uneti i korisnik je pokrenuo porudžbinu preko dugmeta „Naruči i plati“, korisnik može ponovo da proveri detalje, preuzme ove uslove prodaje i sačuva ih. Proces slanja porudžbine može se prekinuti u bilo kom trenutku zatvaranjem Winterhalter Onlajn Servisa.

3. Nakon slanja porudžbine, korisnik više ne može da preuzme podatke o porudžbini preko Winterhalter CONNECTED WASH. Kada Winterhalter primi porudžbinu, korisnik će dobiti potvrdu porudžbine bez nepotrebnog odlaganja putem e-pošte.

§ 10 Rokovi isporuke i isporuke

1. Winterhalter potrošni materijal se isporučuje po fakturi

2.  Za dodatne informacije o periodu isporuke pogledajte Opšte Uslove Poslovanja. (kliknite na link)

 

§ 11 Prenos rizika

Rizik odložene isporuke, uništenja, gubitka ili propadanja Winterhalter potrošnog materijala, kao i rizik cene, prelazi na korsinika sa predajom Winterhalter potrošnog materijala licu koje je određeno da izvrši otpremu.

 

§ 12 Podrazumevano i istaknuto

1. U slučaju kašnjenja u plaćanju, Winterhalter može zahtevati zakonsku zateznu kamatu po stopi od 9(devet) procenata u odnosu na osnovnu kamatnu koja je bila na snazi u to vreme.

2. Korisnik može prebiti samo one zahteve koji su res judicata(presuđeni), neosporni ili ih je Winterghalter priznao. Winterhalter može ostvariti pravo „zadržavanja“ samo u meri u kojoj je protiv tužba zasnovana na istom ugovornom odnosu.

 

§ 13 Zadržavanje vlasništva

 1. Winterhalter će zadržati pravo vlasništva na isporučenoj robi sve dok sva plaćanja koja proizilaze iz poslovnog odnosa sa dotičnim Korisnikom ne budu primljena u potpunosti. 
   
 2. Korisnik ima pravo da preproda kupljenu robu u redovnom toku poslovanja. Korisnik ima pravo da preproda kupljenu robu u redovnom toku poslovanja. Korisnik ovde i sada ustupa Winterhalter-u sva potraživanja u visini konačnog fakturisanja iznosa (sa PDV-om) potraživanja naknade koje korisnik ostvaruje preprodajom. Korisnik ostaje ovlašćen da naplati potraživanje i nakon ustupanja. Ovo neće uticati na Winterhalterovo pravo na naplatu samog potraživanja. Međutim, Winterhalter se obavezuje da neće naplatiti potraživanje sve dok korisnik ispunjava svoje obaveze plaćanja iz primanja koje primi, ako ne kasni sa plaćanjem i nije podneta nijedna prijava za otvaranje stečajnog postupka i nije došlo do prestanka plaćanja. Međutim, ukoliko je to slučaj, Winterhalter može zahtevati od korisnika da otkrije ustupljena potraživanja i njihove dužnike, pruži sve potrebne podatke za naplatu, preda odgovarajuću dokumentaciju i obavesti treća lica o ustupanju.
   
 3. Dok je zadržavanje prava vlasništva na snazi, kupljena roba ne može biti založena ili ustupljena. Korisnik je dužan da obavesti Winterhalter o svakoj zapleni, oštećenju ili gubitku robe bez nepotrebnog odlaganja

§ 14 Garancija

 1. Korisnik ima pravo na zakonsku odgovornost za nedostatak, osim ako je drugačije navedeno. Po našem Zakonu o obligacionim odnosima i svim ostalim zakonima opšte ili ugovorne norme se primenjuju samo kada su u skladu sa zakonom ili ugovaraču daje veća prava od onih propisanih zakonom.
   
 2. Winterhalter preuzima garanciju za nedostatke na prodatim proizvodima, po izboru korisnika, otklanjanjem kvara ili isporukom proizvoda bez kvarova („naknadna izvedba“) Winterhalter-u se mora dati razumna prilika i vreme da to uradi pre nego što se potvrde drugi zahtevi za nedostatak. Winterhalter može odbiti vrstu naknadnog izvršenja koji odabere korisnik ukoliko je to moguće samo uz nerazumnu cenu.
   
 3. Ukoliko naknadno izvršenje ne bude uspešno, korisnik ima pravo da smanji cenu ili da poništi ugovor.
   
 4. Raskid će biti isključen ako isporučeni proizvod samo u neznatnoj meri odstupa od ugovorenog stanja ili je ugovorna ili uobičajena upotreba proizvoda samo u neznatnoj meri narušena. U tom slučaju, u suprotnom neće postojati reklamacije za nedostatak. Promene materijala usled starosti ili uslova okoline ne predstavljaju defekte.
   
 5. Kupac mora po prijemu isporuke bez odlaganja da utvrdi kvalitet robe, čim je to prema redovnom toku stvari moguće. Ako želite može se rok od 2 nedelje za prijavu mana. Na sve primenjuje Zakon o obligacionim odnosima i OPŠTE UZANSE ZA PROMET ROBOM („Sl. List FNRJ“ br. 15/54 i „Sl. List SFRJ“, br. 29/78 – dr. Zakon).
   
 6. Zahtevi za nedostatke zastarevaju – u skladu sa odredbom u sledećoj rečenici i u pododeljku 7 – godinu dana nakon isporuke proizvoda. Zahtevi za naknadu štete ili naknade korisnika zbog kvara ostaju nepromenjeni gore navedenim odredbama i zastarevaju u skladu sa zakonskim rokovima zastarelosti(naknada štete zastareva u roku od 3 godine od dana kada se saznalo za nastanak štete, a najviše za 5 godina od nastanka štete); za takve zahteve za naknadu štete i naknade, primenjuje se odredbe u odeljku 8 Opšteg dela ovih Uslova korišćenja.
   
 7. Gore navedena ograničenja garantne obaveze se ne primenjuju u slučajevima u kojima je Winterhaklter preuzeo garanciju za kvalitet proizvoda ili lažno prikrio nedostatke.

IV Servisni pozivi

§ 15 Zahtevi za servis

 1. Pored potrošnog materijala, korisnik može zatražiti i servis koristeći Winterhalter CONNECTED WASH funkciju.
   
 2. Kada je korisnik uneo ime treće strane za prenos zahteva za servis u funkciji Winterhalter CONNECTED WASH, Winterhalter će proslediti zahtev za uslugu toj trećoj strani. U tom slučaju, treća strana će biti isključivo odgovorna za obradu zahteva za uslugu i kontaktiraće korisnika radi koordinacije dalje procedure.
   
 3. S druge strane, ako korisnik nije odredio treću stranu da nadgleda umreženu mašinu za pranje sudova, onda će Winterhalter, ukoliko se uputi zahtev za servisiranje, kontaktirati korisnika radi koordinacije dalje procedure. Putni troškovi, kao i ostale usluge koje obavlja tehničar. Nastaju po tarifama dogovorenim sa korisnikom ako razlog zahteva za servis nije garancija ili garantni događaj.

§ 16 Dvosmerni interfejs

 1. Preko dvosmernog interfejsa umrežene mašine za pranje sudova, Winterhalter može daljinski da promeni različita tehnička podešavanja na Umreženoj Mašini za pranje sudova (podešavanja opštih podešavanja, podešavanje parametara za proces pranja i prenos ciklusa pranja)  i ažurira softver koji koristi umrežena mašina za pranje sudova. – pod usluvom da ovu uslugu nudi Winterhalter u vašoj zemlji i da je Umrežena Mašina za pranje sudova povezana na internet.
   
 2. Promene tehničkih podešavanja stupaju na snagu samo ako ih potvrdite na ekranu Umrežene Mašine za pranje sudova. Winterhalter neće vršiti nikakve promene u tehničkim podešavanjima umrežene mašine za pranje sudova bez vašeg pristanka. Imajte na umu da ove promene mogu promeniti podatke o potrošnji umrežene mašine za pranje sudova.
   
 3. Ažuriranja softvera za umreženu mašinu za pranje sudova koju obezbeđuje Winterhalter treba da se instaliraju iz bezbednosnih razloga. Ovde možete samo da odlučite da li će se ažuriranje instalirati tokom rada ili automatski sledeći put kada se umrežena mašina za pranje sudova pokrene; nije moguće dalje odlagati ažuriranje.